Nájdené rozsudky pre výraz: uchádzač o zamestnanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 329

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

131 dokumentov
4239 dokumentov
65 dokumentov
47 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Lekárska posudková činnosť sa vykonáva v prípade, ak uchádzač o zamestnanie odmietol prijať vhodné zamestnanie z dôvodu, že nezohľadňuje jeho zdravotný stav. Podľa § 19 ods. 5 zákona č. 5/2004 Z. z. výkon lekárskej posudkovej činnosti zabezpečuje ústredie a úrad. Správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie (§ 32 ods. 1 Správneho poriadku). Posudok posudkového lekára je podkladom pre rozhodnutie správneho orgánu podľa § 19 ods. 7 zákona č. 5/2004 Z. z. Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny preto nič nebráni v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
9Sž so/24/20 10 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Jany Henčekovej, PhD. , v právnej veci žalob cu : I. Š., bytom M. X. , S. N. V. , zastúpeného J.. J. R. , advokátom so sídlom v S. N. V. , L. č. X. , proti žalovanému : Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny , Špitá lska 8, Bratislava o preskúmanie zákonnosti roz
Právna veta: Pre posúdenie otázky vrátenia hmotného zabezpečenia uchádza o zamestnanie podľa ustanovenia § 18 zákona č. 1/1991 Zb.* nie je rozhodujúce, či v rozhodnom období bol uchádzač zaregistrovaný ako osoba samostatne zárobkovo činná, ale či za toto obdobie samostatnú zárobkovú činnosť skutočne aj vykonával. * Úplné znenie zákona o zamestnanosti bolo uverejnené pod č. 450/1992 Zb., zákon bol ďalej zmenený a doplnený zákonom NR SR č. 247/1993 Z.z. a č. 319/1993 Z.z.

Úryvok z textu:
Okresný úrad práce v M. ako odvolací orgán zaviazal v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 1/1991 Zb. uchádzačku o zamestnanie L. vrátiť poskytnuté hmotné zabezpečenie vo výške 7163 Sk za obdobie od 16. júla 1991 do 30. novembra 1991 s odôvodnením, že uchádzačka mala od 20. marca 1991 povolenie na samostatnú zárobkovú činnosť, čo však Obvodnému úradu práce v M. zatajila, a tak došlo k neoprávnenej výplate sumy z uvedeného titulu. Uchádzačka o zamestnanie sa žalobou na súde domáhala zrušenia
Právna veta: Zákon o službách zamestnanosti umožňuje uchádzačovi o zamestnanie aj počas evidencie uzatvoriť dohodu o vykonaní práce s tým, že okrem splnenia oznamovacej povinnosti úradu, musí uchádzač o zamestnanie spĺňať aj podmienku, že jeho príjem zo zárobkovej činnosti nepresiahne 65 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Sžso/11/2014 2012200600 27.05.2015 JUDr. Viera Nevedelová ECLI:SK:NSSR:2015:2012200600.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Júlie Horskej, v právnej veci žalobcu U. bytom Bulharská 7, Skalica, proti žalovanému: Ústrediu
Právna veta: V súvislosti s tvrdením žalovanej 1/ o existencii vyživovacej povinnosti k ďalšej osobe (ktorou je podľa obsahu spisu jej syn, evidovaný ako uchádzač o zamestnanie), Najvyšší súd Slovenskej republiky poznamenáva, že samotné zaradenie osoby do evidencie uchádzačov o zamestnanie automaticky nezakladá vyživovaciu povinnosť rodiča k tejto osobe, ak pre to nie sú dané aj ďalšie zákonné predpoklady.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M., bývajúceho vo V., zastúpeného JUDr. L., advokátom so sídlom v L., proti žalovaným 1/ E., bývajúcej v M., 2/ D., so sídlom v D., o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, vedenej na Okresnom súde Veľký Krtíš pod sp. zn. 9 C 163/2008, takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci Okresného súdu Veľký Krtíš sp. zn. 9 C 163/2008 Okresnému súdu Dunajská Stred
Právna veta: Na účely zákona č. 5/2004 Z.z. sa za samostatne zárobkovo činnú osobu považuje aj fyzická osoba, ktorá prevádzkuje živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len „Živnostenský zákon“), ktorý živnosť definuje ako sústavnú činnosť prevádzkovanú podnikateľom samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a podmienok ustanovených týmto zákonom. Živnostenské oprávnenie (oprávnenie prevádzkovať živnosť) vzniká fyzickej osobe zásadne v deň ohlásenia živnosti živnostenskému úradu (§ 10 ods. 1 Živnostenského zákona) a zaniká dňom uvedeným v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1014200563 Dátum vydania rozhodnutia: 23. augusta 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1014200563.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyo vej, PhD. v právnej veci žalobcu Ing. T. B., bytom U., proti žalovanému Ústrediu práce, sociálnych vecí
Právna veta: Podľa § 36 ods. 5 písm. c/ zákona za nespoluprácu uchádzača o zamestnanie s úradom podľa odseku 2 písm. d/ sa považuje predčasné skončenie účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce uchádzačom o zamestnanie pred dohodnutým termínom bez vážnych dôvodov, a podľa ods. 5 písm. e/ aj nedostavenie sa na úrad alebo miesto určené úradom na účely podľa § 34 ods. 5 a 7. Zmysel a účel aktivačnej činnosti je vyjadrený v § 52 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti. Tým je podpora a udržiavanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi. Odmietnutie aktivačne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 9Sžso/78 /2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Márie Usačevovej, v právnej veci žalobcu J.. V. H. , bytom J. M. , M. , proti žalovanému Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Ul. Špitálska č. 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia o vyraden í z evidenci
Právna veta: Čo sa považuje za vážny dôvod nedodržania povinnosti uchádzača o zamestnanie, je upravené v ustanovení § 36 ods. 4 zákona o zamestnanosti. Podľa názoru krajského súdu dodatočné oznámenie prvostupňovému správnemu orgánu, že z dôvodu nevyplatenia dávok v hmotnej núdzi a ich vybavovania sa žalobca nezúčastní hlásenia, čo žalobca oznámil po uplynutí zákonom vyžadovanej trojdňovej lehoty, nie je takým vážnym dôvodom. Povinnosťou dostaviť sa na dohodnutý kontakt je osobné dostavenie sa na úrad, t. j. fyzická prítomnosť, nakoľko išlo o účasť na jednom z opatrení odborných poradenských služieb. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 9Sžso/18/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. V. H. proti žalovanému: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny , Špitálska č. 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného číslo AA/2009/12624/6435/OISS z 1. apríla 2009, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo 4. marca 2010, č.k. 6S/69/2009 -30, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky ro
Právna veta: Pre posúdenie spolupráce uchádzača o zamestnanie s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pri hľadaní zamestnania je právne významné skúmanie, či sa uchádzač o zamestnanie nedostavil na úrad bez ospravedlnenia a vážneho dôvodu, hoci bol s touto povinnosťou a s určeným termínom oboznámený. Údaje vkontrolnom preukaze a v zázname okontaktoch uchádzača ozamestnanie, nie sú jediným dôkazom, ktorý túto skutočnosť môže preukázať.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Marianny Reiffovej a JUDr. Júlie Horskej, v právnej veci žalobcu A., bytom V., proti žalovanému Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, Špitálska ul. č. 8, o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 2.decembra 2
Právna veta: Na zdôraznenie správnosti rozhodnutia odvolací súd poukazuje na skutočnosť, že v zmysle § 58 ods. 1 vyhlášky č. 149/1988 Zb., nebolo možné navrhovateľovi započítať dobu od 30. septembra 1992 do 31. decembra 2003, lebo v uvedenej dobe bol navrhovateľ vo výkone trestu odňatia slobody a nebol zaradený na pravidelný výkon prác, nepripravoval sa na budúce povolanie štúdiom alebo predpísaným výcvikom. Z uvedeného dôvodu nebol podľa vtedy platnej právnej úpravy dôchodkovo zabezpečený, a teda uvedené obdobie nie je možné považovať ani v zmysle § 255 zákona o sociálnom poistení za obdobie dôchodkového ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Marianny Rei ffovej, v právnej veci navrhovateľa S. F. , bytom v K. , Š., č. X., proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave , Ul. 29. augusta č. 8, o starobný dôchodok, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 14. septembra 20
Kľúčové slová: zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
Právna veta: Predovšetkým treba uviesť, že zákon č. 573/2005 Z. z., ktorým bol zmenený zákon o službách zamestnanosti, neobsahuje prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006, o úprave postupu správnych orgánov pri rozhodovaní o žiadostiach o zaradenie do evidencie tých uchádzačov o zamestnanie, ktorí boli vyradení z tejto evidencie na vlastnú žiadosť podľa § 36 ods. 1 písm. m) účinného do 31. decembra 2005 a lehota stanovená v týchto rozhodnutiach ešte neuplynula. Tým že došlo k skráteniu lehoty, ktorej uplynutie je potrebné na znovu zaradenie uchádzača o zamestnanie do evidencie zo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci žalobcu J. F. bytom v Bratislave, Jégého ul. č. X., zastúpeného JUDr. B. B., advokátom v B.., proti žalovanému Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom v Bratislave, ul. Špitálska č. 8, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia o zaradení do evidencie uchá
MENU