Nájdené rozsudky pre výraz: určenie druhu sankcie a jej výmery

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. Ustanovenie § 12 ods. 2 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov upravujúce postup pri ukladaní sankcií za viac priestupkov stanovuje, že za viac priestupkov toho istého páchateľa prejednávaných v jednom konaní sa uloží sankcia podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na priestupok najprísnejšie postihnuteľný. II. Zbiehajúce sa delikty sú tak postihnuté sankciou určenou pre najzávažnejší z nich. Pri rovnakých sadzbách pokút správny orgán uloží sankciu podľa sadzby za ktorýkoľvek z týchto deliktov v zmysle absorpčnej zásady.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave napadnutým rozsudkom zrušil podľa § 250j ods. 2 písm. c/, d/ zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej v texte rozsudku len „O.s.p.“) rozhodnutie žalovaného označené v záhlaví, ako aj rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu – Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave zo dňa 14. apríla 2010, ktorým uložil žalobcovi za porušenie § 4 písm. b/, § 5 písm. h/, § 8 písm. c/ a § 13 ods. 1 písm. c/ záko
Meritum Zákon o priestupkoch - uloženie sankcie.
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Jany Henčekovej , PhD. a JUDr. Milana Moravu v právnej veci žalobcu: M. J., bytom L. , zastúpený Mgr. M. Ř. , P. , proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, Krajský dopravný inšpektorát , Kollárova č. 31, Trnava, o preskúmanie rozhodnutia žalo
Meritum zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke § 4 ods. 2 písm. a/
Najvyšší súd S l o v e n s k e j r e p u b l i k y R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsed u senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: J. P. , nar. X. , bytom N. s doručovacou adresou T. , proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (pôv. Krajské riaditeľstvo Policajn
Meritum dopravný priestupok podľa § 4 ods. 2 písm. c/ a § 18 ods. 1 zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení do 31.01.2009
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., a členov senátu JUDr. Igora Belka a Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a v právnej veci žalobcu: I.. H. P. , nar. X. , bytom T. , právne zastúpeného Advo káti Müller § Dikoš, s.r.o., so sídlom Závodská cesta 3911/24, 010 01 Žilina, proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej rep
MENU