Nájdené rozsudky pre výraz: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 265

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

71 dokumentov
2726 dokumentov
17 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky : JUDr. M. B., bytom Ulica K. č. 30, X. B., proti odporcovi : Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom Grösslingová č. 5, Bratislava, v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky u k l a d á Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pokutu vo výške 20 000,- Sk, ktorú je povinný za
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
39/1998
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Z. M., P.O.BOX X., X. T., proti odporcovi Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Grösslingova 5, 812 85 Bratislava v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy rozhodol t a k t o : Najvyšší súd Slovenskej republiky návrh na vyslovenie povinnosti odporcovi konať a rozhodnúť vo veci žiadosti o poskytnutie informácií podanej navrhovateľom dňa 25.11.2007 z
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
15/2002
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu I. P., bývajúceho v K. K. proti žalovanému Ú. D., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí V.Z.P. z 11. apríla 2005, č. 2004/9819/1615/OP-245A a č. 2004/9819/1615/OP-245C, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 9. novembra 2006, č.k. 2S/21/2005-18, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Košiciach z 9. novemb
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. D., bytom Ľ., B. proti žalovanému Všeobecná zdravotná poisťovňa, Generálne riaditeľstvo, Bratislava, Mamateyova 17, P.O. BOX 41 v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia č. j. OZP/2007/492849 z 27.7.2007 , o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne č. k. 13S/112/2007 - 39 z 28.4.2008 takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uzne
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Anny Žákovej a členiek senátu a JUDr. V. Takáčovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu NsP L.M., IČO: 17336163, proti žalovanému Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Grösslingova 5, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 30. júna 2006 č. SK 50/000001/2006/R, o odvolaní žalobcu proti rozsudku
Meritum "zákon č. 581/2004 Z. z. - včasnosť žaloby"
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. R., bytom Ž., Ul. B. č. X. proti žalovanému Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom v Bratislave Grősslingova č. 4, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verenej správy č. 2000-0505-00037/IS zo dňa 27.03.2000, č. 2000-0505-00036/IS zo dňa 27.03.2000, č. 2001-0500-00190/IS zo dňa 07.08.2001 a č. 2001-0500-00191/IS zo dňa 07.08.2001, o odvolaní
Právna veta: Právny vzťah, obsahom ktorého je nárok (právo navrhovateľa) na úhradu dlhu poručiteľa voči jeho dedičovi, je súkromnoprávnym (občianskoprávnym) vzťahom. Smrťou poručiteľa zanikol jeho verejnoprávny vzťah zo zdravotného poistenia, teda právny vzťah medzi poručiteľom a poisťovňou. Smrť poistenca (poručiteľa) je právna skutočnosť, ktorá má za následok v zmysle § 460 v súvislosti s § 470 ods. 1 Občianskeho zákonníka vznik povinnosti dedičov uhradiť dlhy poručiteľa. Táto povinnosť je obsahom právneho vzťahu medzi veriteľom a dedičom, ktorý vznikol v dôsledku dlhu a uvedenej právnej skutočnosti, t. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Rks/7/2009 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: V., a. s., B., proti odporcovi: J., rod. T., bytom P. o návrhu na vydanie platobného rozkazu a splnenie poručiteľovho dlhu, o návrhu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., Bratislava, v spore o právomoc, takto r o z h o d o l : Prejednanie a rozhodnutie veci p a t r í do právomoci Okresného súdu Trenčín. O d ô v o d n e n i e V., a. s., M., B. (ďalej
Právna veta: Platobné výmery, ktoré mali byť v posudzovanej veci exekučným titulom, neboli vydané zdravotnou poisťovňou ale správcom konkurznej podstaty úpadcu, ktorým bol majetok zdravotnej poisťovne. Preto je rozhodujúce vyriešiť otázku, či platobné výmery vydané správcom konkurznej podstaty sú exekučnými titulmi, pričom túto otázku je potrebné posudzovať v závislosti od postavenia správcu konkurznej podstaty. Pod majetkom úpadcu vo všeobecnosti treba rozumieť aj pohľadávky úpadcu, ktoré existovali v čase vyhlásenia konkurzu na jeho majetok. Z toho vyplýva, že správca konkurznej podstaty má pri správe ma ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného G., a.s., so sídlom v B., IČO: X., proti povinnej D., so sídlom v B., IČO: X., pre vymoženie 16 750,94 € (504 940,00 Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 49 Er 1255/2007, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava III z 26. novembra 2007 č.k. 49 Er 1255/2007-68, takto r
Meritum správne súdnictvo, zák.č. 581/2004 Z.z., preklúzia uloženia sankcie
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Jany Zemkovej PhD. v právnej veci žalobcu: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, so sídlom v Banskej Bystrici, L. Svobodu č. 1, zastúpeného JUDr. A. Š., advokátkou, N., proti žalovanému: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Grösslingova č. 5, Bratislava
Meritum správne súdnictvo, trovy právneho zastúpenia
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., proti žalovanému: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. ZS 63/00001/2008/R zo dňa 21.07.2008, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 23S/175/2008-52 zo dňa 04.02.2009 takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republi
MENU