Nájdené rozsudky pre výraz: účet majiteľa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 174

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

26 dokumentov
395 dokumentov
7 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: účet majiteľasubsidiárne použitie Obchodného zákonníka
R 55/2017
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Ustanovenie § 105 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoCP“) presne určuje okruh vzťahov, ktoré sa subsidiárne podriaďujú Obchodnému zákonníku. Analogické použitie takéhoto odkazu na iné vzťahy, ktoré v ňom uvedené zákonné podmienky nespĺňajú, je neprípustné. Pokiaľ neexistuje v ZoCP ako osobitnom predpise (lex specialis) pre určitý okruh vzťahov priamy odkaz na Obchodný zákonník (ako je to v ust. § 105 ZoCP), je potrebné subsidiárne aplikovať ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
1. Okresný súd Topoľčany rozsudkom č. k. 4Cb/35/2014-86 zo dňa 21. októbra 2014 zamietol návrh žalobcu na zaplatenie sumy 1 659,70 eur titulom vedenia účtu majiteľa cenných papierov pre žalovaného. Návrh žalobca odôvodnil tým, že služba je spoplatnená a dlžná suma predstavuje nedoplatok za vedenie účtu za rok 2008 v sume 829,85 eura a za rok 2009 v sume 829,85 eura. Žalovaný v konaní rozporoval výšku pohľadávky a tvrdenú platnosť zmluvného vzťahu so žalobcom s poukazom na § 40 ods. 2 a § 39 Obči
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Právny vzťah žalobcu a žalovaného sa spravuje špeciálnymi ustanoveniami zákona o cenných papieroch, je absolútnym obchodom (§ 261 ods. 6 písm. c) Obchodného zákonníka) a má aj charakter právneho vzťahu spotrebiteľského. V čase vzniku zmluvy 26.5.2005 bola definícia spotrebiteľa obsiahnutá v § 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Aj keď v čase vzniku zmluvy táto nie je taxatívne uvedená ako spotrebiteľská v § 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka účinného 26.5.2005 (kúpna zmluva, zmluva o dielo alebo iné odplatné zmluvy upravené v ôsmej časti Občianskeho zákonníka a zmluva podľa § 55, ak zmluvnými ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bardejov 2C/208/2015 8215202211 02. 02. 2016 JUDr. Slavomír Ivanecký ECLI:SK:OSBJ:2016:8215202211.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bardejov samosudcom, JUDr. Slavomírom Ivaneckým, v právnej veci žalobcu Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, proti žalovanej D. X., nar. XX.X.XXXX, bytom XXX XX F. XX, o zaplatenie 1
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa názoru generálneho prokurátora rozhodnutiami konajúcich súdov došlo k porušeniu základného práva žalovanej na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv. Poukázal na znenie § 105 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 566/2001 Z.z.“), keď súdy rozhodli v rozpore s ustálenou judikatúrou, ktorá našla odraz aj v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 7/2017 pod č. 55. Najvyšší súd SR v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8CdoGp/1/2019 Identifikačné číslo spisu: 1113206476 Dátum vydania rozhodnutia: 26.02.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Oľga Trnková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:1113206476.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., so sídlom v Br
Kľúčové slová: strediskocenné papiereprevod cenných papierov
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Podľa ustanovenia § 67 Zákona o CP stredisko cenných papierov zodpovedá za škodu, ktorá vznikla osobám, ktorých účty a registre vedie, v dôsledku chyby alebo neúplnosti v jeho evidencii, ibaže túto škodu spôsobila iná osoba, ktorá neplnila povinnosti za stredisko. Zároveň si dovoľujeme podotknúť, že nielen zákonnou, ale aj zmluvnou povinnosťou žalovaného bolo viesť cenné papiere na účte majiteľa cenných papierov, a to až do momentu, kým osoba, oprávnená nakladať s týmito cennými papiermi, nedala príkaz na ich prevod, resp. kým nedošlo ku zmene ich majiteľa na základe iných právnych ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, v právnej veci žalobcu: G. IČO: X., proti žalovanému: C., IČO: X. o zaplatenie 21 910 681,-- Sk s prísl., vedenej na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 57 Cb 5/1999-380, na dovolanie žalobcu proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 23. januára 2008 č. k. 2 Obo 46/2007-457, rozhodol t a k t o : Rozsudok odvolacieho súdu z r u š u j e a vec mu v r a c i a na ďalš
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Protiprávnosť úkonu spočíva v porušení povinnosti stanovenej zmluvou alebo zákonom. V danom prípade žalovaný realizoval rozhodnutie, vydané v správnom konaní, ktorým mu Ministerstvo financií ako štátny orgán vykonávajúci dozor nad kapitálovým trhom v zmysle § 83 ods. 2 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov uložilo povinnosť vykonať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov. Splnenie vykonateľného rozhodnutia štátneho orgánu vydaného postupom podľa príslušných ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. zo strany účastníka správneho konania preto nemožno považovať za ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Viery Pepelovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej, v právnej veci žalobcu B., zastúpeného JUDr. B., proti žalovanému C., zastúpenému JUDr. P., o zaplatenie 10 315 774 Sk, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 17 Cb 118/03–211 zo dňa 30. októbra 2006, takto r o z h o d o l : Na
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Peniaze sú nesporne zastupiteľnými vecami, momentom pripísania na účet sa stávajú vlastníctvom banky, ktorá účet spravuje, preto ani zostatok na účte alebo vkladovom účte nie je vecou patriacou tzv .majiteľovi účtu, ale predstavuje len nárok osoby, pre ktorú sa účet vedie na vyplatenie aktívneho zostatku. Exekúcii podlieha a predmetom tohto spôsobu exekúcie preto je len tento nárok.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Cdo/43/2018 Identifikačné číslo spisu: 6615216883 Dátum vydania rozhodnutia: 27.03.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Oľga Trnková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:6615216883.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne BIELA LABUŤ, s.r.o., so sídlom v Lučenci, Mestský park 1707, IČO:
Merito veci neplatnosť uznesenia VZ
Právna oblasť: Občianske právo

Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: T., spoločnosť s ručením obmedzeným, H., X. X. V., IČO: X., zastúpeného JUDr. P. K., advokátom, S., X. X. Bratislava, proti žalovanému: T., a.s., Š., X. X. Bratislava, IČO: X., zastúpenému JUDr. I. G., advokátkou, H., X. X. Dunajská Streda, za účasti vedľajšieho účastníka: S., M., X. X. Bratislava, IČO X., zastúpeného JUDr. M. K., advokátom, M., X. X. Bratislava, o neplatnosť
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Písomné oznámenie skutočnosti majúcej význam pre konanie a rozhodnutie súdu nie je službou poskytovanou za odplatu. Oznamovateľ má právo na náhradu odôvodnených vecných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti so splnením povinnosti uloženej mu súdom podľa § 128 O. s. p. Vecné náklady spravidla predstavujú výdavky oznamovateľa na materiál, poštovné, odmenu na mzdu príslušného pracovníka, prípadne výdavky na prevádzku technických zariadení za čas potrebný na zadováženie a spracovanie žiadanej informácie a pod. Súčasťou týchto nákladov nemôže byť zisk oznamovateľa.

Úryvok z textu:
Predseda obchodnoprávneho kolégia podľa článku 17 ods. 4 písm. c) Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky navrhol prijatie stanoviska na zjednotenie rozhodovacej činnosti senátov Najvyššieho súdu vo veciach týkajúcich sa výkladu a aplikácie vyššie uvedených zákonných ustanovení. Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením z 5. decembra 2007, č. k. 3 Obo 235/2007, na odvolanie Centrálneho depozitára cenných papierov Slovenskej republiky (ďalej len „depozitár"), potvrdil uzn
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Cenné papiere, medzi ktoré patria aj akcie, môžu meniť časom nielen svojich vlastníkov, ale aj podobu, či už z vôle samotnej spoločnosti, ktorá ich emitovala alebo z dôvodov zmeny zákonnej úpravy, ktorá sa ich týka. Osoba, ktorá ich nadobúda neskôr ako hneď po ich emisii, ich nadobúda už s takýmito zmenami.Akcia sa chápe ako cenný papier, ktorý je peniazmi oceniteľným zápisom v zákonom ustanovenej podobe a forme (§ 2 ods. 1 ZCP). Tento zápis sa nachádza buď na listine (§ 10 ods. 1 písm. a/ ZCP) alebo v evidencii vedenej centrálnym depozitárom. Keďže listiny pripojené k žalobe sú označe ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Ob do 20 /2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Štefanka a členiek JUDr. Anny Petruľákovej a JUDr. Ivany Izakovičovej v právnej veci žalobcu: E. , s.r.o. , N., IČO: X. , zast. Mgr. R. K. , advokátom, D. proti žalovanému: M. , a.s. , O. , IČO: X. , v konaní o uloženie povinnosti vykonať zmenu zápisu akcionára v zozname akcionáro v, na dovolanie žalobcu proti rozsudku K
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Predstavenstvo akciovej spoločnosti ako štatutárny orgán nie je právnickou osobou a z nijakého osobitného zákonného ustanovenia nevyplýva jeho spôsobilosť byť účastníkom konania. Predstavenstvo nemôže vo vlastnom mene podať žalobu.

Úryvok z textu:
Mestský súd v Bratislave nariadil uznesením predbežné opatrenie, ktorým zakázal Fondu národného majetku Slovenskej republiky nakladať s 18 202 akciami akciovej spločnosti V., B., emisia č. ISIN: CS 0005049055 séria 02. Stredisku cenných papierov Slovenskej republiky zakázal zaregistrovať prevod týchto akcií na tretie osoby, a ak by k takémuto prevodu došlo, zakázal vydať výpis z účtu majiteľa cenných papierov novému vlastníkovi. Fondu národného majetku ďalej zakázal akokoľvek disponovať s právam
MENU