Nájdené rozsudky pre výraz: úroková sadzba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 498

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

104 dokumentov
40763 dokumentov
194 dokumentov
29 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Správca dane úrok vyrubí, ak daňový subjekt nezaplatí alebo neodvedie v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške alebo v lehote alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane a) daň alebo rozdiel dane ( § 156 ods. 1 pís a) daňového poriadku). Daňou sa rozumie daň podľa hmotnoprávnych daňových predpisov (t. j. daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, spotrebná daň z minerálneho oleja, spotrebná daň z liehu, spotrebná daň z alkoholických nápojov, spotrebná daň z tabakových výrobkov, spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu a miestne dane podľa zákona o miestnych daniach a miestnom po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžfk/9/2020 5018200418 30. 09. 2020 JUDr. Jaroslava Fúrová ECLI:SK:NSSR:2020:5018200418.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej, členov senátu JUDr. Eriky Šobichovej a Mgr. Petra Melichera v právnej veci žalobcu: EMTEST, a.s., so sídlom Bánovská cesta č. 7, Žilina, z
Právna veta: Dohodnutá výška úrokovej sadzby, pokiaľ nie je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, môže prevyšovať úroky, ktoré banky žiadajú pri poskytovaní úverov.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom mestský súd zmenil rozsudok Obvodného súdu Bratislava 4 tak, že zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 2179 Sk a v sume 5785 Sk žalobu zamietol. Rozhodnutie o náhrade trov konania potvrdil. Rozsudok odôvodniltým, že účastníci v kúpnej zmluve dojednali úrok z omeškania vo výške 0,18 % za každý deň omeškania so zaplatením faktúry. Poukázal na ust. § 369 ods. 1, § 502 ods. 1, § 265 Obeh. zák. Dopytom v banke zistil, že v apríli 1992 úrokové sadzby boli stanovené v rozpätí od 13
Kľúčové slová: nárok na úroky z omeškaniaomeškanie s plnením peňažného dlhu
R 35/2007
Právna veta: Ustanovenie § 3 nariadenia vlády č. 87/L995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, neumožňuje meniť výšku úrokov z omeškania v súvislosti so zmenami v určení základnej úrokovej sadzby (predtým diskontnej sadzby), ku ktorým došlo po prvom dni omeškania s plnením peňažného dlhu.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Okresnom súde Vranov nad Topľou dňa 24. júna 2003 sa žalobcovia domáhali voči žalovanej zaplatenia (každému z nich) sumy 31 358,40 Sk, predstavujúcej úroky z omeškania vo výške 17,6 % zo sumy 178 172,50 Sk za dobu od 1. júna 2002 do 31. mája 2003, a zaplatenia (každému z nich) sumy 1 789,90 Sk, predstavujúcej úroky z omeškania vo výške 17,6 % zo sumy 10 170,- Sk za dobu od 1. júna 2002 do 31. mája 2003. V žalobe uviedli, že v konaní vedenom na Okresnom súde Vranov nad Topľou p
Právna veta: Kasačný súd zastáva názor, že zásadu daňovej neutrality by mala rešpektovať i výška kompenzácie za zadržanie nadmerného odpočtu DPH po dobu trvania daňovej kontroly. Tak ako v zmysle judikatúry Súdneho dvora nesmie byť daňový subjekt výkonom daňovej kontroly ekonomicky znevýhodnený, nemôže mu výkon daňovej kontroly spojený so zadržaním uplatneného nadmerného odpočtu DPH (pri zachovaní neutrality dane) priniesť ani ekonomickú výhodu. Zadržanie finančných prostriedkov po dobu nevyhnutnú na vykonanie daňovej kontroly je aj podľa judikatúry Súdneho dvora oprávnené a legitímne, nakoľko slúži na pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžfk/48/2019 1017201383 28. 05. 2020 Mgr. Peter Melicher ECLI:SK:NSSR:2020:1017201383.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Eriky Šobichovej v právnej veci žalobcu: NACCO SAS boulevard Haussmann 86, 75008 Paríž, Francúzska re
Právna veta: Ustanovenie § 79a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení účinnom od 1. januára 2017 (Náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly) je v pomere špeciality k ustanoveniu § 79 ods. 3. zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 1. januára 2012 (Daňové preplatky a úrok). Vnútroštátna úprava právneho poriadku Slovenskej republiky spočívajúca v ustanovení § 85ke vety druhej zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení účinnom od 1. januára 2017 (Prechodné ustanovenia k úpravám ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: I. Aktuálnou otázkou v rozhodovacej činnosti senátov správneho kolégia Najvyššieho súdu SR sú úroky zo zadržiavaného nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty počas daňových kontrol skončených do 31.12.2016, uplatnené na základe priamej aplikácie uznesenia Súdneho dvora Európskej únie vo veci C - 120/15 Kovozber zo dňa 21.10.2015. V týchto prípadoch bráni priznaniu úrokov explicitná zákonná úprava, ktorou zákonodarca obmedzil nárok daňových subjektov iba na daňové kontroly od 01.
Právna veta: 1. Úroky dohodnuté pri poskytovaní peňažnej pôžičky predstavujú odmenu za užívanie požičanej istiny. Dohodnuté úroky je potrebné odlišovať od úrokov z omeškania, na ktoré má veriteľ zo zákona právo, ak sa dlžník dostal s peňažným plnením do omeškania ( § 517, ods. 2 Občianskeho zákonníka). Občiansky zákonník a ani iné právne predpisy výslovne nestanovia, do akej výšky je možné pri peňažnej pôžičke dojednať úroky, z tejto skutočnosti však nemožno vyvodzovať, že by výška úrokov závisela len od dohody účastníkov zmluvy o pôžičke, nakoľko i tu platí ustanovenie § 3 ods. 1 Občianskeh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a členov senátu JUDr. Vladimíra Maguru a JUDr. Heleny Haukvitzovej, v právnej veci žalobcov 1/ Š. B. , 2/ Ľ. B. , zastúpen ých Mgr. R.K. , advokátom v Ž. , proti žalovaným na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 13 C 675 /1999 , o dovolaní žalobcov 1/, 2/ proti rozsudku Krajského súdu v Žiline zo 7. júla 20 10 sp. zn. 6 C
Právna veta: Od dodávateľov v zmluvách uzatváraných podľa ZoSÚ nemožno žiadať žiadať, aby v nich uvádzali presný rozpis plánovanej amortizácie dlhu, teda rozpis splátok po častiach (samostatne vo väzbe na istinu, úrok a poplatky). Pokiaľ ustanovenie § 9 ods. 2 písm. k/ ZoSÚ uvádza pojmy „výška“, alebo „počet“ či „termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov“, je za použitia eurokonformného výkladu potrebné dospieť k záveru, že toto ustanovenie len spresňuje, čo splátka úveru zahrňuje.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/113/2018 8715210545 13. júna 2019 Mgr. Dušan Čimo ECLI:SK:NSSR:2019:8715210545.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne WM Consulting & Communication, s.r.o., so sídlom v Piešťanoch, Žilinská cesta č. 130, zastúpenej Advokátskou kanceláriou Roman Kvasnica & partneri, s.r.o., so sídlom v Piešťanoch, Žilinská cesta č. 130, proti žalovanej I. J.
Právna veta: Ustanovenie § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, nie je použiteľné pre určenie výšky úrokov z omeškania s plnením peňažného dlhu vo vzťahoch upravených Obchodným zákonníkom.

Úryvok z textu:
V rozhodovacej praxi súdov Slovenskej republiky nie je jednotne posudzovaná otázka použiteľnosti § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka (ďalej len „nariadenie vlády č. 87/1995 Z. z.“), pri stanovení výšky úrokov z omeškania v obchodných záväzkových vzťahoch, ak výška úrokov nebola dohodnutá. V právoplatnom rozsudku z 22. októbra 1999, č. k. 19 Cb 241/98 - 93, Krajský súd v T. vyslovil právny názor, že ak výška úrokov z omeškania
Právna veta: Pri solidárnych záväzkoch má veriteľ totiž samostatnú pohľadávku voči každému spoludlžníkovi a môže vymáhať splnenie záväzku v celom rozsahu alebo jeho časť voči jednému, alebo niekoľkým alebo proti všetkým spoludlžníkom, a to súčasne alebo postupne. Splnenie záväzku však jedným z dlžníkov spôsobuje voči veriteľovi zánik záväzkov ostatných spoludlžníkov. Rovnaké účinky ako poskytnutie plnenia veriteľovi má i zánik záväzku spôsobom, ktorý splnenie nahradzuje, t. j. započítanie a uloženie do úradnej úschovy.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M.. H. , a. s., P. IČO: X. , zast. JUDr. P. S., advokátom , X. proti žalovanému Ľ. C. D. , o zaplatenie 501 690, - € s prísl. , na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Trnave zo dňa 16. decembra 2008 č. k. 14Cb/39/1997 -381 , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Trnave zo dňa 16. decembra 2008 č. k. 14Cb/39/1997 -
MENU