SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1259708
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66492
USSR: 38638
NSČR: 128128
NSSČR: 69651
USČR: 81929
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 429623
Krajské súdy (ČR): 48646
Posledná aktualizácia
15.01.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: určenie sumy invalidného dôchodku


Približný počet výsledkov: 37 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: určenie sumy invalidného dôchodku
  • urcenie nájdené 60421 krát v 16410 dokumentoch
  • sumy nájdené 27391 krát v 10710 dokumentoch
  • invalidny nájdené 31083 krát v 3589 dokumentoch
  • dochodok nájdené 78395 krát v 5092 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 4 dokumenty
Krajské súdy SR 180 dokumentov
Odborné články 1 dokument


Právna veta: Predmetom konania odporkyne v danej veci bola žiadosť navrhovateľky o prepočítanie výšky invalidného dôchodku vzhľadom na to, že platila odvody na invalidné poistenie aj po vzniku nároku na invalidný dôchodok, do 30. novembra 2009. Platný zákon o sociálnom poistení však neobsahuje takú právnu úpravu, ktorá by odporkyni umožnila prepočítať výšku invalidného dôchodku, vzhľadom na odvedené poistné po priznaní invalidného dôchodku. Postup, ktorý umožňuje prepočítať výšku priznaného dôchodku je upravený len v § 66 ods. 3 zákona o sociálnom poistení vo vzťahu k priznanému starobnému dôchodku. Odpo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7So/145/20 10 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členiek senátu JU Dr. Marianny Reiffovej a JUDr. Júlie Horskej , v právnej veci navrhovate ľky Z. , bytom J., proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave , Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava o preskúmanie zákonnosti rozhodnutie odporkyne zo dňa 30. decembra 2009 číslo X. v spojení s rozhodnutím odporkyne zo .
Kľúčové slová: dávky invalidného dôchodku, určenie sumy invalidného dôchodku

Zbierka NS 4/2017
R 40/2017
Rozsudok
Právna veta: Invalidný dôchodok priznaný z dôvodu viac ako 70% miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť poistencovi, ktorý už poberal invalidný dôchodok z dôvodu najviac 70% miery tohto poklesu, je potrebné v zmysle § 82 ods. 11 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov považovať za dôchodkovú dávku priznanú od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, ktorá sa zvyšuje odo dňa jej priznania spôsobom uvedeným v § 82 ods. 4 písm. b) tohto zákona.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Judity Kokolevskej v právnej veci navrhovateľa: J. B. , bytom B. proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o zvýšenie invalidného dôchodku , o odvolaní odporkyne proti rozs udku Krajského súdu v Nitre zo 16. septembra 2014, č. k. 19Sd/185 .
Právna veta: V zmysle § 73 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. totiž v prípade určenia viac ako 70% miery poklesu, v prípade navrhovateľa 75%, totiž už výška percentuálnej miery poklesu nemá význam pri určovaní výšky invalidného dôchodku; výška invalidného dôchodku je v takom prípade odvodená len od súčinu priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 9S o/44 /201 5 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Judity Kokolevskej a JUDr. Ľubice Filovej v právnej veci navrhovateľa: Š. B. , nar. XY , bytom T. , proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie , Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o výšku invalidného dôchodku , o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici .
Právna veta: Po preskúmaní veci najvyšší súd konštatuje, že v konaní nebolo medzi účastníkmi sporné, že navrhovateľ bol uznaný invalidným so 100 % poklesom schopností vykonávať zárobkovú činnosť. Takýto záver prijal aj posudkový lekár odporkyne ako subjekt kompetentný na posudzovanie zdravotného stavu poistencov v súlade s ust. § 153 ods. 5 zákona č. 461/2005 Z.z. V súvislosti s výpočtom sumy invalidného dôchodku navrhovateľa najvyšší súd poukazuje na ust. § 73 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z., ktorý upravuje výpočet sumy invalidného dôchodku u osôb, ktoré majú percentuálny pokles schopností vykonávať zárobk ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10So/93 /2015 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Henčekovej, PhD. v právnej veci navrhovateľ a: P. K. , nar. X. , bytom I., zast. opatrovníčkou M. K. , nar . X. , bytom I., proti odporkyni : Sociálnej poisťovni, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, o invalidný .
Právna veta: Zo žiadneho ustanovenia zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov nevyplýva, že poberateľovi invalidného dôchodku nemôže vzniknúť nárok na vyšší invalidný dôchodok, priznaný podľa § 73 zákona o sociálnom poistení, ak došlo k takému zhoršeniu jeho zdravotného stavu, ktoré má za následok ďalšie zvýšenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. potvrdil rozhodnutie, ktorým odporkyňa podľa § 70 a § 263 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení") zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok s odôvodnením, že rozhodnutím zo 7. mája 1998 mu bol priznaný čiastočný invalidný dôchodok, ktorý sa podľa § 263 ods. 1 zákona o sociálnom poistení považuje za invalidný dôchodok. Krajský súd vychádzal zo skutočnosti, že navrhovateľ spĺňa podmienky .
Právna veta: Ak trvali zdravotné dôvody čiastočnej invalidity občana a odporkyňa 1. júna 1998 právoplatne nerozhodla o jeho žiadosti, ktorou sa opätovne domáhal priznania čiastočného invalidného dôchodku, odňatého pre neplnenie ekonomickej podmienky, skúmanej samostatne, treba v súlade s § 37 ods. 5 až 12 a § 162d zákona č. 100/1998 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 132/1998 Z. z. porovnať zárobok občana, z ktorého mu bol pôvodne priznaný čiastočný invalidný dôchodok (po jeho úprave o prepočítací koeficient) a zárobkom dosahovaným v rozhodnom období, a tak zistiť z porovnateľného zárobku, či do ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. napadnutým rozsudkom potvrdil rozhodnutie odporkyne zo 14. októbra 1998, ktorým navrhovateľovi priznala od 1. júla 1996 čiastočný invalidný dôchodok vo výške 1 860 Sk s tým, že mu patrí do 1. augusta 1997. Týmto rozsudkom mal byť realizovaný rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. mája 1998 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v B. B. zo 6. mája 1997. Súd prvého stupňa týmto rozsudkom potvrdil aj rozhodnutie odporkyne zo 14. októbra 1998, ktorým bol navrhovateľovi zvýšený .
Kľúčové slová: nárok na výplatu dávky, čiastočný invalidný dôchodok, určenie sumy invalidného dôchodku

Zbierka NS 6/2000
R 116/2000
Rozsudok
Právna veta: Ak § 162d ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 132/1998 Z. z. stanovil, že v konaniach o priznanie čiastočného invalidného dôchodku, ktoré neboli do 31. mája 1998 právoplatne skončené, sa postupuje pri rozhodovaní o žiadosti o dávku podľa § 37 zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 132/1998 Z. z. ak je to pre občana výhodnejšie. Pre zisťovanie poklesu zárobku je treba aj predchádzajúci zánik nároku na túto dávku v dôsledku neplnenia ekonomickej podmienky považovať za zánik nároku na výplatu dávky.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Odporkyňa rozhodnutím zo 16. januára 1998 priznala navrhovateľovi čiastočný invalidný dôchodok od 1. januára 1997 vo výške 1 995 Sk ako nový nárok s poukazom na skutočnosť, že navrhovateľovi bol odňatý čiastočný invalidný dôchodok rozhodnutím odporkyne z 8. novembra 1995 od 2. decembra 1995 pre nesplnenie podmienky podstatného poklesu zárobku. Krajský súd konajúc na návrh navrhovateľa preskúmavané rozhodnutie odporkyne zrušil a vec jej vrátil na ďalšie konanie a rozhodnutie. Zároveň .
Kľúčové slová: priemerný osobný mzdový bod

Právna veta: V prípade priznávania aj invalidného dôchodku treba zistiť priemerný osobný mzdový bod poistenca postupom zodpovedajúcim § 63 zsp a aj postupom zodpovedajúcim § 79 ods. 2 zsp a sumu invalidného dôchodku určiť z priemerného osobného mzdového bodu, ktorý je vyšší. Z preskúmavaných rozhodnutí odporkyne vyplýva, že pri určení sumy invalidného dôchodku podľa zsp rozhodnutím zo 17. júla 2006 odporkyňa priemerný osobný mzdový bod navrhovateľa zisťovala len postupom podľa § 79 ods. 2 zsp a priemerný osobný mzdový bod podľa § 63 zsp nezistila. Nemohla preto ani porovnať, ktorý z priemerných osobných mz ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a sumu invalidného dôchodku určiť z priemerného osobného mzdového bodu, ktorý je vyšší. Z preskúmavaných rozhodnutí odporkyne vyplýva, že pri určení sumy invalidného dôchodku podľa zsp rozhodnutím zo 17. júla 2006 odporkyňa priemerný osobný mzdový bod navrhovateľa zisťovala len postupom podľa § 79 ods .
Právna veta: Podľa § 274 ods. 1, 2 zsp nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie sa priznávajú do 31. decembra 2023. Suma starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku a invalidného dôchodku, na ktorý vznikne nárok podľa odseku 1, nesmie byť nižšia ako suma určená podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003, a to vrátane úpravy dôchodku a zvýšenia dôchodkov prislúchajúcich podľa osobitného predpisu (§ 274 ods. 2 prvá veta zsp). Navrhovateľovi bol priznaný invalidný dôchodok prvým rozhodnutím odporkyne (z 8. júla 2005) v sume zohľadňujúcej výkon zamestnania vo zvýhodn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... potvrdil ako vecne správne. Nesúhlasila s právnym názorom krajského súdu vysloveným v rozsudku. Namietala, že pri určení sumy invalidného dôchodku (80%) nemohla byť zistená suma invalidného dôchodku 7.606 Sk mesačne porovnaná so sumou invalidného dôchodku vypočítaného ... je podľa tvrdenia odporkyne zmenou nároku na výplatu invalidného dôchodku podľa § 112 zsp a odôvodňuje opätovné určenie sumy invalidného dôchodku podľa § 73 zsp. Navrhovateľ sa k odvolaniu odporkyne vyjadril tak, že nesúhlasí s obsahom .
Právna veta: Podľa § 111 zákona o sociálnom poistení suma nemocenského a suma invalidného dôchodku je polovica sumy nemocenského a sumy invalidného dôchodku, ak sa poistenec stal dočasne práceneschopným alebo invalidným v dôsledku stavu, ktorý si privodil sám požitím alkoholu alebo v dôsledku zneužitia iných návykových látok...Odvolací súd uvádza, že nie každá invalidita, ktorá vznikla po požití alkoholu je vždy jeho dôsledkom. Túto skutočnosť musí odporkyňa pred rozhodnutím o znížení invalidného dôchodku podľa § 111 zákona o sociálnom poistení zistiť nad akúkoľvek pochybnosť.

Úryvok z textu:
... 29. marca 2011 má navrhovateľ mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, čo vyplýva zo zákonného spôsobu určenia sumy invalidného dôchodku, ktorý je uvedený v § 73 zákona o sociálnom poistení. Uviedol, že suma invalidného dôchodku poistencov s mierou poklesu o .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.