Nájdené rozsudky pre výraz: udelenie štátneho občianstva SR

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Z dikcie § 7 ods. 2 písm. a/ zákona č. 40/1993 Z. z. vyplýva, že žiadateľ, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený pobyt a uzavrel manželstvo so štátnym občanom Slovenskej republiky, môže požiadať o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky najskôr po piatich rokoch trvania tohto manželstva a žitia v tomto manželstve v spoločnej domácnosti na území Slovenskej republiky. Obe zákonom stanovené podmienky, trvanie manželstva a žitie v tomto manželstve v spoločnej domácnosti na území Slovenskej republiky, musia byť samozrejme splnené aj v čase rozhodovania žalovaného o tejto žiadost ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžo/ 107/2014 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Jozefa Hargaša v právnej veci žalobcu : M. H. M. E.. G. , štátna príslušnosť Egyptská arabská republika, bytom: N. , zastúpeného JUDr. Miroslavou Mittelmannovou, advokátkou so sídlom Hurbanovo námestie 5, Bratislava, proti žalov
Právna veta: Predmetom súdneho preskúmania v prejednávanej veci bolo rozhodnutie žalovaného, ktorým bola žalobcovi podľa § 7 ods. 1 písm. i) zákona č. 40/1993 Z. z. zamietnutá jeho žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky. Žalovaný zamietol žiadosť žalobcu o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky z dôvodu opakovaného neplnenia a porušovania zákonných povinností, zanedbateľného daňového výnosu v prospech Slovenskej republiky a nedostatočnej integrácie do spoločnosti. Štátne občianstvo je časovo relatívne trvalý, územne neobmedzený právny vzťah fyzickej osoby a štátu, na zákl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžo/ 99 /2014 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Jozefa Hargaša v právnej veci žalobcu : M. , štátne občianstvo A. , trvalý pobyt: L. - N. , zastúpeného Mgr. Jarmilou Vargovou, advokátkou so sídlom Brečtanova 21, Bratislava, proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom Pribinov
Právna veta: V tejto súvislosti odvolací súd poznamenáva, že udelenie štátneho občianstva nie je nárokovateľné a jeho udelenie závisí na správnej úvahe orgánu, ktorý rozhoduje; preto pri tomto konaní sa zvažujú v prospech žiadateľa okolnosti, ktoré napomáhajú jeho udeleniu. Podmienky na udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, najmä pokiaľ ide o zisťovanie určitých skutočností týkajúcich sa žiadateľov o štátne občianstvo Slovenskej republiky, musia byť dokladované na základe stanovísk nielen iných štátnych orgánov Slovenskej republiky, ale aj prostredníctvom dožiadaní cez medzinárodné inštitúcie. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1014201678 Dátum vydania rozhodnutia: 31. mája 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1014201678.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Eleny Berthotyove j, PhD., v právnej veci žalobcu: F. A., nar. XX.XX.XXXX, bytom H., právne zastúpený: Mgr. Juraj Kollner, ad
Kľúčové slová: udelenie štátneho občianstva SRzastupovanie podľa správneho poriadku
R 68/2002
Právna veta: Napriek tomu, že v zákone (zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov) chýba odkaz na zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), pokiaľ ide o procesné konanie, správny orgán postupuje v konaní podľa správneho poriadku v plnom rozsahu.

Úryvok z textu:
Podanou žalobou, ktorá bola doručená Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky dňa 26. januára 2001, žalobca sa domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného, ktorým maloletej E. M. I., narodenej v USA, bolo udelené štátne občianstvo Slovenskej republiky, keď mala pôvodne štátne občianstvo USA. Uviedol, že v správnom konaní, ktoré sa začalo na základe žiadosti podanej v mene maloletej jej matkou E. I., sa s ním nekonalo ako s účastníkom správneho konania. Tvrdil, že súhlas na zmenu štátneho občianstva pre
Meritum zákon č. 40/1993 Z. z. nevyhovenie žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Zdenky Reisena uerovej v právnej veci žalobcu : W. E.. S., dátum narodeni a X. , bytom S., právne zastúpený Mgr. T. K., advokátom, so sídlom Adv okátskej kancelárie P . X. , B ., proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom Pribinova 2, Bratislava , v
Meritum § 8a zákona č. 40/1993 Z.z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Jany Baricovej, v právnej veci žalobkyne: H. D. T., štátnej občianky Vietnamskej socialistickej republiky, proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 206-2007/07834 zo dňa 25. júna 2007, o odvolaní žalobkyn
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9012010171 Dátum vydania rozhodnutia: 30. mája 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Milan Morava Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:9012010171.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a členiek senátu JUDr. Petry Príbelskej, PhD. a JUDr. Jarmily Urbancovej, v právnej veci žalobcu: Ing. W. N., PhD., nar. XX.XX.XXXX, P., štátny občan C., na území Slovenskej republiky
Meritum zamietnutie žiadosti podľa § 7 ods. 3 zákona č. 40/1993 Z.z.
Najvyšší súd 8Sžo/50/201 0 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej repub liky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a z člen iek JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalob cu : E. C. , narodený X. , bytom U. , dlhodobý pobyt na území SR I., zastúpeného JUDr. M. V. , advokátom, S., proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislav
Meritum § 7 ods. 1 zákona č. 40/1993 Z.z. - udelenie štátneho občianstva
Najvyšší súd 3 Sžo/1/2014 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej repu bliky v senát e zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalob cu : S. S., P., právne zastúpený: JUDr. Ivan Vanko, advokát, AK Čollák, Weiczen, Vanko & Partneri, so sídlom na Floriánskej ulici č. 19, 040 01 Košice, proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej
MENU