SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1207522
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65264
USSR: 36161
NSČR: 125516
NSSČR: 67752
USČR: 80449
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426489
Krajské súdy (ČR): 46247
Posledná aktualizácia
15.08.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: určenie významného podniku


Približný počet výsledkov: 12 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: určenie významného podniku
  • urcenie nájdené 58592 krát v 15972 dokumentoch
  • vyznamny nájdené 19360 krát v 9984 dokumentoch
  • podnik nájdené 8711 krát v 2013 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Krajské súdy SR 7 dokumentov


Kľúčové slová: regulácia elektronických komunikácií, určenie významného podniku

Zbierka NS 5/2011
R 77/2011
Rozsudok
Právna veta: Rozhodnutie Telekomunikačného úradu SR o určení významného podniku na veľkoobchodnom trhu verejnej telefónnej sluţby je individuálnym správnym aktom a nie normatívnym správnym aktom. Preto formulácia jednotlivých povinnosti nemôţe kopírovať dikciu zákona oelektronických komunikáciách, ale povinnosti musia byť uloţené dostatočne určitým spôsobom, aby sa nimi podnik mohol riadiť.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Jany Zemkovej, PhD. v právnej veci žalobcu S. T., a.s. so sídlom v B., IČO: X proti žalovanému Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Továrenská č. 7, v konaní o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. 48/01/2007 zo dňa 04.04. .
Právna veta: Právne vzťahy, ktoré vznikli v čase platnosti a účinnosti zmeneného alebo zrušeného právneho predpisu,sa naďalej spravujú týmto právnym predpisom, ak novší právny predpis neustanovuje inak.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sž/28/2012 9012010207 11.03.2014 CSc., JUDr. Eva Babiaková ECLI:SK:NSSR:2014:9012010207.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu: Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, Bratislava, IČO .
Kľúčové slová: analýza relevantných trhov

Zbierka NS 2/2013
R 20/2013
Uznesenie
Právna veta: Analýza veľkoobchodného relevantného trhu ako výsledok posudzovania, či na relevantnom trhu existuje efektívna hospodárska súťaž, nezakladá pre fyzickú alebo právnickú osobu žiadne práva alebo povinnosti s konštitutívnym účinkom - nie je spôsobilá ukrátiť ich na právach, ale je len podkladom pri následnom rozhodovaní o určení významného podniku (§ 18 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách).

Úryvok z textu:
... 1. Ak je na tomto relevantnom trhu už určený významný podnik, úrad vydá nové rozhodnutie o určení významného podniku, v ktorom mu existujúce povinnosti znovu uloží alebo ich zmení. Predchádzajúce rozhodnutie stráca platnosť nadobudnutím právoplatnosti ... povahu rozhodnutia vydaného v dvojinštančnom správnom konaní, ale je len nevyhnut ným podklado m pri následnom rozhodovaní o určení významného podniku (§ 18 ods. 1 TelkomZ) . Je potrebné zdôrazniť , že vypracovaná Analýza ako výsledok procesu .
Kľúčové slová: konzultácie, konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy

Zbierka NS 2/2013
R 25/2013
Rozsudok
Právna veta: Proces konzultácií je upravený z hľadiska hmotného i procesného práva v ustanovení § 10 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, predstavuje verejný postup, z ktorého nie je vylúčený žiadny subjekt.

Úryvok z textu:
... nemohlo dôjsť k porušeniu procesných práv navrhovateľa. Odporca doručil Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky oznámenie o začatí správneho konania vo veci určenia významného podniku o uloženia povi nností na relevantnom trhu č. 4 zo dňa 9. mája 2012, č. 443/OER/2012, ktoré bolo .
Právna veta: Podľa názoru súdu, za podklad rozhodnutia, s ktorým sa spája povinnosť správneho orgánu dať účastníkovi možnosť sa k nemu vyjadriť, nemožno považovať každé vyjadrenie účastníka v konaní, prípadne každú repliku k vyjadreniu (vyjadrenie k vyjadreniu), ale iba taký prejav účastníka alebo iného subjektu , ktorý má bezprostredne vplyv na stanovenie práv a povinností účastníka konania vo vydanom rozhodnutí (na rozhodnutie vo veci samej). Ak účastník tvrdí, že nemal možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu, musí byť z tohto tvrdenia zrejmé, že v konkrétnom prípade išlo práv ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ktorého určil úrad do 31. decembr a 2003, zostávajú nedotknuté do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o určení významného podniku podľa tohto zákona“. Z uvedeného vyplýva, že nedotknuté zostávajú len práva a povinnosti významného podniku ale nie ... ), že aplikácii ustano venia § 22 ZoEK predchádza postup podľa § 17 zákona (analýza relevantného trhu, určenie významného podniku a uloženie regulácie cien prístupu a povinnosti nákladovej orientácie), čo v danom prípade nebolo žalobcom preukázané a .
Právna veta: Najvyšší súd nemôže rozhodnutie žalovaného o vymedzení relevantných trhov postupom podľa § 15 ods. 2 zák. č. 610/2003 Z.z. preskúmať v zmysle § 245 ods. 1 O.s.p., lebo v čase jeho vyhlásenia mal žalobca k dispozícii právne prostriedky, ktoré nevyužil a toto rozhodnutie žalobca v minulosti nespochybnil žiadnym relevantným ochranným mechanizmom, poprípade vznesením, hoci formálnej námietky.Ak žalobca procesne nekonal a súdu, napriek výzve o spresnenie argumentov,týkajúcich sa namietaného porušenia komunitárneho práva, tieto argumenty nespresnil, potom žalobca nemohol očakávať, že jeho námi ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozhodnutia odboru ekonomickej regulácie žalovaného č. 641/14/2006 zo dňa 02. novembra 2006 vo veci určenia významného podniku na veľkoobchodnom trhu č. 5 (veľkoobchodný relevantný trh širokopásmového prístupu, ktorým je sprístupnenie elektronických komunikačných sietí ... 4 zák. č. 610/2003 Z.z. skutočne vznikla povinnosť začať konanie, ktoré smerovalo k určeniu významného podniku rozhodnutím, žalovaný nemohol vydávať správy o svojom postupe, poprípade oznamovať výsledky tohto konania, lebo tieto výsledky .
Právna veta: Zásada materiálnej pravdy je upravená najmä v ustanovení § 3 ods. 4 správneho poriadku a ďalej konkretizovaná v ďalších ustanoveniach správneho poriadku (§ 32 a § 46 správneho poriadku). Zásadu materiálnej pravdy treba aplikovať spolu so zásadou zákonnosti a zásadou voľného hodnotenia dôkazov (§ 34 ods. 5 správneho poriadku), ktoré sú vlastne jej základom. Táto zásada vyslovuje požiadavku, podľa ktorej správny orgán je povinný zisťovať skutočný stav veci, teda subsumuje aj požiadavku zistiť úplný a presný stav veci. Za zistenia skutočného stavu veci treba považovať zistenie všetkých skut ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... základ v Analýze, ktorá tvorí jeden zo základných podkladov pre vydanie rozhodnutia o určení významného podniku. Je nepochybné, že na konanie o určenie významného podniku na relevantnom trhu sa vzťahuje správny poriadok s výnimkou ustanovenia § 33, ktorý sa ... nedôvodnú. Ustanovenie § 18 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách striktne vymedzuje podklad rozhodnutia vo veci určenia významného podniku, ktorým je analýza relevantného trhu podľa § 17 a vyjadrenia dotknutých osôb v konzultáciách podľa § 10 .
Merito určenie metódy kalkulácie cien za veľkoobchodnú službu zostavenie volania vo verejnej telefónnej sieti významného podniku v pevnom umiestnení
... 12 zákona o elektronických komunikáciách.“ (ďalej len ,,Rozhodnutie vo veci určenia významného podniku a uloženia povinnosti“ ). Na podklade rozhodnutia vo veci určenia významného podniku a uloženia povinností následne po predchádzajúcich konzultáciách vydal rozhodnutie bývalý Telekomunikačný ... so zákonom, keď na základe národných a nadnárodných konzultáciách na podklade rozhodnutia vo veci určenia významného podniku a uloženia povinností podľa § § 19 až 23 zákona o elektronických komunikáciách na .
Merito Odmietajúce podanie
... republiky č. 1403/OER/2013 z 10. júla 2013, ktorým prvostupňový správny orgán rozhodol vo veci určenia významného podniku a uloženia povinností na relevantnom trhu služby ukončenia volania v jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach, podľa § ... verejnej mobilnej telefónnej sieti, vrátane cien za ukončenie volaní najneskôr do 60 dní od doručenia rozhodnutia o určení významného podniku a uložení povinností. II. Spoločnosť Slovak Telekom je povinná zverejniť na svojom verejne dostupnom webovom sídle .
... alebo zahraničnej fixnej prípadne mobilnej sieti. Okrajom Najvyšší súd Slovenskej republiky podotýka, že vo veci určenia významného podniku a uloženia povinností na relevantnom trhu služby ukončenia volania v jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach rozhodol ... sieti v pevnom umiestnení. Naopak rozsah regulácie je limitovaný vecným vymedzením trhu určeným v rozhodnutí o určení významného podniku. Regulácia cien je súčasťou regulácie relevantného trhu a preto sa nemôže realizovať nad rámec vecného .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.