Nájdené rozsudky pre výraz: ústavný princíp rovnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 74

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

124 dokumentov
404 dokumentov
18 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Diskriminácia
Právna veta: Znaky diskriminačného konania a porušenia povinnosti zamestnávateľa zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ($ 13 ods. 5 Zákonníka práce v znení do 30. júna 2004) má postup zamestnávateľa, ktorý svojim zamestnancom odmenu vyplatil, a výlučným dôvodom na jej nevyplatenie jedinému z nich bolo, že tento zamestnanec podal na zamestnávateľa sťažnosť.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. Jozefa Kolcuna v právnej veci navrhovateľa F. B., bývajúceho v R., proti odporcovi S., so sídlom v L., o 42 280,- Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Liptovský Mikuláš pod sp. zn. 12 C 265/2004, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z
Právna veta: Z ustanovenia § 564 ods. 5 Trestného poriadku účinného od 1. ja-nuára 2006 vyplýva, že vo veciach, v ktorých bola podaná obžaloba na okresný alebo krajský súd do 31. decembra 2005, sa konaním podľa doterajších predpisov rozumie aj konanie o dôvodoch a leho-tách väzby, vrátane konania o návrhu na predĺženie lehoty väzby Najvyšším súdom. To znamená, že lehota trvania väzby sa v týchto prípadoch posudzuje podľa § 71 ods. 2 Trestného poriadku, účinné- ho do 1. januára 2006, v zmysle ktorého celková doba trvania väzby v prípade skutku napĺňajúceho znaky obzvlášť závažného zločinu podľa nového Trest ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Pri sledovaní rozhodnutí senátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa zistilo, že nepostupujú jednotne pri výklade prechodného ustanovenia § 564 ods. 5 Trestného poriadku (zákon č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov) v súvislosti s ustanovením § 76 ods. 6 nového Trestného poriad­ ku upravujúcim nanovo od 1. januára 2006 celkovú dobu trvania väzby. Jedna časť senátov, rozhodujúc o návrhoch predsedov senátov krajského súdu na predĺženie lehoty trvania väzby podľa § 71
Právna veta: Ustanovenie § 146 OSP vyjadruje výnimku zo zásady náhrady trov konania podľa pomeru úspechu vo veci, ktorá je vyjadrená v § 142 OSP. Ustanovenie § 146 ods. 1 písm. d/ OSP sa uplatňuje bez akéhokoľvek zohľadnenia ústavného princípu rovnosti subjektov občianskeho súdneho konania, ktorého rešpektovanie je základnou požiadavkou ústavnosti postupu občianskoprávneho súdu. Ustanovenie § 146 ods. 2 OSP vyžaduje zodpovednosť za zavinenie účastníka, ktorého procesný úkon mal za následok zastavenie konania. Otázka zavinenia sa teda hodnotí iba podľa procesného výsledku. Druhá veta tohto ustanovenia je v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Anton Kovalík , s miestom podnikania Tvrdošín, Vladina č. 717/68, 027 44, zastúpený Mgr. Gabrielom Vonsom, advokátom, so sídlom v Námestove, ul. Mieru č. 282, proti žalovanej: Obec Suchá Hora , Suchá Hora č. 252, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej z 19. apríla 2013, číslo 63/2013 o pokut e, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 15. júla 2013 ,
Právna veta: Podľa § 18 O.s.p. účastníci majú v občianskom súdnom konaní rovnaké postavenie. Majú právo konať pred súdom vo svojej materčine alebo v jazyku, ktorému rozumejú. Súd je povinný zabezpečiť im rovnaké možnosti na uplatnenie ich práv. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Medzi základné práva nepochybne patrí aj právo na súdnu ochranu a inú právnu ochranu, ktoré garantuje rovnaké postavenie účastníkov v konaní a takisto právo každého, kto vyhlási, že neovláda jazyk, v ktorom sa vedie konanie, na tlmočníka. V citovanom ustanovení § 18 O.s.p. j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu W. K., bývajúceho v P., zastúpeného JUDr. J. C., advokátom so sídlom v T., proti žalovanému JUDr. F. L., bývajúcemu v B., zastúpenému JUDr. A. B., advokátom so sídlom v B., o zaplatenie 3 714,23 € (111 895,-- Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 12 C 141/2000, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 9. júna 2009 sp. z
Právna veta: Podľa § 18 O.s.p. účastníci majú v občianskom súdnom konaní rovnaké postavenie. Majú právo konať pred súdom vo svojej materčine alebo v jazyku, ktorému rozumejú. Súd je povinný zabezpečiť im rovnaké možnosti na uplatnenie ich práv. V citovanom zákonnom ustanovení je vyjadrená zásada rovnakého postavenia účastníkov v konaní ako prejav ústavného princípu rovnosti účastníkov upraveného v Čl. 47 ods. 3 Ústavy SR. V rámci tejto zásady je predmetom úpravy právo účastníka vystupovať v konaní vo svojom materinskom jazyku (Čl. 47 ods. 4 Ústavy SR). Toto právo v sebe zahŕňa nielen právo v materin ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu V. B., bývajúceho v M., proti žalovaným 1/ Ľ. L., bývajúcemu v P., toho času B., 2/ V. L., bývajúcej v T., v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. R. S., advokátom, Advokátska kancelária so sídlom v M., o zaplatenie 1 659,70 Eur (50 000,-- Sk), vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 29 C 235/2005, o dovolaní žalovanej 2/ proti rozsudku Krajského súdu v Prešove zo 16. januára 2008
Právna veta: V tejto súvislosti dovolací súd považuje za potrebné dodať, že súdy síce majú poučovaciu povinnosť v zmysle § 5 ods. 1 O.s.p., avšak obsahom poučenia účastníka súdom podľa tohto ustanovenia je iba poučenie o procesných právach a procesných povinnostiach. Procesné práva a povinnosti sú obsahom procesnoprávnych vzťahov, ktoré vznikajú po začatí občianskeho súdneho konania. Súd je povinný poučiť účastníkov konania najmä o tom, aké procesné práva im priznávajú a aké procesné povinnosti im ukladajú procesnoprávne predpisy, ako treba nimi urobené procesné úkony vykonať, aby vyvolali nimi sledo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3MCdo/23/2011 7209227571 27.03.2014 JUDr. Daniela Sučanská ECLI:SK:NSSR:2014:7209227571.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu A. R., bývajúceho v E., zastúpeného JUDr. Dušanom Antolom, advokátom so sídlom v Košiciach, Konopná č. 18, proti žalovanému VSŽ Zlievarne spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v likvidácii, so sídlom v Košici
Právna veta: Poučovacia povinnosť súdov principiálne zakotvená v doterajšom ustanovení § 5 ods. 1 O.s.p. sa vzťahovala výlučne len na procesné práva a povinnosti účastníkov vyplývajúce pre nich z Občianskeho súdneho konania. Súd bol povinný poučiť účastníkov konania najmä o tom, aké práva im priznávajú a aké povinnosti im ukladajú procesné predpisy, ako je potrebné nimi zamýšľané procesné úkony vykonať, aby sledovali procesné účinky, prípadne ako je potrebné odstrániť vady už vykonaných procesných úkonov, aké právne následky sú spojené s prevedenými procesnými úkonmi a ako je potrebné splniť procesnú povin ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6305204976 Dátum vydania rozhodnutia: 29. novembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Helena Haukvitzová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6305204976.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu R. B., bývajúceho vo N., zastúpeného advokátkou JUDr. Máriou Stahovcovou, so sídlom v Brezne, ČSA 18, proti žalovanej B. Q., bývajúcej v C., zastúpenej advokátom JUDr. Ľubomírom Kaščákom, so sídlom v Banskej Byst
Kľúčové slová: poučovacia povinnosť súdu
Právna veta: Obsahom ústavného práva na právnu pomoc v konaní pred súdmi je aj poučovacia povinnosť súdu v občianskom súdnom konaní upravená v § 5 ods. 1 O. s. p. Poučovacia povinnosť súdu sa týka predovšetkým tých procesných práv a povinností, ktorých realizácia alebo rešpektovanie má základný význam pre kvalitu zabezpečenia a realizácie základného práva na súdnu ochranu. Optimálne plnenie poučovacej povinnosti vyžaduje materiálne chápanie tejto povinnosti súdu a súčasne aj odmietnutie prílišného formalizmu pri plnení manudukčnej povinnosti súdu. Tieto dve základné pravidlá umožnia súdu vyhnúť sa všetkým ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 385 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v o veci žalob cu P. , bývajúceho v P., D. , v dovolacom konaní zastúpen ého JUDr. L. , advokátom so sídlom v H. , proti žalovan ému M. , so sídlom v H. , IČO : X. , v dovolacom konaní zastúpen ému JUDr. A. , ad vokáto m so sídlom v S., o určenie, že na nehnuteľnosti nevzniklo vecné bremeno , vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 9C/48/2013 , o dovolan í žalob cu proti rozsudku K
Právna veta: 1. Ústavný súd Slovenskej republiky nie je oprávnený posudzovať zákonnosť rozhodnutia, proti ktorému bola ústavná sťažnosť podaná. Jeho úlohou je zistenie, či napadnutým rozhodnutím bolo porušené základné právo, v danom prípade to, ktoré je upravené v čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky. Ústavný súd preto považoval za potrebné zaoberať sa nie zákonnou právnou argumentáciou, ktorou bola odôvodňovaná opodstatnenosť ústavnej sťažnosti, ale iba jej ústavnoprávnymi aspektmi. 2. Ústavný princíp rovnosti účastníkov konania je v správnom konaní vymedzený v § 4 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na verejnom zasadnutí senátu 21. apríla 1998 prerokoval ústavnú sťažnosť M. K., bytom H., zastúpenej JUDr. A. B., advokátkou, K., proti Okresnému úradu v Komárne vo veci porušenia základného práva upraveného v čl. 47 ods. 3 v spojení s čl. 13 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky rozhodnutím Okresného úradu v Komárne, odboru pozemkového, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. j. 9/88/97/3-F z 28. januára 1997 a 24. apríla 1998 takto r o z h o d o
Právna veta: Pri rozhodovaní o trovách konania sa uplatňuje zásada zodpovednosti za výsledok, ktorá je obmedzená iba v prípadoch, v ktorých to zákon expressis verbis upravuje. Ďalšou všeobecne platnou zásadou je, že účastník konania má právo iba na náhradu tých trov konania, ktoré boli potrebné na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva. Nemožno preto priznať náhradu trov konania, hoci aj plne úspešnému účastníkovi konania v prípade, ak má náhrada trov pozostávať z trov, ktoré neboli účelne vynaložené. Účelnosť vynaložených trov bude vždy závisieť od konkrétnych okolností danej veci. Záver o neúčelnosti t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. B. , bývajúceho v o V. , zastúpeného P., so sídlom v K. , v mene a na účet ktorej koná advokát JUDr. M. P., PhD., proti žalovaným 1/ H. F. , rod. L. , t. č. na neznám om mieste, 2/ F. L. , t. č. na neznámom mieste, 3/ A. L. , t. č. na neznámom mieste, 4/ M. L. , t. č. na neznámom mieste, 5/ L. L. , t. č. na neznámom mieste, 6/ C. K. , rod. L. , t. č. na neznámom mieste, 7/ F.
MENU