Nájdené rozsudky pre výraz: ukrátenie uspokojenia veriteľovej pohľadávky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
54 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. Ak sa jedná o právny úkon, ktorým dlžník prevádza veci v jeho vlastníctve na tretiu osobu, k ukráteniu uspokojenia veriteľovej pohľadávky dochádza okamihom, keď dlžník stráca vlastnícke právo k svojmu majetku, z ktorého by inak mohol veriteľ dosiahnuť (aspoň čiastočné) uspokojenie svojej pohľadávky. II. Uzavretím zmluvy o prevode nehnuteľnosti nedochádza k ukráteniu uspokojenia pohľadávky dlžníkovho veriteľa, keďže až do rozhodnutia o povolení vkladu je vlastníkom prevádzanej nehnuteľnosti dlžník a veriteľ sa môže domáhať uspokojenia svojej pohľadávky aj z tejto nehnuteľnosti. III. Pl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a : 1. Okresný súd Košice I (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 13. novembra 2018, č. k. 26Cbi/4/2015-290 zamietol žalobu žalobkyne, ktorou sa domáhala určenia, že právny úkon dlžníka Ing. M. Ch., nar. X.X.XXXX - darovacia zmluva uzavretá medzi dlžníkom a žalovaným, ktorou dlžník bezodplatne previedol na žalovaného nehnuteľnosť: byt č. X zapísaný na LV č. XXXX, vedenom pre okres K. I, obec K. s. Ť., k. ú. N. Ť., nachádzajúci sa v obytnom dom
Právna veta: Zákonnému pojmu "vymáhateľná pohľadávka" zodpovedá taká pohľadávka, ktorú možno úspešne vymáhať pred súdom v základnom konaní.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou podanou na súde 27. novembra 1997 domáhal určenia neúčinnosti darovacej zmluvy, uzavretej 11. septembra 1996 medzi rodičmi žalovaných A. K. ako darcami a žalovanými ako obdarovanými, ktorou sa previedla domová nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 251 ako pare. č. 118/55 - záhrada o výmere 347 m2 a pare. č. 118/60 - zast. plocha rozostavaným domom o výmere 152 m2, pre obec a kat. úz. L. s odôvodnením, že účelom prevodu nehnuteľnosti bolo zmenšiť svoj majetok do takej m
Meritum o určenie, že vyhlásenie fyzickej osoby o majetzkovom vklade do obchodnej spoločnosti V-395 zo 16. 6. 2006 je voči žalobcovi neúčinné
Najvyšší súd 5Obdo/36/2 010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. M. U. , L. , IČO: X. , zastúpený: JUDr. P. K. , advokát N. , proti žalovanému: B.B. , s. r. o., F., IČO: X. , zastúpený: JUDr. P. M. , adv okát, Č. , o určenie, že vyhlásenie fyzickej osoby o majetkovom vklade do obchodnej spoločnosti V -X. /2006 z o 16. 06. 2006 , je voči žalobcovi neúč inné , vedenej na Okresnom súde Revúca pod sp. zn.: 3C 1/2008, o dovolan
Meritum neúčinnosť prevodu nehnuteľností
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/17/2020 5916202824 21. apríla 2021 JUDr. Alena Svetlovská sudca ECLI:SK:NSSR:2021:5916202824.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu BAŇA Ružomberok, s.r.o., so sídlom v Ružomberku, Bystrická cesta 51, zastúpeného JUDr. Petrom Kovačevom, advokátom so sídlom v Ružomberku, Podhora 1321/30, proti žalovanej S. Q., bývajúcej v W. XXX, zastúpenej JUD
Meritum o určenie, že vyhlásenie fyzickej osoby o majetzkovom vklade do obchodnej spoločnosti V-395 zo 16. 6. 2006 je voči žalobcovi neúčinné
Najvyšší súd 5Obdo/36/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. M. U., L., IČO: X., zastúpený: JUDr. P. K., advokát N., proti žalovanému: B.B., s. r. o., F., IČO: X., zastúpený: JUDr. P. M., advokát, Č., o určenie, že vyhlásenie fyzickej osoby o majetkovom vklade do obchodnej spoločnosti V-X./2006 zo 16. 06. 2006, je voči žalobcovi neúčinné, vedenej na Okresnom súde Revúca pod sp. zn.: 3C 1/2008, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Kr
Právna veta: Zákonná podmienka odporovateľnosti podľa ustanovenia § 42a ods. 2 Občianskeho zákonníka je splnená aj vtedy, ak osoba, s ktorou dlžník odporovateľný právny úkon uskutočnil, o úmysle dlžníka ukrátiť svojho veriteľa nevedela, avšak vzhľadom na okolnosti, za ktorých bol právny úkon uskutočnený a svoje pomery, o tomto úmysle dlžníka vedieť mala a mohla. Keďže veriteľ je osoba odlišná od účastníkov odporovaného právneho úkonu, môže svoju argumentáciu o ukracujúcom úmysle dlžníka a skutočnosti, že druhá strana o tomto úmysle vedela alebo vedieť mala a mohla, založiť aj len na nepriamych dôkaz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Obdo/10/2020 7218204497 20.08.2020 JUDr. Jana Veselá Zemaníková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:7218204497.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: UNIX Auto s. r. o., so sídlom Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 46 170 740, zastúpeného advokátom JUDr. Tamásom Puskásom, so sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Str
MENU