Nájdené rozsudky pre výraz: ústavné princípy spravodlivého procesu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 72

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

115 dokumentov
218 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Občianske súdne konanie sa musí v každom jednotlivom prípade stať zárukou zákonnosti a slúžiť na jej upevňovanie a rozvíjanie (§ 3 O.s.p.). Prílišný formalizmus pri posudzovaní úkonov účastníkov občianskeho súdneho konania a nadmerný tlak na dopĺňanie takých náležitostí do procesných úkonov účastníkov, ktoré nemajú oporu v zákone, ktoré idú nad rámec zákona alebo nemajú základný význam pre ochranu zákonnosti, nie sú v súlade s ústavnými princípmi spravodlivého procesu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Ľ. G. , bývajúcej vo Z. , zastúpenej JUDr. Ing. J. M. , advokátkou vo Z. , proti odporcom 1/ B. , so sídlom vo Z. , 2/ V. B. , bývajúcemu vo Z. , o návrhu na začatie konania na náhradu škody ušlej mzdy, doplatok do plného platu , trov konania a odškodného 100 000 €, o odmietnutom podaní navrhovateľky , vedenej na Okresnom súde Zvolen pod sp. zn. 13 C 105 /20 10 , o dovolan
Právna veta: Výklad a používanie § 43 ods. 1a 2 O.s.p. musí v celom rozsahu rešpektovať právo účastníkov na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Súd musí vykladať a používať citované ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku v súlade s účelom základného práva na súdnu ochranu. Interpretáciou a používaním tohto ustanovenia nemožno obmedziť základné právo na súdnu ochranu bez zákonného podkladu. Súd musí súčasne vychádzať z toho, že súdy majú poskytovať v občianskom súdnom konaní materiálnu ochranu zákonnosti tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záuj ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky L. H. , zastúpenej Mgr. Bc. O. B. , proti odporcovi M. , o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch, vedenej na O kresnom súde Nitra pod sp.zn. 25 C 127/2006, o dovolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 29. januára 2010, sp.zn 5 Co 18/2010, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Nitre
Právna veta: V tejto veci odvolací súd poukazuje na rozhodnutie Ústavného súdu SR č. IV ÚS. 1/02 z 26. septembra 2002, podľa ktorého výklad a použitie § 43 ods. 1 a 2 OSP musí v celom rozsahu rešpektovať základné právo účastníkov konania na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Všeobecný súd musí vykladať a používať predmetné ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku v súlade s účelom základného práva na súdnu ochranu. Interpretáciou a používaním tohto ustanovenia OSP nemožno obmedziť základné právo na súdnu ochranu bez zákonného podkladu. Všeobecný súd musí vychádzať z toho, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sž o/24/2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu: I. K. , nar. X. , bytom H. , X. Ž. , proti žalovanému Okresný úrad v Žiline , so sídlom v ul. J. Kráľa 4, 010 40 Žilina , o preskúmania rozhodnutia žalovaného , o odvolaní žalob cu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 9. októbra 201 2, č. k. 20 S/87 /2012 -11 , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Žiline č. k
Právna veta: 1. Do právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky nepatrí oprávnenie a povinnosť skúmať zákonnosť konania a rozhodovania všeobecných súdov. Uplatnenie takej právomoci by viedlo k odňatiu právomoci všeobecným súdom a taký postup Ústavného súdu Slovenskej republiky by bol v rozpore s čl. 142 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. 2. Ústavný súd Slovenskej republiky v rozsahu svojej právomoci poskytuje ochranu len v prípadoch, ak súdnym konaním alebo rozhodnutím došlo k porušeniu ústavných práv.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu konanom 18. marca 1997 predbežne prerokoval podnet Roľníckeho družstva v Tekovských Nemciach, zastúpeného JUDr. E. Ľ., komerčnou právničkou, na začatie konania vo veci porušenia základných práv upravených v čl. 20, čl. 46 a čl. 48 Ústavy Slovenskej republiky postupom a rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2 Cdo 71/96 z 19. septembra 1996 a takto r o z h o d o l : Podnet Roľníckeho družstva Tekovské Nemce o d
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky dospel k záveru, že v danej veci je rozhodnutie o zastavení konania o žalobe žalobcu predčasné. Ak sa žalobca žalobou domáha preskúmania rozhodnutia, ktoré mu podľa jeho tvrdení bolo nesprávne doručované, doručovanie poštovým doručovateľom má byť nepochybne preskúmané a to buď dopytom na príslušnej pošte, ktorá doručovanie vykonala a prípadne informatívne má byť vypočutý doručovateľ, ktorý v danom čase a v danom rajóne doručovanie vykonáva. Až po takto zistenom stave veci môže súd rozhodnúť o tom, či boli alebo neboli splnené podmienky na zastavenie konania p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: SV - centrum, s.r.o., so sídlom Hlavná 34/2, 917 01 Trnava, IČO: 36 779 296, zastúpený advokátom Mgr. Jurajom Kindlom, so sídlom Nám. Slobody 10, 811 06 Bratislava, proti žalovanému : Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 74, Banská Bystrica, v konaní o preskúmania zák onnosti rozhodnutia žalovaného č. 1040509/1/136723/2012 zo dňa 5. marca 2012, konajú c o odvolan
Právna veta: Odvolací súd tým, že potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku za návrh, hoci včase jeho rozhodovania už poplatok bol zaplatený i keď nie na účet súdu, ktorý viedol konanie na prvom stupni, odňal účastníkovi možnosť konať pred súdom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd -130 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne JUDr. I. správkyne podstaty úpadcu S., zastúpenej Mgr. Ing. V., proti žalovanému C., o zaplatenie 3 922 009,41 € (118 154 455,22 Sk), ktorá sa viedla na Krajskom súde v Žiline pod sp. zn. 15 Cb 18/04, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 20. decembra 2005 č. k. 1 Obo 325/2005 – 80, takto r o z h o d o l : Napadnuté uznesenie odvo
Právna veta: Podľa § 47 ods. 1 O.s.p., do vlastných rúk treba doručiť písomnosti, pri ktorých tak ustanovuje zákon, a iné písomnosti, ak to nariadi súd. Nedodržanie zákonom stanoveného postupu pri doručení zásielky určenej do vlastných rúk má za následok neúčinnosť doručenia zásielky

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4Cdo 362 /2012 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. , bývajúcej v K. , zastúpenej JUDr. E. , advokátkou v R. , proti žalovanej G. , so sídlom v B. , o 3 321,65 Eur (100.068, Sk) s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 17C 189/2005, o dovolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 25. februára 2009 , sp. zn. 4Co 300/2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Sl
Právna veta: Návrh má okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3) obsahovať meno, priezvisko, prípadne aj dátum narodenia a telefonický kontakt, bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov, údaj o štátnom občianstve, pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva, a musí byť z neho zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha. V posudzovanej veci žalobca dovolaním napadol rozhodnutie odvolacieho súdu vydané vo forme uznesenia, ktorým zrušil uznesenie o oprave záhlavia rozsudku súdu prvého stupňa v označení dátumu narodenia žalovanej. Náležitosti návrhu na začat ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. M. , H. , IČO X. , zastúpeného Mgr. A. M. , advokátkou , R. , proti žalovanej M. Z. , nar. X. , P. , o zaplatenie 5 851,25 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava II v Bratislave pod sp. zn. 22Cb/154/2010, na dovolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 3Cob/497/2011 -67 z 30. apríla 2012, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Sloven
Právna veta: Slovenský pozemkový fond je právnickou osobou, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, nie je zriadená na podnikanie a ktorá svoju činnosť vykonáva podľa zákona č. 330/1991 Zb. a osobitných predpisov vo verejnom záujme a z tejto činnosti vznikajú práva a záväzky (§ 34 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb., § 1 Štatútu Slovenského pozemkového fondu účinného od 1. januára 2002). Na účely spravovania nehnuteľností podľa odseku 3 pozemkový fond za podmienok ustanovených osobitnými predpismi (zákon č. 229/1991 Zb., 503/2003 Z.z. atď.) a zákonom č. 330/1991 Zb. prevádza bezplatne do vlastn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Ing. I. P., proti odporcovi: Obvodný pozemkový úrad v Liptovskom Mikuláši, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu č. 71-2004/00692-Uh zo dňa 3. marca 2005, konajúc o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline č.k. 23 Sp 37/2009-34 zo dňa 23. júna 2009, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Žiline
MENU