Nájdené rozsudky pre výraz: účinnosť predbežného opatrenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 33

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
82 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 50 zákona č. 563/2009 Z.z. upravuje jednak hmotnoprávne podmienky pre uloženie predbežného opatrenia, jeho účinnosť, ako aj postup správcu dane pri jeho ukladaní. Podnet na uloženie predbežného opatrenia môže vychádzať len od správcu dane. Predbežné opatrenie možno uložiť v ktoromkoľvek štádiu daňovej kontroly alebo miestneho zisťovania, alebo v procese určovania dane podľa pomôcok, spravidla však vtedy, keď správca dane zistí porušenie povinností daňovým subjektom a predpokladá sa, že správca dane rozhodnutím vyrubí daň alebo rozdiel dane. Predbežné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvy šší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvy šší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: INGWE ANWARUNYA, s.r.o., so sídlom Priemyselná 786, Michalovce (predtým CARAT Distillery, spol. s r.o., so sídlom Senecká cesta 23,931 01 Šamorín), IČO: 36 272 612, právne zastúpený: Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Hlavná 31, 917 01 Trnava, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, Banská Bystrica, o preskúma
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 50 zákona č. 563/2009 Z.z. upravuje jednak hmotnoprávne podmienky pre uloženie predbežného opatrenia, jeho účinnosť, ako aj postup správcu dane pri jeho ukladaní. Podnet na uloženie predbežného opatrenia môže vychádzať len od správcu dane. Predbežné opatrenie možno uložiť v ktoromkoľvek štádiu daňovej kontroly alebo miestneho zisťovania, alebo v procese určovania dane podľa pomôcok, spravidla však vtedy, keď správca dane zistí porušenie povinností daňovým subjektom a predpokladá sa, že správca dane rozhodnutím vyrubí daň alebo rozdiel dane. Pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Sžf/104/2014 Identifikačné číslo spisu: 2013200799 Dátum vydania rozhodnutia: 27.04.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Adamcová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:2013200799.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: INGWE ANWARUNYA, s.r.o., so sídlom Priemyselná 786, 071 01 Mich
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 50 zákona č. 563/2009 Z.z. upravuje jednak hmotnoprávne podmienky pre uloženie predbežného opatrenia, jeho účinnosť, ako aj postup správcu dane pri jeho ukladaní. Podnet na uloženie predbežného opatrenia môže vychádzať len od správcu dane. Predbežné opatrenie možno uložiť v ktoromkoľvek štádiu daňovej kontroly alebo miestneho zisťovania, alebo v procese určovania dane podľa pomôcok, spravidla však vtedy, keď správca dane zistí porušenie povinností daňovým subjektom a predpokladá sa, že správca dane rozhodnutím vyrubí daň alebo rozdiel dane. Predbežn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Sžf/14/2015 Identifikačné číslo spisu: 2014200225 Dátum vydania rozhodnutia: 30.11.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Adamcová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:2014200225.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: INGWE ANWARUNYA s.r.o., so sídlom Priemyselná 786, 071 01
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Z citovaného právneho názoru vychádzal aj najvyšší súd pri skúmaní dodržania zákonných podmienok krajským súdom pri vydaní odvolaním napadnutého uznesenia, predovšetkým vo vzťahu k zachovaniu vyššie uvedeného ústavne konformného výkladu ustanovenia § 248 písm. a) O.s.p. Inštitút predbežného opatrenia podľa § 50 zákona č. 563/2009 Z.z. nepochybne zveruje správcovi dane pomerne široké oprávnenia na zásah do práv daňového subjektu. V prejednávanej veci bolo predbežným opatrením žalobcovi uložené zdržať sa uvedenia liehu do daňového voľného obehu bez predchádzajúceho zloženia peňažnej sumy na úč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Sžf/59/2016 Identifikačné číslo spisu: 2013200800 Dátum vydania rozhodnutia: 15.11.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:2013200800.3 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: INGWE ANWARUNYA, s.r.o., so sídlom Priemyselná 786, Micha
Kľúčové slová: nájomné vzťahyspätné účinkypredbežné opatrenia v sporovom konaní
R 49/2003
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podmienky preto, aby boli predbežným opatrením upravené pomery tak, že sa účastníkovi zakáže disponovať s nehnuteľnosťou, môžu byť splnené i vtedy, ak je nehnuteľnosť zaťažená záložným právom zriadeným v prospech tretej osoby. Keďže predbežné opatrenie nemá spätné účinky, nemá vplyv na existenciu nájomných vzťahov, ktoré vznikli pred vydaním predbežného opatrenia a nemôže zasiahnuť ani do práv tretích osôb.

Úryvok z textu:
Krajský súd uznesením z 19. decembra 2000 zakázal žalovanému nakladať s nehnuteľnosťami, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území v K. a sú zapísané na liste vlastníctva č. 7026, vydanom odborom katastra nehnuteľností Okresného úradu v K., najmä ich založiť, previesť vlastnícke právo na tretiu osobu, zaťažiť vecným bremenom, alebo ich prenajať. Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca, spolu s návrhom na vydanie predbežného opatrenia, podal žalobu vo veci samej, ktorou žiada vysloviť absolútnu nepl
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Celková koncepcia predbežných opatrení umožňovala trvanie účinkov počas konania vo veci samej, ako aj pred jeho samotným začatím, pričom pri nariadení predbežného opatrenia bolo možné aj určiť dobu jeho trvania. Súd totiž mohol uložiť navrhovateľovi (ak tak neurobil sám navrhovateľ), aby v lehote, ktorú mu určil, podal návrh na začatie konania na súde (alebo rozhodcovskom súde), z čoho vyplývalo že tieto účinky boli ex lege vopred časovo obmedzené (viď § 77 ods. 1 písm. a/ O.s.p.). Obdobné limitovanie trvania predbežných opatrení bolo stanovené aj v § 77 ods. 1 písm. b/ až d/ O.s.p., s účinkam ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 ECdo 1/201 7 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci oprávnenej A. D. , bytom K. , zastúpenej JUDr. Ivetou Ďurčaťovou , advokát kou so sídlom Kollárova č. 35 , Martin , proti povinnému A. G. , bytom K. , zastúpen ému JUDr. Jánom Kasenčákom, advokátom so sídlom Jura ja F ándlyho č. 2163/7, P.O. BOX B -130, Žilina , o vymoženie povinnosti odstrániť oplotenie , vedenej na Okresnom súde Čadca pod sp. zn. 1 6 Er 707 /201 4, o dov
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Inštitút predbežného opatrenia podľa § 50 zákona č. 563/2009 Z. z. nepochybne zveruje správcovi dane pomerne široké oprávnenia na zásah do práv daňového subjektu. V prejednávanej veci bolo predbežným opatrením žalobcovi uložené zdržať sa uvedenia liehu do daňového voľného obehu bez predchádzajúceho zloženia peňažnej sumy na účet správcu dane. Takýmto spôsobom formulované rozhodnutie správcu dane, keď je žalobcovi uložená určitá peňažná povinnosť, resp. stanovený nejaký zákaz týkajúci sa výkonu jeho podnikania, možno podľa názoru najvyššieho súdu považovať za rozhodnutie týkajúce sa základných ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Sžf/56/2016 Identifikačné číslo spisu: 2013200112 Dátum vydania rozhodnutia: 25.10.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Hargaš Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2013200112.3 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: INGWE ANWARUNYA, s.r.o., so sídlom Priemyselná 786, Michalovce, IČ
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zmyslom odkladu exekúcie je zabrániť nepriaznivým dôsledkom exekúcie, a to jednak na návrh povinného podľa § 56 ods. 1 Exekučného poriadku alebo podľa § 56 ods. 2 Exekučného poriadku aj bez návrhu v prípade, ak možno očakávať, že exekúcia bude zastavená.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného Ing. M. M. , bývajúceho v B. , zastúpeného Mgr. E. L. , advokátkou so sídlom v K. , proti povinným 1/ V. L. , bývajúcemu v B. , 2/ R. L. , bývajúcej v B. , 3/ A. L. , bývajúcej v B. , zastúpeným advokátom Mgr. K. H. , N. , o vymoženie istiny 484 800 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava II, pod sp. zn. 55 Er 1765/2009 , o do volaní povinných 1/ až 3/ proti
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Inštitút predbežného opatrenia podľa § 50 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. je upravený pomerne všeobecne, čo do definovania podmienok na jeho uplatnenie - „Správca dane môže počas daňovej kontroly, počas určovania dane podľa pomôcok alebo pri miestnom zisťovaní na zabezpečenie ich účelu“ „.... uložiť rozhodnutím daňovému subjektu, aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo strpel ....“ Jediné výslovné obmedzenie pre správcu dane vyplýva z ods. 4 tohto ustanovenia, na základe ktorého predbežným opatrením nemožno obmedziť alebo zamedziť výkon záložného práva podľa Občianskeho zákonníka. Sprá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Sžf/132/2013 Identifikačné číslo spisu: 6013201257 Dátum vydania rozhodnutia: 03.06.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:6013201257.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: J. O., Q., právne zastúpený: Advokátska kancelária JUDr. T
MENU