Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
959389
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 54693
USSR: 33181
NSČR: 114357
NSSČR: 61120
USČR: 74304
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 412432
Krajské súdy (ČR): 37042
Posledná aktualizácia
22.01.2019 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: uznanie záväzku


Približný počet výsledkov: 278 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: uznanie záväzku
  • uznanie nájdené 10555 krát v 5946 dokumentoch
  • zavazku nájdené 5976 krát v 2060 dokumentochPrávna veta: Z citovaného ustanovenia § 243 ods. 3 vety tretej Obchodného zákonníka teda vyplýva, že podpis aspoň dvoch členov predstavenstva je potrebný iba pre ten právny úkon, ktorý robí predstavenstvo a pre ktorý je zákonom predpísaná písomná forma. Aj keď je na jednej strane pravdou, že pre uznanie dlhu podľa § 558 Občianskeho zákonníka je pod sankciou neplatnosti stanovená písomná forma (obdobne obligatórne písomnú formu uznania záväzku predpisuje Obchodný zákonník v § 323 ods. 1), na druhej strane z ničoho nevyplýva, že uznanie dlhu je právnym úkonom predstavenstva a teda, že pre jeho platnosť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
4 Cdo 81/2007 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Ľubora Šeba a JUDr. Rudolfa Čirča v právnej veci žalobcu Ing. I. P., bývajúceho v B., proti žalovanému P., zastúpenému JUDr. B. T., advokátkou v K., o zaplatenie 30 135 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Komárno pod sp.zn. 10 C 343/00, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Nitre zo 4. októbra 2006 sp.zn. 11 Co 189/2005, ...
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Zaplatenie niektorých faktúr, ktoré nie sú konkretizované, nemožno považovať za opakované uznanie záväzku . Z konania dlžníka musí byť zrejme, že opakovane uznáva svoj záväzok, resp. časť záväzku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 Obo 5/2008 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Zdenky Kohútovej, v právnej veci žalobcu: C. a. s. so sídlom L., Česká republika, IČO: X. zastúpeného M., advokátkou, K., advokátska kancelária s.r.o. so sídlom M. Bratislava proti žalovanému: JUDr. V., advokát, správca konkurznej podstaty úpadcu S. IČO: X., so sídlom D. ...
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: Inštitút uznania záväzku je jedným z právnych prostriedkov zabezpečenia záväzku. Zákon ako podstatnú náležitosť uznania záväzku považuje uznanie určitého záväzku, bližšie však tento pojem nevymedzuje. Nevyhnutnými zložkami uznania sú dôvod a výška záväzku. Pri takejto interpretácii nie je obsahový rozdiel medzi občianskoprávnym a obchodnoprávnym chápaním záväzku. Uznanie záväzku treba kvalifikovať ako jednostranný právny úkon dlžníka, ktorý sa adresuje veriteľovi. Týmto úkonom dlžník uzná za svoj určitý záväzok, čím potvrdzuje jeho platnosť v čase uznania. Zákonným dôsledkom uznania závä ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7MCdo/9/2014 8812206681 24. 03. 2015 JUDr. Lubor Šebo ECLI:SK:NSSR:2015:8812206681.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Údernícka č. 5, zastúpenej advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pajštúnska č. 5, proti odporcom 1) Z. Q., bytom K., 2) Z. Q., bytom K. ...
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej preprave CMR nemá ustanovenia o uznaní záväzku a jeho dôsledkoch. Otázku účinkov uznania záväzku z obchodného záväzkového vzťahu na plynutie premlčacej doby treba riešiť podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Ustanovenie § 407 ods. 1 Obchodného zákonníka spája s písomným uznaním záväzku prerušenie plynutia premlčacej doby a začatie plynutia novej štvorročnej premlčacej doby. Zo znenia citovaného ustanovenia vyplýva, že dôsledkom relevantného uznania záväzku je začatie plynutia novej, štvorročnej premlčacej doby. Po každ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd prvého stupňa rozsudkom z 27. októbra 2003, č. k. 54 Cb 24/98-91, čiastočne vyhovel žalobe a žalovaného zaviazal zaplatiť žalobkyni 140 000,-Sk s príslušenstvom. Rozhodol tak s odôvodnením, že úpadca na základe objednávky vykonal pre žalovaného medzinárodnú prepravu tovaru, za ktorú vyfakturoval 148 200,- Sk. Žalovaný listom z 18. apríla 1995, ktorý súd považoval za uznanie záväzku s účinkami podľa § 323 v spojení s § 407 ods. 3 Obchodeného zákonníka, oznámil, že pristúpi k postupnému splácaniu ...
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Uverejnené v bulletine 5/2014
Právna veta: Zástupcom je ten, kto je oprávnený konať za iného v jeho mene. Zo zastúpenia vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému (§ 22 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného (§ 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka). V tomto prípade bola „slobodná voľba“ povinného pri „výbere“ advokáta zastupujúceho jeho záujmy vylúčená, lebo advokáta, ktorý bude zastupovať dlžníka (povinného) pri uznaní záväzku z úveru poskytnutého veriteľom oprávnenou), ako aj pri spísaní notárskej záp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... slobodná voľba“ povinného pri „výbere“ advokáta zastupujúceho jeho záujmy vylúčená, lebo advokáta, ktorý bude zastupovať dlžníka (povinného) pri uznaní záväzku z úveru poskytnutého veriteľom (oprávnenou), ako aj pri spísaní notárskej zápisnice a pri udelení súhlasu s jej ... 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Stotožnil sa s tým, že Mgr. K. nemohol pred notárom platne vyhlásiť uznanie záväzku z úverovej zmluvy a súhlasiť s vykonateľnosťou notárskej zápisnice v mene povinnej, pre jeho rozpor záujmov, nakoľko ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Navrhovateľ nespĺňa zákonom predpokladané podmienky neplatnosti právneho úkonu urobené v omyle. Zákon stanovuje splnenie kumulatívnych podmienok tam uvedených, t. j. právne následky neplatnosti vyvoláva len taký omyl vo vôli, ktorý vychádza zo skutočnosti, ktorá je pre uskutočnenie právneho úkonu rozhodujúca a ak osoba, ktorej bol právny úkon určený, omyl vyvolala alebo aspoň o ňom vedela. V tomto prípade o takýto omyl vo vôli, ktorý by spočíval v nesprávnej alebo nedostatočnej predstave o právnych následkoch, ktoré vzniknú z právneho úkonu, nejde. Nie je splnená ani ďalšia podmienka spočívaj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vzájomných pohľadávok s odporcom. Zo spisu je nesporné, že k započítaniu pohľadávok došlo na základe iniciatív navrhovateľa, pričom tomuto predchádzalo uznanie záväzku. K vzájomnému započítaniu pohľadávok došlo prostredníctvom F.. Z uvedeného nie je zrejmá skutočnosť, že by odporca o tomto omyle vedel ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
311/2001 - Zákonník práce
Právna veta: 1. Akciová spoločnosť je právnickou osobou, ktorá koná prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu, alebo svojich zástupcov. Štatutárny orgán je oprávnený robiť právne úkony vo všetkých veciach. Podmienkou na to, aby konanie štatutárneho orgánu bolo konaním podnikateľa so všetkými z toho preňho vyplývajúcimi záväzkami, je, že štatutárny orgán koná v súlade so zákonom a stanovami spoločnosti. Štatutárnym orgánom akciovej spoločnosti je predstavenstvo, ktoré riadi činnosť spoločnosti a koná jej menom. Rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, ak nie sú Obchodným zákonníkom, alebo sta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nemožno považovať za premlčanú. Aj doložené uznanie záväzku z 12. júna 2000 je potrebné považovať za riadny úkon štatutárneho orgánu žalovaného. Podľa úplného výpisu z obchodného registra v čase uznania záväzku konal menom spoločnosti predseda predstavenstva samostatne ... považovať za riadny úkon štatutárneho orgánu žalovaného, nakoľko podľa úplného výpisu z obchodného registra v čase uznania záväzku konal menom spoločnosti predseda predstavenstva samostatne. V prvom rade je nutné uviesť, že kúpna cena za ...
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: Podľa ustanovenia § 39 Občianskeho zákonníka neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom, alebo účelom odporuje zákonu, alebo ho obchádza, alebo sa prieči dobrým mravom. Absolútne neplatný právny úkon, je právny úkon, ktorý nie je dovolený. O takúto nedovolenosť a teda absolútnu neplatnosť právneho úkonu ide vtedy, ak svojím obsahom, alebo účelom odporuje zákonu, alebo zákon obchádza. Obchádzanie zákona obsahom alebo účelom urobeného právneho úkonu spravidla znamená, že právny úkon neodporuje síce výslovnému zneniu ustanovenia, avšak svojimi dôsledkami sleduje ten cieľ, aby zákon dodržaný n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dokladov nie je sporné, že dohodu o urovnaní, ktorá riešila záväzok z úverovej zmluvy v spojení so záložnou zmluvou a uznaním záväzku žalovaného z úverovej zmluvy uzavrel za úpadcu ustanovený správca konkurznej podstaty súdom, ktorý následne funkcie správcu konkurznej podstaty bol zbavený ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: V rámci organizovania svojej činnosti musí advokát pri výbere najvhodnejšieho prostriedku alebo spôsobu poskytovania právnej služby nevyhnutne vziať na zreteľ nielen osobitnosti každej prejednávanej veci, ale tiež to, akým spôsobom bola medzi ním a klientom upravená otázka zastúpenia advokáta iným advokátom. Možnosť zastúpenia advokáta iným advokátom vyplýva priamo zo zákona (viď § 25 ods. 3 O.s.p. a tiež § 16 ods. 1 zákona o advokácii) a advokát túto zákonnú možnosť (oprávnenie) nesmie využiť len vtedy, ak by zastúpenie bolo proti vôli zastupovaného účastníka (§ 16 ods. 3 zákona o advo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... navrhovateľa. V odôvodnení rozsudku uviedol že navrhovateľ ako veriteľ uzatvoril s odporcom ako dlžníkom dňa 2. apríla 1997 dohodu o uznaní záväzku a spôsobe splatenia dlhu. Touto dohodou odporca ako dlžník uznal svoj záväzok vrátiť veriteľovi - navrhovateľovi peňažnú pôžičku vo výške 114 ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Právna veta: Podľa § 100 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe v tomto zákone ustanovenej (§ 101 až 110). Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať. Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz (§ 101 Občianskeho zákonníka). Dovolací súd považuje za správne aj riešenie otázky začiatku plynutia premlčacej doby odvolacím súdom. Aj podľa dovolacieho súdu, ak oprávnená osoba splní podmienky stanovené ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v ustanovení § 397 Obchodného zákonníka, je štyri roky, teda nárok nemôže byť premlčaný. Ďalej súd prvého stupňa poukázal na uznanie záväzku, ak je uznaný záväzok, lehota na uplatnenie nároku sa predlžuje o 10 rokov. V priznanom podiele na majetku žalovaného je ... . Pokiaľ ide o list zo dňa 28. októbra 1997, na ktorý sa žalobca odvolával, že v danom prípade ide o uznanie záväzku, odvolací súd konštatoval, že žalobca k tomuto listu nepredložil doklad o jeho doručení. Tento list (prípis) je z 28. októbra ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Predmetom sporu je peňažná pohľadávka žalobcu, predstavujúca kúpnu cenu dodaného tovaru podľa kúpnych zmlúv, uzavretých medzi postupcom a žalovaným. Ako vyplýva z ustanovenia § 525 ods. 1 Občianskeho zákonníka, z postúpenia sú vylúčené len tie pohľadávky, ktoré sú späté s osobou pôvodného veriteľa do takej miery, že ich plnenie je nemožné úplne alebo je nemožné bez toho, aby došlo k zmene ich obsahu. Uvedené ustanovenie zabezpečuje dlžníkovi ochranu pred zhoršením jeho postavenia v záväzkovom právnom vzťahu. Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi však nie je spojená s osobou pôvodného veriteľa, keď ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v rovine uznania záväzku žalovaným zo 7. marca 2006, v ktorom sa žalovaný zaviazal žalobcovi zaplatiť plnenia z postúpených pohľadávok, keď prvostupňový súd na uvedenú listinu ako na uznávací prejav neprihliadol, resp. ho neuznal. Uznanie záväzku v konkrétnom ... splatenie dlhu z postúpených pohľadávok T., s. r. o. v pravidelných mesačných splátkach do 30.12.2006. Uznanie záväzku je jednostranný právny úkon urobený dlžníkom a adresovaný veriteľovi. Z hľadiska obsahu Obchodný zákonník vyžaduje uznanie ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Z ustanovenia § 31 ods. 1 Tr. por. vyplýva, že z vykonávania úkonov trestného konania je vylúčený sudca alebo prísediaci sudca, prokurátor, policajt, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník, súdny tajomník, asistent prokurátora a zapisovateľ, u ktorého možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, k obhajcovi, zákonnému zástupcovi, splnomocnencovi alebo pre pomer k inému orgánu činnému v tomto konaní. Pomerom k prejednávanej veci treba rozumieť napríklad, že uvedený orgán alebo jemu blízka osoba boli p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .06.2012 na sumu 406.000,- eur v prospech spoločnosti O. s.r.o. B., čo obvinený Ľ. M. písomným uznaním záväzku dňa 27.09.2012 akceptoval a následne napriek tomu, že bol dňa 04.10.2012 na valnom zhromaždení odvolaný z ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: 1. Vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, nie je rozhodnutím o veci samej, a preto nezakladá námietku právoplatne rozhodnutej veci. Poverenie súdneho exekútora, aby vykonal exekúciu, je individuálny právno-aplikačný akt, ktorý má priame právne účinky len voči osobe súdneho exekútora. Ide o procesný úkon exekučného súdu adresovaný súdnemu exekútorovi, na základe ktorého súdny exekútor môže začať vykonávať exekúciu (§ 36 ods. 2 druhá veta Exekučného poriadku) a ktorým súdny exekútor preukazuje svoje oprávnenie vykonávať exekúciu 2. Už bolo uvedené, že exekučný súd je v priebehu celého ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prípade bola „slobodná voľba“ povinného pri „výbere“ advokáta zastupujúceho jeho záujmy vylúčená, lebo advokáta, ktorý bude zastupovať dlžníka (povinného) pri uznaní záväzku z úveru poskytnutého veriteľom (oprávnenou), ako aj pri spísaní notárskej zápisnice a pri udelení súhlasu s jej vykonateľnosťou (§ 41 ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 117/1999, 233/1995, 23/1998, 162/2011, 203/2011, 47/2012, 135/2012, 244/2002, 410/2012, 395/2011, 254/2012, 323/1992, 229/2011, 205/2011, 151/2011, 38/1998, 120/2012, 41/2011, 417/2011, 5/2000, 94/2013, 431/2011, 97/2010, 68/2011, 54/2012, 269/2012, 210/2011, 95/2010, 53/2011, 155/2011, 125/2011, 58/1997, 148/2012, 6/2013, 456/2012, 52/2010
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.