Nájdené rozsudky pre výraz: ukrátenie pohľadávky veriteľa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

57 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka sa pri ukrátení uspokojenia veriteľovej pohľadávky predpokladá také zmenšenie majetku dlžníka, ktoré bráni uspokojeniu pohľadávky v celom rozsahu alebo aspoň sčasti a dôkazné bremeno preukázať, že táto podmienka úspešnej odporovateľnosti právnemu úkonu bola splnená je na žalobcovi. Nestačí pritom preukázať, že majetok dlžníka sa zmenšil. Musí byť preukázané, že sa zmenšil do takej miery, že to ohrozilo aspoň čiastočné uspokojenie veriteľovho nároku, teda, že došlo ku kvalifikovanému zmenšeniu jeho majetku. Odvolací súd ďalej uviedol, že ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2311225440 Dátum vydania rozhodnutia: 31. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Mária Trubanová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2311225440.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Z. H., bývajúceho v X., zastúpeného ATTORNEYS GROUP s.r.o., advokátskou kanceláriou so sídlom v Banskej Bystrici , Kláry Jarunkovej č. 2, proti žalovanému P. F., bývajúcemu v X., zastúpenému Nagy & Partners, s.r.o.,
Meritum Majetok úpadcu
Právna veta: I. Právo úpadcu užívať predmet leasingu predstavuje majetkové právo, hodnotu ktorého je možné aj vyčísliť. II. Pojem „majetok úpadcu“ je potrebné vykladať extenzívne, pretože zahŕňa nielen hmotné veci, ale aj práva a iné majetkové hodnoty. III. Vec, ktorú užíval úpadca ako leasingový nájomca, nepatrí do konkurznej podstaty, pretože je majetkom prenajímateľa. Pre úspešnosť odporovacej žaloby musí správca preukázať, že prevodom práva vec užívať a práva odkúpiť ju, došlo k ukráteniu pohľadávok veriteľov dlžníka, ktorí majú voči dlžníkovi pohľadávky v čase účinnosti napadnutého právneho úkon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd Banská Bystrica (ďalej len „konkurzný súd“) rozsudkom č. k. 64Cbi/12/2013 – 97 z 15. novembra 2013 (ďalej aj „napadnuté rozhodnutie“) zamietol návrh o určenie neúčinnosti zmluvy o zámene účastníkov leasingovej zmluvy č. LZC/11/00103 z 1. decembra 2011 uzatvorenej medzi úpadcom ako nájomcom, odporcom ako novým nájomcom a D. L. S., spol. s r. o., B., IČO: X. ako prenajímateľom (ďalej len „sporná zmluva“) a o zaplatenie 130 730,12 Eur. Na základe spornej zmluvy vstúpil odporca do všetk
Právna veta: Odvolací súd poukázal na ust. § 57 ods. 1, 2, § 63 ods. 2 ZKR a uviedol, že následky podľa § 57 a nasl. ZKR neúčinných právnych úkonov rieši vo vzťahu k povinnej osobe ust. § 63 ZKR. Odvolací súd má za to, že právo na plnenie podľa § 63 ods. 3 ZKR je právom, ktoré vzniká neúčinnosťou právneho úkonu týkajúceho sa majetku dlžníka voči veriteľom. K tejto neúčinnosti pritom dôjde v zmysle § 57 ods. 1 ZKR až momentom kedy oprávnená osoba – správca konkurznej podstaty, úkonu odporuje. Účelom odporovania právnemu úkonu je uviesť veci do stavu, v akom boli predtým, než sa odporovateľný úkon urobil. Le ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Obdo 46/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci žalobcu: Ing. L.B. , M.N. , správca konkurznej podstaty úpadcu: P.V., V. , IČO: X. , zastúpený: JUDr. R.S. , D.B. , proti ža lovanému: P. , s.r.o., B. , IČO: X. , zastúpený: Advokátska kancelária JUDr. S., s.r. o., N.T. , IČO: X. , o vyslovenie neúčinnosti právnych úkonov a zaplatenie 8 7611,26 eur , vedenej na Okre snom súde Nitra pod sp. zn.: 23 Cbi 10/2009, o dovolaní
Meritum o odporovanie právnym úkonom
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Obo 64 /20 11 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd S lovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a člen ov senátu JUDr. Petra Dukesa a Mgr. Ľubomíry Kúdelovej v právnej veci žalobcu : JUDr. J. G. , advokát, Š. – správca konkurznej podstaty úpadcu P., IČO: X. , zastúpený advokátom JUDr. R. D. , M. , proti žalovan ému: A. , s. r. o. , V. , zastúpená advokátkou JUDr. E. K. , P., o odporovanie právnym
Meritum určenie neúčinnosti právneho úkonu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obdo/70/2019 5114208653 9. septembra 2020 JUDr. Jana Hullová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:5114208653.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu JUDr. Vladimíra Hericha, PhD., so sídlom Dončova 13, 034 01 Ružomberok, správcu konkurznej podstaty úpadcu HOMEWARE Production, s. r. o., so sídlom Framborská 253/21, 010 01 Žilina, IČO: 36 779 628, proti žalovaném
MENU