Nájdené rozsudky pre výraz: určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1129

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

863 dokumentov
3669 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pokiaľ žalobkyňa 1/ tvrdí, že rozsudok odvolacieho súdu je nepreskúmateľný, a vyvodzuje z toho, že absenciou riadneho odôvodnenia súdneho rozhodnutia jej bola odňatá možnosť konať pred súdom v zmysle ustanovenia § 237 písm. f/ O.s.p., dovolací súd pripomína, že podľa uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. IV. ÚS 115/03 z 3. júla 2003: „Všeobecný súd nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom konania, ale len na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny základ rozhodnutia bez toho, aby zachádzali do všetkých detailov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ B. Š., bytom Ž. , v dovolacom konaní zastúpen ej Advokátskou kanceláriou JUDr. M. B. , s.r.o., so sídlom Ž. , za ktorú koná konateľka JUDr. M. B. , 2/ M. R. , bytom P., 3/ A. L. , bytom S., 4/ J. K. , bytom Ž. , 5/ A. Š., bytom P., 6/ M. R. , bytom P., 7/ V. M. , bytom L. , 8/ F. N. , bytom B. , 9/ M. Š., bytom L. , 10/ P. P. , bytom L. a 11/ Ing. J. B. , bytom L. , proti žal
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky v náleze z 28. apríla 2014 sp. zn. IV. ÚS 15/2014 77 konštatoval , že pôvodné zjednocujúce stanovisko najvyššieho súdu bolo prekonané jeho neskoršou judikatúrou a pripomenul, že prílišný formalizmus a prehnané nároky na formuláciu zmluvy nemožno z ústavnoprávneho hľadiska akceptovať, lebo evidentne zasahuje do zmluvnej slobody vyplývajúcej z princípu zmluvnej voľnosti ( autonómnej vôle ) podľa čl. 2 ods. 3 . Zdôraznil, že „jedným zo základných princípov výkladu zmlúv je priorita výkladu, ktorý nevedie k neplatnosti zmluvy, pred takým výkladom, ktorý vedie k ne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Oľgy Trnkovej a členov senátu JUDr. Ladislava Górásza a JUDr. Mariána Sluka PhD., v právnej veci navrhovateľa I., bývajúceho v L.L. , zastúpeného JUDr. Emou Zacharovou, advokátkou v Nových Zámkoch, Forgáchova bašta 7, proti odpo rcovi O. ., IČO: X. , so sídlom v B. zastúpenému Advokátskou kanceláriou ECKER -KÁN & PARTNERS, s.
Právna veta: Z ustanovenia § 120 ods. 1 O.s.p. vyplýva, že účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súd rozhodne, ktoré z označených dôkazov vykoná. Súd môže výnimočne vykonať aj iné dôkazy, ako navrhujú účastníci, ak je ich vykonanie nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci. Citované ustanovenie stanovuje dôkaznú povinnosť účastníkov v sporovom konaní, t.j. povinnosť označiť dôkazy na svoje tvrdenia. Iniciatíva pri zhromažďovaní dôkazov leží zásadne na účastníkoch konania. Účastník, ktorý neoznačil dôkazy potrebné na preukázanie svojich tvrdení, nesie nepriaznivé dôsledky v podobe tak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 214 /201 4 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: I. Š., bytom H. , zast. JUDr. Jánom Kožuškom, advokátom, so sídlom Sama Chalupku 18, 071 01 Michalovce , proti žalovanému : E. K. , bytom X. zast. JUDr. Ľubomírom Krompákom, advokátom , so sídlom Michalovská 2 , 073 01 Sobrance , o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam , vedenej na Okresnom súde Michalovce pod sp. zn. 11 C 66 /2011 , o dovolaní žalo bky
Právna veta: Za odňatie možnosti konať pred súdom podľa § 237 písm. f/ O. s. p. treba považovať aj odmietnutie celého podania, ktoré by mohlo byť podľa obsahu návrhom na začatie konania (§ 43 ods. 2 O.s.p.), hoci nedostatok tohto podania sa týka len jedného z viacerých odporcov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7Cdo 10/2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov: 1/ B. M. bytom P. 2/ M. M ., bytom D. č. 6, 3/ Ing . Ľ. M ., bytom Z. , v dovolacom konaní všetci zastúpení Mgr. V. H. advokátkou v L. , proti odporcom: I/ J. T., zastúpenému Slovenským pozemkovým fondom v Bratislave , Búdkova ul. č. 36 , II/ E. Š., bytom Z. , III/ O. S., bytom H. IV/ A. M ., bytom D. , V/ J. S., B. , o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľn
Kľúčové slová: určovacia žalobanaliehavý právny záujem
Právna veta: Súdna prax do 30. júna 2016 považovala za určovaciu žalobu v zmysle § 80 písm. c/ O.s.p. aj žalobu o určenie (spolu)vlastníckeho práva. Právny záujem, ktorý bol podmienkou procesnej prípustnosti takejto žaloby, musel byť naliehavý. Pri skúmaní existencie tohto záujmu išlo o posúdenie procesnej otázky, či podaná žaloba je vhodný (účinný a správne zvolený) procesný nástroj ochrany žalobcovho práva. Najvyšší súd do uvedeného dňa vo svojich rozhodnutiach neraz konštatoval, že nedostatok naliehavého právneho záujmu „predstavuje samostatný a prvoradý dôvod, pre ktorý určovacia žaloba nemôže obstáť a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcov 1a/ M. Š., bývajúcej v L. , advokátkou so sídlom v B. , proti žalovaným 1/ J. L. , bývajúcej v L. , 2/ E. J., bývajúcej v L. , 3/ B. G. , bývajúcej v B. , 4/ Slovenskej republike , za ktorú koná Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica, Skutec kého č. 22, IČO: 003328, 5/ MUDr. M. K. , bývajúcemu v A.Ž. 6/ M. K. , bývajúcemu vo V. , 7/ Mgr. B. K
Právna veta: Z obsahu ustanovenia § 34 ods. 14 veta za bodkočiarkou zákona č. 330/1991 Zb. a z ustanovenia § 50 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z.z. nemožno vyvodiť záver, že štátna organizácia lesného hospodárstva, resp. správca lesného majetku vo vlastníctve štátu má zákonné oprávnenie konať za štát v konaní o žalobe týkajúcej sa existencie vlastníckeho práva štátu v prípadoch, ak je v katastri nehnuteľností zapísaný ako vlastník iný subjekt ako štát. Takáto právnická osoba v takomto prípade nie je oprávnená konať za štát už aj preto, že takéto nehnuteľnosti nemá a ani nemôže mať v správe a na podaní ža ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE S LOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. Edity Bakošovej v právnej veci žalobcu Slovenskej republiky – Ministerstva financií Slovenskej republiky , so sí dlom v Bratislave, Štefanovičova 5, proti žalovanej H. B. , bývajúcej v Z. , o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti am , vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 11 C 274 7/1999, o mimoriadn
Právna veta: Z ustanovenia § 238 ods. 3 O.s.p. vyplýva, že odvolaciemu súdu je zverené oprávnenie výrokom rozsudku založiť prípustnosť dovolania v prípade, že toto rozhodnutie je zásadného právneho významu. Táto možnosť však neznamená, že by odvolací súd bol oprávnený vysloviť prípustnosť dovolania úplne ľubovoľne, zákon jeho úvahu v tomto smere ohraničuje rámcom posúdenia zásadnosti rozhodnutia po právnej stránke. Procesná možnosť odvolacieho súdu založiť prípustnosť dovolania nesmie ani v tomto prípade viesť k prenášaniu ťažiska rozhodovania odvolacieho súdu na súd dovolací. Z prieskumnej povahy dovolaci ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky I., bývajúcej v B.B. , zastúpenej JUDr. A. , advokátkou v B.B. , proti odporcovi I., bývajúcemu v B.B. , zastúpenému JUDr. M. , advokátkou v B.B. , o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, veden ej na Okresnom súde Pezinok pod sp. zn. 5 C 397/2008, o dovolaní odporcu proti rozsudku Krajskéh o súdu v B. zo 6.marca 2012 sp. zn. 14 Co 409/2011, takto r o z h o d o l :
Kľúčové slová: oprávnený držiteľ oprávnená držbadobromyseľnosť držby
Právna veta: Podľa § 130 ods. 1 Občianskeho zákonníka držiteľom je ten, kto s vecou nakladá ako s vlastnou alebo kto vykonáva právo pre seba (§ 129 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí, je držiteľom oprávneným. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že držba je oprávnená. Držba je faktický stav, pri ktorom má držiteľ vec vo svojej moci, užíva ju a požíva plody a úžitky z nej, disponuje ňou, prípadne vykonáva činnosť, ktorá pripúšťa trvalý alebo opätovný výkon. Tvrdenie držiteľa, že mu vec patrí, a že s ňou nakladá ako s vl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R o z s u d o k V m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a členov senátu JUDr. Rudolfa Čirča a JUDr. Ivana Machynika, v právnej veci navrhovateľa JUDr. K. Š., bývajúceho vo V. , proti odporcovi D. M. , bývajúcemu vo V. , o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti , ktorá vec sa viedla na Okresnom súde Malacky pod sp.zn. MA 5 C 45/2004 -99, o dovolaní navrhovateľa proti rozsudku Kraj
Právna veta: Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a/ dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b/ dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c/ dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 6Cdo/220/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5318203272 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 12. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Branislav Král ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:5318203272.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ G. Y., bývajúceho v M. XXX a 2/ I. Y., bývajúceho v Č., T. XX/X
MENU