Nájdené rozsudky pre výraz: účelne vynaložené trovy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 657

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

208 dokumentov
9584 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pre účastníka, ktorý sa o svoje procesné práva má starať vo vlastnom záujme, podanie návrhu a vyčíslenie trov nemôže znamenať výraznejšiu záťaž. Aj stručná požiadavka účastníka konania, či už v žalobe alebo v priebehu konania „žiadam trovy" predstavuje zatiaľ síce ešte nešpecifikovaný, ale predsa len relevantný návrh na priznanie náhrady trov konania. Z uvedeného vyplýva, že na to, aby sa priznala náhrada trov konania, treba navrhnúť, spravidla pred rozhodnutím vo veci samej, aj výrok o náhrade trov konania a predložiť vyčíslenie tejto náhrady, pretože bez vyčíslenia nemožno takúto náhr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo /54/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobkyne Ing. S. S., bytom O. , zastúpenej JUDr. J. T. , advokátom so sídlom O. , proti žalovanému Ministerstv u školstva Slovenskej republiky, so sídlom Stromová 1 , Bratislava o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. CD -2007 -22758/45800 -1:02 z 10. januára 2008, o odvolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave , č. k. 3S /38/200 8-109 z 10. no
Právna veta: Pri rozhodovaní o náhrade nákladov konania musí súd zohľadňovať samotný účel procesu v správnom súdnictve, ktorým je poskytovanie ochrany porušeným alebo ohrozeným skutočným subjektívnym hmotným právam a právom chráneným záujmom. Súdne konanie nemôže popierať svoje skutočné spoločenské poslanie a nemôže sa stať len nástrojom, slúžiacim na vytváranie ľahkého a neodôvodneného zisku na úkor protistrany, spočívajúceho v zaplatení nákladov za zastúpenie advokátom. Porušením práva na spravodlivý proces podľa článku 46 Ústavy Slovenskej republiky a práva na právnu pomoc v konaní pred súdmi podľa jej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sži/4/2014 7013200774 26.02.2015 Mgr. Peter Melicher ECLI:SK:NSSR:2015:7013200774.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Centrum ekologických informácií, so sídlom Suché Mýto č. 19, 811 03 Bratislava, právne zastúpeného Advokátskou kanceláriou Bardač s.r.o., so sídlom Búdková č. 4, 811 04 Bratislava, proti žalovanému: Starosta Obce
Právna veta: Procesný úspech žalobcu v časti týkajúcej sa celej žalovanej pohľadávky a jeho neúspech iba v príslušenstve žalovanej pohľadávky (v úrokoch z omeškania) nemožno v odôvodnených prípadoch (pri rozhodovaní o náhrade trov konania) považovať za „neúspech v pomerne nepatrnej časti" podľa ustanovenia § 142 ods. 3 O. s. p., ale za „čiastočný úspech" v zmysle ustanovenia § 142 ods. 2 O. s. p.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Dolný Kubín rozsudkom z 8. augTista 2001, č. k. 4 C 248/00- 59, zaviazal žalovanú z titulu poddlžníckej žaloby podľa § 103 Exekučného poriadku zaplatiť pôvodnému žalobcovi (Národnému úradu práce) sumu 5 207,- Sk so 17,6 % úrokom z omeškania ročne od 7. júla 1999 do zaplatenia a sumu 6 350 062,- Sk so 17,6 % úrokom z omeškania ročne od 17. júla 1999 do zaplatenia. Súčasne žalovanú zaviazal zaplatiť trovy právneho zastúpenia v sume 51 240,- Sk na účet právneho zástupcu pôvodného
Právna veta: Pri rozhodovaní o trovách konania sa uplatňuje zásada zodpovednosti za výsledok, ktorá je obmedzená iba v prípadoch, v ktorých to zákon expressis verbis upravuje. Ďalšou všeobecne platnou zásadou je, že účastník konania má právo iba na náhradu tých trov konania, ktoré boli potrebné na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva. Nemožno preto priznať náhradu trov konania, hoci aj plne úspešnému účastníkovi konania v prípade, ak má náhrada trov pozostávať z trov, ktoré neboli účelne vynaložené. Účelnosť vynaložených trov bude vždy závisieť od konkrétnych okolností danej veci. Záver o neúčelnosti t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. B. , bývajúceho v o V. , zastúpeného P., so sídlom v K. , v mene a na účet ktorej koná advokát JUDr. M. P., PhD., proti žalovaným 1/ H. F. , rod. L. , t. č. na neznám om mieste, 2/ F. L. , t. č. na neznámom mieste, 3/ A. L. , t. č. na neznámom mieste, 4/ M. L. , t. č. na neznámom mieste, 5/ L. L. , t. č. na neznámom mieste, 6/ C. K. , rod. L. , t. č. na neznámom mieste, 7/ F.
Právna veta: Pri určovaní náhrady trov konania súd posudzuje účelnosť vynaložených trov a prizná náhradu výdavkov, ktoré boli potrebné na uplatnenie alebo bránenie práva. Náhradu cestovných výdavkov prizná s prihliadnutím na vhodne zvolený, primeraný a účelne zdôvodnený spôsob dopravy.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa vyhovel žalobe a žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi 184 224 Kčs. Rozhodol tak s odôvodnením, že žalobca dodal žalovanému tovar, ktorý je žalovaný povinný zaplatiť. Žalobcovi s poukazom na ustanovenie § 142 ods. 1 O.s.p. priznal náhradu trov konania vo výške 8131 Kčs. Za účelne vynaložené trovy súd prvého stupňa považoval zaplatený arbitrážny poplatok, cestovné z Banskej Bystrice do Bratislavy a späť vo výške 165 Kčs a odmenu za zastupovanie za dva úkon
Právna veta: Úspech vo veci sa zisťuje porovnaním žalobnej žiadosti (petitu) a výroku rozhodnutia, ktorým sa vo veci rozhodlo. U žalobcu ide o plný úspech vo veci vtedy, ak sa výrok meritórneho rozhodnutia zhoduje so žalobným petitom, t.j. ak sa jeho žalobe vyhovelo v plnom rozsahu. Účastník, ktorý mal plný úspech vo veci, má nárok na náhradu všetkých účelne vynaložených trov proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal. Ak účastník nemá plný úspech vo veci, vždy má čiastočný úspech vo veci, t.j. každý účastník (žalobca aj žalovaný) je sčasti úspešný a sčasti neúspešný. Vo všeobecnosti platí, že ak mal úč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžo /215/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne : M. . J. B. , bytom Ľ. O. X. , N. , zastúpenej advokátom J.. M. C. , so sídlom Š. X. , N. , proti žalovan ému : Mesto Nitra , Štefánikova trieda 60, Nitra, za účasti : T. S. S., A. , so sídlom K. N. . X. , B. , IČO: X. , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. SP 15544 /20 06-00 7-Ing.Ki zo dňa 1 2. januára 200 7, na odvolan ie žalob kyne a
Právna veta: „Pravidlo, podľa ktorého možno úspešnej procesnej strane priznať náhradu iba účelne vynaložených trov, sa vzťahuje na akékoľvek trovy konania, teda aj na trovy spojené so zastupovaním advokátom (na odmenu za zastupovanie, paušálnu náhradu hotových výdavkov a náhradu za daň z pridanej hodnoty). Za účelne vynaložené trovy možno považovať iba také trovy, ktoré musela procesná strana nevyhnutne vynaložiť, aby mohla riadne hájiť svoje porušené alebo ohrozené subjektívne právo pred súdom. Trovy spojené so zastupovaním advokátom spravidla budú tomuto vymedzeniu zodpovedať. Tomuto pravidlu však nemož ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžik/4/2019 1017201569 22. 07. 2019 Mgr. Viliam Pohančeník ECLI:SK:NSSR:2019:1017201569.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: URBAN FALATH GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária, Havlíčkova 16, Bratislava, zastúpený: Mgr. Miroslav Vaško, advokát, Šándorova 2, Bratislava, proti žalovanej: Národná banka Slovenska, Imricha K
Právna veta: Aj keď v zmysle ust. § 14 ods. 1 písm. a) vyhl. č. 655/2004 Z. z. odmena advokátovi patrí aj za úkon spočívajúci v prevzatí a príprave zastúpenia vrátane prvej porady s klientom, túto časť odmeny nemožno považovať za účelne vynaložené trovy konania v zmysle ust. § 142 ods. 1 O. s. p. v prípade, ak účastník konania bez vážneho dôvodu vymenil advokáta.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací, v právnej veci žalobcu: Ing. J., proti žalovanému: Ing. R. o zaplatenie 119 890 Sk s prísl. zo zmenky, vedenej na Krajskom súde v Žiline pod sp. zn. 15Cb 464/01, na mimoriadne dovolanie Generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30. mája 2007 č. k. 2 Obo 204/2006-239 rozhodol t a k t o : Mimoriadne dovolanie z a m i e t a.
Právna veta: Mimoriadne dovolanie ako dovolací dôvod uvádza, že napadnuté uznesenia súdov nižšieho stupňa o trovách exekúcie spočívajú na nesprávnom právnom posúdení veci (§ 243f ods. 1 písm. c/ O. s. p.). Právnym posúdením je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav. Nesprávnym právnym posúdením veci je omyl súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav. O nesprávnu aplikáciu právnych predpisov ide vtedy, ak súd nepoužil správny právny predpis, alebo ak síce aplikoval správny právny predpis, nesprávne ho ale inter ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najv yšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovensk ej republiky v právnej veci oprávneného : S., zastúpená K. , proti povinnému: O. R. , naposledy bytom S., zastúpenému T. M. , súdnou tajomníčkou Okresného súdu Bratislava II, vedenej súdnym exekútorom Mgr. V. U. , L. , pre vymoženie uložene j po vinnosti zaplatiť istinu 33,19 eur a trovy exekúcie , o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slov enskej republiky proti uzneseniu K rajského súdu v Bratislave z
Právna veta: Aj v prípade, ak nárok na náhradu nákladov vynaložených poškodeným (obvineným) na jeho obhajobu v trestnom konaní, v ktorom bol spod obžaloby oslobodený alebo trestné stíhanie voči nemu bolo zastavené, bol uplatnený podľa zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom, súd môže priznať len náhradu účelne vynaložených trov, výška ktorých zodpovedá tarifnej odmene advokáta určenej osobitným právnym predpisom účinným v čase robenia úkonov.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 6Cdo/402/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6710201839 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 04. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ivan Machyniak ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:6710201839.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. M. A., bývajúceho vo J., B. B. XX, v dovolacom konaní zastúpeného Lion Law Partners s. r. o., so sídlom v Banskej Bystrici, Komenského 14A, v mene ktorej koná ako konateľ advokát JUDr. Peter Kočička,
MENU