Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
958234
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 54681
USSR: 33177
NSČR: 113234
NSSČR: 61104
USČR: 74288
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 412387
Krajské súdy (ČR): 37010
Posledná aktualizácia
21.01.2019 04:55

Nájdené rozsudky pre výraz: ústna kúpna zmluva


Približný počet výsledkov: 25 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: ústna kúpna zmluva
  • ustny nájdené 6841 krát v 2949 dokumentoch
  • kupny nájdené 23191 krát v 3191 dokumentoch
  • zmluva nájdené 154386 krát v 15634 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 12 dokumentov
Krajské a okresné súdy SR 416 dokumentov


Právna veta: Občiansky zákonník v znení platnom v čase vstupu žalobcov do držby pozemku (v roku 1975) nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním vôbec neupravoval. Možnosť nadobudnutia vlastníckeho práva takýmto spôsobom bola zavedená až novelou vykonanou zákonom č. 131/1982 Zb., účinnou od 1. apríla 1983. Rozsah subjektov vydržania bol však obmedzený (vydržanie bolo obmedzené na občanov) a rovnako bol obmedzený aj rozsah predmetov vydržania, keď nebolo možné vydržať vlastnícke právo najmä k pozemkom. Novelou Občianskeho zákonníka vykonanou zákonom č. 509/1991 Zb., účinnou od 1. januára 1992, boli tieto obm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
4 Cdo 361/2012 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubora Šeba a členov senátu JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Edity Bakošovej, v právnej veci žalobcov 1/ J. P., 2/ B. P., obaja bytom D., zastúpených JUDr. Petrom Horváthom, advokátom v T., Hlavná 42, proti žalovaným 1/ Ing. J. S., 2/ M. S., obaja bytom H., zastúpeným Advokátskou kanceláriou LYSO & PARTNERS, spol. s r.o., so sídlom v H., Nám. sv. Michala 30/27, za účasti ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Zmysel právnej úpravy odporovateľnosti spočíva v zabezpečení ochrany veriteľa pred právnymi úkonmi dlžníka, ktoré vedú k zmenšeniu majetku dlžníka, a tým aj k zmareniu, či ohrozeniu možnosti, aby pohľadávka veriteľa mohla byť z majetku dlžníka uspokojená. Podstata odporovateľnosti právneho úkonu spočíva v tom, že odporovateľný právny úkon stráca na základe právoplatného rozhodnutia súdu v určených prípadoch účinnosť iba voči oprávnenej osobe, t.j. voči veriteľovi. Právne úkony, ktoré možno odporovať sú svojou povahou nielen právnymi úkonmi, na základe ktorých dochádza k scudzeniu majetku (napr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 1 000 Sk titulom zaplateného súdneho poplatku, vo zvyšku návrh na náhradu trov konania zamietol. Konanie v časti určenia neplatnosti ústnej kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim D. M. spol. s r.o., Š. a kupujúcim Ing. J. Š., ktorou predávajúci previedol na kupujúceho ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Podľa zásady neformálnosti obchodno-záväzkových vzťahov môže byť kúpna zmluva uzavretá písomne, ústne ale aj konkludentne. Z obsahového vymedzenia kúpnej zmluvy podľa citovaného ustanovenia § 409 ods. 1 Obch. zák. vyplývajú jej podstatné náležitosti, ktorými je vymedzená ako osobitný typ zmluvy a ktoré ju odlišujú od ostatných zmluvných typov. Je preto nevyhnutné, aby v konaní bolo riadne a nad akúkoľvek pochybnosť preukázané splnenie všetkých zákonných podstatných náležitostí, inak ku vzniku kúpnej zmluvy nedôjde. Vymedzenie podstatných náležitostí má kogentnú povahu (§ 263 ods. 2 Obch. zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konania, keď považuje rozsudok odvolacieho súdu za vecne správny. Poukázal na to, že medzi žalobcom a žalovaným došlo k uzavretiu ústnej kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bolo vozidlo BMW 530 xD. S konateľom žalovaného Ing. M. sa dohodol na cene a túto zaplatil. S ...
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: Vydržanie je osobitný originálny spôsob nadobudnutia vlastníctva. V prípade splnenia zákonom určených podmienok dochádza k nemu priamo zo zákona, nevyžaduje sa k tomu rozhodnutie štátneho orgánu. K tomu, aby bolo možné nadobudnúť vlastnícke právo vydržaním, musia byť splnené zároveň tieto zákonné predpoklady: a/ nadobúdateľ je oprávneným držiteľom veci po celú vydržaciu dobu, b/ nepretržitosť vydržacej doby, ktorou je neprerušovaný stav užívania predmetu vydržania počas zákonom ustanovenej doby, c/ spôsobilý predmet vydržania. Predpokladom vydržania je skutočnosť, že držiteľ je so zreteľom na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ako so svojou vlastnou. Vychádzal zo zistenia, že medzi žalobcami a právnou predchodkyňou žalovanej bola uzavretá ústna kúpna zmluva a že predávajúca chcela dať veci do poriadku spísaním riadnej kúpnopredajnej zmluvy až potom, ako si vyporiada ... V závere konštatoval, že pokiaľ medzi žalobcami, ako kupujúcimi, a právnou predchodkyňou žalovanej, ako predávajúcou, bola uzavretá ústna kúpna zmluva o prevode predmetných nehnuteľností napriek tomu, keďže Občiansky zákonník v ustanovení § 46 ods. 1 a § ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Pokiaľ dovolateľka vytýkala odvolaciemu súdu, že nenapravil pochybenie súdu prvej inštancie, ktorý odmietol vykonať dôkaz ňou navrhovaný, treba uviesť, že uvedený dôvod sám osebe prípustnosť dovolania podľa § 237 ods. 1 O. s. p. nezakladá. Súdna prax už viackrát judikovala, že nevykonanie dôkazov navrhovaných účastníkom konania nemožno považovať za taký postup súdu, ktorým súd odníme účastníkovi možnosť konať pred súdom (napr. uznesenie NS SR uverejnené v Zbierke rozhodnutí a stanovísk súdov SR pod č. 37/1993). Dovolací súd poukazuje aj na rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republik ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že medzi žalobcom a žalovanou bola v súlade s Dohovorom OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru uzavretá ústna kúpna zmluva. O dohode a podmienkach zmluvy napovedá nielen predloženie potvrdenia Poľnobanky, a. s., o poskytnutí úveru žalovanej z 13. ... O. s. p.22. Žalovaná namieta, že konštatovanie súdu prvej inštancie a odvolacieho súdu, že žalovaná so žalobcom uzavrela ústnu kúpnu zmluvu na predmet kúpy, ktorého zaplatenia sa žalobca domáha žalobou v tejto veci, nezodpovedá vykonaným dôkazom a túto vadu ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Právna veta: Podľa § 96 ods. 1 O. s. p. žalobca môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. Ide o dispozičný úkon účastníka konania, jedná sa o procesný úkon voči súdu, ktorým prejavuje vôľu, aby sa nekonalo a o veci meritórne nerozhodlo. Súd konanie nezastaví, ak žalovaný so späťvzatím návrhu z vážnych dôvodov nesúhlasí; v takom prípade súd po právoplatnosti uznesenia pokračuje v konaní (§ 96 ods. 2 O. s. p.). Posúdenie dôvodnosti nesúhlasu so späťvzatím ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dňa 12. 02. 2009 žalobca na základe vyjadrenia žalovaných v 1. a 2. rade, že predmetné nehnuteľnosti odpredali na základe ústnej kúpnej zmluvy tretej osobe, zobral žalobu voči žalovaným 1. a. 2. rade späť z dôvodu nedostatku pasívnej legitimácie a žiadal konanie voči ...
Súvisiace predpisy:
81/2010
Merito určenie vlastníctva k nehnuteľnosti
... predchodcovia odporcu, ktorí neboli evidovaní ako vlastníci pozemku a rodinného domu na ňom postaveného , tvrdili, že vlastníctvo k pozemku nadobudli ústnou kúpnou zmluvou uzavretou v roku 1935 s JUDr. V. Túto skutočnosť mali preukazovať doklady o úhrade kúpnej ceny. Na tomto pozemku postavili ...
Súvisiace predpisy:
46/1948, 138/1991, 40/1964, 6/2000, 270/2000, 131/1982, 481/2006, 11/2008, 293/1992
Merito o zaplatenie 1 000 000,-- Sk
... veci rozsudok prvostupňového súdu potvrdil. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že mal preukázané, že medzi žalobcom a žalovaným došlo k uzavretiu ústnej kúpnej zmluvy na základe objednávky žalobcu, z ktorej je nepochybné, že tovar má byť dodaný do žalobcovho skladu v P.. Podľa názoru ...
Súvisiace predpisy:
513/1991, 40/1964, 3/2007
Merito o zaplatenie 288.348,80 Sk s prísl.
... o 2 kúpne zmluvy (kúpna zmluva za repku olejnú a kúpna zmluva na dodanie materiálových vstupov na výrobu repky olejnej). Ústna kúpna zmluva bola spresnená v písomnej forme, kde sa kúpna cena spresnila - bod 2 citovanej prílohy č. 2. Keďže žalovaný sa dostal ...
Súvisiace predpisy:
513/1991, 655/2004, 29/2008, 46/2004
Merito zaplatenie sumy
... zákonníka, ako združenie osôb za účelom dosiahnutia dojednaného účelu, voči žalovanému pohľadávku za zaplatenie ceny za dodaný tovar na základe ústnej kúpnej zmluvy. Ide teda o občianskoprávny vzťah. Preto pre posúdenie prípustnosti dovolania musí byť splnená aj podmienka daná dikciou citovaného ustanovenia 5 ...
Súvisiace predpisy:
90/1996, 513/1991, 40/1964, 17/2007
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.