SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187812
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64720
USSR: 35948
NSČR: 124657
NSSČR: 67459
USČR: 80175
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425592
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
12.07.2020 04:55

Nájdené rozsudky pre výraz: úrok z omeškania


Približný počet výsledkov: 4129 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: úrok z omeškania
  • urok nájdené 24828 krát v 5029 dokumentoch
  • z nájdené 1854223 krát v 64618 dokumentoch
  • omeskanie nájdené 25044 krát v 4920 dokumentochPrávna veta: Pre náhradu mzdy (bez rozlišovania, či ide o náhradu mzdy z neplatného rozviazania pracovného pomeru alebo o inú náhradu mzdy) - ako to vyplýva zo zákonnej úpravy - je ale stanovená uvedená mesačná splatnosť, rovnako ako u mzdy. To, že súd náhradu mzdy z neplatného rozviazania pracovného pomeru môže prisúdiť iba za podmienky, že tento nárok vznikol - odo dňa, keď zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho ďalej zamestnával, a za stavu, že už rozhodol o neplatnosti rozviazania pracovného pomeru, neznamená, že súd tu určuje splatnosť náhrady mzdy. Aby súd mohol rozhodnutím určo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5MCdo/8/2012 6708206879 04.02.2015 JUDr. Soňa Mesiarkinová ECLI:SK:NSSR:2015:6708206879.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčka senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a sudcov JUDr. Vladimíra Maguru a JUDr. Heleny Haukvitzovej, v právnej veci žalobcu Ing. T. B. PhD., bývajúceho vo I., zastúpeného JUDr. Pavlom Halajom .
Právna veta: Zamestnanec, ktorý sa domáha na súde určenia, že rozviazanie pracovného pomeru je neplatné, môže v žalobe zároveň (súčasne) uplatniť aj nárok na náhradu mzdy z neplatného rozviazania pracovného pomeru (porovnaj napr. R 36/1979). Prisúdenie tohto nároku však nie je možné skôr, než súd rozhodol o neplatnosti rozviazania pracovného pomeru (uvedené rozhodnutie o neplatnosti rozviazania pracovného pomeru predstavuje nevyhnutnú podmienku bez splnenia ktorej nie je možné rozhodnúť o nároku na náhradu mzdy). Súd v takom prípade spravidla rozhodne v rozsudku nielen o určení neplatnosti rozviazania prac ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a sudcov JUDr. Vladimíra Maguru a JUDr. Heleny Haukvitzovej , v právnej veci žalobcu Ing. A. B. , PhD., bývajúce ho vo Z. , zastúpeného JUDr. Pavlom Halajom, advokátom v Revúcej, Remeselnícka 307/1, proti odporcovi Mesto Zvolen , Nám estie slobody 22, IČO : 320 439 , o určenie neplatnosti výpovede z pracovného pomeru a náhradu .
Právna veta: Dohodnutá výška úrokovej sadzby, pokiaľ nie je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, môže prevyšovať úroky, ktoré banky žiadajú pri poskytovaní úverov.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom mestský súd zmenil rozsudok Obvodného súdu Bratislava 4 tak, že zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 2179 Sk a v sume 5785 Sk žalobu zamietol. Rozhodnutie o náhrade trov konania potvrdil. Rozsudok odôvodniltým, že účastníci v kúpnej zmluve dojednali úrok z omeškania vo výške 0,18 % za každý deň omeškania so zaplatením faktúry. Poukázal na ust. § 369 ods. 1, § 502 ods. 1, § 265 Obeh. zák. Dopytom v banke zistil, že v apríli 1992 úrokové sadzby boli stanovené v rozpätí od 13,5 % do 17 % .
Kľúčové slová: dohodnutá výška úrokov z omeškania, úroky z omeškania , výška úrokov, omeškaný peňažný záväzok, súčasť pohľadávky

Zbierka NS 6/1995
R 70/1995
Rozsudok
Právna veta: Úroky z omeškania nie sú súčasťou pohľadávky, ale len jej príslušenstvom. Oneskoreným zaplatením úrokov nevzniká právo na ďalšie úroky z omeškania (§ 369 ods. 1 Obchodného zákonníka.)

Úryvok z textu:
Okresný súd v Spišskej Novej Vsi rozsudkom č.k. 1 Cb 46/94-13 z 21. marca 1994 uložil žalovanému povinnosť, aby zaplatil žalobcovi 8754 Sk a trovy konania v sume 1390 Sk. V prevyšujúcej časti žalobu zamietol. V odôvodnení uviedol, že žalovaný si objednávkou č. 71/92 zo 17. februára 1992 objednal tovar, ktorý mu žalobca dodal a fakturoval faktúrou č. 046259 z 19. apríla 1992 na 207 207 Sk. Keďže faktúru, ktorá bola splatná 11. mája 1992 žalovaný uhradil až 30. októbra 1992, dostal sa do omeškania, za čo mu .
Kľúčové slová: občianskoprávne vzťahy, úroky z omeškania , správny orgán

Zbierka NS 6/2004
R 97/2004
Rozsudok
Právna veta: Ak inšpektorát, ako správny orgán uložil rozhodnutím okrem pokuty aj povinnosť zaplatiť úroky z omeškania v prípade, že pokuta nebude zaplatená do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia, právne vec nesprávne posúdil, čo je dôvodom, aby správny súd rozhodnutie v časti týkajúcej sa povinnosti zaplatiť úroky z omeškania zrušil a v tejto časti vrátil vec žalovanému správnemu orgánu na ďalšie konanie.

Úryvok z textu:
Slovenský metrologický inšpektorát rozhodnutím z 13. mája 2003 uložil žalobcovi pokutu 17 000,- Sk podľa § 36 ods. 2 písm. a) zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii (ďalej len „zákon o metrológii“), a to za porušenie ustanovenia § 8 ods. 4 citovaného zákona tým, že bez metrologickej kontroly uviedol na trh meradlá - prístroje na meranie tlaku krvi mechanické v počte 17 kusov. Súčasne vo výroku rozhodnutia správny orgán prvého stupňa pre prípad nezaplatenia pokuty v lehote 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia .
Právna veta: Úroky z omeškania vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby možno priznať najskôr od 1. mája 1995.

Úryvok z textu:
Okresný súd L. rozsudkom, č. k. 14Cb 420/01-56, uložil odporkyni zapla­ tiť navrhovateľovi 4 538,20 Sk s 22 % úrokom z omeškania od 15. februára 2002 do zaplatenia a trovy konania 500,- Sk. Konanie o sumu 22 884,70 Sk zastavil a vo zvyšku návrh zamietol. Z odôvodnenia rozsudku vyplýva, že navrhovateľ sa domáhal zaplatenia sumy 27 422,90 Sk s príslušenstvom na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov z 9. decembra 1992, titulom nájomného a záloh za plnenie služieb spojených s užívaním nebytového .
Kľúčové slová: právny režim príslušenstva, úroky z omeškania, hlavná vec, príslušenstvo veci

Zbierka NS 5/2013
R 57/2013
Rozsudok
Právna veta: Pokiaľ bola pohľadávka žalobcovi právoplatne priznaná v adhéznom konaní (§ 287 a 288 Trestného poriadku) ako náhrada škody, nemožno v občianskom súdnom konaní jej príslušenstvo posudzovať podľa iného právneho režimu.

Úryvok z textu:
7 M Cdo 15/2011 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Švecovej a sudcov JUDr. l ľgy Trnkovej a JUDr. Mariána Slu ka, PhD.I v právnej veci navrhovateľa Ľ. Š., bytom v Ž. , v dovolacom konaní zastúpeného Mgr. oK hK, advokátom v ŽK, proti žalovanému P. V., bývajúcemu v M. , o zaplatenie 4 647,15 eur s príslušenstvom, ved enej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 13C 1/2007, o mimoriadnom dovolaní .
Právna veta: Žalobca v konaní nepopieral skutočnosť, že s úhradou platby preddavku na daň sa dostal do omeškania, avšak namietal určenie výšky úroku z omeškania. K otázke možnej úpravy predpokladanej dane, ktorá je základom pre určenie výšky preddavkov na daň z motorových vozidiel a výšky úroku z omeškania je potrebné uviesť, že v prípade ak žalobca zistil, že jeho predpokladaná daň v riadnom daňovom priznaní nie je uvedená správne, čo malo mať za následok zmenu výšky platenia preddavkov na daň, podaním dodatočného daňového priznania nedošlo k zníženiu výšky platenia preddavkov na daň. Preto bol žalobca p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžf/96/2015 5015200126 26. 01. 2017 JUDr. Milan Morava ECLI:SK:NSSR:2017:5015200126.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Petry Príbelskej, PhD., v právnej veci žalobcu: IMI SPED, spol. s r.o., so sídlom Jánošíkova 21, 010 01 Žilina, IČO .
Právna veta: U daňovníka, ktorému vznikla povinnosť platiť preddavky na daň, vznik ani zánik daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia nemá vplyv na výšku platenia preddavkov na daň. To znamená, že daňovník, ktorému vznikla povinnosť platiť preddavky na daň podľa výšky predpokladanej dane k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia, je povinný ich platiť do konca zdaňovacieho obdobia v nezmenenej výške, a to aj vtedy, ak v priebehu zdaňovacieho obdobia dôjde k zániku alebo novému vzniku daňovej povinnosti. Pri vzniku alebo zániku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je možné výšku pred ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Petr y Príbelskej, PhD., v právnej veci žalobcu: IMI SPED, spol. s r.o. , so sídlom Jánošíkova 21, 010 01 Žilina, IČO: 31 582 311, právne zastúpený: Mgr. Ján Páchnik, advokát so sídlom Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina , proti žalovanému: Finančné .
Právna veta: Podľa § 118 ods. 1 Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) predmetom občianskoprávnych vzťahov sú veci, a pokiaľ to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové hodnoty a v zmysle § 121 ods. 3 OZ príslušenstvom pohľadávky sú úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania a náklady spojené s jej uplatnením. Dovolací súd z obsahu spisu zistil, že žalobkyňa si uplatnila proti žalovaným nárok na zaplatenie peňažnej sumy 13 996,41 € spolu s úrokom z omeškania vyjadreným v percentuálnej výške 11,99 % z rôznych istín od 29. augusta 2008 až do zaplatenia. Príslušenstvo pohľadávky teda nebolo žalo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2MCdo/13/2014 5612207276 29. 10. 2015 JUDr. Viera Petríková ECLI:SK:NSSR:2015:5612207276.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne MB REAL, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Údernícka 9, zastúpenej spoločnosťou TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pajštúnska 5, proti žalovaným 1/ A., bývajúcemu v A., C. a 2/ D., bývajúcemu v T., o .
Právna veta: Súd v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov nemôže zároveň s uložením povinnosti zaplatiť vyčíslenú sumu na vyrovnanie podielu uložiť z tejto sumy aj povinnosť zaplatiť úroky z omeškania; bráni tomu chýbajúci predpoklad pre vznik takéhoto nároku - omeškanie dlžníka s plnením peňažného dlhu. (Porovnaj aj rozhodnutie uverejnené pod č. 53/1997 Zbierky rozhodnutí a stanovísk súdov Slovenskej republiky.)

Úryvok z textu:
... o povinnosti dlžníka a vznik nárokov zo zodpovednosti za omeškanie. Jedným z týchto nárokov sú úroky z omeškania. Úroky z omeškania sú v zmysle citovaného ustanovenia § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka zákonným dôsledkom omeškania so ... odporkyňa podstatne zvýhodnená, a tým bola porušená zákonom deklarovaná rovnosť účastníkov. Ďalej uviedol, že nepriznávanie úrokov z omeškania od právoplatnosti rozsudku vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, je pozostatkom prežitých názorov z čias, .
Právna veta: Ustanovenie § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, nie je použiteľné pre určenie výšky úrokov z omeškania s plnením peňažného dlhu vo vzťahoch upravených Obchodným zákonníkom.

Úryvok z textu:
... Tak, ako vo väčšine obchodných záväzkových vzťahov, prenecháva aj úpravu úrokov z omeškania dohode účastníkov. Len pre prípad, že úroky z omeškania neboli upravené dohodou, stanovuje pravidlo, že úroky z omeškania sú o 1 % vyššie, ako úroková sadzba určená pre ... Stanovuje, že dôsledkom omeškania je povinnosť platiť úroky z omeškania aj vzťah úrokov z omeškania k povinnosti nahradiť škodu spôsobenú omeškaním. V ustanovení § 369 ods. 1 upravuje aj výšku úrokov z omeškania. Nerobí tak číselným určením jej výšky, .
Právna veta: Uznanie invalidity je jedným, nie však jediným dôvodom hodným osobitného zreteľa pre zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne aozriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
... domáhal zaviazať žalovanú doplatiť mu náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia v sume 863 700, -- Sk (28 699,58 €) so 6 % úrokom z omeškania od 3. augusta 2007 až do zap latenia. Žalovanej n áhradu trov k onania nep riznal. Rozhodnutie odôvodnil tým, že .
Merito Dovolanie
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 238 OSP, neprípustné dovolanie, zmluva o pripojení , nezaplatenie splatnej ceny za služby

Zbierka NS 4/2014
R 63/2014
Uznesenie
Právna veta: Pokiaľ výška peňažného plnenia, o ktorom rozhodoval odvolací súd, neprekročila v určitej veci násobky minimálnej mzdy uvedené v § 238 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku, je dovolanie proti rozhodnutiu odvolacieho súdu neprípustné, i keď smeruje proti rozhodnutiu uvedenému v § 238 ods. 1 až 3 Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
... neplatná. Žalobcovi priznal iba plnenie, predstavujúce nezaplatenú cenu služby za január až apríl 2009 v sume 215,85 € spolu s úrokom z omeškania (§ 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka, § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z.) a vo zvyšku žalobu zamietol ... č.k . 17 C 98/2011 -51 uložil žalovanej povinnosť v lehote 3 dní zaplatiť žalobcovi 215,85 € s 9 % úrokom z omeškania od 12. júna 2009 do zaplatenia a vo zvyšku žalobu (663,98 € s príslušenstvom) zamietol. Zároveň podľa § 153 ods .
Právna veta: Skutočnosť, že vôľu vstúpiť do určitého konania prejaví právnická osoba, činnosť ktorej je zameraná na ochranu práv spotrebiteľa, neznamená, že spotrebiteľ musí s jej vstupom do konania súhlasiť. Povahe a účelu občianskeho súdneho sporového konania by sa priečil vstup takéhoto vedľajšieho účastníka do konania, ktorý by bol spotrebiteľovi nanútený.

Úryvok z textu:
... .k. 4 C 71/2011 -77 uložil odporcovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi do 3 dní 2 229,52 € spolu s 9 % úrokom z omeškania z tejto sumy od 12. februára 2010 do zaplatenia a v rovnakej lehote mu nahradiť 2 trovy konania 964,04 .
Kľúčové slová: koncentrácia dôkazných prostriedkov účastníkmi konania, dôkazná povinnosť, námietka premlčania, koncentračná zásada

Zbierka NS 2/2010
R 13/2010
Uznesenie
Právna veta: Koncentračná zásada konania vyjadrená v ustanoveniach § 120 ods. 4 a § 205a O. s. p. sa netýka uplatnenia námietky premlčania, ibaže by uplatnenie námietky premlčania bolo spojené s neprípustným uplatňovaním nových skutočností a dôkazov.

Úryvok z textu:
... 2006 č.k. 10 C 68/2005-91 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 99 840,-- Sk spolu s 8 %-ným úrokom z omeškania od 22. februára 2005 do zaplatenia a náhradu trov konania v sume 22 194,-- Sk, všetko do troch dní od .
Právna veta: Ten, komu bolo plnené na základe rozhodnutia, ktoré bolo následne zrušené alebo stratilo podľa procesných predpisov účinky, sa bezdôvodne obohacuje len vtedy, ak právny dôvod plnenia reálne nespočíval v hmotnom práve. Ak právny dôvod plnenia podľa hmotného práva tu bol, potom trvá ďalej, bez ohľadu na to, či právoplatné a vykonateľné rozhodnutie, ktoré toto právo iba deklarovalo, bolo či nebolo zrušené alebo stratilo svoju účinnosť.

Úryvok z textu:
... domáhali, aby odporcovi bola uložená povinnosť zaplatiť im 549 097,70 Sk (18 226,70 €) spolu s príslušným úrokom z omeškania. Ako rozhodujúce skutočnosti v návrhu uviedli, že v prospech odporcu bola vykonaná exekúcia na splnenie povinnosti uloženej navrhovateľovi 2 ... odporcovi uložil pov innosť zaplatiť navrhovateľom 1/ a 2/ 14 573 ,27 € spolu so 6 % -ným úrokom z omeškania od 23. septembra 2009 do zaplatenia, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšnej odvolaním napadnutej zamietajúcej časti .
Merito Nájom
Kľúčové slová: obnovenie nájomnej zmluvy, návrh na vydanie veci, konkludentné činy, užívať vec aj po skončení nájmu

Zbierka NS 1/2009
R 4/2009
Rozsudok
Právna veta: Ak nájomca užíva vec po uplynutí dojednanej doby trvania nájmu na základe novej, aj keď absolútnej neplatnej zmluvy, k obnoveniu nájomnej zmluvy podľa ustanovenia § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka nedôjde.

Úryvok z textu:
... do 15. januára 2000. O priznaní úrokov z omeškania rozhodol podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Čiastočné zamietnutie žaloby (v časti uplatnených úrokov z omeškania) odôvodnil tým, že žalobcovia žiadali priznať úrok z omeškania na základe zmluvy, ktorá je neplatná. ... . Vzájomný návrh žalovanej, ktorým sa domáhala od žalobcov zaplatenia 49 056,- Sk so 17,6 % úrokom z omeškania od 1. augusta 2000 do zaplatenia a náhrady trov konania zamietol. Po doplnení dokazovania v intenciách predchádzajúcich .
Kľúčové slová: povaha lex specialis, náhrada mzdy, pracovný pomer , nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru

Zbierka NS 4/2010
R 32/2010
Rozsudok
Právna veta: Za dobu, po ktorú patrí zamestnancovi náhrada mzdy z titulu neplatného skončenia pracovného pomeru, nepatrí mu náhrada mzdy v zmysle § 130 zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, ani náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku podľa § 110b ods. 2 tohto zákona.

Úryvok z textu:
... Sk, za rok 2000 v sume 12 235 Sk spolu s príslušenstvom špecifikovaným vo výroku rozsudku. V časti týkajúcej sa úrokov z omeškania prevyšujúcich 15,5 % ročne zo sumy 12 235 Sk návrh zamietol. Žiadnemu z účastníkov nepriznal náhradu trov konania. Vo veci ... výške po 16 099 Sk a za 19 dní v roku 2000 vo výške 12 235 Sk, všetko s príslušnými úrokmi z omeškania podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z. Rozhodnutie o trovách konania odôvodnil .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.