Nájdené rozsudky pre výraz: úpadok dlžníka

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 84

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

51 dokumentov
452 dokumentov
3 dokumenty
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Konkurz a vyrovnanie
Kľúčové slová: úpadokúpadok dlžníkavyhlásenie konkurzunávrh na vyhlásenie konkurzu
R 73/1996
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Ak sa v konaní o vyhlásenie konkurzu nepreukáže, že dlžník má viac veriteľov, nie je v úpadku a tým nie sú splnené podmienky pre vyhlásenie konkurzu. Súd v takomto prípade návrh na vyhlásenie konkurzu zamietne.

Úryvok z textu:
Mestský súd v Bratislave napadnutým uznesením zastavil konanie, žiadnemu z účastníkov nepriznal náhradu trov konania a rozhodol o vrátení 400 Sk súdneho poplatku navrhovateľovi. Rozhodnutie odôvodnil tým, že navrhovateľ v stanovenej lehote neodstránil vadu podania (§ 43 ods. 2 O. s. p.), keď neoznámil ďalších veriteľov dlžníka. Proti rozhodnutiu podal odvolanie navrhovateľ a žiadal ho zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie. V odvolaní uviedol, že návrh na vyhlásenie konkurzu vady nemá. Poukázal
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Podľa § 58 ods. 1 zákona je odporovateľným úkonom nielen úkon, na základe ktorého dlžník už poskytol plnenie, ale aj úkon ktorým sa k poskytnutiu plnenia ( ešte len ) zaviazal. Okrem znakov tvoriacich skutkovú podstatu odporovateľnosti právneho úkonu bez primeraného protiplnenia uvedených v § 58 ods. 1 zákona je ďalšou podmienkou pre ich odporovanie skutočnosť, že úkon spôsobil úpadok dlžníka alebo bol urobený počas úpadku dlžníka ( ods. 2 ). Predmetom odporovania môžu byť len úkony, ktoré boli urobené počas jedného roka pred začatím konkurzného konania ( ods. 3 ). Obmedzovacie podmienky odpor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Obdo 39/2010 – 203 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Dukesa a členiek JUDr. Jany Zemaníkovej a Mgr. Ľubomíry Kúdelovej v právnej veci žalobcu: Z., s. r. o., R., IČO: X., zastúpeného Advokátskou kanceláriou B., s. r. o., R., Bratislava proti
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Ak súd zistí, že dlžník má viac veriteľov a nie je schopný po dlhší čas plniť svoje splatné záväzky, je splnená podmienka pre vyhlásenie konkurzu, pretože dlžník je v úpadku, bez ohľadu na skutočnosť, že nie je predĺžený. Zákon o konkurze a vyrovnaní nepodmieňuje existenciu úpadku dlžníka len skutočnosťou, že je predĺžený, t. j. že má menej majetku ako dlhov, ale aj jeho insolvenciou, t. j. tým, že má viac veriteľov a nie je schopný po dlhší čas plniť svoje splatné záväzky.

Úryvok z textu:
Mestský súd Bratislave vyhlásil konkurz na majetok dlžníka S. o. štátny podnik so sídlom v B. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že v konaní mal za preukázané, že dlžník je insolventný, t.j. nie je schopný po dlhšiu dobu splácať svoje splatné záväzky viacerým veriteľom. Proti tomuto uzneseniu sa odvolal dlžník a žiadal jeho zmenu tak, že návrh na vyhlásenie konkurzu sa zamieta. Odvolanie odôvodnil tým, že nie je predĺžený. Uvádza, že majetok podniku má zostatkovú hodnotu 45,363 000 Sk, záväzky v
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Napriek tomu, že procesný rámec konkurzu a reštrukturalizácie je daný jedným zákonom, konkurz a reštrukturalizácia sa líšia, medziiným predpokladmi vyhlásenia konkurzu a povolenia reštrukturalizácie, ich účinkami, priebehom, právomocami správcu a súdu, spôsobom skončenia. Aj právna pozícia dlžníka počas reštrukturalizácie je podstatne iná ako je právna pozícia úpadcu v konkurznom konaní, čo je dané tým, že úpadok dlžníka sa v konkurznom konaní rieši odlišným spôsobom. V likvidačnom konkurznom konaní sa speňaží majetok dlžníka a z tohto výťažku sa pomerne uspokojujú pohľadávky veriteľov úpadcu. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 ECdo 1 64 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci oprávneného H. , s.r.o. , so sídlom v Ž. , IČO: X. , zastúpeného JUDr. M. Č. , advokátom so sídlom v S., proti povinnému U. , s.r.o. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenému JUDr. R. F., advokátom so sídlom v P., o vymoženie 300 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 2 Er 1390/2013 , o dovolaní povinného proti uzneseniu Krajského súdu v B
Merito veci Úpadok
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Dlžník je v úpadku, ak má viacej veriteľov a nie je schopný 30 dní po lehote splatnosti (v znení zákona účinnom pred 1. februárom 2001 „po dlhšiu dobu“) plniť svoje záväzky. Dlžník je v úpadku aj vtedy, ak je predĺžený. V oboch prípadoch ide o stav objektívny a pri skúmaní, či sú splnené podmienky na vyhlásenie konkurzu, je bez významu dôvod a spôsob, akým sa dlžník do stavu úpadku dostal. Nie je preto rozhodujúce, či úpadok je dôsledkom činnosti úpadcu majúcom pôvod v jeho hospodárení, či je výsledkom viac-menej objektívnych udalostí (situácia na trhu), alebo či k nemu viedla činnosť tretích ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Navrhovateľ návrhom podaným na Krajskom súde v B. B. žiadal vyhlásiť konkurz na majetok dlžníka - obchodnú spoločnosť PG, a. s. V priebehu konania podali návrh na vyhlásenie konkurzu proti tejto spoločnosti ďalší štyria navrhovatelia, ktorých návrh súd pripojil k návrhu prvého navrhovateľa. Uznesením z 20. decembra 2001 súd prvého stupňa vyhovel návrhu a vyhlásil na majetok dlžníka konkurz. Za správcu konkurznej podstaty určil JUDr. M. a vyzval veriteľov, aby svoje pohľadávky prihlásili do 60 dn
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: I. Osobitná právna úprava začatia konkurzného konania nebráni tomu, aby konkurzný súd preskúmal formálnu a materiálnu správnosť listín priložených k návrhu, vrátane exekučného titulu, ktoré sú jeho obligatórnou náležitosťou. II. Vyhlásenie konkurzu predstavuje „rozhodnutie vo veci“, preto konkurzný súd v každom štádiu konania musí skúmať aktívnu vecnú legitimáciu navrhovateľa. III. Ak navrhovateľ ako veriteľ nepreukáže pohľadávku, ktorú uvádza v návrhu na vyhlásenie konkurzu voči dlžníkovi spôsobom stanoveným v ust. § 12 ods. 2 písm. a/, b/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštruktura ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd Banská Bystrica (ďalej len "konkurzný súd") uznesením č. k. 1K/59/2014-47 z 20. júla 2015 zamietol návrh navrhovateľa (veriteľa) na vyhlásenie konkurzu podaný proti dlžníkovi I. B., nar. X., J. (ďalej len "dlžník"). V odôvodnení napadnutého rozhodnutia uviedol, že navrhovateľ preukazoval oprávnenie podať návrh na vyhlásenie konkurzu rozhodcovským rozsudkom Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného pri R. a. s. B. sp. zn. II-A/0412/0003 z 9. augusta 2013, ktoré sa stalo právoplatné 31.
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: O skončení dohodovania rozhoduje súd uznesením, proti ktorému je odvolanie prípustné. Súd nemôže rozhodnúť o skončení dohodovania a súčasne vyhlásiť konkurz na majetok dlžníka, pretože uznesenie o skončení dohodovania nie je ešte právoplatné.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením krajský súd rozhodol tak, že vyhlásil dohodovacie konanie za skončené, na majetok dlžníka vyhlásil konkurz, ustanovil správcu konkurznej podstaty a vyzval všetkých veriteľov dlžníka, aby prihlásili do 30 dní odo dňa vyhlásenia všetky svoje nároky na súde. Uznesenie odôvodnil tým, že v rámci konkurzného konania začalo dňa 6. februára 1995 doručením výzvy dlžníkovi dohodovanie podľa § 4a ods. 3 zákona č. 328/1991 Zb., o konkurze a vyrovnaní, v platnom znení. Dlžník zaslal súdu
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Trestného činu zvýhodňovania veriteľa sa v jeho základnej skutkovej podstate podľa § 240 ods. 1 Tr. zák. dopustí ten, kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa.Kvalifikovaná skutková podstata tohto trestného činu, vyjadrená v odseku 2 (respektíve v odseku 3) citovaného ustanovenia, vyžaduje spôsobenie väčšej škody (respektíve škody veľkého rozsahu). Uvedený trestný čin je tzv. úpadkovým deliktom, ktorého objektom je právo veriteľa, teda osoby, ktorá má voči páchateľovi právo na pln ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6314010251 Dátum vydania rozhodnutia: 27. októbra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Piovartsy Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6314010251.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Štefana Harabina v trestnej v eci obvineného K. T. pre prečin zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 ods. 1, ods. 2 Tr. zák., o dovolaní o
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Nový správca je povinný akceptovať právny stav, ktorý bol v čase jeho ustanovenia do funkcie, nie je oprávnený vziať návrh s pokračovaním v konaní udelený pôvodným správcom späť a v prípade, ak také podanie adresuje súdu, nemôže vyvolať ním sledované právne účinky.

Úryvok z textu:
1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom zo 6. februára 2015, č. k. 3Cbi/22/2012-479 vyhovel žalobe žalobcu a určil, že právny úkon - zmluva o pôžičke z 8. júna 2010 uzatvorená medzi žalovaným 1/ ako veriteľom a úpadcom ako dlžníkom, na základe ktorej veriteľ poskytol dlžníkovi pôžičku 1 991 635,-- eur je voči veriteľom v konkurze právne neúčinný. Žalovaný 1/ je povinný zaplatiť do všeobecnej podstaty úpadcu sumu 312 000,-- eur do 3 dní od právoplatno
MENU