Nájdené rozsudky pre výraz: ustanovenie opatrovníka

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 124

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

198 dokumentov
1321 dokumentov
3 dokumenty
11 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak sa vedie trestné konanie proti osobe, ktorá bola rozhodnutím súdu pozbavená spôsobilosti na právne úkony (prípadne jej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená), pričom príslušný súd jej v občianskoprávnom konaní neustanovil opatrovníka a je nebezpečenstvo z omeškania, predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor podľa § 34 ods. 2 Trestného poriadku per analogiam môže takémuto obvinenému ustanoviť opatrovníka na výkon práv zákonného zástupcu v rozsahu ustanovenom v § 34 ods. 1 Trestného poriadku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uvedeným uznesením podlá § 258 ods. 1 písm. a), b), c) Trestného poriadku zrušil rozsudok Krajského súdu v B. zo 14. decembra 1998, sp. zn. 2 T 235/98 a podlá § 260 Trestného poriadku vec vrátil prokurátorovi na došetrenie. Z odôvodnenia: Krajský súd v B. rozsudkom zo 14. decembra 1998, sp. zn. 2 T 235/98, uznal obžalovanú T. Š. za vinnú z trestného činu nedovolenej výroby a držania omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov podlá § 187 ods. 1 Tres
Právna veta: Podľa § 29 ods. 2 O.s.p., pokiaľ neurobí iné opatrenia, môže súd ustanoviť opatrovníka aj účastníkovi, ktorého pobyt nie je známy, ktorému sa nepodarilo doručiť na známu adresu v cudzine alebo ak je doručenie písomnosti v cudzine spojené s ťažko prekonateľnými prekážkami, ktorý je postihnutý duševnou poruchou alebo ktorý nie je schopný zrozumiteľne sa vyjadrovať.

Podľa § 29 ods. 6 O.s.p. za opatrovníka súd ustanoví osobu pôsobiacu v rodinnom, pracovnom, kultúrnom, prípadne v inom prostredí, ktoré je účastníkovi blízke. Súd môže za opatrovníka ustanoviť aj obec. Súd nemôže ustanoviť za opatrov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/ 155 /2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľ ky : P., s.r.o ., so sídlom B., =ČO: X.proti odpor kyni : Správe katastra Banská Bystrica , so sídlom Partizánska cesta 11, Banská Bystrica, za účasti : 1. K., bytom D. , 2. M. , bytom S., ako právni nástupcovia po neb. E., zomrelej dňa X., naposledy bytom D. , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odpor kyne č. V 3788/07 zo dňa 29.7.2008 , o odvolaní
Právna veta: Citované ustanovenie upravuje osobitný inštitút zastúpenia na základe rozhodnutia súdu. Podľa tohto ustanovenia môže súd ustanoviť opatrovníka iba pre účely konania (ad hoc) ak zistí niektorý z dôvodov uvedených v § 29 ods. 2, napr. účastníkovi neznámeho pobytu, alebo účastníkovi, ktorý je síce prítomný, ale nie je schopný sa zrozumiteľne vyjadrovať, t.j. komunikovať so súdom (nemá tzv. postulačnú spôsobilosť), alebo sa nemôže z iných zdravotných dôvodov nielen na prechodnú dobu zúčastniť konania. Spoločným znakom všetkých uvedených prípadov je nutnosť zaistiť ochranu práv takého účastní ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol vo veci starostlivosti súdu o t.č. plnoletého D. F. , bývajúceho B. , za dobu maloletosti zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, Moyzesova 2, dieťa rodičov : A. F., bývajúca B. a T. F., bývajúci A. , prechodne bytom Š., zastúpený JUDr. R. J., advokátkou v T. , o zvýšenie výživného , vedenej na Okresnom súde Pezinok pod sp. zn. 28 P 253/2010, o dovol
Právna veta: Občiansky súdny poriadok umožňuje, aby účastníkovi, ktorého pobyt nie je známy, ustanovil súd opatrovníka, ktorý ho bude v konaní zastupovať a preberať jemu adresované zásielky s účinkom doručenia. Pre tento prípad je súd povinný okolnosť neznámeho pobytu účastníka konania vždy hodnoverne preukázať. Táto povinnosť zaťažuje súd, ktorý musí vyčerpať všetky možnosti na zistenie, či je pobyt účastníka skutočne neznámy, a či nie je namieste iné opatrenie. Inak vzniká riziko porušenia práva účastníka na prejednanie veci na súde v jeho prítomnosti a na vyjadrenie sa ku všetkým vykonaným dôkazom (čl. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4MCdo/6/2014 1211223275 23.04.2015 JUDr. Edita Bakošová ECLI:SK:NSSR:2015:1211223275.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu W., bývajúceho v R., proti žalovanému Ing. G., bývajúcemu v R., o zaplatenie 27.604,40 Eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 43 C 145/2011, o mimoriadnom dovolaní generálneho p
Kľúčové slová: ustanovenie opatrovníka v zmysle § 29 OSP
Právna veta: Ustanovenie opatrovníka účastníkovi v zmysle § 29 ods. 2 O.s.p. prichádza do úvahy vtedy, ak nie je možné inými procesnými možnosťami zabezpečiť práva osoby, ktorá z rôznych dôvodov nemôže pred súdom samostatne konať. Uvedený názor vyplýva aj z rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6Cdo/159/2011. Občiansky súdny poriadok umožňuje súdu ustanoviť opatrovníka aj účastníkovi, ktorý je procesne spôsobilý, avšak iné dôvody mu bránia vykonávať procesné úkony samostatne. Môže tak urobiť za predpokladu, že neurobil iné opatrenia na zabezpečenie spravodlivého procesu (napr. prerušeni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10So /76 /201 6 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republ iky v právnej veci navrhovateľa : Ľ. L. , bytom P., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporkyne č. X. zo dňa 11. júla 2012 , na odvolanie Obce Poruba proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne č. k. 12Sd/196/2012 -88 zo dňa 30.08.2016 o ustanovení za opatrovníka, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd
Právna veta: Ustanoveniu opatrovníka účastníkovi (§ 29 ods. 2 O. s. p.), ktorého pobyt nie je známy, musí predchádzať prešetrenie toho, či sú dané všetky podmienky pre takýto postup, či nie je namieste iné opatrenie. Účastníkovi, ktorý sa zdržuje v cudzine, je možné ustanoviť opatrovníka len vtedy, ak boli vyčerpané všetky možnosti na zistenie miesta pobytu účastníka. Proti vôli osoby, ktorá má byť ustanovená za opatrovníka účastníka, ju nemôže súd za opatrovníka ustanoviť.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici napadnutým uznesením ustanovil žalovanému podľa § 29 ods. 2 O. s. p. opatrovníka. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že zo správy Obvodného oddelenia PZ SR Lučenec zo dňa 5. mája 1994 zistil, že podľa vyjadrenia otca žalovaného je žalovaný v zahraničí a miesto jeho pobytu nie je známe. Súd preto žalovanému ustanovil opatrovníka, s ktorým bude pokračovať v konaní. Proti uzneseniu sa odvolal ustanovený opatrovník a žiadal svoje opatrovníctvo zrušiť. Potvrdil, že je o
Právna veta: Slovenský právny poriadok rozlišuje viacero situácií, kedy je plnoletej (fyzickej) osobe ustanovený opatrovník. Postavenie a oprávnenia, respektíve povinnosti, opatrovníka sa líšia podľa právneho predpisu, podľa ktorého bol ustanovený, ako aj podľa dôvodu, pre ktorý bol ustanovený.
Zákonným dôvodom pre ustanovenie opatrovníka podľa § 27 O. z. je pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony osoby (§ 10 O. z. a § 27 ods. 2 a 3 O. z.). Takto ustanovený opatrovník je zákonným zástupcom osoby, ktorej bol ustanovený, a je teda oprávnený svojimi úkonmi v jej mene a na jej účet právnymi úk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo /92/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej v právnej veci žalobkyne Z. Z. , bytom v R. , zastúpenej JUDr. M. B. , advokátom so sídlom advokátskej kancelárie vo V. , proti žalovanému Katastrálnemu úradu v Košiciach, so sídlom v Košiciach, Južná trieda 82, o preskúmanie zákon nosti
Kľúčové slová: právo na spravodlivé súdne konanieustanovenie opatrovníka
R 77/2018
Právna veta: Dovolací súd v konaní o obnovu konania môže posudzovať len vady samotného konania o obnove, a nemôže prihliadať na prípadné vady pôvodného konania.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1514212576 Dátum vydania rozhodnutia: 22. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Andrea Moravčíková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1514212576.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Prima banka Slovensko a.s., so sídlom, so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, zastúpený SEDLAČ KO & PARTNERS, s.r.o., so sídlom Štefánikova 8, P.O.BOX 375, 811 05 Bratislava, IČO: 36 853 186, proti žal
Právna veta: Ustanovenie opatrovníka bez toho, aby boli splnené podmienky určené v § 29 ods. 2 O.s.p. a následné konanie súdu už len s ustanoveným opatrovníkom, viedlo k odňatiu možnosti odporcovi konať pred súdom a realizovať jemu patriace procesné práva účastníka konania (§ 237 písm. f/ O.s.p.). Táto procesná vada je dôvodom, pre ktorý musí dovolací súd napadnuté rozhodnutie vždy zrušiť, pretože rozhodnutie vydané v konaní postihnutom tak závažnou procesnou vadou nemôže byť považované za správne. Dovolací súd považuje za potrebné tiež uviesť, že určenie zamestnanca súdu za opatrovníka účastníka konania z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. Jozefa Kolcuna v právnej veci navrhovateľa P. R., bývajúceho v R., proti odporcovi R. K., bývajúcemu v K., zastúpenému JUDr. D. A., advokátom v K., o zaplatenie 100 000 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 20 C 176/2001, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej rep
Právna veta: Pokiaľ neurobí iné opatrenia, môže súd ustanoviť opatrovníka aj účastníkovi, ktorého pobyt nie je známy, ktorému sa nepodarilo doručiť na známu adresu v cudzine alebo ak je doručenie písomnosti v cudzine spojené s ťažko prekonateľnými prekážkami, ktorý je postihnutý duševnou poruchou alebo ktorý nie je schopný zrozumiteľne sa vyjadrovať (§ 29 ods. 2 O.s.p.).Citované ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku umožňuje ustanoviť opatrovníka účastníkovi, ktorý má procesnú spôsobilosť, no nemôže sa konania zúčastniť a vykonávať tak práva a povinnosti účastníka konania alebo sa síce môže konania zúča ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Ľubora Šeba v právnej veci žalobkyne Slovenskej republiky – Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Úrad právnych služieb, so sídlom v Bratislave, Kutuzovova č. 8, proti žalovanému I. O., bývajúcemu v P., P.O.BOX č. X., zastúpenému JUDr. J. P., advokátom so sídlom v D., o zaplatenie 1 232 475,10 Sk s prísl., vedenej na
MENU