Nájdené rozsudky pre výraz: usporiadanie majetkových pomerov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 93

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

61 dokumentov
67 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zo znenia zákonného ustanovenia § 141a ods. 1 O.s.p. (ktoré bolo do Občianskeho súdneho poriadku zavedené novelou uskutočnenou zákonom č. 388/2011 Z. z. účinnou od 1. januára 2012) vyplýva, že uloženie povinnosti zložiť preddavok na trovy konania prichádza do úvahy za splnenia nasledovných zákonných podmienok, že: a/ predmetom konania je právo (nárok) na zaplatenie sumy prevyšujúcej 400 násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, pričom právny titul uplatneného nároku nie je rozhodujúci, b/ to navrhol odporca, c/ skutočnosť, že u navrhovateľa nie sú splnené podmienky pre priznan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8 Cdo 84/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Lawyer Partners, a.s., so sídlom v Bratislave, Prievozská 37, zastúpeného Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom Grӧ sslingova 4, Bratislava proti odporcovi Slovenská republika - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom Župné námestie 13, Bratislava, o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 8 C 126/2010, o dovo
Právna veta: Ak konkurzný súd zamietne návrh veriteľa na vyhlásenie konkurzu pre nezistenie úpadku, musí byť z odôvodnenia uznesenia zrejmé, ktoré skutočnosti mal za preukázané a ktoré nie, o ktoré dôkazy oprel svoje skutkové zistenia a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov spravoval a ako posúdil skutkový stav podľa ust. § 1 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, ktoré pri nezistení úpadku použil. V prípade, ak tieto skutočnosti v odôvodnení uznesenia konkurzného súdu chýbajú, je takéto rozhodnutie v prípade podania odvolania veriteľom pre nedostatok ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením krajský súd zamietol návrh veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka. V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že veriteľ hodnoverným spôsobom nepreukázal existenciu splatnej pohľadávky voči dlžníkovi, ako aj existenciu viacerých veriteľov a jeho neschopnosť plniť voči veriteľom splatné pohľadávky, teda nepreukázal podmienky predpokladané v ust. § 1 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/1991 Zb.“).
Právna veta: Správca konkurznej podstaty je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka úpadcu.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. zamietol návrh, ktorým navrhovateľ žiadal vyhlásiť konkurz na majetok dlžníka. Zároveň rozhodol o vrátení 10 000 Sk preddavku na odmenu predbežného správcu a vyslovil, že účastníci nemajú právo na náhradu trov konania. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že podľa § 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/1991 Zb.“) prechádza vyhlásením konkurzu na správcu podstaty dispozícia s majetkom úpadcu, to však n
Právna veta: Zákon o konkurze a vyrovnaní č. 328/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov stanovuje pravidlá pre uspokojenie pohľadávok veriteľov (§ 32 ZKV) tak, že v rozvrhu sa uspokoja pohľadávky, ktoré neboli uspokojené v priebehu konkurzu – t.j. pohľadávky proti podstate a nároky podľa § 31 ods. 1 písm. a/ až c/. Po úplnom uspokojení týchto pohľadávok sa uspokoja ostatné nároky t.j. pohľadávky oddelených veriteľov (§ 28 ZKV), pohľadávky veriteľov I. triedy, II., III. a IV. triedy. Za situácie keď výťažok z predaja majetku nepostačuje na úplné uspokojenie všetkých veriteľov tohto istého poradia, rieši zákon ic ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: R., a.s., P. X., K., IČO: X., o rozvrhu speňaženého majetku z konkurznej podstaty na odvolanie veriteľa M., s.r.o., P. a veriteľa T., a.s., K. proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 12. novembra 2007, č.k.: 4K 166/1999-265, takto r o z h o d o l: Napadnuté uznesenie Krajského súdu v Košiciach z 12. novembra 2007, č. k.: 4K 166/1999-265 p o t v r d z u j e. O d ô
Právna veta: Ak niekto vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova (§ 207 ods. 2 O.s.p.). Ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví (§ 207 ods. 3 O.s.p.). Späťvzatie odvolania je procesný úkon odvolateľa (účastníka konania, ktorý podal odvolanie), obsahom ktorého je jednoznačný, pochybnosti nevyvolávajúci prejav odvolateľa, že rezignuje na svoj pôvodný zámer (aby o odvolaní vecne rozhodol odvolací súd) a že už netrvá na vecnom prejednaní jeho odvolania a meritórnom rozhodnutí zo strany odvolacieho súdu. Z ustanovenia § 207 ods. 3 O.s.p. vyplýva, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. D. Z. , bývajúceho vo V. , proti žalovanému B. , zastúpenému JUDr. D. S., advokátom v T. , o zaplatenie 120,63 Eur , vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 10 C 29/2010, o dovolaní žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 9. mája 2011 sp. zn. 24 Co 261/2010, takto r o z h o d o l : Dovolanie žalovaného o d m i e t a . Žiadnemu z účastníkov náhradu tr
Právna veta: Podľa ust. § 8 ods. 3 prvá veta zák.č. 328/1991 Zb. v znení neskorších zmien správca má nárok na náhradu výdavkov a na odmenu. Podľa ust. § 6 písm. a/ cit. vyhl. odmeny správcu konkurznej podstaty (ďalej len konkurzná odmena) tvorí suma, ktorá bola v konkurze získaná speňažením konkurznej podstaty a suma určená na uspokojenie veriteľov, ktorá bola získaná pri výkone funkcie správcu. V zmysle citovaného ust. § 6 vyhlášky, podľa ktorej je možné priznať odmenu správcovi konkurznej podstaty len zo sumy presne v zákone špecifikovanej a to sumy získanej speňažením konkurznej podstaty a sumy určenej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Obo 28/2008 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: E., o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka S., IČO: X. s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr. M., so sídlom N., na odvolanie navrhovateľa a dlžníka proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 10. januára 2008 č.k. 27 K 49/05-724, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu
Kľúčové slová: dohodovacie konaniereštrukturalizačný plánschvaľovacia schôdza
R 77/1995
Právna veta: Projekt ozdravenia schválený schôdzou veriteľov, podľa ktorého veritelia odstupujú od penalizácie, majetkových sankcií, zmluvných pokút a úroku z omeškania za uplynulé roky a po dobu trvania projektu, nie je dohodu medzi veriteľmi a dlžníkom o nevymáhaní dlhu.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom z 26. 11. 1993, č.k. 33 Cb 1483/92-28, uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 3283 Sk istiny a 1505 Sk náhrady trov konania na účet jeho právneho zástupcu. V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že žalovaný faktúru žalobcu č. 13927 z 3. 10. 1991 na 54 721 Sk zaplatil s omeškaním. Za omeškanie so zaplatením faktúry za obdobie od 18. 10. 1991 do 15. 2. 1992 vzniklo žalobcovi právo na zaplatenie vyúčtovaného po- f piatku z omeškania podľa § 378 ods. 1 Hosp
Právna veta: Usmerňovať činnosť správcu podstaty môže súd len v rámci konkrétneho konkurzného konania. Predbežným opatrením vydaným v inom konaní preto nemožno správcovi zakázať, aby nakladal s vecami zapísanými do súpisu podstaty.

Úryvok z textu:
V rozhodovaní senátov obchodného kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nie je jednotne posudzovaná otázka možnosti predbežným opatrením mimo konkurzného konania správcovi konkurznej podstaty zakázať, aby nakladal s majetkom (s vecami), ktorý je zapísaný do súpisu podstaty. - navrhovateľ konkurznému súdu neoznámil, že žiada stroj vylúčiť z podstaty, preto ho súd nemohol vyzvať, aby podal návrh na vylúčenie veci z podstaty podľa § 19 zákona o konkurze a vyrovnaní a - súd nemôže správcovi
Právna veta: Zmenu rozvrhového uznesenia, ktorým bolo rozhodnuté, že zistená pohľadávka sa neuspokojuje, možno dosiahnuť len riadnym opravným prostriedkom - odvolaním. Zmenu rozvrhovým uznesením vytvoreného stavu, že sa pohľadávka nebude uspokojovať, nemožno dosiahnuť podaním žaloby žiadajúcej o určenie pravosti pohľadávky.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Obo 51/ 20 11 – 46 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S., Z. , proti žalovanému JUDr. J. T. , so sídlom kancelárie v P., správcovi konkurznej podstaty A. , a. s . V. , P., o určenie právneho dôvodu prihlásenej pohľadávky vo výške 1 407,56 eur , o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 25. 03. 2011 , č. k. 13 Cbi 1/20 11 –28, jednomyseľne takto r o z h o d o l : Napadnuté uznesenie s
MENU