SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1156910
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64355
USSR: 35523
NSČR: 123823
NSSČR: 66870
USČR: 79813
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424366
Krajské súdy (ČR): 43640
Posledná aktualizácia
30.05.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: ustanovenie opatrovníka


Približný počet výsledkov: 185 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: ustanovenie opatrovníka
  • ustanovenie nájdené 372606 krát v 55063 dokumentoch
  • opatrovnik nájdené 5216 krát v 2150 dokumentochPrávna veta: Z obsahu spisu vyplýva, že jedného z dedičov poručiteľky, súd úplne pozbavil spôsobilosti na právne úkony, pričom upustil od doručenia súdneho rozhodnutia menovanému. Listinou o ustanovení opatrovníka mu súd ustanovil podľa § 192 O. s. p. opatrovníčku, ktorá zložila sľub podľa § 180 O. s. p. Na pojednávaní v predmetnej dedičskej veci vzniesla právna zástupkyňa dedičky námietku o možnej kolízii záujmov medzi nespôsobilým dedičom a jeho zákonnou opatrovníčkou z dôvodu, že je manželkou dediča. Na základe tejto námietky súd prvého stupňa uznesením ustanovil nespôsobilému dedičovi pre dané konanie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľke H. H., rodenej H., narodenej X., zomrelej X., naposledy bytom v Š., vedenej na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 10 D 296/2004, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 30. januára 2008 sp. zn. 9 CoD 69/2007 a uzneseniu Okresného súdu Galanta z 30. apríla 2007 sp. zn. 10 D 296/2004, takto r o z h o d o l : .
Kľúčové slová: zákonný zástupca obvineného, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, ustanovenie opatrovníka

Zbierka NS 1/2002
R 3/2002
Uznesenie
Právna veta: Ak sa vedie trestné konanie proti osobe, ktorá bola rozhodnutím súdu pozbavená spôsobilosti na právne úkony (prípadne jej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená), pričom príslušný súd jej v občianskoprávnom konaní neustanovil opatrovníka a je nebezpečenstvo z omeškania, predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor podľa § 34 ods. 2 Trestného poriadku per analogiam môže takémuto obvinenému ustanoviť opatrovníka na výkon práv zákonného zástupcu v rozsahu ustanovenom v § 34 ods. 1 Trestného poriadku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uvedeným uznesením podlá § 258 ods. 1 písm. a), b), c) Trestného poriadku zrušil rozsudok Krajského súdu v B. zo 14. decembra 1998, sp. zn. 2 T 235/98 a podlá § 260 Trestného poriadku vec vrátil prokurátorovi na došetrenie. Z odôvodnenia: Krajský súd v B. rozsudkom zo 14. decembra 1998, sp. zn. 2 T 235/98, uznal obžalovanú T. Š. za vinnú z trestného činu nedovolenej výroby a držania omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov podlá § 187 ods. 1 Trestného zákona .
Právna veta: Pokiaľ neurobí iné opatrenia, môže súd ustanoviť opatrovníka aj účastníkovi, ktorého pobyt nie je známy, ktorému sa nepodarilo doručiť na známu adresu v cudzine alebo ak je doručenie písomnosti v cudzine spojené s ťažko prekonateľnými prekážkami, ktorý je postihnutý duševnou poruchou alebo ktorý nie je schopný zrozumiteľne sa vyjadrovať (§ 29 ods. 2 O.s.p.).Citované ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku umožňuje ustanoviť opatrovníka účastníkovi, ktorý má procesnú spôsobilosť, no nemôže sa konania zúčastniť a vykonávať tak práva a povinnosti účastníka konania alebo sa síce môže konania zúča ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Ľubora Šeba v právnej veci žalobkyne Slovenskej republiky – Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Úrad právnych služieb, so sídlom v Bratislave, Kutuzovova č. 8, proti žalovanému I. O., bývajúcemu v P., P.O.BOX č. X., zastúpenému JUDr. J. P., advokátom so sídlom v D., o zaplatenie 1 232 475,10 Sk s prísl., vedenej na Okresnom .
Právna veta: Ustanovenie opatrovníka bez toho, aby boli splnené podmienky určené v § 29 ods. 2 O.s.p. a následné konanie súdu už len s ustanoveným opatrovníkom, viedlo k odňatiu možnosti odporcovi konať pred súdom a realizovať jemu patriace procesné práva účastníka konania (§ 237 písm. f/ O.s.p.). Táto procesná vada je dôvodom, pre ktorý musí dovolací súd napadnuté rozhodnutie vždy zrušiť, pretože rozhodnutie vydané v konaní postihnutom tak závažnou procesnou vadou nemôže byť považované za správne. Dovolací súd považuje za potrebné tiež uviesť, že určenie zamestnanca súdu za opatrovníka účastníka konania z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. Jozefa Kolcuna v právnej veci navrhovateľa P. R., bývajúceho v R., proti odporcovi R. K., bývajúcemu v K., zastúpenému JUDr. D. A., advokátom v K., o zaplatenie 100 000 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 20 C 176/2001, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti .
Právna veta: Občiansky súdny poriadok v ustanoveniach § 191a až 191g osobitné konanie o vyslovenie prípustnosti prevzatia alebo držania v ústave zdravotníckej starostlivosti súdom (tzv. detenčné konanie). Rozlišujú sa dve štádia detenčného konania – jednak posudzovanie prípustnosti prevzatia do ústavu zdravotníckej starostlivosti, jednak posudzovanie držania osoby v ústave už umiestnenej. Občiansky súdny poriadok zohľadňuje osobitnú situáciu, v ktorej sa nachádza osoba, ktorá bola umiestnená v ústave bez vyjadrenia jej súhlasu, a so zreteľom na to v § 191b ods. 2 O.s.p. ukladá súdu povinnosť ustano ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci M D, bývajúcej v B, zastúpenej JUDr. G Z, advokátkou so sídlom v B, o vyslovenie prípustnosti prevzatia do ústavu zdravotníckej starostlivosti, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. Pú 44/2005, na dovolanie M D proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 12. júna 2007 .
Kľúčové slová: právo na spravodlivé súdne konanie, ustanovenie opatrovníka

Zbierka NS 9/2018
R 77/2018
Uznesenie
Právna veta: Dovolací súd v konaní o obnovu konania môže posudzovať len vady samotného konania o obnove, a nemôže prihliadať na prípadné vady pôvodného konania.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1514212576 Dátum vydania rozhodnutia: 22. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Andrea Moravčíková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1514212576.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Prima banka Slovensko a.s., so sídlom, so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, zastúpený SEDLAČ KO & PARTNERS, s.r.o., so sídlom Štefánikova 8, P.O.BOX 375, 811 05 Bratislava, IČO: 36 853 186, proti žalovanému 1/ W .
Právna veta: Podľa § 29 ods. 2 O.s.p., pokiaľ neurobí iné opatrenia, môže súd ustanoviť opatrovníka aj účastníkovi, ktorého pobyt nie je známy, ktorému sa nepodarilo doručiť na známu adresu v cudzine alebo ak je doručenie písomnosti v cudzine spojené s ťažko prekonateľnými prekážkami, ktorý je postihnutý duševnou poruchou alebo ktorý nie je schopný zrozumiteľne sa vyjadrovať.

Podľa § 29 ods. 6 O.s.p. za opatrovníka súd ustanoví osobu pôsobiacu v rodinnom, pracovnom, kultúrnom, prípadne v inom prostredí, ktoré je účastníkovi blízke. Súd môže za opatrovníka ustanoviť aj obec. Súd nemôže ustanoviť za opatrov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/ 155 /2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľ ky : P., s.r.o ., so sídlom B., =ČO: X.proti odpor kyni : Správe katastra Banská Bystrica , so sídlom Partizánska cesta 11, Banská Bystrica, za účasti : 1. K., bytom D. , 2. M. , bytom S., ako právni nástupcovia po neb. E., zomrelej dňa X., naposledy bytom D. , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odpor kyne č. V 3788/07 zo dňa 29.7.2008 , o odvolaní ustanoveného .
Právna veta: Ak ten, kto vystupoval a konaní o preskúmanie rozhodnutia o dávke dôchodkového zabezpečenia ako navrhovateľ, bol súdom dodatočne ustanovený za opatrovníka žiadateľa o dávku, je tým dôvodný nedostatok podmienky konania odstránený.

Úryvok z textu:
Bývalá Národná poisťovňa rozhodnutím zo 17. marca 1993 zamietla žiadosť navrhovateľa o priznanie invalidného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. V priebehu konania uvedené rozhodnutie nahradila ďalším, upresneným ako vo výrokovej časti, tak aj v odôvodnení, rovnako však zamietajúcim podanú žiadosť, a pre jeho doručenie dala úpravu v auguste 1993. Už proti rozhodnutiu odporkyne zo 17. marca 1993 podal včas opravný prostriedok (návrh na jeho preskúmanie súdom) otec navrhovateľa, domáhajúc sa .
Právna veta: Postupom súdu, ktorým sa účastníkovi konania odňala možnosť konať pred súdom v zmysle ustanovenia § 237 písm. f/ O.s.p., treba rozumieť taký procesný postup súdu, ktorým účastníkovi nebolo umožnené buď zúčastniť sa konania alebo realizovať ďalšie procesné práva, ktoré mu Občiansky súdny poriadok priznáva za účelom ochrany jeho práv a oprávnených záujmov. V zmysle uvedeného za postup súdu vedúci k odňatiu možnosti konať pred súdom treba považovať aj postup súdu, ktorý sa prieči § 29 ods. 2 O.s.p. Ak súd v rozpore s týmto ustanovením a bez splnenia zákonných podmienok z neho vyplývajúcich ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3MCdo/12/2013 4411226267 20.03.2014 JUDr. Daniela Sučanská ECLI:SK:NSSR:2014:4411226267.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Z. H., bývajúcej v H., 2/ Q. H., bývajúceho v J., proti žalovanej S. G., bývajúcej v M., o vypratanie nehnuteľností, vedenej na Okresnom súde Nové Zámky pod sp. zn. 6 C 272/2011, o mimoriadnom dovolaní generálneho .
Právna veta: Občiansky súdny poriadok umožňuje, aby účastníkovi, ktorého pobyt nie je známy, ustanovil súd opatrovníka, ktorý ho bude v konaní zastupovať a preberať jemu adresované zásielky s účinkom doručenia. Pre tento prípad je súd povinný okolnosť neznámeho pobytu účastníka konania vždy hodnoverne preukázať. Táto povinnosť zaťažuje súd, ktorý musí vyčerpať všetky možnosti na zistenie, či je pobyt účastníka skutočne neznámy, a či nie je namieste iné opatrenie. Inak vzniká riziko porušenia práva účastníka na prejednanie veci na súde v jeho prítomnosti a na vyjadrenie sa ku všetkým vykonaným dôkazom (čl. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4MCdo/6/2014 1211223275 23.04.2015 JUDr. Edita Bakošová ECLI:SK:NSSR:2015:1211223275.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu W., bývajúceho v R., proti žalovanému Ing. G., bývajúcemu v R., o zaplatenie 27.604,40 Eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 43 C 145/2011, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora .
Kľúčové slová: účastník pre určitý úsek konania, akciová spoločnosť, nesporové konanie, akcionárske práva

Zbierka NS 7/2017
R 56/2017
Uznesenie
Právna veta: Kto osvedčí akcionárske práva počas konania o zrušenie akciovej spoločnosti a požiada o pripustenie do tohto konania, splnil predpoklad na pribratie do konania ako jeho účastník.

Úryvok z textu:
... 22. januára 2014 č. k. 6Cbr/2011/2013-69, spolu so žiadosťou o pribratie účastníkov do konania a žiadosťou o ustanovenie opatrovníka spoločnosti Š., a. s. pre dané konanie. Doložka právoplatnosti vyznačená na napadnutom uznesení dňom 12. február 2014 bola podľa odvolateľov .
Právna veta: Uplatňovanie a výkon práv Slovenskej kancelárie poisťovateľov Slovenskou poisťovňou podľa § 28 ods. 3 druhá veta zákona č. 383/2001 Z. z. je prenesením oprávnení štatutárneho orgánu práv­nickej osoby na inú právnickú osobu, na ktoré sa nevyžaduje oso­bitné splnomocnenie. Prenos týchto oprávnení nezbavuje súd povinnosti doručovať pí­somnosti osobe, v mene ktorej sa koná.

Úryvok z textu:
... bez plnej spôsobilosti na právne úkony), resp. je nemožné či sťažené konanie s osobou majúcou byť takto zastúpenou (napr. potreba ustanovenia opatrovníka osobe bez známeho pobytu). O vzťah príkazníka a príkazcu založený zákonom potom nejde preto, lebo osoba uplatňujúca a vykonávajúca práva .
Kľúčové slová: ustanovenie opatrovníka v zmysle § 29 OSP, účastník, ktorého pobyt nie je známy

R 66/1996
Uznesenie
Právna veta: Ustanoveniu opatrovníka účastníkovi (§ 29 ods. 2 O. s. p.), ktorého pobyt nie je známy, musí predchádzať prešetrenie toho, či sú dané všetky podmienky pre takýto postup, či nie je namieste iné opatrenie. Účastníkovi, ktorý sa zdržuje v cudzine, je možné ustanoviť opatrovníka len vtedy, ak boli vyčerpané všetky možnosti na zistenie miesta pobytu účastníka. Proti vôli osoby, ktorá má byť ustanovená za opatrovníka účastníka, ju nemôže súd za opatrovníka ustanoviť.

Úryvok z textu:
... , ktorý bol postihnutý duševnou poruchou, alebo ktorý nie je schopný zrozumiteľne sa vyjadrovať (§ 29 ods. 2 O. s. p.). Ustanovenie opatrovníka účastníkovi konania podľa ust. § 29 ods. 2 O. s. p., ktorého pobyt nie je známy, musí predchádzať šetrenie o .
Právna veta: 1. Ak súd, napriek tomu, že riadne nepredvolal opatrovníčku, ktorú sám ustanovil účastníčke konania o zbavenie spôsobilosti na právne úkony za účelom bránenia jej práv a právom chránených záujmov v súdnom konaní, na žiadne pojednávanie, dokonca ani na to, na ktorom prejednal a rozhodol vec, odňal tejto účastníčke možnosť konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. (R 41/2002, R 32/2002). Dovolací súd na tomto mieste poznamenáva, že na veci nič nemení skutočnosť, že M. A. na zastupovanie v tomto konaní sama udelila plnú moc na svoje zastupovanie advokátke. 2. Spôsobilosť na právne úkony ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konania štátu a účastníkov. Keďže rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony nie je ešte právoplatné, zrušil výr ok o ustanovení opatrovníka a tiež výrok, ktorým upustil od doručenia rozhodnutia M. A. . Tento rozsudok odvolacieho súdu napadla dovolaním M. A. , navrhla ... dospel k záveru, že M. A. je potrebné zbavi ť spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu. Výrok o ustanovení opatrovníka odôvodnil ustanovením § 189a a § 192 O.s.p., rozhodnutie o trovách štátu ustanovením § 191 ods. 1 O .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 106 Občianskeho zákonníka právo na náhradu škody sa premlčí za dva roky odo dňa keď sa poškodený dozvie o škode, a o tom kto za ňu zodpovedá. Najneskoršie sa právo na náhradu škody premlčí za tri roky, a ak ide o škodu spôsobenú úmyselne za 10 rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla; to neplatí ak ide o škodu na zdraví. Pri premlčaní práva na náhradu škody je ustanovená kombinovaná premlčacia doba a to subjektívna a objektívna. Začiatok subjektívnej a objektívnej premlčacej doby je stanovený odlišne, na sebe nezávisle, a ich plynutie a skončenie je tiež ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , to znamená žalobcu. Nárok na náhradu škody v rámci adhézneho konania teda nebol uplatnený oprávnenou osobou. 11. Žalobca sa k ustanoveniu opatrovníka C.. P. a zmeny správcu v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu INTERWOOD vyjadril, že aj keby došlo k zmene správcu .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.