Nájdené rozsudky pre výraz: uznanie a výkon rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 147

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
28 dokumentov
20 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o uznanie rozhodnutia Oblastného súdu v Opoli
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa maloletého B. C., narodeného X. v N., štátneho občana Poľskej republiky, bývajúceho u matky B. C., v O., Poľská republika, zastúpeného Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, so sídlom v Bratislave, Špitálska 8, na uznanie rozhodnutia Oblastného súdu v Opoli, oddelenie pre rodinu a neplnoletých, Poľská republika z 16. 11. 1993, sp. zn. R III C 565/92, ktorým
Meritum o vymoženie 552 775,-- USD s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného : E. & B., B., proti povinným : 1/ A. H., bývajúci v B., zastúpený JUDr. M. P., advokátom v B., 2/ B. M., bývajúca v B., 3/ Ľ. M., bývajúci v B., o vymoženie 552.775,- USD s prísl., vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 3 Er 250/2007, o dovolaní povinného 1/ proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 26. júna 2008 sp. zn. 15 CoE 235/2007, takto r o z h o d
Meritum o vymoženie 16 127,51 € s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného E. , proti povinnému V. , s.r.o so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenému JUDr. J. J., advokátom so sídlom v B. , o vymoženie 16 127,51 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 35 Er 424/2004, o dovolaní povinného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30. septembra 2008 sp. zn. 17 CoE 18/2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Sl
Meritum odvolanie odsúdenej
N a j v y š š í s ú d 6 Urto 1/201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí konanom 22 . augusta 2012 v Bratislave , v konaní o uznanie a výkon e rozhodnutia, ktorým bola ul ožená trestná sankcia spojená s odňatím slobody, o odvolan í odsúden ej M. R. proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 21 . júna 201 2, sp. zn. 2 Ntc 3
Meritum odvolanie proti uznaniu cudzieho rozsudku
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci proti odsúdenému Š. M. pre zločin krádeže podľa § 127, § 130 prvý prípad, § 15 Trestného zákonníka Rakúskej republiky a iné na neverejnom zasadnutí 25. septembra 2012 v Bratislave o odvolaní odsúdeného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 31. júla 2012, sp. zn. 3 N
Meritum odvolanie odsúdeného
N a j v y š š í s ú d 6 Urto 2/201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí konanom 15 . novembra 2012 v Bratislave , v konaní o uznanie a výkon e rozhodnutia, ktorým bola ul ožená trestná sankcia spojená s odňatím slobody, o odvolan í odsúden ého P. B. proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 24. septembra 201 2, sp. zn. 4
Meritum o vecnej príslušnosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci navrhovateľa J. J., bytom S., v konaní o návrhu na uznanie cudzieho rozhodnutia o vecnej príslušnosti podľa § 104a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku , vedenej na Krajskom súde v Prešove pod sp. zn. 7 Cudz 1/2012 a (pôvodne) na Okresnom súde Bardejov pod sp. zn. 5 Ecud 1/2012 takto r o z h o d o l : Na prejednanie veci vedenej na Krajskom súde v Prešove pod sp. zn. 7 Cudz 1/2012 a (pôvodne)
Právna veta: Dôvod, pre ktorý odsúdený nechce uložený trest pre spáchanie trestného činu lúpeže v Rakúsku vykonať na území Slovenskej republiky je v podstate ten, že v Rakúsku má lepšie podmienky výkonu trestu. Tieto dôvody pre iné rozhodnutie o posudzovanej otázke so zreteľom na § 16 ods. 1 a 2 zákona, ktorý taxatívne uvádza zákonné dôvody odmietnutia a Rámcové rozhodnutie Rady 2008/909/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných vec ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenske j republiky v senáte zloženom z preds edu JUDr. Martina Piovartsyho a sud cov JUDr. Milana Karabí na a JUDr. Petra Szaba na neverejnom zasadnutí 20 . decembra 2012, o odvolaní odsúdeného M. P. proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 08. novembra 2012, sp. zn. 4 Ntc 13/2012 , rozhodol t a k t o : Pod ľa § 518 ods. 4 Tr. por. odvolanie odsúdeného M. P. sa z a m i e t a. O d ô v o d n e n i e
Meritum uznanie cudzozemského rozhodnutia
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Milana Lipovs kého a JUDr. Igora Burgera vo veci uznania cudzozemského rozhodnutia, týkajúceho sa občana Slovenskej republiky J. D. , t. č. vo výkone trestu odňatia sl obody v Ústave na výkon trestu Sonnberg, Sonnberg 1, 2020 Hollabrunn , Rakúska republika, prerokoval na neve rejnom zasadnutí v Br atislave 27. februára 2013 o
Meritum uznanie cudzozemského rozhodnutia
N a j v y š š í s ú d 3 Urto 1 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Igora Burgera vo veci uznania cudzozemských rozhodnutí , týkajúcich sa občianky Slovenskej republiky M. K. , nar. X. v Z. , trvale bytom K. č. X. , okr. G ., t. č. vo výkone trestu odňatia sl ob ody na území Rakúska (Justitzanstalt Schwarzau) , prerokoval na neve rejnom zasadnutí v Bra
MENU