Nájdené rozsudky pre výraz: uzavretie manželstva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 109

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

35 dokumentov
827 dokumentov
18 dokumentov
36 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: I. Účelové manželstvo predstavuje také manželstvo, k uzatvoreniu ktorého došlo s cieľom získať pobyt, pričom preukázať takýto účel manželstva je povinnosťou správnych orgánov. II. Účelové manželstvo je taký zväzok, pri ktorého uzavretí boli dané dva úmysly snúbencov: jednak úmysel negatívny, neviesť spoločný rodinný život ako manželia, a potom úmysel pozitívny, totiž obísť zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. III. Pri preukazovaní účelovosti manželstva je nutné sa zamerať ako na úmysel obchádzať z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Predmetom kasačnej sťažnosti bol rozsudok krajského súdu v B. B., ktorý zamietol žalobu, ktorou sa žalobca (ďalej len „sťažovateľ“) domáhal ochrany svojich práv proti rozhodnutiu žalovaného, ktorý zamietol v plnom rozsahu odvolanie sťažovateľa a potvrdil rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa zo dňa 26.06.2015, ktorým bola sťažovateľovi zamietnutá žiadosť o udelenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky na 5 rokov na účel podľa § 43 ods. 1 písm. a/ZPC, v súlade s ustanovením § 48 ods
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zásada slovenského práva, že osvojiť možno len maloletého, nie je takou zásadou, na ktorej podľa § 36 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov treba bezvýhradne trvať. Vyplýva to aj z článku 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach, podľa ktorého muži a ženy, vekom spôsobilí, majú právo založiť rodinu v súlade s vnútroštátnymi zákonmi. Uvedený článok chráni jednorazové akty, ako napríklad uzavretie manželstva alebo osvojenie dieťaťa. Ak sa rodinný vzťah medzi osvojiteľom a osvojencom vytvorí už v čase osvojenia, odkedy osvojenec žije v rodi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Donaustadt rozsudkom z 15. apríla 1999 schválil osvojenie plnoletej Alice V. na základe písomnej zmluvy z 11. februára 1998, keď dospel k záveru, že na základe vzťahu osvojiteľky k osvojencovi zodpovedá vzťahu pokrvnej matky a jej dieťatu, pričom vekový rozdiel, ktorý nedosahuje zákonom určený normálny vekový rozdiel 18 rokov o 1 rok, 8 mesiacov a 15 dní, možno ešte považovať za nepatrný. Alica V. podala návrh na uznanie tohto rozsudku na území Slovenskej republiky. Generálny pro
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: V podmienkach Slovenskej republiky je inštitút manželstva upravený v zákone o rodine a je definovaný (čl. 1 základných zásad, § 1, § 2) ako zväzok muža a ženy; manželstvo vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť manželstvo po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom: - ide o muža a ženu, - súhlasné vyhlásenie snúbencov (muža a ženy), - verejné súhlasné vyhlásenie pred orgánom obce alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku, alebo pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, alebo v cudzine pred orgánom Slovenskej republiky na to určený ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžo/5/2012 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalobcov: 1) Bc. J. B., narodený X., bytom v B., J., 2) M. Ž., narod
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov neobsahuje úpravu dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu dôchodcu, a preto od 1. januára 2004 nárok na zvýšenie dôchodku z tohto dôvodu uţ nemôţe vzniknúť. Po 31. decembri 2003 je moţná výplata dôchodku upraveného z dôvodu jediného zdroja príjmu dôchodcu v takej výške, na ktorú bol dôchodok upravený, len počas nepretrţitého trvania podmienok ustanovených v § 54 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky I. H., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o zvýšenie dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu, na odvolanie odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 1. decembra 2008, č.k. 14Sd 141/2008-21, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Trenčíne z 1. decembra 2008, č.k. 14Sd 14
Kľúčové slová: vdovecný dôchodok - osoba zomrela pred 1. januárom 2004 manželstvo
R 66/2008
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Ak vdovec uzavrel nové manželstvo, nemá po predchádzajúcej manželke nárok na vdovecký dôchodok podlá § 293n ods. 6 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov bez ohľadu na skutočnosť, že jeho ďalšie manželstvo zaniklo.

Úryvok z textu:
Krajský súd v P. rozsudkom z 5. júna 2007 potvrdil rozhodnutie odporkyne z 19. decembra 2006, ktorým podľa § 293n ods. 6 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení") zamietla žiadosť navrhovateľa o vdovecký dôchodok a účastníkom náhradu trov konania nepriznal. V odôvodnení rozsudku sa stotožnil so stanoviskom odporkyne, že navrhovateľ uzatvorením nového manželstva stratil postavenie vdovca, podľa ktorého ne
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pohľadávka veriteľa voči manželovi, ktorá vznikla za trvania jeho skoršieho manželstva, nemôže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktorý bol nadobudnutý za trvania jeho neskoršieho manželstva.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne L. W. , bývajúcej v Š., zastúpenej JUDr. P. L. , advokátom so sídlom v B. , proti žalovanému Ing. A. O. , bývajúcemu v B. , zastúpenému JUDr. R. Ž. , advokátom so sídlom v B. , o vylú čenie veci z exekúcie , vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 45 C 153/2007, o dovolaní žalob kyne proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo 17. septembra 2009 sp. zn. 12 Co 289
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z ustanovenia § 125 O.s.p. vyplýva, že za dôkaz môžu slúžiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť stav veci, najmä výsluch svedkov, znalecký posudok, správy a vyjadrenia orgánov, fyzických osôb a právnických osôb, listiny, ohliadka a výsluch účastníkov. Pokiaľ nie je spôsob vykonania dôkazu predpísaný, určí ho súd. Z ustanovenia § 220 O.s.p. vyplýva, že odvolací súd zmení rozhodnutie súdu prvého stupňa, ak nie sú splnené podmienky pre jeho potvrdenie (§ 219), ani jeho zrušenie (§ 221 ods. 1). Podľa § 213 ods. 1 O.s.p. odvolací súd je viazaný skutkovým stavom, tak ako ho zistil sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. S., zastúp eného JUDr. D. K. , proti žalovanej Š. P.J., zastúpen ej Mgr. E. G. , o zrušenie spoločného nájmu bytu , vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 4 C 233/1998, o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne zo 16. apríla 2008, sp. zn. 5 Co 293/2007 takto r o z h o d o l : Naj vyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Trenčíne z
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Z dikcie § 7 ods. 2 písm. a/ zákona č. 40/1993 Z. z. vyplýva, že žiadateľ, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený pobyt a uzavrel manželstvo so štátnym občanom Slovenskej republiky, môže požiadať o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky najskôr po piatich rokoch trvania tohto manželstva a žitia v tomto manželstve v spoločnej domácnosti na území Slovenskej republiky. Obe zákonom stanovené podmienky, trvanie manželstva a žitie v tomto manželstve v spoločnej domácnosti na území Slovenskej republiky, musia byť samozrejme splnené aj v čase rozhodovania žalovaného o tejto žiadost ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Sžo/107/2014 Identifikačné číslo spisu: 1013200602 Dátum vydania rozhodnutia: 26.10.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:1013200602.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUD
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov neobsahuje ustanovenie o úprave dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu, a preto za jeho účinnosti nemôže vzniknúť nový nárok na zvýšenie dôchodku z dôvodu jediného zdroja ani vtedy, ak je na dôchodcu výživou odkázané maloleté dieťa.

Úryvok z textu:
9So/ 75/2010 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Jany Henčekovej , PhD. v právnej veci navrhovateľky I. H. proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredi u, Ul. 29. augusta 8, Bratislava o invalidný dôchodok , na odvolanie navrhovateľky proti výroku I. rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 18. marca 2010, č.k. 14Sd/1 4
MENU