Nájdené rozsudky pre výraz: úkony účastníkov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1088

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

738 dokumentov
2039 dokumentov
2 dokumenty
5 dokumentov
17 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Obsahové náležitosti späťvzatia odvolania ustanovenie 207 ods. 2, 3 O.s.p. nestanovuje, z jeho zmyslu však vyplýva, že sú nimi tie, z ktorých možno bez pochybností vyvodiť, že vyjadruje rezignáciu na pôvodný zámer, aby o odvolaní vecne bolo rozhodované. Späťvzatie odvolania je procesným úkonom odvolateľa, resp. jeho zástupcu, z obsahu ktorého jednoznačne (teda tak, že prejav nezanecháva pochybnosti o svojom obsahu a zmysle) vyplýva, že na prejednaní svojho odvolania celkom, prípadne v presne určenej časti už nemá záujem a že je uzrozumený s tým, že o jeho odvolaní v tomto rozsahu nebude ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Cdo 157 /2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc u Ing. I. Č. , bývajúceho v B. , zastúpeného JUDr. P. A., advokátom v B., proti žalovanému B. , so sídlom v B. , zastúpenému JUDr. T. H., advokátom v B., o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy , vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp . zn. 28C 7/2000 , o dovolaní žalobc u proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 8. j
Právna veta: Späťvzatie žaloby je jednostranným procesným úkonom účastníka konania, pričom jeho účinky nastávajú v okamihu, keď sa dostane do dispozície adresáta, t.j. súdu. V prípade, ak sa tak stane, nie je možné späťvzatie žaloby vziať ďalším úkonom späť. Každý procesný úkon je potrebné posudzovať z objektívneho hľadiska, teda podľa toho, ako sa navonok prejavuje, pričom vnútorný rozpor medzi tým, čo účastník zamýšľal a tým, čo skutočne navonok prejavil, nezbavuje procesný úkon účinkov, ktoré s týmto prejavom vôle procesné právo spája.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/372/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc ov: 1. J., bytom v B. , 2. I., bytom v B. , zastúpen ých JUDr. K. , advokát kou , so sídlom v B. , proti žalovanému : Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Chlumeckého 2, za účasti JUDr. I., správcu konkurznej podstaty úpadcu J., spol. s r.o. v konkurze, so sídlom v B, M. , IČO : X. , so sídlom advokátskej kancelárie v B
Právna veta: Podľa ust. § 97 ods. 1 O. s. p. odporca môže za konania uplatniť svoje práva proti navrhovateľovi i vzájomným návrhom. Vyššie citované ust. § 97 ods. 1 O. s. p. umožňuje v záujme hospodárnosti konania, za splnenia podmienok § 112 O. s. p., aby odporca – žalovaný si uplatnil proti navrhovateľovi – žalobcovi svoje práva vzájomným návrhom. Súd nerozhoduje o tom, či pripúšťa alebo nepripúšťa vzájomný návrh, odstraňuje iba nedostatky takéhoto návrhu (§ 97 ods. 3 O. s. p.), resp. rozhodne, že vzájomný návrh vylučuje na samostatné konanie. Podľa ust. § 98 O. s. p., vzájomným návrhom je i prej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky , ako súd dovolací, v právnej veci žalobcu S. – T. S. Z. W. , Sp. z . o. o., U. , X. , P. , IČO: X. , právne zastúpenému JUDr. Z. L. , advokátom so sídlom AK D. , C. , X. B. , proti žalovanému T. – P. , s. r. o., P. , X. B. , právne zastúpenému JUDr. Ľ. M. , advokátom so sídlom P., X. B. , o zaplatenie 2 340 468,53 PLN s príslušenstvom a o protinávrhu žalovaného o zaplatenie 12 301 839, - Sk s prís
Právna veta: O zmene návrhu rozhoduje súd uznesením, proti ktorému nie je prípustné odvolanie (§ 202 ods. 3 písm. f/ O.s.p.). K zmene návrhu pritom môže dôjsť nielen v konaní pred súdom prvého stupňa, ale aj v odvolacom konaní. V tejto súvislosti je treba upozorniť, že aj keby v prejednávanej veci nižšie súdy opomenuli rozhodnúť o pripustení alebo nepripustení zmeny návrhu na začatie konania, išlo by síce o vadu konania, avšak jej existencia by nezakladala prípustnosť dovolania (k tomu porovnaj uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2 Cdo 58/97, ktoré bolo uverejnené v čísle 6 časopi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Cdo 116 /2011 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa R. , so sídlom v K. , zastúpeného JUDr. K. B., advokát om v N., proti odporcom 1/ Slovenskej republike - Úradu vlády Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave, Námestie slobody 1, zastúpenej A. , so sídlom v B., 2/ S ., so sídlom v Bratislave, Balkánska 31, o vydanie nehnuteľnost í, vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 15C 78/2002, o dovolaní
Právna veta: Ustanovenie § 10 ods. 3 zák. č. 71/1992 Zb. upravuje možnosť v odvolacej lehote zaplatiť súdny poplatok s následkom zrušenia uznesenia o zastavení odvolacieho konania. Táto možnosť je však daná iba vtedy, ak proti rozhodnutiu o zastavení konania je odvolanie prípustné, ak odvolanie prípustné nie je, účastník nemá možnosť splniť dodatočne poplatkovú povinnosť, ktorá mu vznikla podaním odvolania. Dovolací súd poznamenáva, že ak by mal zákonodarca úmysel v odvolacom konaní poskytnúť účastníkovi ďalšiu možnosť zaplatiť súdny poplatok za odvolanie, stanovil by, že ak účastník zaplatil súdny poplato ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Obdo 11/2007 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: D., a.s., so sídlom A.X., Š., IČO: X., zast. JUDr. V.A., advokátom, so sídlom R.X., B., proti žalovanému: J.Š., nar. X., bytom P.X., T., zast. JUDr. J.V., advokátom, so sídlom Ul. P.X., Č., o zaplatenie 127 963,60 Sk s prísl., vedenej na Okresnom súde v Čadci pod sp. zn. 11 Cb 2/2006, na dovolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 9. októbra 2006
Právna veta: Z ustanovenia § 41 ods. 2 O.s.p. vyplýva, že každý úkon posudzuje súd podľa jeho obsahu, aj keď je úkon nesprávne označený. Ak účastník v lehote podľa odseku 1 podanie neopraví alebo nedoplní a pre uvedený nedostatok nemožno v konaní pokračovať, súd odmietne podanie, ktoré by mohlo byť podľa svojho obsahu návrhom na začatie konania (§ 43 ods. 2 veta prvá O.s.p.). Citované ustanovenie § 43 ods. 2 prvá veta O.s.p. v spojitosti s § 211 ods. 2 O.s.p. primerane platí aj pre odvolacie konanie. Odmietnutie odvolania v zmysle citovaného ustanovenia § 218 ods. 1 písm. d) O.s.p. pre nedostatok ná ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej rep ubliky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu R. , zastúpeného L. L., advokátom so sídlom v B. , proti žalovaným 1 / L. , 2/ S., 3/ S., 4/ S., 5/ Š., 6/ V. , 7/ N. , 8/ S., 9/ M. , 10/ M. , 11/ M. , 12/ M. , 13/ P. , 14/ M. , 15/ M. , o na vrátenie vlastníctva k nehnuteľ nostiam , vedenej na Okresnom súde Bratislava V, pod sp.zn. 39 C 160/2007, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 19. augus
Právna veta: Občianske súdne konanie sa musí v každom jednotlivom prípade stať zárukou zákonnosti a slúžiť na jej upevňovanie a rozvíjanie (§ 3 O.s.p.). Prílišný formalizmus pri posudzovaní úkonov účastníkov občianskeho súdneho konania a nadmerný tlak na dopĺňanie takých náležitostí do procesných úkonov účastníkov, ktoré nemajú oporu v zákone, ktoré idú nad rámec zákona alebo nemajú základný význam pre ochranu zákonnosti, nie sú v súlade s ústavnými princípmi spravodlivého procesu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Ľ. G. , bývajúcej vo Z. , zastúpenej JUDr. Ing. J. M. , advokátkou vo Z. , proti odporcom 1/ B. , so sídlom vo Z. , 2/ V. B. , bývajúcemu vo Z. , o návrhu na začatie konania na náhradu škody ušlej mzdy, doplatok do plného platu , trov konania a odškodného 100 000 €, o odmietnutom podaní navrhovateľky , vedenej na Okresnom súde Zvolen pod sp. zn. 13 C 105 /20 10 , o dovolan
Právna veta: V „záverečnej reči“ môžu účastníci (rovnako ich zástupcovia) zhrnúť svoje návrhy, vyjadriť svoj návrh na vykonané dokazovanie z hľadiska jeho úplnosti, zákonnosti a hodnotenia jednotlivých dôkazov. Vyjadriť sa môžu nielen k skutkovej stránke veci (z akých skutkových záverov by mal súd vychádzať), ale tiež k právnej stránke veci (môžu uviesť ako by mal súd vec posúdiť po právnej stránke). „Záverečnú reč“ ne-musí predniesť osobne účastník konania, môže ju za neho predniesť jeho zástupca. Podstatný obsah „záverečných rečí“ treba uviesť do zápisnice o pojednávaní. Spravidla je na „záverečnú reč“ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobkyne : B. S., bývajúca z Ž., zastúpená JUDr. V. J., advokátom v Ž., proti žalovanému : R., a.s., so sídlom v B., zastúpený spoločnosťou Č., s.r.o., B., o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a mzdové nároky, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 13 C 206/2004, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 8. októbra 2008 sp. zn. 6 Co 242/20
Právna veta: Výklad a používanie § 43 ods. 1a 2 O.s.p. musí v celom rozsahu rešpektovať právo účastníkov na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Súd musí vykladať a používať citované ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku v súlade s účelom základného práva na súdnu ochranu. Interpretáciou a používaním tohto ustanovenia nemožno obmedziť základné právo na súdnu ochranu bez zákonného podkladu. Súd musí súčasne vychádzať z toho, že súdy majú poskytovať v občianskom súdnom konaní materiálnu ochranu zákonnosti tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záuj ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky L. H. , zastúpenej Mgr. Bc. O. B. , proti odporcovi M. , o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch, vedenej na O kresnom súde Nitra pod sp.zn. 25 C 127/2006, o dovolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 29. januára 2010, sp.zn 5 Co 18/2010, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Nitre
Právna veta: Otázky platnosti právnych úkonov účastníkov občianskoprávnych vzťahov (vrátane kúpnej zmluvy uzavretej podľa Občianskeho zákonníka), patria do okruhu občianskoprávnych vzťahov (§ 1 ods. 2, § 2 ods. 1 až 3, § 588 a násl. Občianskeho zákonníka), ktoré sú oprávnené riešiť súdy, a preto prejednávanie a rozhodovanie sporov o určenie ich platnosti (resp. neplatnosti) patrí do právomoci súdu (§ 7 ods. 1 O.s.p.).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu I., bývajúceho v B., zastúpeného JUDr. A., advokátkou so sídlom v Š., proti žalovaným 1/ H., P., 2/ I., bývajúcemu v B., podnikajúceho pod obchodným menom I., IČO: X., zastúpeného JUDr. D., advokátkou so sídlom v B., o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy a o uložení povinnosti zabezpečiť predaj bytu, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 19 C 114/1997, o dovolaní žalo
MENU