Nájdené rozsudky pre výraz: úrok z omeškania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9317

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2556 dokumentov
79431 dokumentov
313 dokumentov
5 dokumentov
65 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Úroky z omeškania nie sú súčasťou pohľadávky, ale len jej príslušenstvom. Oneskoreným zaplatením úrokov nevzniká právo na ďalšie úroky z omeškania (§ 369 ods. 1 Obchodného zákonníka.)

Úryvok z textu:
Okresný súd v Spišskej Novej Vsi rozsudkom č.k. 1 Cb 46/94-13 z 21. marca 1994 uložil žalovanému povinnosť, aby zaplatil žalobcovi 8754 Sk a trovy konania v sume 1390 Sk. V prevyšujúcej časti žalobu zamietol. V odôvodnení uviedol, že žalovaný si objednávkou č. 71/92 zo 17. februára 1992 objednal tovar, ktorý mu žalobca dodal a fakturoval faktúrou č. 046259 z 19. apríla 1992 na 207 207 Sk. Keďže faktúru, ktorá bola splatná 11. mája 1992 žalovaný uhradil až 30. októbra 1992, dostal sa do omeškania
Merito veci Úroky z omeškania
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z povahy ustanovenia § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka v spojení s § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z. vyplýva, že kogentne je stanovená iba horná hranica úrokov z omeškania, ktorej prekročenie nie je prípustné. Veriteľ peňažnej pohľadávky môže od dlžníka, ktorý je v omeškaní s plnením peňažného dlhu, uplatňovať úroky z omeškania aj v menšom rozsahu, než ustanovuje cit. právny predpis.

Úryvok z textu:
Krajský súd v T. potvrdil rozsudok Okresného súdu v T., ktorým tento súd zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 64 121 Sk titulom úrokov z omeškania, ako aj trovy konania 2 570 Sk, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Rovnako ako súd prvého stupňa dospel k záveru, že žaloba je dôvodná. Rozsudkom Okresného súdu T. bol totiž žalovaný zaviazaný zaplatiť žalobcovi 386 000 Sk s 3 percentnými úrokmi z omeškania od 2. novembra 1994 do zaplatenia. Žalovaný bol v omeškaní so zaplatením tejto s
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 159 ods. 1 O.s.p. doručený rozsudok, ktorý už nemožno napadnúť odvolaním, je právoplatný. Z vyššie citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že za skutočnosť určujúcu začiatok lehoty na odvolanie, treba považovať deň doručenia rozsudku súdu prvého stupňa.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Ivana Machyniaka a JUDr. Jozefa Kolcuna v právnej veci žalobcu JUDr. M. K., H., správcu konkurznej podstaty D., spol. s r.o., so sídlom v K., IČO: X., proti žalovanému B. M., bývajúcemu v K., v dovolacom konaní zastúpenému JUDr. L. J., advokátom v B., o zaplatenie úrokov z omeškania, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 20
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 563 OZ ak čas splnenia nie je dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal. Z vyššie citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že dlh zanikne jeho splnením, pričom dlžník je povinný dlh splniť riadne a včas. Ak dlžník plnenie neposkytne najneskôr v posledný deň splatnosti dlhu, dostáva sa do omeškania a ak ide o plnenie peňažného dlhu, veriteľ má právo požadovať od dlžníka popri plnení aj úroky z omeškania. Čas splnenia môže byť predovšetkým dohodnutý účastníkmi, ustanovený právny ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu D. M. , bývajúceho v B. , v dovolacom konaní zastúpeného JUDr. J. K. , advokátom so sídlom vo Z. , proti žalovanému M. , o zaplatenie úrokov z omeškania , vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 10 C 63/2008 , o dovolaní žalobc u proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. septembra 2009 sp. zn. 16 Co 215/2009 , takto r o z h o d o l : Rozsudok Krajské
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V konaní o tzv. antidiskriminačnej žalobe súd – vo všeobecnosti – posudzuje, či voči žalobcovi došlo zo strany žalovaného k diskriminačnému konania relevantnému podľa ustanovení zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) a či je opodstatnená požiadavka žalobcu, aby žalovanému bola uložená niektorá z povinností, ktorá v zmysle tohto zákona môže viesť k odstráneniu diskriminácie a napraviť (zmierniť) jej dôsledky.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cov 1/ JUDr. E. B. , CSc. , sudkyne Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, 2/ JUDr. J. F. , sudkyne Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, 3/ J. H. , sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, 4/ JUDr. E. K. , sudkyne Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, 5/ JUDr. V. N. , sudkyne Na jvyššieho súdu Slovenskej republiky, 6/ JUDr. M. R. , bývajúcej v B. , 7/ JUDr. E. Z. , bývajúce
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. Páchateľ trestného činu, ktorý úmyselne spôsobil trestným činom majetkovú škodu vyjadriteľnú v peniazoch, je povinný, ak si poškodený riadne a včas taký nárok uplatní, nahradiť poškodenému nielen škodu, ktorú trestným činom spôsobil, ale aj jej príslušenstvo - napr. úroky z omeškania, pri výpočte ktorých je potrebné vychádzať z ustanovenia § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka a konkrétneho rozhodnutia bankovej rady Národnej banky Slovenska o výške diskontnej sadzby. II. Páchateľ trestného činu je v ome ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uvedeným uznesením podľa § 256 Trestného poriadku odvolania obžalovaných M. Cs. a M. B. zamietol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v B. z 18. decembra 2001, sp. zn. 1 T 41/01, boli obžalovaní M. Cs. a M. B. spoločne s už odsúdeným K. Cs. uznaní za vinných z trestného činu lúpeže formou spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2, § 234 ods. 1, 3 Trestného zákona, ktorého sa dopustili na tom skutkovom základe, že po predchádzajúcej dohode 15. apríla 2001 asi ok
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 54 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. Predmetné ustanovenie zakotvuje všeobecnú zásadu, že každá stavba pred začatím jej realizácie musí byť predmetom posúdenia orgánom štátnej správy. Preto vymedzuje povinnosť, že stavby a ich zmeny, ako aj udržiavacie práce na stavbách sa môžu vykonávať len na základe stavebného povolenia alebo ohlásenia stavebnému úradu. Stavby a zariad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a členov senátu JUDr. Vladimíra Maguru a JUDr. Sone Mesiarkinovej, v právnej veci žalobcu: T. X., a.s., so sídlom v B., IČO: X., zastúpený JUDr. M. B., advokátom Advokátskej kancelárie B. & C., s.r.o., so sídlom V. B., proti žalovanému: Mesto P, R., P., IČO: X., o náhradu škody a úroky z omeškania s jej plnením, ktorá vec bola vedená na Okresno
R 5/2021
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Po vyhlásení predčasnej splatnosti spotrebiteľského úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník zaplatil ako cenu peňazí.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a : 1. Žalobca sa žalobou uplatnenou dňa 14.03.2016 domáhal, aby súd zaviazal žalovaného na zaplatenie istiny 2.767,67 Eur, nezaplatených poplatkov za poistenie 3,99 Eur, úroku 152,99 Eur (nárok vznikol z neuhradených splátok do dátumu predčasnej splatnosti úveru), úrokov z omeškania 1,23 Eur (nárok vznikol z neuhradených splátok do dátumu predčasnej splatnosti úveru), úroku 17,9 % ročne z nezaplatenej istiny vo výške 2.767,67 Eur od 22.12.2015 do zaplatenia, úrokov z om
Kľúčové slová: úrok z omeškaniapovinnosť platiť preddavky na daň
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Z vyššie citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že u daňovníka, ktorémuvznikla povinnosť platiť preddavky na daň, vznik ani zánik daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia nemá vplyv na výšku platenia preddavkov na daň. To znamená, že daňovník, ktorému vznikla povinnosť platiť preddavky na daň podľa výšky predpokladanej dane k 01. januáru bežného zdaňovacieho obdobia, je povinný ich platiť do konca zdaňovacieho obdobia v nezmenenej výške, a to aj vtedy, ak v priebehu zdaňovacieho obdobia dôjde k zániku alebo novému vzniku daňovej povinnosti. Pri vzniku alebo zániku daňovej povinnost ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Sžf/65/2015 Identifikačné číslo spisu: 5014201383 Dátum vydania rozhodnutia: 27.04.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Jaroslava Fúrová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:5014201383.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a sudcov Mgr. P
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Správca dane úrok vyrubí, ak daňový subjekt nezaplatí alebo neodvedie v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške alebo v lehote alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane a) daň alebo rozdiel dane ( § 156 ods. 1 pís a) daňového poriadku). Daňou sa rozumie daň podľa hmotnoprávnych daňových predpisov (t. j. daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, spotrebná daň z minerálneho oleja, spotrebná daň z liehu, spotrebná daň z alkoholických nápojov, spotrebná daň z tabakových výrobkov, spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu a miestne dane podľa zákona o miestnych daniach a miestnom po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Sžfk/9/2020 Identifikačné číslo spisu: 5018200418 Dátum vydania rozhodnutia: 30.09.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Jaroslava Fúrová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:5018200418.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej, členov senátu JUDr. E
MENU