Nájdené rozsudky pre výraz: úkony súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 740

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1980 dokumentov
17857 dokumentov
3 dokumenty
29 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Do hodnotenia dôkazov (§ 132 OSP) už účastníci zasahovať nemôžu a ani do právneho záveru. Ak by sa pripustila takáto možnosť, sotva by bolo možné hovoriť o nezávislom či nestrannom súde. V našom systéme jednotného, ale dvojinštančného konania v zásade platí, že proti rozhodnutiu súdu prvej inštancie je prípustný riadny opravný prostriedok. Účastník, ktorý odvolanie podá môže namietať ako nesprávny procesný postup prvostupňového súdu, tak aj nesprávne právne posúdenie veci podľa hmotného práva (§ 201 a nasl. OSP).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 Obdo 33/2008 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací v právnej veci navrhovateľa: Doc. Ing. M., CSc., B., zast. JUDr. A., advokátkou, Advokátska kancelária, V., proti odporcovi v 1. rade: E., B., v 2. rade: M., B., v 3. rade: M., B., odporcovia v 2. a 3. rade zast. Mgr. P., advokátom, Advokátska kancelária, R. o zaplatenie 50 232 Sk istiny s prísl. na dovolanie navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 29
Právna veta: Procesné úkony súdu alebo účastníkov konania môžu mať len tie účinky, ktoré s nimi spája procesný predpis účinný v čase, keď bol úkon urobený (ak zákon výslovne v prechodných ustanoveniach nestanoví inak), alebo inak povedané, s procesným úkonom uvedených subjektov občianskeho súdneho konania nie je možné spájať účinky, ktoré s nimi spája predpis, ktorý sa stane účinným až po urobení úkonu. Procesnými úkonmi súdu sú všetky úkony, ktoré súd robí v priebehu konania od jeho začatia až do jeho právoplatného skončenia. Podľa dovolacieho súdu nie sú pochybnosti o tom, že procesným úkonom súdu ( ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. J. H. , bytom Ž., proti žalovanému: PEREX, a.s., Bratislava , Trnavská cesta 39/A , o ochranu osobnosti , o dovolaní žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 12. februára 2004 sp.zn. 8 Co 378/03, takto r o z h o d o l : Uznesenie Krajského súdu v Žiline z 12. fe bruára 2004 sp.zn. 8 Co 378/03 z r u š u j e a vec mu vracia na ďalšie konanie . O d ô v o
Právna veta: Podľa § 122 ods. 2 O.s.p. totiž platí, že ak je to účelné, možno o vykonanie dôkazu dožiadať iný súd alebo predseda senátu môže vykonať dôkaz z poverenia senátu mimo pojednávania. Účastníci konania majú právo byť prítomní pri takto vykonávanom dokazovaní. Súd oboznámi účastníkov s výsledkami dokazovania na pojednávaní okrem konania podľa § 115a O.s.p. a 153a ods. 4 O.s.p. Podľa § 123 O.s.p. sa účastníci majú právo vyjadriť sa k návrhom na dôkazy a k všetkým dôkazom, ktoré sa vykonali. Citovaným zákonným ustanovením sa teda zabezpečuje procesné právo účastníka zúčastniť sa na dokazovaní ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu Š. K.K. , zastúpeného JUDr. M. O. , advokátom v Ž., proti žalovanému I. B. , o zaplatenie 9 423,42 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde L. pod sp. zn. 12 C 27/2009, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 25. novemb ra 2010, sp. zn. 12 Co 254/2010 , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Bans
Právna veta: Úkony notára podľa § 38 ods. 1 O.s.p. sa považujú za úkony súdu (§ 38 ods. 3 O.s.p.), preto aj účasť dedičov na vykonávaní týchto úkonov súdneho komisára sa považuje za ich účasť na vykonávaní úkonov súdu. Účasť dediča na "pojednávaní" pred súdnym komisárom (resp. na iných úkonoch, napr. spisovaní zápisnice o predbežnom vyšetrení, vykonávaní dokazovania, pri zisťovaní majetku a dlhov poručiteľa, pri vykonávaní súpisu aktív a pasív, určení všeobecnej ceny majetku, výšky dlhov a čistej hodnoty dedičstva, pri vydávaní osvedčenia o dedičstve) treba považovať za účasť účastníka konania o ded ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľovi L. V., narodenému X., zomrelému X., naposledy bývajúcom v P., vedenej Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 26 D 2808/2005, o dovolaní dedičky V. Š., bývajúcej v B., zastúpenej v dovolacom konaní JUDr. Š. D., advokátom Advokátskej kancelárie D., so sídlom v B., proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove zo 17. augusta 2009, sp.zn. 8 CoD 1/2009, takto r o z h o d o l : Dovo
Kľúčové slová: osvedčenie o dedičstvepoplatnícivznik poplatkovej povinnostiúkony súdu
R 5/1999
Právna veta: Ak v konaní o dedičstve dôjde k vydaniu osvedčenia o dedičstve, dedič platí súdny poplatok rovnako, ako keby dedičstvo nadobudol na základe uznesenia o dedičstve.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: V rozhodovacej praxi súdov nie je jednotne posudzovaná právna otázka, či podlá § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (dálej len „zákon č. 71/1992 Zb.“), poplatková povinnosť vzniká aj dedičom v prípade vydania osvedčenia o dedičstve. Bývalý Obvodný súd v Bratislave 3 napr. vo veci vedenej pod sp. zn. D 240/95 zaviazal dedičov zaplatiť solidárne súdny poplatok za vydanie osvedčenia o dedičstve podlá položky 18a Sadzobníka súdnyc
Právna veta: Z citovaného ustanovenia (§ 98 ods. 1 CSP) je zrejmé, že podmienkou na zaznamenávanie úkonu súdu zvukovým záznamom je to, že musí ísť o úkon súdu, pri ktorom súd koná so stranou alebo vykonáva dokazovanie. Za úkon, pri ktorom súd koná so stranou, preto nemožno považovať taký úkon súdu, pri ktorom nie je prítomná žiadna zo strán, keďže v takomto prípade súd so stranou nekoná a ani žiadnym spôsobom nekomunikuje.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obdo/37/2019 8114217296 28. januára 2020 JUDr. Miroslava Janečkova ECLI:SK:NSSR:2020:8114217296.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu D.A.H. s. r. o. Prešov, Budovateľská 35, Prešov, IČO: 317 17 152 proti žalovanému ibplus.sk, s. r. o., Pavlovičovo námestie 45, Prešov, IČO: 36 502 537, zastúpenému advokátom JUDr. Dušanom Remetom, Masarykova 2, Pr
Právna veta: Zákonom predpokladané dôvody podmieňujúce zaujatosť alebo nezaujatosť sudcu na prejednanie a rozhodnutie pridelenej veci musia vyplývať z objektívnych skutočností. V námietke zaujatosti účastník nemôže ako dôvod použiť okolnosti, ktoré spočívajú v postupe súdu v konaní o prejednaní veci. Postupom sa rozumejú procesné úkony súdu vrátane rozhodnutí, ktoré upravujú vedenie konania. V širšom chápaní môžeme k postupu sudcu priradiť aj jeho rozhodnutie vo veci samej, ktoré je jeho ústavnou povinnosťou a preto túto okolnosť, že v inej veci meritórne rozhodol v prípade v jeho neprospech, zásadn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Ndz /7/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Z., P., =ČO: X., zastúpen ého advokátom JUD r. I. Š., Advokátska kancelária , S., proti žalovanému: Krajský súd v Trenčíne , so sídlom Námestie sv. Anny 28, Trenčín, o pre skúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. Spr . 2901 /11 zo dňa 16. augusta 20 11 , o návrhu na vylúčenie sudcov Krajského súdu v Trenčíne vo veci vedenej na Krajskom súde v Trenčíne pod sp. z
Právna veta: Pokiaľ ide o argumentáciu dovolateľa, že bolo povinnosťou súdu prvej inštancie ho poučiť o možnosť uplatnenia fikcie doručenia, dovolací súd uvádza, že predmetnú námietku považuje za absurdnú. V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že doručovanie predstavuje procesný úkon súdu, ako to vyplýva aj zo systematického zaradenia právnej úpravy doručovania do siedmej hlavy prvej časti Civilného sporového poriadku označenej ako PROCESNÉ ÚKONY SÚDU A LEHOTY. V rámci poučovacej povinnosti je povinnosťou súdu poučiť strany nezastúpené advokátom o ich procesných právach a povinnostiach, nie však o procesný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Obdo/113/2019 1315224801 30. januára 2020 JUDr. Katarína Pramuková ECLI:SK:NSSR:2020:1315224801.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: SIKO KÚPEĽNE a. s., so sídlom Galvaniho 16B, 821 04 Bratislava, IČO: 43 864 074, zastúpeného ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA - Marek Piršel s.r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 47 255 498, proti žalovaný
Právna veta: Správca ustanovený do funkcie podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnení, ktorý je oslobodený od platenia súdnych poplatkov podľa § 4 ods. 2 písm. m) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zmien a doplnkov (ďalej len zákon o súdnych poplatkoch), nie je povinný platiť poplatky za úkony súdov podľa II. časti položky 20a sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona o súdnych poplatkoch.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 M Ob do 1/201 1 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu : S., k. s., správca konkurznej podstaty úpadcu K. S., s. r. o. v konkurze , K. , IČO: X. , zastúpený advokátom JUDr. P. K. , H. , proti žalovanému: D. C. , s. r. o., S., IČO: X. , o zaplatenie 371,84 Eur s príslušenstvom , vedenej Okresným súdom Bratislava I. pod s p. zn. 29 Rob 20/2010, na mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora proti uzneseniu Krajskéh
MENU