Nájdené rozsudky pre výraz: účel započítania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

56 dokumentov
14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Dobu obmedzenia osobnej slobody zaistením podľa § 19 ods. 4 zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov alebo zadržaním podľa § 85 alebo § 86 Tr. por., ku ktorému došlo v bezprostrednej súvislosti s trestným činom, za ktorý bol neskôr páchateľovi uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, treba podľa § 45 ods. 1 Tr. zák., postupom podľa § 414 Tr. por. započítať do uloženého trestu aj v prípade, že zaistený alebo zadržaný obvinený nebol vzatý do väzby.

Úryvok z textu:
Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej tiež len NS SR) na základe podnetu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky zo 14. novembra 2012 v rámci činnosti podľa § 21 ods. 3 písm. b/ zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zistil, že v prípadoch, keď obvinený nebol vzatý do väzby, niektoré súdy (napr. Okresný súd Košice I, Okresný súd Ružomberok) započítavajú dobu zadržania obvineného do uloženéh
Právna veta: 1. Na základe uvedených právnych ustanovení, ak nedôjde k vyporiadaniu dedičstva dohodou v konaní pred notárom, súd potvrdí nadobudnutie dedičstva tým, ktorých dedičské právo bolo preukázané, a to podľa ich dedičských podielov na základe podkladov na vydanie uznesenia súdu, pripravených notárom a jeho návrhu na uznesenie súdu. Konajúci súd môže v prípade, že podklady nie sú úplné alebo návrh na uznesenie súdu nie je po vecnej stránke správny, vec vrátiť notárovi s pokynom na doplnenie konania alebo na zmenu návrhu uznesenia, pokiaľ nekoná vo veci sám. Pojednávanie pred notárom j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Cdo 13 0/20 11 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľke V. F. , ktorá zomrela X. a naposledy bývala v X. S., za účasti dedičov 1/ J. Z. , bývajúcej v S., 2/ RNDr. H. F. , bývajúcej v S., zastúpených advokátskou kanceláriou K. , B. - advokáti, s.r.o. so sídlom v B. , 3/ MUDr. A. Š., bývajúcej v S., zastúpenej ADVOKÁTSKOU KANCELÁRIOU D. , s.r.o. so sídlom v Š., 4/ J. F. , naposledy bývajúceho v S., ktorý v prie
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky považuje za potrebné dať do pozornosti, že v zákone č. 73/1998 Z. z. zákonodarca nedefinuje, čo pokladá za obdobnú pracovnú činnosť, z ktorých dôvodov uvedené ustanovenie je možné považovať za právnu normu s relatívne neurčitou (abstraktnou) hypotézou, teda patrí k právnym normám, ktorých hypotéza nie je určená priamo právnym predpisom a ktoré tak prenechali správnemu orgánu príslušnému na konanie, aby podľa vlastnej úvahy v každom jednotlivom prípade sám vymedzil hypotézu právnej normy zo širokého vopred neobmedzeného okruhu konkrétnych okolností. Pri posúden ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžo/3 5/2013 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republi ky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej CSc. a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. , v právnej veci žalobcu: R. Č. , bytom Š., V. , zastúpený: Advokátska kancelária Valko Marián & partners, s.r.o., so sídlom Porubského 2, Bratislava , proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej rep
Právna veta: V danom prípade ani podľa názoru odvolacieho súdu nemal povinnosť správca dane uplatniť resp. prihlásiť daňovú pohľadávku v reštrukturalizácii, nakoľko s poukazom na ust. § 120 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. pohľadávky, ktoré vznikli voči dlžníkovi počas reštrukturalizačného konania, resp. ich splatnosť nastala až po začatí reštrukturalizačného konania sa v reštrukturalizácii neuplatňujú prihláškou (ďalej len „prednostné pohľadávky“). Na prednostné pohľadávky nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania a ani sa nezahŕňajú do reštrukturalizačného plánu, ibaže s tým ich veritelia súhlasi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžf/41 /2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčk y senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD., v právnej veci žalobcu: PIENSTAV, a.s. v reštrukturalizácii, Levoč ská 27, Stará Ľubovňa, IČO: 00 188 034, právne zastúpený JUDr. Mariánom Gelenekym, advokátom advokátskej kancelárie so sídlom Garbiarska 20, St
Právna veta: Povinnosťou platiteľa dane voči daňovníkovi je zrážky realizovať v správnej výške a voči správcovi dane odviesť ich na príslušný účet v termínoch ustanovených v daňovom zákone. Sankcie za porušenie týchto povinností znáša platiteľ dane, nie daňovník. Ak daňovník nesúhlasí s postupom platiteľa dane, môže svoju sťažnosť adresovať správcovi dane. Správca rozhodne z úradnej povinnosti a svoje rozhodnutie oznámi daňovníkovi aj platiteľovi.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Sž f/11/201 1 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Ivana Rumanu a člen iek senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD . a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu : A. H. , a.s. , právne zastúpen ý JUDr. M. T. advokátom , proti žalovanému : Daňový úrad Turčianske Teplice , Horné Rakovce 1448/35, v konaní o preskú manie zákonnosti rozhodnutia žalovaného
Právna veta: Úkonom daňového dlžníka smerujúcim k započítaniu daňových pohľadávok je žiadosť o započítanie. Takúto žiadosť podáva daňový dlžník na príslušnom daňovom úrade alebo colnom úrade a musí obsahovať a) obchodné meno alebo názov, sídlo, daňové identifikačné číslo daňového dlžníka, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, a daňové identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu, b) identifikáciu pohľadávky daňového dlžníka voči štátnej rozpočtovej organizácii, ktorú možno započítať, s uvedením jej výšky a p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zložen om z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu: DANICON HOLDING , a.s. , so sídlom Miletičová, 17/B, Bratislava, zastúp en ý advokátom JUDr . Stanislavom Jakubčík om, Advokátsk a kancelári a, so sídlom Kutlíkov a 7, Bratislava , proti žalovanému: F
Meritum Iná povaha rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Obdo/10/2014 1112238192 19.08.2014 JUDr. Juraj Seman ECLI:SK:NSSR:2014:1112238192.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací v konkurznej veci úpadcu O.St.S a. s., so sídlom Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, IČO: 45 940 436, s ustanoveným správcom: Prvý správcovský dom, k. s., so sídlom kancelárie Bratislava, Rudnayovo námestie 1, o návrhu sp
Meritum o zaplatenie 56 135,43 eur ist. s prísl.
Najvyšší súd 2 Ob do 34/20 10 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : Č. F. , a. s., G. , IČO: X. , právne zastúpen ého JUD r. R. O. , advokátom, G. , proti žalovanému : X. , s. r. o., Č. , IČO: X. , právne zastúpen ého ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA D. & B. , s. r. o., L. , IČO: X. , o zaplatenie 56 135 ,43 Eur (1 691 136 Sk) istiny s príslušenstvom , na d ovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 10 . júna 20 1
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžf/21/2015 2014200026 25. 05. 2016 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2016:2014200026.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členov senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalobcu: INGWE ANWARUNYA, s.r.o., Priemyselná 786, Michalovce, IČO: 36 27
MENU