Nájdené rozsudky pre výraz: užívanie spoločnej veci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 34

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

13 dokumentov
312 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Rozhodnutím, ktorým súd vyhovie žalobe podielového spoluvlastníka o jeho návrhu v zmysle druhej vety § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka, nenahradzuje prejav vôle druhého spoluvlastníka, s ktorým žalobca nedosiahol dohodu o určitom spôsobe hospodárenia so spoločnou vecou. Prípustnosť žaloby podanej podľa tohto ustanovenia nie je podmienená preukázaním naliehavého právneho záujmu v zmysle § 137 písm. c/ Civilného sporového poriadku

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/127/2018 5115228136 17. júna 2019 JUDr. Oľga Trnková ECLI:SK:NSSR:2019:5115228136.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu G., nar. X.X.XXXX, bývajúceho v N., zastúpeného Karkó, s.r.o., advokátskou kanceláriou so sídlom v Žiline, Sad na Studničkách 1029/32, proti žalovanej P., nar. X.X.XXXX, bývajúcej v N., zastúpenej advokátkou JUDr. Sabínou Ho
Právna veta: Spoluvlastník, ktorý nesúhlasí s takým hospodárením so spoločnou vecou, ktoré určilo rozhodnutie spoluvlastníkov väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov (tzv. majoritný princíp), nemôže sa úspešne domáhať na súde rozhodnutia o inom hospodárení s touto vecou (toto právo má len vtedy, ak sa nedosiahne väčšina alebo dohoda spoluvlastníkov.) Prehlasovaný spoluvlastník sa musí rozhodnutiu väčšiny podriadiť.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Okresný súd v D. S. rozsudkom z 21. septembra 1995, č. k. 8 C 65/95-30 určil, že odporkyňa je oprávnená výlučne sama užívať nehnuteľnosť vedenú na LV č. 1133 kat. úz. Š. pare. č. 773-dom, súpisné číslo 386-zastavanú plochu vo výmere 644 m2 a pare. č. 774-záhradu vo výmere 458 m~ a uložil jej povinnosť platiť navrhovateľom 1) a 2) nájomné za užívanie ich spoluvlastníckeho podielu na domovej nehnuteľnosti sumu 51,66 Sk mesačne a za užívanie pozemkov sumu 76,52 Sk mesačne vždy do 20
Právna veta: Pre správne právne posúdenie veci je rozhodný výklad pojmu „spoločná vec“, pretože odvolací súd založil svoje zmeňujúce rozhodnutie na právnom názore, že zriadenie vecného bremena k spoluvlastníckemu podielu nie je hospodárením so spoločnou vecou. Tento záver zaujal odvolací súd s poukazom na to, že spoluvlastník môže svoj spoluvlastnícky podiel previesť na blízke osoby bez toho, aby porušil predkupné právo ostatných spoluvlastníkov vyplývajúce z § 140 Obč. zák. (ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe) a že súhlas ostatných ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Zity Nagypálovej a JUDr. Ivana Machyniaka, v právnej veci žalobcov 1/ M. A., bývajúceho v S., 2/ K. A., bývajúceho v B., 3/ Mgr. E. M., bývajúcej vo S., 4/ Mgr. Ľ. M., bývajúcej v B., všetci zastúpení JUDr. S., advokátom v B., proti žalovaným 1/ M. R., bývajúcej v S., 2/ Mgr. M. R., bývajúcej v S., 3/ Ing. K. R., bývajúcemu v S., všet
Právna veta: Podľa § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. Pojem “hospodárenie so spoločnou vecou“ zahŕňa aj užívanie spoločnej veci spoluvlastníkmi. Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním (§ 123 Občianskeho zákonníka). Právo vlastníka užívať vec znamená realizáciu úžitkovej hodnoty veci, teda užívať vec na ú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Ľubora Šeba a JUDr. Edity Bakošovej, v právnej veci žalobcov 1/ Ing. Š. V., bývajúceho v B., 2/ Ing. A. R., 3/ Š. R., oboch bývajúcich v B., proti žalovaným 1/ I. P., 2/ J. P., obom bývajúcim v B., zastúpeným JUDr. J. H., advokátom v B., o úpravu užívania spoločnej nehnuteľnosti, vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp.zn. 22
Právna veta: Nárok spoluvlastníka na náhradu za neužívanie spoločnej veci v rozsahu svojho spoluvlastníckeho podielu vyplýva z ustanovenia § 137 ods. 1 Obč. zákonníka. Jeho nevyhnutným predpokladom je užívanie tejto veci druhým spoluvlastníkom (ostatnými spoluvlastníkmi) nad rozsah jeho (ich) spoluvlastníckeho podielu. Neužívanie veci v rozsahu spoluvlastníckeho podielu spoluvlastníkom musí byť dôsledkom jej užívania druhým spoluvlastníkom nad rozsah svojho spoluvlastníckeho podielu. Len v takomto prípade sa spoluvlastník užívajúci spoločnú vec nad rozsah spoluvlastníckeho podielu podieľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc ov 1/ J. B. , bývajúcej v B. a 2/ K. H. , bývajúceho v K. , zastúpených JUDr. A. B. , advokátom so sídlom v B. , proti žalovanému P. , so sídlom v B. , zastúpen ému JUDr. P. A. , advokátom so sídlom v B. , o zaplatenie 4 390,49 EUR (132 268 ,-- Sk) s prísl. každému zo žalobcov , vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp.zn. 8 C 56/1997 , o dovolaní žalovaného proti rozsudku
Meritum Krádež
Kľúčové slová: krádežpriestupky proti majetku
R 60/1993
Právna veta: Za cudziu vec v zmysle § 247 ods. 1 Tr. zák. treba považovať vec, ktorá páchateľovi vlastnícky vôbec nepatrí, resp. mu nepatrí výlučne, za predpokladu, že s ňou nakladá tam uvedeným spôsobom ako s vlastnou, alebo spôsobom, ktorý je vyhradený výlučnému vlastníkovi, t. j. bez ohľadu na oprávnenia ďalších spoluvlastníkov. K posudzovaniu prípadov ťažby dreva v lesoch patriacich spoločenstvu urbariaristov členom tohto spoločenstva. Omyl v právnych normách, ktoré Trestný zákon neobsahuje, treba posudzovať podľa zásad o skutkovom omyle. Pokiaľ ide o tzv. negatívny skutkový omyl, t. j. páchateľ neve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Uznesením vyšetrovateľa Okresného úradu vyšetrovania PZ SR v Spišskej Novej Vsi zo 7. februára 1992, sp. zn. VP 49/92, bolo podľa § 160 ods. 1 Tr. por. začaté trestné stíhanie a súčasne podľa § 163 ods. 1 Tr. por. vznesené obvinenie proti J. K. pre pokus trestného činu krádeže podľa § 8 ods. 1, § 247 ods. 1, 2 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 8. novembra 1991 vyrúbal v lesnom poraste v dielci č. 118, v oblasti zv. Strážnica, kmene surových smrekov 12,25 m3 v hodnote 12 599,90 Kčs, hoci uved
Právna veta: Odvolací súd v odôvodnení napadnutého rozsudku poukázal na § 137 ods. 1 Občianskeho zákonníka (v zmysle ktorého podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci) a na § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka (podľa ktorého o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov; pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd). Pri majoritnom princípe, ktorý sa pri rozhodovaní spoluvlastníkov o hospodá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobcov 1/ A. a 2/ S., bývajúcich v Z., oboch zastúpených JUDr. E., advokátom so sídlom v B., proti žalovanej M., bývajúcej v Z., zastúpenej JUDr. R., advokátom so sídlom v N., o vydanie bezdôvodného obohatenia, vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 18 C 37/2003,
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Sžp/16/2012 1008201878 09.10.2012 JUDr. Jana Zemková sudca ECLI:SK:NSSR:2012:1008201878.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu, v právnej veci žalobcov: 1. Mgr. M. S., J., G., 2. PhDr. H. G., J., G., 3. RNDr. E. G., L., G., všetci právne zastúp
Meritum 24 500 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7212216110 Dátum vydania rozhodnutia: 25. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Emil Franciscy Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7212216110.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Mgr. D. E., bývajúcej v D., zastúpenej JUDr. Jurajom Bírošom, advokátom so sídlom v Košiciach, Rázusova č. l, p roti žalovanému U. D., bývajúcemu v P., zastúpenému JUDr. Felixom Neupauerom, advokátom so sídlom v Brati
MENU