SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1229231
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65524
USSR: 36278
NSČR: 126223
NSSČR: 68275
USČR: 80739
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427324
Krajské súdy (ČR): 46866
Posledná aktualizácia
23.09.2020 22:15

Nájdené rozsudky pre výraz: úložná lehota


Približný počet výsledkov: 33 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: úložná lehota
  • ulozna nájdené 54 krát v 41 dokumentoch
  • lehota nájdené 123602 krát v 35055 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 4 dokumenty
Krajské súdy SR 63 dokumentov
Odborné články 3 dokumenty


Kľúčové slová: elektronické doručovanie , elektronická schránka, účinné doručenie rozhodnutia súdu, úložná lehota

Zbierka NSS 5/2019
R 36/2019
Uznesenie
Právna veta: Za účinné doručenie rozhodnutia súdu advokátovi - fyzickej osobe je možné považovať iba doručenie rozhodnutia do elektronickej schránky advokáta, ktorú má určenú na elektronickú komunikáciu so súdmi (a inými orgánmi verejnej moci). S doručením rozhodnutia do súkromnej elektronickej schránky fyzickej osoby, ktorá vykonáva advokátsku prax, nie sú spojené právne dôsledky začatia plynutia lehoty na podanie odvolania.

Úryvok z textu:
1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „odvolací súd“ alebo „krajský súd“) uznesením zo 17. januára 2019, č. k. 1Cob/1/2019-126 odmietol odvolanie žalobkyne proti rozsudku Okresného súdu Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) zo 6. júna 2018, č. k. 22Cb/67/2015-92, ktorým okresný súd žalobu zamietol a priznal žalovanému nárok na náhradu trov konania. Žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. 2. Odvolací súd uviedol, že rozsudok súdu prvej inštancie bol žalobkyni .
Kľúčové slová: lehoty v sporovom konaní, doručovanie písomností do vlastných rúk

Zbierka NS 1/2006
R 5/2006
Rozsudok
Právna veta: Zásielka súdu, doručovaná účastníkom konania poštou, sa pova­ žuje za doručenú uplynutím tretieho dňa od jej uloženia pri dodr­ žaní postupu predpokladaného v § 47 ods. 2 O. s. p. len vtedy, ak sa adresát zásielky v čase plynutia trojdňovej úložnej lehoty v mieste doručovania zdržiaval a zároveň mal reálnu možnosť si písomnosť v tejto lehote vyzdvihnúť. Aj pre lehotu uvedenú v tomto zákonnom ustanovení treba pou­ žiť všeobecne platné pravidlá pre počítanie lehôt (§ 55 a nasl. O. s. p.)

Úryvok z textu:
... jej plynutia vyzdvihnúť, a tak prípadne predísť vzniku fikcii doručenia.. Citované zákonné ustanovenie nehovorí o tom, akým spôsobom má byť úložná lehota troch dní počítaná. Keďže niet špeciálnej úpravy, ktorá by stanovovala osobitné pravidlá pre jej počítanie, je nutné vyvodiť, že aj .
Kľúčové slová: uplynutie lehoty, doručovanie v sporovom konaní, opakované doručenie

Zbierka NS 1/2002
R 15/2002
Uznesenie
Právna veta: Zásielka súdu, doručovaná účastníkovi konania poštou, sa považuje za doručenú uplynutím tretieho dňa od opakovaného doručenia, pri dodržaní postupu predpokladaného v § 47 ods. 2 O. s. p. vtedy, ak sa adresát zásielky v čase plynutia trojdňovej úložnej lehoty v mieste doručenia nezdržoval.

Úryvok z textu:
... nedozvedel. Pobyt právneho zástupcu navrhovateľky na kúpeľnej liečbe počas plynutia úložnej lehoty nemá za následok závadu v doručení, lebo pojmy „úložná lehota“ a „doručovanie“ zákon rozlišuje. Len neprítomnosť navrhovateľkinho právneho zástupcu v mieste jeho adresy v čase doručovania mohla mať za následok .
Právna veta: Z ust. § 24 ods. 2 Správneho poriadku vyplýva, že podmienky na doručovanie fikciou doručenia uložením musia byť splnené súčasne. Náhradné doručenie je výnimkou z riadneho doručenia písomnosti, a preto zákon ustanovuje prísne formálne podmienky na to, aby mohol byť tento inštitút uplatnený. Vzhľadom na to, že ide o náhradné doručenie, splnenie podmienok musí byť vykladané striktne, a to s prihliadnutím na článok 152 ods. 4 ústavy SR v spojení s článkom 46 ods. 1 Ústavy SR. V danom prípade bolo sporné, či sa žalobca ako adresát písomnosti zdržiaval v mieste doručenia alebo nezdržiaval, nak ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v mieste doručenia nezdržiaval v prípade pokusu o doručenia ani následného pokusu o doručenie ), neboli splnené zákonné podmienky doručenia a úložná lehota na vyzdvihnutie zásielky preto nezačala plynúť a zásielk u je potrebné považovať za doručenú až dňom, kedy bola žalobcom prevzatá .
Právna veta: Ustanovenie § 47 ods. 2 O.s.p. upravuje zákonnú fikciu doručenia, podľa ktorej sa za stanovených podmienok písomnosť považuje za doručenú uplynutím posledného dňa trojdňovej lehoty počítanej odo dňa, kedy bola písomnosť uložená na pošte. Ide nepochybne o procesnú lehotu určenú podľa dní, za začiatok ktorej treba považovať deň nasledujúci po uložení písomnosti na pošte a ktorá končí uplynutím jej posledného dňa. Účinky fikcie doručenia však nastávajú len za predpokladu, že adresát mal reálnu možnosť písomnosť si v tejto lehote vyzdvihnúť, ale neurobil tak. Vyplýva to z gramatického a logického ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... jej plynutia vyzdvihnúť, a tak prípadne predísť uplatneniu fikcie doručenia. Z citovaného ustanovenia výslovne nevyplýva, akým spôsobom má byť počítaná úložná lehota troch dní. Keďže niet špeciálnej úpravy, ktorá by stanovovala osobitné pravidlá pre jej počítanie, treba vychádzať z tohto, že aj ... bola zásielka 29. decembra 2006 uložená na pošte -2- (§ 47 ods. 2 O.s.p.) s tým, že úložná lehota 3 dní uplynula 1. januára 2007. Lehota 15 dní na podanie odvolania začala plynúť 2. januára 2007 a skončila 16 .
Právna veta: Na vznik fikcie doručenia písomnosti určenej do vlastných rúk podľa § 24 ods. 2 Správneho poriadku musia byť kumulatívne splnené nasledovné podmienky: - adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, nebol zastihnutý, - v mieste doručenia sa zdržiava, - doručovateľ vhodným spôsobom adresáta upovedomil, že písomnosť príde doručiť v určený deň a hodinu, - nový pokus o doručenie zostane bezvýsledným, - doručovateľ vhodným spôsobom upovedomil adresáta o uložení písomnosti na pošte, - adresát si nevyzdvihol písomnosť do troch dní od jej uloženia. Ak sú splnené všetky vyššie uvedené podmi ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ak má reálnu možnosť oboznámiť sa s oznámeniami doruč ovateľa urobenými v zmysle § 24 ods. 2 Správneho poriadku. Trojdňová úložná lehota začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po upovedomení adresáta o uložení písomnosti. Ide o zákonnú lehotu, ktorú správny orgán nemôže predĺžiť .
Kľúčové slová: fikcia doručenia písomnosti, účinky fikcie doručenia

Právna veta: Na vznik fikcie doručenia písomnosti určenej do vlastných rúk podľa § 24 ods. 2 Správneho poriadku musia byť kumulatívne splnené nasledovné podmienky: - adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, nebol zastihnutý, - v mieste doručenia sa zdržiava, - doručovateľ vhodným spôsobom adresáta upovedomil, že písomnosť príde doručiť, - v určený deň a hodinu, - nový pokus o doručenie zostane bezvýsledným, - doručovateľ vhodným spôsobom upovedomil adresáta o uložení písomnosti na pošte, - adresát si nevyzdvihol písomnosť do troch dní od jej uloženia. Ak sú splnené všetky vyššie uvedené po ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ak má reálnu možnosť oboznámiť sa s oznámeniami doručovateľ a urobenými v zmysle § 24 ods. 2 Správneho poriadku. Trojdňová úložná lehota začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po upovedomení adresáta o uložení písomnosti. Ide o zákonnú lehotu, ktorú správny orgán nemôže predĺžiť .
Kľúčové slová: Výkon činnosti osobami nezapísanými v zozname

Právna veta: Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 328/2004 Z.z. v konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci možno ustanoviť za znalca, tlmočníka alebo prekladateľa aj osobu, ktorá nie je zapísaná v zozname, ak s ustanovením súhlasí a a) v príslušnom odbore alebo odvetví nie je zapísaná žiadna osoba alebo b) osoba zapísaná v zozname nemôže úkon vykonať alebo vykonanie úkonu by bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami alebo nákladmi. Podľa § 15 ods. 2 zákona č. 328/2004 Z.z. znalec, tlmočník alebo prekladateľ ustanovený podľa odseku 1 môže vykonať úkon, len ak zložil sľub podľa § 5 ods. 7 pred s ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zásielky, teda 9. septembra 2010, v dom nienke, že nastala fikcia doručenia podľa § 24 ods. 2 Správneho poriadku. Keďže úložná lehota je 18 dní, žalobca po príchode z pracovnej cest y si písomnosť prevzal až 22. septembra 2010. Žalobca sa v .
Merito o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k henuteľnosti
... a v tento deň došlo aj k uloženiu zásielky na pošte. Odo dňa 27. apríla 2006 začala plynúť navrhovateľke trojdňová úložná lehota a ďalej 15 dňová lehota na podanie odvolania, ktorá uplynula 16. mája 2006. Pokiaľ odvolanie bolo podané osobne na súde .
Merito o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam
... rozsudok (osobne) 16. februára 2006, za deň jeho doručenia ale odvolací súd považoval 13. február 2006, v ktorý deň skončila úložná lehota, uplynutím ktorej sa uložená zásielka považuje za doručenú (§ 47 ods. 2 O.s.p.). Nasledujúcim dňom začala plynúť 15 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.