Nájdené rozsudky pre výraz: úkony účastníkov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1752

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

800 dokumentov
6589 dokumentov
2 dokumenty
5 dokumentov
20 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Vlastníctvo
Právna veta: Potvrdenie návrhu zoznamu prevádzkových jednotiek ponúknutých na predaj na verejnej dražbe nie je rozhodnutím správneho orgánu, ktoré podlieha súdnemu preskúmaniu. Návrh na určenie neplatnosti dražby treba posúdiť ako návrh na začatie konania podľa § 80 písm. c) O. s. p..

Úryvok z textu:
(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 18. 11. 1992, 3 Sž 17/92.) Žalobou podanou Mestskému súdu v Bratislave žalobca žiadal určiť, že právny úkon dražby prevádzkovej jednotky, ktorá sa konala 5. apríla 1992, je neplatný. Súčasne žiadal určiť, že na žalovaného v druhom rade neprešlo vlastníctvo k vydraženej prevádzkovej jednotke. Žalobca v žalobe poukázal najmä na to, že žalovaný v prvom rade zaradil uvedenú prevádzkovú jednotku do dražby napriek tomu, že k jej zaradeniu do dražby n
Právna veta: Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa premlčuje v trojročnej premlčacej dobe (§ 100 ods. 2, § 101 O.Z.)

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na súde 8. septembra 1992 žalobkyňa sa domáhala uloženia povinnosti žalovaným vydať jej nehnuteľnosti, oproti jej povinnosti zaplatiť žalovaným 15 000 Kčs. Uloženia vzájomnej povinnosti účastníkom sa domáhala s poukazom na to, že od kúpnej zmluvy z 10. januára 1969, registrovanej bývalým Štátnym notárstvom Bratislava-mesto pod sp.zn. R I 33/69, listom z 19. augusta 1992 odstúpila, keďže žalovaní do 31. decembra 1969 nezaplatili zvyšok kúpnej ceny. Týmto jej úkonom sa zmluva zruš
Právna veta: Ak napriek tomu, že došlo k účinnému odvolaniu okamžitého zrušenia pracovného pomeru, zamestnávateľ neprideľuje zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, vzniká mu nárok na náhradu mzdy podľa ustanovenia § 130 ods. 1 Zákonníka práce.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou podanou na Okresnom súde v N. 28. marca 1995 domáhal voči žalovanému náhrady mzdy od 1.12.1994 do 28. 2.1995 v sume 34 140 Sk s odôvodnením, že pre prekážky na strane žalovaného, nemohol vykonávať u neho práce podľa pracovnej zmluvy. V priebehu konania rozšíril žalobu o zaplatenie ďalšej náhrady mzdy za dobu od 1. marca do konca mája 1995 v rovnakej sume 34 140 Sk, teda spolu v sume 68 280 Sk. Okresný súd rozsudkom z 13. 9. 1995, č. k. 7 C 45/95-30, žalobe vyhovel a zaviazal
Meritum Stávka a hra
Kľúčové slová: lotériové hryneplatný právny úkonhra, stávky, prijatie plnenia
R 112/1998
Právna veta: Ak sa tipujúci zúčastní jedného kola hry (stávkového týždňa) podaním viacerých tiketov, požiadavka náhodilosti a neistoty výhry (§ 1 zák. č. 194/1990 Zb.) zostáva zachovaná u každého z podaných tiketov. Zmluvy o hre a stávke, ktoré rešpektujú uvedené zákonné požiadavky, nie sú podľa § 39 Obč. zák. neplatné len preto, že tipujúci znížil stupeň neistoty výhry podaním viacerých tiketov.

Úryvok z textu:
Okresný súd vo Veľkom Krtíši rozsudkom zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcom 385 714 Sk s 3 % úrokom z omeškania od 1. augusta 1994 do 30. apríla 1995 a s 22 % úrokmi od 1. 5. 1995 až do zaplatenia, to všetko do 3 dní. Na odvolanie žalovanej Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom napadnutý rozsudok okresného súdu potvrdil a vyslovil, že proti jeho rozhodnutiu je prípustné dovolanie. V odôvodnení uviedol, že sa stotožnil so skutkovými a právnymi závermi súdu prvého stupňa, ktorý v priebehu doka
Právna veta: Konanie všeobecného súdu o tých procesných úkonoch účastníkov súdneho konania, ktoré majú vplyv na jeho ďalší priebeh, nemožno považovať za "prejednávanie veci" v zmysle čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, keďže všeobecné súdy v takýchto prípadoch meritórne nerozhodujú o veci samej, ale len o pokračovaní alebo zastavení súdneho konania. Preto je v súlade s ústavnosťou postupu všeobecného súdu, ktorý ako odvolací súd bez prítomnosti účastníkov rozhodne o späťvzatí odvolania alebo o späťvzatí návrhu na začatie konania.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 22. mája 1997 predbežne prerokoval podnet Š. K., bytom N., zastúpeného advokátom JUDr. A. L., vo veci porušenia základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky konaním Krajského súdu v Bratislave ako súdu odvolacieho a takto r o z h o d o l : Podnet Š. K. o d m i e t a ako zjavne neopodstatnený. Z o d ô v o d n e n i a : Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len "ústavný súd") dosta
Právna veta: 1. "Prerokovanie veci” uvedené v čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky neobsahuje aj konanie a rozhodovanie všeobecných súdov o procesných úkonoch a návrhoch, ktoré nie sú podaniami vo veci samej. Pre konanie a rozhodovanie všeobecných súdov o takýchto podaniach sa preto ani zákonom nevyžaduje prítomnosť účastníkov súdneho konania. 2. Konanie súdu o iných otázkach, o ktorých rozhoduje uzneseniami, nie je možné považovať za prerokovanie veci v zmysle čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. To potvrdzuje aj zákonná úprava (§ 214 ods. 2 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku, podľa kt ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 2. decembra 1997 predbežne prerokoval podnet APIS, a. s. so sídlom v Turčianskych Tepliciach, v zastúpení komerčnou právničkou JUDr. B. A., vo veci porušenia základného práva na verejné prerokovanie veci, ako aj práva vyjadriť sa k všetkým vykonávaným dôkazom podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky konaním Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci sp. zn. Obo 342/96-49 a takto r o z h o d o l :
Právna veta: Cas na konanie bez zbytočných prieťahov spravidla nemožno vyjadriť numericky. Obvykle neexistuje časová hranica, ktorej uplynutím postup štátneho orgánu môže mať povahu zbytočných prieťahov v konaní. Výnimku z tohto pravidla predstavujú konania o právach, v ktorých Ústava Slovenskej republiky alebo zákon ustanovujú súdu lehotu na rozhodnutie.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí dňa 7. januára 1998 v senáte vo veci podnetu Mgr. D. K., bytom K., zastúpeného JUDr. J. V., advokátom, na začatie konania o porušení práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 15 C 980/96 takto r o z h o d o l : Právo Mgr. D. K. na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručené podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenske
Kľúčové slová: odpor proti platobnému rozkazuplatobný rozkazsúdny poplatok za odpor
R 51/1999
Právna veta: Súd prvého stupňa, ktorý vydal platobný rozkaz, rozhoduje aj o poplatku za odpor podaný proti platobnému rozkazu. O odvolaní proti jeho rozhodnutiu rozhoduje odvolací súd.

Úryvok z textu:
Bývalý Obvodný súd B. 3 uznesením vyzval žalovanú, aby v lehote 5 dní zaplatila súdny poplatok 200 Sk za odpor, ktoiým napadla platobný rozkaz. Na odvolanie žalovanej bývalý Mestský súd v B. napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil. Rozhodnutie zdôvodnil tým, že podaním odporcu proti platobnému rozkazu žalovanej vznikla v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1992 Zb.“) povinnosť zaplatiť súdny poplatok za odpor vo výške st
Právna veta: V konaní o vyslovenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia akciovej spoločnosti má tretia osoba, ktorá podala podnet na vstup do konania ako vedľajší účastník na strane žalovaného, právny záujem na výsledku konania vždy, ak jej právne postavenie bude výsledkom sporu ovplyvnené, napr. tým, že v prípade vyslovenia neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia nebude mať právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu.).

Úryvok z textu:
Krajský súd napadnutým uznesením nepripustil vstup fondu do konania ako vedľajšieho účastníka na strane žalovaného. V odôvodnení svojho rozhodnutia poukázal na podanie žalovaného zo 6. mája 1996, v ktorom vyjadril svoj nesúhlas so vstupom vedľajšieho účastníka, pretože sa stotožňuje s tvrdením žalobcu, že pri zvolaní a konaní valného zhromaždenia dňa 11. februára 1993 boli porušené ustanovenia Obchodného zákonníka, takže návrh žalobcu bol podaný dôvodne. Súd preto dospel k záveru o rozdielnosti
Právna veta: 1. Ústavný súd Slovenskej republiky odmietne podnet pre svoju nepríslušnosť na prerokovanie veci, ak ochranu tomu právu, porušenie ktorého ním navrhovateľ namietal, poskytujú všeobecné súdy v správnom súdnictve, a nie Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní o podnete. Dôvodom pre konanie Ústavného súdu Slovenskej republiky o podnetoch preto je, že ochranu tých základných práv alebo slobôd, porušenie ktorých sa nimi namietalo, neposkytuje žiaden iný orgán Slovenskej republiky. Dôvodom pre konanie Ústavného súdu Slovenskej republiky o podnetoch však nie je neúspech navrhovateľa v správnom súdn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 27. októbra 1999 predbežne prerokoval podnet obce Vitanová, zastúpenej jej starostom Š. O., vo veci porušenia jej ústavného práva podľa čl. 64 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky rozhodnutím Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici zo 6. júna 1995 a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 5. septembra 1995, jej základných práv podľa čl. 46 ods. 1, čl. 47 ods. 3 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republi
MENU