Nájdené rozsudky pre výraz: úkony právnej služby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3399

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8553 dokumentov
22334 dokumentov
5 dokumentov
11 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Z ustanovenia § 16 ods. 1 písm. d) vyhl. č. 240/1990 Zb., v znení vyhl. č. 44/1991 Zb. vyplýva, že obhajcovi patrí odmena za účasť na jednom vyšetrovacom úkone za každé započaté dve hodiny v závislosti od dĺžky jeho trvania. V prípade, ak bolo vykonaných viac vyšetrovacích úkonov v priebehu toho istého dňa, ktoré na seba bezprostredne nadväzovali, na tom istom mieste a obhajca sa ich zúčastnil, treba postupovať rovnako ako v prípade konania pred súdom, t.j. rátať čistý čas ich trvania, po odrátaní času ich prerušenia, napr. z dôvodu prestávok počas úkonu alebo medzi jednotlivými úkonmi a pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Pri sledovaní právoplatných rozhodnutí senátov Najvyššieho súdu SR sa zistilo, že nepostupujú jednotne pri výklade a aplikácii ustanovenia § 16 ods. 1 písm. d) vyhl. č. 240/1990 Zb., v znení vyhl. č. 44/1991 Zb., pri rozhodovaní o náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci v prípravnom konaní. Niektoré senáty vyslovili názor, že v prípade rozhodovania o náhradách obhajcu v trestných veciach pred orgánmi činnými v trestnom konaní patrí ustanovenému obhajcovi odmena už za úč
Právna veta: Z ustanovenia § 16 ods. 1 písm. d/ vyhl. č. 240/1990 Zb. vyplýva, že ustanovenému obhajcovi patrí odmena už za účasť na jednom vyšetrovacom úkone za každé započaté dve hodiny v závislosti od dĺžky jeho trvania. V prípade, že bolo vykonaných viac vyšetrovacích úkonov v priebehu toho istého dňa, ktoré na seba bezprostredne nadväzovali, na tom istom mieste a obhajca sa ich zúčastnil, je potrebné postupovať rovnako ako v prípade konania pred súdom, t. j. počítať čistý čas ich trvania po odpočítaní času ich prerušenia, napr. z dôvodu prestávok počas úkonu alebo medzi jednotlivými úkonmi a pre prizn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd podľa § 148 ods. 1 písm. c) Tr. por. zamietol sťažnosť obhajcu JUDr. S.L. podanú proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 7. júna 1994, sp. zn. 2 T 66/92. Z odôvodnenia: Predseda senátu Krajského súdu v Banskej Bystrici uznesením zo 7. júna 1994, sp. zn. 2 T 66/92, podľa § 151 ods. 2, 3 Tr. por. priznal ustanovenému obhajcovi JUDr. S.L. odmenu vo výške 18 620 Sk, a to o 5850 Sk menej oproti sume uplatnenej v návrhu. Proti uvedenému uzneseniu podal včas sťažnosť uv
Právna veta: I. Ak uplatnil advokát nárok na odmenu za porady s obvineným vo výkone väzby v zmysle § 16 ods. 1 písm. b/ vyhlášky č. 240/1990 Zb. za poskytovanie právnej pomoci, je povinnosťou súdu, v prípade pochybnosti o čase ich trvania, zistiť skutočný čas ich trvania vyžiadaním správy od príslušného Ústavu na výkon väzby. II. V súvislosti s následným rozhodovaním o povinnosti odsúdeného na úhradu odmeny a hotových výdavkov uhradených ustanovenému obhajcovi štátom v zmysle § 155 ods. 1 Trestného poriadku, je súd povinný zistiť majetkové a zárobkové možnosti odsúdeného v záujme objasnenia, či má dosta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe sťažnosti odsúdeného J. H. a jeho obhajkyne JUDr. J. R. proti uzneseniu Krajského súdu v B. B. z 20. januára 1999, sp. zn. 3 T 65/97, podlá § 149 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku zrušil napadnuté uznesenie a krajskému súdu uložil, aby o veci znovu konal a rozhodol. Z odôvodnenia: Obvinený J. H. bol rozsudkom Krajského súdu v B. B. zo 16. apríla 1998, sp. zn. 3 T 65/97, v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 24. júna 1998,
Kľúčové slová: nazeranie do spisovúkon právnej služby
Právna veta: Ak ustanovený obhajca v rámci obhajoby študuje, resp. nahliada do materiálov inak než v zmysle § 69 Tr. por., napr. tým, že študuje fotokópie časti spisu, ktoré má k dispozícii, alebo študuje poznámky obvineného, judikatúru či iné materiály získané od obvineného alebo inak (z kníh, periodík alebo internetu), o ktorých sa domnieva, že s vecou súvisia, nemožno túto jeho činnosť považovať za úkon právnej služby podľa § 14 ods. 8 v spojení s § 14 ods. 1 písm. c/ vyhlášky č. 655/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. júna 2010, ale ide vlastnú prípravu obhajoby, za ktorý mu patrí odmena podľa § 14 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Karabína a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Szaba v tre stnej veci proti obžalovanému Ing. F. M. a spol. pre trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 5 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 , na neverejnom zasadnutí konanom 29. novembra 2011 v Bratislave, o sťažnosti obhajcu obžalovaného JUDr. I. P. proti uzneseniu predsedníčky senátu Špe
Právna veta: Obhajca má nárok na odmenu za každý úkon právnej služby a popri ňom aj nárok na režijný paušál v zmysle § 19 ods. 3 veta prvá vyhlášky č. 163/2002 Z. z. Režijný paušál patrí ku každému úkonu právnej pomoci. Ak ale úkony právnej služby vykoná obhajca v jeden deň, na rovnakom mieste a v bezprostrednej časovej nadväznosti, považujú sa takto vykonané úkony na účely priznania režijného paušálu za jeden úkon.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe sťažnosti obhajcu JUDr. D. CH. podľa § 149 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku zrušil uznesenie vyššieho súdneho úradníka o náhrade odmeny a hotových výdavkov ustanovenému obhajcovi a Krajskému súdu v Žiline prikázal, aby vo veci znovu konal a rozhodol. Z odôvodnenia: Uznesením vyššieho súdneho úradníka súdu prvého stupňa bolo rozhodnuté o náhrade odmeny a hotových výdavkov ustanovenému obhajcovi JUDr. D. Ch. za úkony právnych služieb v trestnom ko
Právna veta: I. V zmysle § 13 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 163/2002 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb za „úkony mimoriadne ťažké" treba považovať úkony poskytované v trestnej veci, ktorá je skutkovo a právne mimoriadne náročná. Zo sémantického výkladu spojenia „mimoriadne ťažké" je zrejmé, že musí ísť o úkony vymykajúce sa bežnej praxi. Mimoriadne náročné úkony právnej služby však nemožno výlučne obmedziť iba na určitý druh trestnej činnosti a ani na počet trestne stíhaných osôb. II. Bude vždy na uvážení súdu rozhodujúcom o pri ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Paludu na neverejnom zasadnutí konanom dňa 17. apríla 2008 v Bratislave, v trestnej veci odsúdeného V. F. a spol. pre trestný čin podvodu formou spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, ods. 5 Tr. zákona účinného do 1. januára 2006, o sťažnosti obhajcu JUDr. P. P. zo dňa 17. januára 2008 pro
Právna veta: Režijný paušál v zmysle § 16 ods. 3 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. patrí za jednotlivé úkony právnej služby bez ohľadu na to, koľko klientov advokát zastupuje, nakoľko pri zastupovaní viacerých osôb v zmysle § 13 ods. 3 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. ide o spoločné úkony, a preto náhrada režijného paušálu sa nenásobí počtom klientov ani neznižuje o 20 %, resp. od 01.06.2010 o 50 %.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo /205/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1. E. R. , bytom K. , 2. M. R. , bytom K. a 3. M. R. , bytom K. , zastúpených JUDr. D. H. , advokátkou A. (združenie advokátov) so sídlom D. , proti žalovanému Krajskému stavebnému úradu v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica, zastúpenému Advokátskou kanceláriou U. , s. r. o., so sídlom S., za účasti: A. , s. r. o., so sídlom R. , o preskúmanie zákon
Právna veta: Skutočnosť, že úkon právnej služby v správnom súdnictve je určený podľa tarify a nepočíta sa z hodnoty sporu, sama o sebe nevyvracia skutočnosť, že posúdenie hodnoty sporu na účely poskytnutia právnej pomoci nie je možné. Kasačný súd sa stotožňuje s námietkou žalovaného, že posúdenie hodnoty sporu, ak je táto vyčísliteľná, je prostriedkom pre zabezpečenie hospodárneho nakladania so štátnymi prostriedkami. Trovy právneho zastúpenia v prípade tzv. bagateľných sporov totiž spravidla značne prevyšujú hodnotu sporu tak, ako by tomu bolo v prejednávanom prípade. Je tak odrazom určitej racional ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžk/4/2020 8018200176 26. 02. 2020 Mgr. Viliam Pohančeník ECLI:SK:NSSR:2020:8018200176.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Mgr. Viliama Pohančeníka (sudca spravodajca) a sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Eriky Čanádyovej v právnej veci žalobcu: Ing. G. J., nar. XX.XX.XXXX, D., proti žalovanému: Cen
Právna veta: Z ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vyplýva, že vyjadrenie žalobcu k vyjadreniu k žalobe žalovaného nie je účelným úkonom právnej služby. Správny súd je vždy viazaný žalobnými dôvodmi, ktoré je potrebné uplatniť v 2 mesačnej prekluzívnej lehote, takéto neskoršie vyjadrenie žalobcu k vyjadreniu žalovaného, nemôže byť v žiadnom prípade v správnom súdnictve akceptované.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5Sž f/132/2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu : KVADRUP, s.r.o. , sídlom Tatranské námestie 3, Poprad , zast. advokátom JUDr. Ján Buroci, sídlom Chrapčiaková 7, Spišská Nová Ves , proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo S lovenskej republiky , Lazovná 63, Banská Bystrica , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1020505/1/1085794/2012 zo dňa 24. júla 2012 , konajúc o odvolaní žalobcu čo do trov
MENU