Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1000511
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60876
USSR: 33970
NSČR: 116494
NSSČR: 62635
USČR: 75976
EUR-LEX (sk): 11437
EUR-LEX (cz): 11475
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 415630
Krajské súdy (ČR): 38862
Posledná aktualizácia
19.05.2019 23:14

Nájdené rozsudky pre výraz: ústna kúpna zmluva


Približný počet výsledkov: 24 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: ústna kúpna zmluva
  • ustny nájdené 7407 krát v 3307 dokumentoch
  • kupny nájdené 24988 krát v 3461 dokumentoch
  • zmluva nájdené 162549 krát v 16757 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 13 dokumentov
Krajské súdy SR 425 dokumentov


Právna veta: Oprávneným držiteľom nehnuteľnosti, ktorý je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že je jej vlastníkom, nemôže byť ten, kto do jej držby vstúpil za účinnosti Občianskeho zákonníka v znení do 31. decembra 1991 na základe zmluvy o prevode nehnuteľnosti, ktorá nebola uzatvorená v písomnej forme.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubora Šeba a členov senátu JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Edity Bakošovej, v právne j veci žalobcov v Trnave, Hlavná 42, proti žalovaným PARTNERS, spol. s r.o., so sídlom v Hlohovci, Nám. sv. Michala 30/27, za účasti vedľajšej účastníčky na strane žalovaných M. R. , bytom O. , zastúpenej JUDr. Roman om Cibulkom, advokátom v Trnave, Hlavná 13, o určenie vlastníckeho práva a protinávrhu .
Právna veta: Zmysel právnej úpravy odporovateľnosti spočíva v zabezpečení ochrany veriteľa pred právnymi úkonmi dlžníka, ktoré vedú k zmenšeniu majetku dlžníka, a tým aj k zmareniu, či ohrozeniu možnosti, aby pohľadávka veriteľa mohla byť z majetku dlžníka uspokojená. Podstata odporovateľnosti právneho úkonu spočíva v tom, že odporovateľný právny úkon stráca na základe právoplatného rozhodnutia súdu v určených prípadoch účinnosť iba voči oprávnenej osobe, t.j. voči veriteľovi. Právne úkony, ktoré možno odporovať sú svojou povahou nielen právnymi úkonmi, na základe ktorých dochádza k scudzeniu majetku (napr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 1 000 Sk titulom zaplateného súdneho poplatku, vo zvyšku návrh na náhradu trov konania zamietol. Konanie v časti určenia neplatnosti ústnej kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim D. M. spol. s r.o., Š. a kupujúcim Ing. J. Š., ktorou predávajúci previedol na kupujúceho .
Právna veta: Podľa zásady neformálnosti obchodno-záväzkových vzťahov môže byť kúpna zmluva uzavretá písomne, ústne ale aj konkludentne. Z obsahového vymedzenia kúpnej zmluvy podľa citovaného ustanovenia § 409 ods. 1 Obch. zák. vyplývajú jej podstatné náležitosti, ktorými je vymedzená ako osobitný typ zmluvy a ktoré ju odlišujú od ostatných zmluvných typov. Je preto nevyhnutné, aby v konaní bolo riadne a nad akúkoľvek pochybnosť preukázané splnenie všetkých zákonných podstatných náležitostí, inak ku vzniku kúpnej zmluvy nedôjde. Vymedzenie podstatných náležitostí má kogentnú povahu (§ 263 ods. 2 Obch. zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , keď považuje rozsudok odvolacieho súdu za vecne sprá vny. Poukázal na to, že medzi žalobcom a žalovaným došlo k uzavretiu ústnej kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bolo vozidlo BMW 530 xD. S konateľom žalovaného Ing. M. sa dohodol na cene a túto zaplatil. S .
Právna veta: Vydržanie je osobitný originálny spôsob nadobudnutia vlastníctva. V prípade splnenia zákonom určených podmienok dochádza k nemu priamo zo zákona, nevyžaduje sa k tomu rozhodnutie štátneho orgánu. K tomu, aby bolo možné nadobudnúť vlastnícke právo vydržaním, musia byť splnené zároveň tieto zákonné predpoklady: a/ nadobúdateľ je oprávneným držiteľom veci po celú vydržaciu dobu, b/ nepretržitosť vydržacej doby, ktorou je neprerušovaný stav užívania predmetu vydržania počas zákonom ustanovenej doby, c/ spôsobilý predmet vydržania. Predpokladom vydržania je skutočnosť, že držiteľ je so zreteľom na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... závere konštatoval, že pokiaľ medzi žalobcami , ako kupujúcimi , a právno u predchodkyňou žalovanej , ako predávajúcou , bola uzavretá ústna kúpna zmluva o prevode predmetných nehnuteľ ností napriek tomu, keďže Občiansky zákonník v ustanovení § 46 ods. 1 a ... nakladali ako so svojou vlastnou. Vychádzal zo zistenia, že medzi žalobcami a právnou predchodkyňou žalovanej bola uzavretá ústna kúpna zmluva a že predávajúca chcela dať veci do poriadku spísaním riadnej kúpnopredajnej zmluvy až potom , ako si .
Právna veta: Pokiaľ dovolateľka vytýkala odvolaciemu súdu, že nenapravil pochybenie súdu prvej inštancie, ktorý odmietol vykonať dôkaz ňou navrhovaný, treba uviesť, že uvedený dôvod sám osebe prípustnosť dovolania podľa § 237 ods. 1 O. s. p. nezakladá. Súdna prax už viackrát judikovala, že nevykonanie dôkazov navrhovaných účastníkom konania nemožno považovať za taký postup súdu, ktorým súd odníme účastníkovi možnosť konať pred súdom (napr. uznesenie NS SR uverejnené v Zbierke rozhodnutí a stanovísk súdov SR pod č. 37/1993). Dovolací súd poukazuje aj na rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republik ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... s. p.22. Žalovaná namieta, že konštatovanie súdu prvej inštanc ie a odvolacieho súdu, že žalovaná so žalobcom uzavrela ústnu kúpnu zmluvu na predmet kúpy, ktorého zaplatenia sa žalobca domáha žalobou v tejto veci, nezodpovedá vykonaným dôkazom a túto vadu ... že medzi žalobcom a žalovanou bola v súlade s Dohovorom OSN o zmluvách o medzin árodnej kúpe tovaru uzavretá ústna kúpna zmluva. O dohode a podmienkach zmluvy napovedá nielen predloženie potvrdenia Poľnobanky, a. s., o poskytnutí úveru žalovanej z 13. .
Právna veta: Podľa § 96 ods. 1 O. s. p. žalobca môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. Ide o dispozičný úkon účastníka konania, jedná sa o procesný úkon voči súdu, ktorým prejavuje vôľu, aby sa nekonalo a o veci meritórne nerozhodlo. Súd konanie nezastaví, ak žalovaný so späťvzatím návrhu z vážnych dôvodov nesúhlasí; v takom prípade súd po právoplatnosti uznesenia pokračuje v konaní (§ 96 ods. 2 O. s. p.). Posúdenie dôvodnosti nesúhlasu so späťvzatím ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 12. 02. 2009 žalobca na základe vyjad renia žalovaných v 1. a 2. rade , že predmetné nehnuteľnosti odpredali na základe ústnej kúpnej zmluvy tretej osobe , zobral žalobu voči žalovaným 1. a. 2. rade späť z dôvodu nedostatku pasívnej legitimácie a žiadal konanie voči .
Merito o určenie právneho dôvodu a výšky pohľadávky proti podstate
... aj zmluvu o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí. Pohľadávka vo výške 6 726 056,40 Sk s prísl. je nárokovaná z ústnej kúpnej zmluvy a pohľadávka vo výške 1 845 000 ,-- Sk s prísl. je navrhovateľom uplat nená z titulu ušlého nájomného zo zmluvy .
Merito o zaplatenie 1 132 550,- Sk s prísl.
... č. 128/1997 z 28. augusta 1997 za výzvu na úhradu kúpnej ceny. Nestotožnil sa s tvrdením žalovaného o uzavretí ústnej kúpnej zmluvy dňa 28. augusta 1997, ktorého dôsledkom bolo vystavenie predmetnej faktúry. V konaní nebola preukázaná ani neplatnosť dohody o započítaní zo .
Merito o zaplatenie 1 000 000,-- Sk
... veci rozsudok prvostupňového súdu potvrdil. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že mal preukázané, že medzi žalobcom a žalovaným došlo k uzavretiu ústnej kúpnej zmluvy na základe objednávky žalobcu, z ktorej je nepochybné, že tovar má byť dodaný do žalobcovho skladu v P.. Podľa názoru .
Merito DPH, neunesenie dôkazného bremena
... súde odstránený a krajský súd ani neskúmal, či mali žalobkyňa a spoločnosť JK TV, s. r. o, medzi sebou uzavretú ústnu kúpnu zmluvu , v zmysle ktorej mali určený druh a množstvo dodaného tovaru a na základe ktorej spoločnosť JK TV, s. r. o .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.