Nájdené rozsudky pre výraz: úkony účastníkov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1752

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

800 dokumentov
6589 dokumentov
2 dokumenty
5 dokumentov
20 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Konanie všeobecného súdu o tých procesných úkonoch účastníkov súdneho konania, ktoré majú vplyv na jeho ďalší priebeh, nemožno považovať za "prejednávanie veci" v zmysle čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, keďže všeobecné súdy v takýchto prípadoch meritórne nerozhodujú o veci samej, ale len o pokračovaní alebo zastavení súdneho konania. Preto je v súlade s ústavnosťou postupu všeobecného súdu, ktorý ako odvolací súd bez prítomnosti účastníkov rozhodne o späťvzatí odvolania alebo o späťvzatí návrhu na začatie konania.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 22. mája 1997 predbežne prerokoval podnet Š. K., bytom N., zastúpeného advokátom JUDr. A. L., vo veci porušenia základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky konaním Krajského súdu v Bratislave ako súdu odvolacieho a takto r o z h o d o l : Podnet Š. K. o d m i e t a ako zjavne neopodstatnený. Z o d ô v o d n e n i a : Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len "ústavný súd") dosta
Právna veta: Späťvzatie je jednostranným procesným úkonom účastníka konania, pričom jeho účinky nastávajú v okamihu, keď sa dostane do dispozície adresáta, t. j. súdu. V prípade, ak sa tak stane, nie je možné späťvzatie vziať ďalším úkonom späť. Rovnaký názor Najvyšší súd Slovenskej republiky vyslovil aj v rozhodnutí sp. zn. 6Obo 27/98 z 28.5.1998, podľa ktorého ak žalobca vzal žalobu späť, nemôže späťvzatie odvolať, ako aj v ďalších rozhodnutiach napríklad v rozhodnutí 6Sžo 372/2009 z 20.8.2010.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľ a: P. B. , bytom B. , proti odpor kyni: Sociálna poisťovňa – ústredie , so sídlom ul. 29. augusta 8, Bratislava , o preskúmanie rozhodnutia č. X. zo dňa 30.10.2012, o invalidný dôchodok, o odvolaní proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne č. k. 12Sd/34/2013 -27 zo dňa 12. septembra 2013, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v
Kľúčové slová: prerušenie konania podľa OSPsprávca konkurznej podstatyvecná legitimácia
R 23/2016
Právna veta: Zmena osoby vo funkcii správcu konkurznej podstaty počas trvania konkurzu, neznamená zmenu vecnej legitimácie účastníka a nemôže byť dôvodom prerušenia konania v zmysle § 109 ods. 2 písm. c/ O. s. p. vedeného na návrh správcu konkurznej podstaty o určenie neúčinnosti právnych úkonov. Účastníkom konania na strane žalobcu je v tomto prípade správca konkurznej podstaty úpadcu. Prebiehajúce súdne konanie vo veci odvolania správcu konkurznej podstaty z funkcie správcu konkurznej podstaty, ktoré je dôvodom návrhu na prerušenie konania, nemá význam pre rozhodnutie súdu vo veci určenia neúčinnosti prá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave ako súd prvého stupňa uznesením č. k. 67Cbi/371/2000-335 z 15. 04. 2015 zamietol návrh žalovaného v 3. rade zo dňa 31. 03. 2015 na prerušenie konania. V odôvodnení uviedol, že žalobou došlou súdu dňa 02. 10. 2000 si žalobca uplatnil právo na určenie, že darovacia zmluva uzavretá medzi darcom Ing. I. M. (žalovaným v 3. rade) a obdarovanými Ing. arch. I. M. (žalovaný v 1. rade) a Ing. G. M. (pôvodne žalovaná v 2. rade) dňa 01. 07. 1997, je voči konkurzným veriteľom úpadcu
Kľúčové slová: späťvzatie žaloby
Právna veta: Späťvzatie žaloby je jednostranným procesným úkonom účastníka konania, pričom jeho účinky nastávajú v okamihu, keď sa dostane do dispozície adresáta, t.j. súdu. V prípade, ak sa tak stane, nie je možné späťvzatie návrhu na preskúmanie neprávoplatného rozhodnutia odporcu vziať ďalším úkonom - odvolaním späť. Dispozícia s návrhom patrí medzi základné procesné oprávnenia účastníka konania. Späťvzatím navrhovateľ prejavuje vôľu voči súdu, aby sa o jeho návrhu nekonalo a nerozhodovalo. Procesným dôsledkom späťvzatia žaloby je zastavenie konania. Každý procesný úkon je potrebné posudzovať z objektív ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2015200228 Dátum vydania rozhodnutia: 28. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2015200228.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: D., bytom Y. XXX/XX, F. proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augus ta č. 8, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX 0, o odvolaní navrhovateľa proti
Právna veta: Vznik poplatkovej povinnosti a následky spojené s jeho nezaplatením upravuje zákon o súdnych poplatkoch v ustanoveniach §§ 5 a 10, pričom zároveň zakotvuje orgán príslušný, resp. oprávnený na rozhodnutie vo veciach poplatkov. V zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 veta prvá a druhá tohto zákona potom platí, že vo veciach poplatkov rozhoduje orgán, ktorý je oprávnený vykonať poplatkový úkon. Vo veciach poplatkov za konanie na odvolacom súde rozhoduje súd, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje, ak o poplatku nerozhodol odvolací súd. Občiansky súdny poriadok, ktorý platí primerane vo veciach popl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. I. O., bývajúceho v B., J. X., proti žalovanému U., a.s. so sídlom v B., L. X., o určenie neplatnosti zrušenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 10 C 171/94, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 2. novembra 2007 sp. zn. 9 Co 293/07, takto r o z h o d o l : Odvolanie žalobcu o d m i e t a
Právna veta: K ustanoveniu § 57 ods. 1 písm. g/ Exekučného poriadku Najvyšší súd poznamenáva, že inými dôvodmi, pre ktoré exekúciu nemožno vykonať, a pre ktoré exekučný súd vyhlási exekúciu za neprípustnú a zastaví ju, sú dôvody neuvedené v predchádzajúcich ustanoveniach § 57 ods. 1 Exekučného poriadku. Takými (inými) dôvodmi zastavenia exekúcie pre jej neprípustnosť môžu byť rozmanité okolnosti, ktoré súvisia napr. s právnymi úkonmi účastníkov exekučného konania pred exekučným príkazom (napr. oprávnený sa vzdal práva na vymáhanie priznaného práva alebo sa s povinným dohodol o pozhovení pred vykonaním exek ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: Mesto Trenčín , Mierové námestie 2, , proti povinnému: M. Š., ktorý naposledy býval v T. a zomrel X. , o vymoženie 20,58 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp.zn. 62 Er 3400/2007, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 13. mája 2010 sp.zn. 19 CoE 194/2010 a uzneseniu Okresného
Právna veta: Správa katastra vo vkladovom konaní skúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada správa katastra aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu (§ 31 ods. 1 katastrálneho zákona). Pri skúmaní platnost ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. v právnej veci žalobcu: Krajský prokurátor v Nitre, proti žalovaným: 1) Katastrálny úrad v Nitre, 2) Správa katastra Nitra, 3) Obec N. H., zastúpená advokátom Mgr. R. H., 4) Ing. D. K., zastúpený Sen.h.c. Prof. RNDr. Ing. D. K., CSc., o presk
Kľúčové slová: zriadená záhradková osada
Právna veta: Zákon č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim, je svojou podstatou zákonnou úpravou, umožňujúcou zásah do vlastníckych práv subjektov, ktorých pozemky sú v legálnom užívaní členov záhradkárskej organizácie. Keďže sa jedná o zásah do vlastníctva, je potrebné, aby príslušné štátne inštitúcie citlivo a nediskriminačne postupovali pri úprave a zmene vlastníckych vzťahov. Je ich povinnosťou konať len v zmysle úpravy zákona, posudzovať úkony účastníkov v súlade so zmyslom a účelom danej právnej normy. Odvolací súd aj s poukazom na hore cit ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžr/8/2016 1014200643 26. 04. 2017 JUDr. Ivan Rumana ECLI:SK:NSSR:2017:1014200643.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Soni Langovej v právnej veci žalobcu: Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 4-39 Strmé vŕšky, s
Právna veta: Procesný úkon účastníka adresovaný súdu, ktorým (len) žiada o ospravedlnenie svojej neúčasti na nariadenom pojednávaní a (iba) vysvetľuje jej dôvod bez toho, aby zároveň požiadal o odročenie tohto pojednávania, nemožno považovať za žiadosť účastníka o odročenie súdneho pojednávania v zmysle § 101 ods. 2 O.s.p. Najvyšší súd Slovenskej republiky už v uznesení z 26. februára 1998 sp.zn. 3 Cdo 1/98, ktoré bolo uverejnené v Zbierke rozhodnutí a stanovísk súdov Slovenskej republiky pod č. 120/1999, dospel k záveru, že za postup odnímajúci účastníkovi možnosť pred súdom konať (§ 237 písm. f/ O.s.p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republ iky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu W .., so sídlom v P.i, IČO X. zastúpeného Mgr. P.B. , advokátom so sídlom v N. , proti žalovanému I.so sídlom v B., . IČO X, zastúpeného advokátskou kanceláriou B .. so sídlom v B. , , o zaplatenie 1190,06 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Prievidza, pod sp.zn. 11 C 111/2011, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajs kého súdu v Trenčíne, z 26. júla 2012, sp.zn. 19 C
Právna veta: Späťvzatie odvolania je procesný úkon účastníka voči súdu, ktorým prejavuje svoju vôľu, aby sa nekonalo a o veci meritórne nerozhodovalo. Zákon však nepripúšťa, aby účastník odvolal späťvzatie odvolania, nakoľko účinky späťvzatia odvolania nastali už tým, že sa späťvzatie dostalo do dispozície súdu. Späťvzatie odvolania doručené odvolaciemu súdu preto nemožno ďalším úkonom vziať späť a navrátiť tak konanie do pôvodného stavu. Z ustanovenia § 207 ods. 3 O.s.p. vyplýva, že ak odvolateľ vezme odvolanie späť, odvolací súd nemá inú možnosť, než odvolacie konanie zastaviť. Späťvzatie odvolan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ M., bývajúceho v M. a 2/ JUDr. V., bývajúceho v M., proti žalovanému O., so sídlom v M., o zaplatenie 48 770 Sk a 37 304 Sk istiny s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Trebišov pod sp. zn. 9 C 6/2005, na dovolanie žalobcu 1/ zastúpeného JUDr. P., advokátom so sídlom v T., proti uznesenie Krajského súdu v Košiciach z 5. septembra 2007 sp. zn. 2 Co 346/2006, takto r o
MENU