Nájdené rozsudky pre výraz: účtovná jednotka

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 374

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

19 dokumentov
863 dokumentov
33 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Finančné právo

Právna veta: V zmysle § 5 ods. 1, 2 uvedeného zákona účtovné jednotky môžu poveriť vedením svojho účtovníctva aj inú právnickú alebo fyzickú osobu. Poverením sa však účtovná jednotka nezbavila zodpovednosti za vedenie účtovníctva a za jeho preukazovanie. Je zrejmé, že konatelia zodpovedajú za stav vedenia účtovníctva a predpísanej evidencie bez ohľadu na to, či tieto činnosti vykonávajú osobne, alebo či ich zabezpečujú prostredníctvom iných právnických alebo fyzických osôb. Tým však nie je dotknutá zodpovednosť tretích osôb za riadny výkon týchto činností v zmysle osobitných predpisov. Zodpovednosť konateľ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Obo 106/2006 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Viery Pepelovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej, v právnej veci žalobcu R, zastúpeného JUDr. Ľ, proti žalovanej Ing. M zastúpenej Mgr. M, o zaplatenie 436 867 Sk, na odvolanie žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Nitre č.k. 15 Cbs 3/2004-179 zo dňa 17. januára 2006, takto r o z h o d o l :
Právna oblasť: Finančné právo

Právna veta: Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v hore cit. znení účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia (zásada časovej a vecnej súvislosti). Ak túto zásadu nemožno dodržať, účtovná jednotka ich zaúčtuje a vykáže v období, keď sa tieto skutočnosti zistili. Ďalej podľa § 7 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v hore cit. znení je účtovná jednotka povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky. Teda ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Elexovej a členov senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, v právnej veci žalobcu : V. K., a.s., IČO : X., so sídlom B. č. 132, X. R., proti žalovanému : Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Nová ulica č. 13, 975 04 Banská Bystrica, o preskúmani
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky vo vzťahu k právnemu postaveniu združení osôb v zmysle § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka zdôraznil, že vzhľadom na skutočnosť, že tieto nemajú právnu subjektivitu, t.j. nemôžu byť nositeľom práv a povinností a taktiež nemôžu v právnych vzťahoch vystupovať vo svojom mene a niesť zodpovednosť za svoje konanie, práva a povinnosti nevznikajú združeniu, ale jeho účastníkom, z čoho vyplýva, že podnikateľská činnosť môže byť realizovaná iba v mene konkrétnych osôb, ktoré spoločne podnikajú na základe zmluvy o združení. Z uvedených dôvodov nepredstavuje združenie ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sžfk/37/2019 Identifikačné číslo spisu: 4017200822 Dátum vydania rozhodnutia: 27.07.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Marián Trenčan Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:4017200822.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu: JUDr. Marián Trenčan a členov senátu: JUDr.
Právna oblasť: Finančné právo

Právna veta: Zákonodarca v ustanovení nevyjadril explicitne, že zánik rizika má byť jediným prípustným dôvodom na zrušenie vytvorených opravných položiek. Ak by tak chcel urobiť, mohol v ust. § 26 ods. 3 tretia veta za bodkočiarkou zákona o účtovníctve použiť slovo „len“ alebo iné slovo podobného významu (predmetné ustanovenie by potom znelo nasledovne: „tieto opravné položky sa zrušia, len ak zanikne riziko, na ktoré boli vytvorené“). Z uvedeného vyplýva, že adekvátnym (doslovným) gramatickým výkladom ust. § 26 ods. 3 tretia veta za bodkočiarkou zákona o účtovníctve možno dospieť k záveru, že toto u ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Idy Hanzelovej, v právnej veci žalobcu: D. Z. P., a.s., E., zastúpená: A., spol. s r.o., B., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, Nová ulica č. 13, Banská Bystrica, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. I/221/10941-61402/2008/990390-r zo dňa 25.07.2008
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: I. Ak výsluch svedka v daňovom konaní nebol vykonaný pri zabezpečení účasti žalobcu, resp. jeho právneho zástupcu v súlade s vtedy platnými daňovými predpismi, tento nedostatok je možné napraviť tým, že pri ďalšom výsluchu tohto svedka, ktorý sa už realizuje v súlade so zákonom, sa svedok iba odvolá na svoju skoršiu výpoveď, nakoľko žalobcovi správca dane právo účasti zabezpečil. II. Najmä podvojné účtovníctvo právnických osôb vytvára podklady a s tým súvisiace relevantné údaje (výstupy) pre vyhotovenie daňového priznania na dani z príjmov. Osoba vykonávajúca zaúčtovanie účtovného prípadu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sžf/80/2016 Identifikačné číslo spisu: 5015200618 Dátum vydania rozhodnutia: 25.04.2017 Meno a priezvisko: JUDr., Ing. Miroslav Gavalec Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:5015200618.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava
Právna oblasť: Finančné právo

Právna veta: Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov upravuje povinnosti uchovávania a ochrany účtovnej dokumentácie (§ 35 a 36 uvedeného zákona), pričom podľa § 35 ods. 5 zákona citovaného zákona účtovná jednotka je povinná pred svojím zánikom alebo pred skončením podnikania alebo inej zárobkovej činnosti zabezpečiť uchovanie účtovných záznamov. Absencia splnenia si tejto povinnosti spôsobuje pochybnosti o dôveryhodnosti daňových dokladov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf/37/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej, v právnej veci žalobkyne CTU strojárstvo, s. r. o., so sídlom Revolučná 910/30, Tren
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky vo vzťahu k právnemu postaveniu združení osôb v zmysle § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka zdôraznil, že vzhľadom na skutočnosť, že tieto nemajú právnu subjektivitu, t.j. nemôžu byť nositeľom práv a povinností a taktiež nemôžu v právnych vzťahoch vystupovať vo svojom mene a niesť zodpovednosť za svoje konanie, práva a povinnosti nevznikajú združeniu, ale jeho účastníkom, z čoho vyplýva, že podnikateľská činnosť môže byť realizovaná iba v mene konkrétnych osôb, ktoré spoločne podnikajú na základe zmluvy o združení. Z uvedených dôvodov nepredstavuje združenie ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Sžfk/19/2019 Identifikačné číslo spisu: 4017200832 Dátum vydania rozhodnutia: 08.07.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:4017200832.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu (spravodajca) a sudk
Právna oblasť: Finančné právo

Právna veta: Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva pre všetky právnické osoby. Všetky subjekty, ktoré sú povinné viesť účtovníctvo, sa považujú za účtovné jednotky. Povinnosť viesť účtovníctvo sa na účtovné jednotky vzťahuje odo dňa ich vzniku, t. j. v prípade právnickej osoby odo dňa jej zápisu do obchodného registra do dňa jej zániku, t. j. do výmazu z obchodného registra. Neobstojí preto tvrdenie veriteľa o nehospodárnosti vynaloženia nákladov, spojených s uvedenou činnosťou. Suma, predstavujúca náklady na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Obo 58/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci úpadcu: P. , a.s., Ž., na odvolanie veriteľa S., a.s. B. proti rozvrhovému uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici, č. k. 39 -24 K 120/02 -Že -844 zo dňa 23. apríla 2010, takto r o z h o d o l: Rozvrhové uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutej časti p o t v r d z u j e. O d ô v o d n e n i e: Súd prvého stupňa napadnutým rozvrhovým uznesením rozhodol tak, že
Kľúčové slová: odpočítanie dane pri registrácii platiteľa
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Podľa § 55 ods. 1, ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže odpočítať daň viažucu sa k majetku, ktorý nadobudla pred dňom, keď sa stala platiteľom, ak tento majetok nebol zahrnutý do daňových výdavkov podľa osobitného predpisu v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala platiteľom, okrem zásob. Daň pri majetku, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom, platiteľ zníži o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom; platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri znížení odpočítateľnej dane postup ako platiteľ, ktor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf/3/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Baricovej a členiek JUDr. Eleny Krajčovičovej a JUDr. Jarmily Urbancovej v právnej veci žalobcu R. R. spol. s r. o., so sídlom S., IČO X. zastúpeného JUDr. D. D., advokátom so sídlom Š., proti žalo
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Podľa § 81 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v poslednom zdaňovacom období vzniká platiteľovi daňová povinnosť vzťahujúca sa na majetok, pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná, a na majetok, ktorý nadobudol bez dane (§ 10 ods. 1) a pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň u predchádzajúceho vlastníka úplne alebo čiastočne odpočítaná. Daň sa vypočíta zo zostatkovej ceny majetku zistenej podľa osobitného predpisu 30) ku dňu k u skončenia posledného zdaňov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr, Jany Zemkovej, PhD. a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobcu J. H., D., P. B., zastúpeného advokátom JUDr. T. B., D., X. P. B. proti žalovanému D. R., N., X. Banská B., v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/226/10588-26201/2006/990565-r z o dňa 05.04.2006, o odvolaní
MENU