Nájdené rozsudky pre výraz: úkony právnej služby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3380

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8310 dokumentov
22236 dokumentov
5 dokumentov
11 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Účelom negatórnej žaloby (§ 80 písm. b/ O.s.p.) je ochrana existujúcich práv vlastníka alebo oprávneného držiteľa veci voči neoprávneným zásahom zo strany iných subjektov. Rozhodnutie o takomto návrhu neustanovuje nič o právnom vzťahu či práve k danej veci (tu pozemkom, ktoré boli predmetom zmluvy o podnájme i dohody o vyčlenení pozemkov). Jeho predmetom je posúdenie zákonnosti a oprávnenosti namietaného zásahu do existujúcich práv a uloženie povinnosti zdržať sa ho. Je to práve tento zásah, ktorý je vlastným predmetom sporu, a teda nesie „hodnotu" rozhodnú pre výpočet či už súdneho poplatk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu A. , spol. s r.o. , so sídlom v R. , zastúpeného JUDr. V. M. , advokátom vo Z. , proti žalovaným 1/ JUDr. V. R. , správcovi konkurznej podstaty úpadcu R. so sídlom v B. , zastúpeného JUDr. F. V. , advokátom v B. a 2/ A. , s.r.o. , so sídlom S., zastúpeného JUDr. D. K. , advokátom vo Z. , o určenie neplatnosti dohody o vyčlenení pozemkov a iné , vedenej na Okresnom súde Zvolen po
Právna veta: Vedľajší účastník, ktorý má v konaní rovnaké práva ako účastník konania, pričom všetci účastníci v občianskom súdnom konaní majú rovnaké postavenie a musia mať rovnaké možnosti na uplatnenie ich práv, má nesporne právo dať sa v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí, ktorým môže byť i advokát. Zo žiadneho zákonného ustanovenia pritom nevyplýva, že by takéto oprávnenie vedľajší účastník nemal mať. Na základe vyššie uvedeného potom odvolací súd uzatvára, že vedľajší účastník ako organizácia za účelom ochrany práv spotrebiteľa má nesporne právo v konaní sa dať zastúpiť advokátom.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/485/2015 2114228724 27. 01. 2016 JUDr. Martina Valentová ECLI:SK:KSTT:2016:2114228724.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci navrhovateľa: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Bratislava, Pribinova 25, IČO: 35 792 752, zastúpeného spoločnosťou: JUDr. Andrea Cviková, s.r.o., so sídlom Bratislava, Pribinova 25, IČO: 47 233 516, proti odporcov
Právna veta: Nárok na priznanie odmeny a náhrad ustanovenému náhradnému obhajcovi za jeho účasť na úkonoch trestného konania (v danom prípade na hlavnom pojednávaní a verejnom zasadnutí), a to aj v prípadoch, keď sa týchto zúčastnil aj zvolený obhajca, v dôsledku čoho náhradný obhajca nemohol vykonávať svoje práva a povinnosti, a teda aktívne obhajovať obvineného, vyplýva z už citovaného ustanovenia § 553 ods. 2 Trestného poriadku, ktorý nerozlišuje, či ide o obhajcu ustanoveného podľa § 40 ods. 1 Trestného poriadku alebo podľa § 42 ods. 1 Trestného poriadku.Ustanovenie náhradného obhajcu posudzuje podľa o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9514100138 Dátum vydania rozhodnutia: 26. novembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Piovartsy Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9514100138.5 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a členov JUDr. Petra Paludu a JUDr. Františka Moznera v trestnej veci proti obvinenému T. R. a spol. pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny
Právna veta: Z vyššie citovaných ustanovení vyplýva, že zákonodarca v zákone o peňažných príspevkoch upravil kompenzáciu (t. j. zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia) tak, že sa uskutočňuje formou o. i. poskytovania peňažných príspevkov a poskytovania sociálnych služieb. Vzhľadom k tomu, že tieto inštitúty sú z hľadiska predmetu rozdielne, sú upravené v osobitných zákonoch. Z predmetu zákona o peňažných príspevkoch vyplýva, že upravuje najmä právne vzťahy pri poskytovaní peňažných príspevkoch a iné. Pod poskytovaním peňažných príspevkov sa rozumie poskytnuti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : J. K. , nar. X. , bytom Ľ. , zastúpenej JUDr. Matej om Valjent om , advokát om , so sídlom Jesenského 232, Partizánske , proti žalovanému: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, so sídlom Špitálska 8, 812 67 Bratislava , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. UPS/US1/SSVODPPK/BEZ/2013/16335/Dan zo dňa 01.08.2013 , konajúc o odvolaní žalovaného proti rozsudku Kr
Právna veta: Súd priznal žalobcovi daň z pridanej hodnoty v rozpore s právnou úpravou a bez riadneho odôvodnenia vo výške 20 %. Keďže daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby a sadzba dane z pridanej hodnoty vo výške 20 % bola zavedená až od 01. 01. 2011, nemôže byť sadzba DPH 20 % priznaná za úkony vykonané pred 01. 01. 2011 /§ 19 ods. 2 a § 85j zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov/.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : S., a. s. B. , IČO : X. , zastúpeného JUDr. N. K. , advoká tkou so sídlom v B. , proti žal ovanému : D. P. , S., zastúpenému JUDr. M. Š., advokátom so sídlom v B. , o zaplatenie 334 08 5,39 eur /10 064 656,60 Sk / s príslušenstvom , na odvolanie žalobcu a žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. Z -2-37Cb 640/94 -607 zo dňa 21. 08. 2012 , takto r o z h o
Právna veta: Ak účastník konania do rozhodnutia, resp. do troch dní od rozhodnutia podal návrh na rozhodnutie o trovách a tie v návrhu špecifikoval, ale v menšom rozsahu než ako mu v skutočnosti patrili, súd prizná trovy len v navrhovanom rozsahu a len v takomto rozsahu v písomnom vyhotovení rozhodnutia tieto trovy určí. Zrieknutie sa práva na náhradu trov konania sa v judikatúre hodnotí ako procesný, aj keď neupravený inštitút. Odlišuje sa od inštitútu vzdania sa práva podľa hmotného práva. Z toho vyplýva, že stačí, ak sa oprávnený účastník zriekne náhrady trov vo vzťahu k súdu, nemusí to tak byť vo vzťah ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: I.. A.. P. , nar. X. , r. č.: X. , bytom L. , O. , zast. JUDr. Mariánom Ďurinom , advokátom, so sídlom v Bratislave, Sibírska č. 4, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie , so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, o preskúmaní zákonnosti rozhodnutia odporkyne č. X. zo dňa 30.09.2014, o odvolaní proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline č. k. 25Sd/343/2014 -
Právna veta: Zmenou návrhu je tiež čiastočné späťvzatie návrhu, to však neznamená, že by súd mal rozhodovať podľa § 95 ods. 2 O.s.p. Čiastočné späťvzatie návrhu je osobitným typom zmeny návrhu, pre ktorú zákon výslovne stanovuje odlišný procesný postup súdu (viď § 96 O.s.p.). Pokiaľ to súd nerešpektuje a rozhodne tak o zmene návrhu, ako aj o čiastočnom zastavení konania, ide síce o procesne nesprávny postup, rozhodnutie pripúšťajúce zmenu návrhu ale nezakladá prekážku res iudicata vo vzťahu k rozhodnutiu o čiastočnom zastavení konania tak, ako to namieta odporca. Rozhodnutie o pripustení zmeny návrhu nie j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky N. , s.r.o., so sídlom v T. , IČO: X. , zastúpenej P. advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom v T. , IČO: X. , proti odporcovi J. P. , bývajúcemu v Č. , zastúpenému Mgr. Mgr. P. S., PhD., advokátom so sídlom v D. , o zaplatenie 19 819,12 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde P iešťany pod sp. zn. 10 Cpr 4/2012, o dovolaní odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v Tr
Právna veta: Z citovanej zákonnej úpravy vyplýva, že pri vydaní rozhodnutia podľa § 5 Občianskeho zákonníka ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce a o opravnom prostriedku proti nemu sa rozhoduje v súdnom preskúmavacom konaní postupom podľa tretej hlavy piatej časti OSP (§ 250l a nasl.).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členiek senátu JUDr. Jany Henčekovej, Phd. a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci navrhovateľa: P. J., zastúpeného advokátom JUDr. J. K., proti odporcovi: Mesto P., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu zo dňa 4. augusta 2005, číslo M/2005/1223, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v P
Právna veta: Odvolací súd sa v súlade s § 219 ods. 2 O.s.p. stotožnil s právnym názorom súdu prvého stupňa, že z ustanovenia § 35 ods. 4 zákona č. 511/1992 Zb. vyplýva, že za jedno daňové priznanie, ktoré bolo daňovníkom podané po zákonom stanovenej lehote, je správca dane oprávnený uložiť len jednu pokutu a na zdôraznenie správnosti dodáva: Aj v správnom trestaní, je nutné rešpektovať základné princípy trestania, medzi ktoré patrí aj princíp zákonnosti (legality), ktorý je spojený s uplatnením zásady nullum crimen sine lege (žiadny trestný čin bez zákona), nulla poena sine lege (žiadny trest bez zák ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Sžf /22 /20 11 3 Sžf/44 -111/2011 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a členov senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobcu: L. S., s.r.o. , so sídlom Š., B., IČO: X, zastúpený: Advokátska kancelária J. & K. , s.r.o., so sídlom M. , B., IČO: X, proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej
Právna veta: Z ustanovenia § 42 ods. 2 Tr. por. vyplýva, že náhradný obhajca má rovnaké práva a povinnosti ako obhajca zvolený alebo ustanovený, v konaní pred súdom ich však môže vykonávať iba v prípade neúčasti zvoleného alebo ustanoveného obhajcu. Uvedené ustanovenie teda náhradného obhajcu nezbavuje práv a povinností obhajcu samých osebe, zbavuje ho iba možnosti ich výkonu. Súd pripomína, že činnosť obhajcu sa nevyčerpáva, resp. sa neredukuje len na verbálne vystupovanie na hlavnom pojednávaní alebo verejnom zasadnutí, ktoré mal zrejme zákonodarca na mysli použitím slova „vykonávať“. Rovnako dôležitou j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Tost 13 /2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci o dsúdené ho J. Č. pre trestný čin vraždy v štádiu pokusu podľa § 8 ods. 1 , § 219 ods. 1 Tr. zák ona v znení účinnom do 01. januára 2006 a iné na neverejnom zasadnutí 29 . júna 2010 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a členov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu o sť ažnosti o dsúde ného J. Č. a náhradného obhajcu JUDr
MENU