Nájdené rozsudky pre výraz: ukončenie súdneho konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 19

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

44 dokumentov
79 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Poznámka je úkon správy katastra, ktorý je určený na vyznačenie skutočností alebo pomeru vzťahujúceho sa na nehnuteľnosti alebo na osobu a ktorý nemá vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam. V sporoch týkajúcich sa nehnuteľností sa často stáva, že predmetná nehnuteľnosť je v priebehu súdneho konania viacnásobne prevedená na inú osobu, čím sa žalobcovi komplikuje situácia s ustálením okruhu pasívne procesne legitimizovaných osôb. Stáva sa, že bezprostredne po podaní žaloby proti osobe, ktorá je v katastri nehnuteľnosti evidovaná ako vlastník nehnuteľností, dôjde k prevodu nehn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2Sžr/1 08/2014 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a z členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Kataríny Benczovej v právnej veci žalobcov : 1) M. , 2) B. G. 3) M. , 4) F. , 5) G. B. , 6) G. B. , všetci právne zastúpení advokátom JUDr. Lászlom Lengyelom, Ružová dolina 6, B. , proti žalovanému: Okresný úrad B. , katastrálny
Kľúčové slová: procesná zodpovednosť späťvzatie návrhunáhrada trov konania
R 23/2013
Právna veta: Aplikácia ustanovenia § 146 ods. 1 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá Občianskeho súdneho poriadku v správnom súdnictve dopadá len na také prípady zastavenia konania, v ktorých neprichádza do úvahy aplikácia ustanovenia § 250h ods. 2 veta za bodkočiarkou Občianskeho súdneho poriadku ani aplikácia ustanovenia § 146 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo /3/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej rep ubliky v právnej veci žalobcu Mgr. J., bytom B. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou L ., s. r. o., so sídlom B . B., proti žalovanej Obci Kružlov , so sídlom Kružlov 141, IČO: X. , zastúpenej JUDr. L . J., advokátkou so sídlom P ., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovanej číslo: 363/2010 zo dňa 08. decembra 2010 na základe žaloby o odvolaní žalovanej proti uzneseniu Krajského
Právna veta: Podľa § 250p O.s.p. ak je návrh podaný oneskorene alebo ho podá ten, kto naň nie je oprávnený, alebo ak sa napadá rozhodnutie, ktoré preskúmaniu nepodlieha, alebo ak navrhovateľ neodstránil vady, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu návrhu, súd uznesením opravný prostriedok odmietne. Odvolanie proti uzneseniu je prípustné. Podľa § 42 ods. 3 O.s.p. pokiaľ zákon pre podanie určitého druhu nevyžaduje ďalšie náležitosti, musí byť z podania zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, a musí byť podpísané a datované. Podanie tre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžo/ 214 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slov enske j republiky v právnej veci navrhovateľa : V. N. , bytom N. , zastúpen ý: Ing. I. V. , bytom G. , proti odporcovi : Obvodný pozemkový úrad B. , Trenčianska č. 55, B. , za účasti: 1/ Slovenský pozemkový fond, Búdková č. 36, B. , 2/ Ing. P. Č. , CSc. , M. , 3/ D. , a.s., K. , 4/ H. , s.r.o., H. , 5/ A. C. , s.r.o., K. , 6/ B.I. , a.s., K.K. , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporc
Právna veta: Podľa ustanovenia § 150 O.s.p. ods. 1, 2 O.s.p. ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd výnimočne náhradu trov konania celkom alebo sčasti priznať. Súd prihliadne najmä na okolnosti, či účastník, ktorému sa priznáva náhrada trov konania, uviedol skutočnosti a dôkazy pri prvom úkone, ktorý mu patril; to neplatí, ak účastník konania nemohol tieto skutočnosti a dôkazy uplatniť. Ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke, môže ich súd nepriznať alebo znížiť. Ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. dopadá len na také prípady zastavenia konania, v ktorých n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 M Cdo 4/20 10 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ M. U., bývajúceho v B. , 2/ A. U., bývajúceho v B. , 3/ V. U., bývajúceho v B. proti žalovaným 1/ R. Š., bývajúceho v C. 2/ M. Š., bývajúcej v C. o určenie vlastníckeho práva , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp.zn. 15 C 199/2008, o mimoriadnom dovolaní generálneho proku rátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30. d
Právna veta: 1. Ak sa účastník konania na rozdiel od súdu domnieval, že o jeho veci koná vecne nepríslušný súd, a teda z tohto dôvodu je odňatý svojmu zákonnému sudcovi, bolo na ňom, aby námietku porušenia ústavnej ochrany vyplývajúcu z ústavnoprocesného princípu o zákonnom sudcovi uplatnil bezprostredne po tom, ako mu boli známe skutočnosti, ktoré ho na to oprávňovali, teda ešte na všeobecnom súde podaním riadneho opravného prostriedku. 2. Ústavný súd Slovenskej republiky teda nie je oprávnený poskytovať ústavnú ochranu základnému právu, ak sa tejto ochrany mohol domôcť účastník konania sám ešte v kona ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach v senáte prerokoval 27. októbra 1999 bez ústneho pojednávania prijatý podnet Istrochemu, a. s., Bratislava, Nobelova 34, zastúpeného advokátom JUDr. P. A., Bratislava, Legionárska 4, vo veci porušenia základného práva právnickej osoby na právnu pomoc v konaní pred súdmi a základného práva nebyť odňatý svojmu zákonnému sudcovi upravených v čl. 47 ods. 2 a 3 a v čl. 48 ods. 1 prvej vete Ústavy Slovenskej republiky a tiež upravených v čl. 38 ods. 1 prvej
Právna veta: Z ustanovenia § 322 ods. 4 Tr. por. vyplýva možnosť odvolacieho súdu, aby uznal obvineného za vinného z ťažšieho trestného činu, než z akého ho mohol uznať za vinného súd prvého stupňa. Dôležitou podmienkou v tomto prípade je tá skutočnosť, či mohol obvineného uznať z tohto ťažšieho trestného činu za vinného už prvostupňový súd (na základe podanej obžaloby) a taktiež nevyhnutnou podmienkou je aj podanie odvolania prokurátorom v neprospech obvineného. Preto ak súd prvého stupňa posúdil zistený skutok miernejšie, než ako ho posudzovala obžaloba, odvolací súd môže sám rozhodnúť vo veci rozsudk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na nev erejnom zasadnutí konanom dňa 18. decembra 2012 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Burgera a sudcov JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Jany Serbovej v trestnej veci proti obvinenému A. E. pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov aleb o prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c/, písm. d/, ods
Právna veta: 1. Podnetom podaným Ústavnému súdu Slovenskej republiky na ochranu základných práv nemožno nahrádzať opravné prostriedky, ktorými sa účastník konania mohol účinne domôcť týchto práv, v danom prípade základného práva nebyť odňatý svojmu zákonnému sudcovi. Podnet nemožno zamieňať za procesný prostriedok, ktorým by malo byť ex post zmarené už právoplatné rozhodnutie všeobecného súdu. 2. Ústavný súd Slovenskej republiky nie je oprávnený poskytovať ústavnú ochranu základnému právu, ak sa tejto ochrany mohol domôcť účastník konania sám v konaní pred všeobecnými súdmi. 3. Aj keby Ústavný súd Sl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 22. apríla 1999 prerokoval prijatý podnet Istrochemu, a. s., v Bratislave, Nobelova 34, zastúpeného advokátom JUDr. P. A., B., vo veci porušenia jeho základného práva na rozhodovanie o jeho veci zákonným sudcom upraveným v ustanovení čl. 48 ods. 1 prvej vety Ústavy Slovenskej republiky a v čl. 38 ods. 1 prvej vete ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd, postupom Obvodného súdu
Právna veta: 1. Podnetom podaným Ústavnému súdu Slovenskej republiky na ochranu základných práv nemožno nahrádzať opravné prostriedky, ktorými sa účastník konania mohol účinne domôcť týchto práv, v danom prípade základného práva nebyť odňatý svojmu zákonnému sudcovi. Podnet nemožno zamieňať za procesný prostriedok, ktorým by malo byť ex post zmarené už právoplatné rozhodnutie všeobecného súdu. 2. Ústavný súd Slovenskej republiky nie je oprávnený poskytovať ústavnú ochranu základnému právu, ak sa tejto ochrany mohol domôcť účastník konania sám v konaní pred všeobecnými súdmi. 3. Aj keby Ústavný súd Sl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 10. júna 1999 prerokoval podnet Istrochemu, a. s., v Bratislave, Nobelova 34, zastúpeného advokátom JUDr. P. A., v B., vo veci porušenia jeho základného práva na rozhodovanie veci zákonným sudcom upraveného v ustanovení čl. 48 ods. 1 prvej vety Ústavy Slovenskej republiky a v čl. 38 ods. 1 prvej vete ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd, rozhodnutím Mestského súdu v Bratislav
Právna veta: 1. Podnetom podaným Ústavnému súdu Slovenskej republiky na ochranu základných práv nemožno nahrádzať opravné prostriedky, ktorými sa účastník konania mohol účinne domôcť týchto práv, v danom prípade základného práva nebyť odňatý svojmu zákonnému sudcovi. Podnet nemožno zamieňať za procesný prostriedok, ktorým by malo byť ex post zmarené už právoplatné rozhodnutie všeobecného súdu. 2. Ústavný súd Slovenskej republiky nie je oprávnený poskytovať ústavnú ochranu základnému právu, ak sa tejto ochrany mohol domôcť účastník konania sám v konaní pred všeobecnými súdmi. 3. Aj keby Ústavný súd Sl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 20. mája 1999 prerokoval podnet Istrochemu, a. s., v Bratislave, Nobelova 34, zastúpeného advokátom JUDr. P. A., v B., vo veci porušenia jeho základného práva na rozhodovanie veci zákonným sudcom upraveného v ustanovení čl. 48 ods. 1 prvej vety Ústavy Slovenskej republiky a v čl. 38 ods. 1 prvej vete ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd, rozhodnutím Mestského súdu v Bratislav
MENU