Nájdené rozsudky pre výraz: užívanie spoločnej veci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 34

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

13 dokumentov
312 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Nárok spoluvlastníka na náhradu za neužívanie spoločnej veci v rozsahu svojho spoluvlastníckeho podielu vyplýva z ustanovenia § 137 ods. 1 Obč. zákonníka. Jeho nevyhnutným predpokladom je užívanie tejto veci druhým spoluvlastníkom (ostatnými spoluvlastníkmi) nad rozsah jeho (ich) spoluvlastníckeho podielu. Neužívanie veci v rozsahu spoluvlastníckeho podielu spoluvlastníkom musí byť dôsledkom jej užívania druhým spoluvlastníkom nad rozsah svojho spoluvlastníckeho podielu. Len v takomto prípade sa spoluvlastník užívajúci spoločnú vec nad rozsah spoluvlastníckeho podielu podieľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc ov 1/ J. B. , bývajúcej v B. a 2/ K. H. , bývajúceho v K. , zastúpených JUDr. A. B. , advokátom so sídlom v B. , proti žalovanému P. , so sídlom v B. , zastúpen ému JUDr. P. A. , advokátom so sídlom v B. , o zaplatenie 4 390,49 EUR (132 268 ,-- Sk) s prísl. každému zo žalobcov , vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp.zn. 8 C 56/1997 , o dovolaní žalovaného proti rozsudku
Meritum 16 545,90 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8113219815 Dátum vydania rozhodnutia: 30. novembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Petríková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:8113219815.3 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Stavoprojekt, s.r.o., so sídlom v Prešove, Jarkova 31, zastúpenej PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o., advokáts kou kanceláriou so sídlom v Košiciach, Kmeťova 24, proti žalovanej Slovenskej republike, v mene ktorej
Právna veta: Podľa § 123 OZ vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Podľa § 136 ods. 1 OZ vec môže byť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov. Podľa § 137 ods. 1 OZ podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Z vyššie citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že obsahom vlastníckeho (spoluvlastníckeho) práva, je okrem iného, aj oprávnenie vlastníka vec v medziach zákona užívať. Vec môže byť v spoluvlastníctve aj viacerých osôb, p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. L. A., bývajúceho v S., proti žalovaným 1/ Ing. J. M., bývajúcemu v B., 2/ Ing. A. M., bývajúcej v N., obaja zastúpení JUDr. L. H., advokátom so sídlom v N., o zaplatenie 497,91 Eur (15 000,-- Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 12 C 92/2002, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 13. marca 2008 sp. zn. 9 Co 342/
Právna veta: Odvolací súd v odôvodnení napadnutého rozsudku poukázal na § 137 ods. 1 Občianskeho zákonníka (v zmysle ktorého podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci) a na § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka (podľa ktorého o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov; pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd). Pri majoritnom princípe, ktorý sa pri rozhodovaní spoluvlastníkov o hospodá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobcov 1/ A. a 2/ S., bývajúcich v Z., oboch zastúpených JUDr. E., advokátom so sídlom v B., proti žalovanej M., bývajúcej v Z., zastúpenej JUDr. R., advokátom so sídlom v N., o vydanie bezdôvodného obohatenia, vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 18 C 37/2003,
Meritum 24 500 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7212216110 Dátum vydania rozhodnutia: 25. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Emil Franciscy Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7212216110.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Mgr. D. E., bývajúcej v D., zastúpenej JUDr. Jurajom Bírošom, advokátom so sídlom v Košiciach, Rázusova č. l, p roti žalovanému U. D., bývajúcemu v P., zastúpenému JUDr. Felixom Neupauerom, advokátom so sídlom v Brati
Meritum o zaplatenie 1 460,53 € (44 000,-- Sk) s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. L. A., bývajúceho v S., proti žalovaným 1/ Ing. J. M., bývajúcemu v B., 2/ Ing. A. M., bývajúcej v N., obaja zastúpení JUDr. L. H., advokátom so sídlom v N., o zaplatenie 1 460,53 Eur (44 000,-- Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 15 C 200/98, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 26. júna 2008 sp. zn. 3 Co 373/
Právna veta: Pre správne právne posúdenie veci je rozhodný výklad pojmu „spoločná vec“, pretože odvolací súd založil svoje zmeňujúce rozhodnutie na právnom názore, že zriadenie vecného bremena k spoluvlastníckemu podielu nie je hospodárením so spoločnou vecou. Tento záver zaujal odvolací súd s poukazom na to, že spoluvlastník môže svoj spoluvlastnícky podiel previesť na blízke osoby bez toho, aby porušil predkupné právo ostatných spoluvlastníkov vyplývajúce z § 140 Obč. zák. (ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe) a že súhlas ostatných ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Zity Nagypálovej a JUDr. Ivana Machyniaka, v právnej veci žalobcov 1/ M. A., bývajúceho v S., 2/ K. A., bývajúceho v B., 3/ Mgr. E. M., bývajúcej vo S., 4/ Mgr. Ľ. M., bývajúcej v B., všetci zastúpení JUDr. S., advokátom v B., proti žalovaným 1/ M. R., bývajúcej v S., 2/ Mgr. M. R., bývajúcej v S., 3/ Ing. K. R., bývajúcemu v S., všet
Meritum o zaplatenie 6 754,06 eur s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. D. R. , bývajúceho v Z. , proti žalovanému Ing. J. N. , bývajúcemu v M. , o zaplatenie 6 754,06 Eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Michalovce pod sp. zn. 5 C 1/2008 , o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 3. mája 2010 sp. zn. 5 Co 357/2009 , takto r o z h o d o l : Dovolanie žalovaného o d m i e t a . Žalobcovi náh radu trov dov
Meritum o zaplatenie 1 460,53 €
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. L. A. , bytom v B., teraz bývajúceho v S. proti žalovaným 1/ Ing. J. M. , bývajúcemu v B.a 2/ Ing. A. M. , bývajúcej v N. o zaplatenie 1 460,53 € s príslušenstvom , ktorá vec sa viedla na Okresnom súde Bratislava V pod sp.zn. 15 C 147/99, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 19. marca 2009 sp.zn. 9 Co 207/07, takto r o z h o d o l : Rozsudok
MENU