Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1025774
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61292
USSR: 34249
NSČR: 118472
NSSČR: 63689
USČR: 77026
EUR-LEX (sk): 11719
EUR-LEX (cz): 11794
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417787
Krajské súdy (ČR): 40315
Posledná aktualizácia
17.08.2019 23:07

Nájdené rozsudky pre výraz: uznanie záväzku


Približný počet výsledkov: 295 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: uznanie záväzku
  • uznanie nájdené 11286 krát v 6195 dokumentoch
  • zavazku nájdené 6454 krát v 2266 dokumentochPrávna veta: Z citovaného ustanovenia § 243 ods. 3 vety tretej Obchodného zákonníka teda vyplýva, že podpis aspoň dvoch členov predstavenstva je potrebný iba pre ten právny úkon, ktorý robí predstavenstvo a pre ktorý je zákonom predpísaná písomná forma. Aj keď je na jednej strane pravdou, že pre uznanie dlhu podľa § 558 Občianskeho zákonníka je pod sankciou neplatnosti stanovená písomná forma (obdobne obligatórne písomnú formu uznania záväzku predpisuje Obchodný zákonník v § 323 ods. 1), na druhej strane z ničoho nevyplýva, že uznanie dlhu je právnym úkonom predstavenstva a teda, že pre jeho platnosť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Ľubora Šeba a JUDr. Rudolfa Čirča v právnej veci žalobcu Ing. I. P., bývajúceho v B., proti žalovanému P., zastúpenému JUDr. B. T., advokátkou v K., o zaplatenie 30 135 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Komárno pod sp.zn. 10 C 343/00, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Nitre zo 4. októbra 2006 sp.zn. 11 Co 189/ .
Právna veta: Zaplatenie niektorých faktúr, ktoré nie sú konkretizované, nemožno považovať za opakované uznanie záväzku . Z konania dlžníka musí byť zrejme, že opakovane uznáva svoj záväzok, resp. časť záväzku.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Zdenky Kohútovej, v právnej veci žalobcu: C. a. s. so sídlom L., Česká republika, IČO: X. zastúpeného M., advokátkou, K., advokátska kancelária s.r.o. so sídlom M. Bratislava proti žalovanému: JUDr. V., advokát, správca konkurznej podstaty úpadcu S. IČO: X., so sídlom D. Lučenec, zast. Mgr. D., advokátom, AK D. Lučenec, .
Právna veta: Inštitút uznania záväzku je jedným z právnych prostriedkov zabezpečenia záväzku. Zákon ako podstatnú náležitosť uznania záväzku považuje uznanie určitého záväzku, bližšie však tento pojem nevymedzuje. Nevyhnutnými zložkami uznania sú dôvod a výška záväzku. Pri takejto interpretácii nie je obsahový rozdiel medzi občianskoprávnym a obchodnoprávnym chápaním záväzku. Uznanie záväzku treba kvalifikovať ako jednostranný právny úkon dlžníka, ktorý sa adresuje veriteľovi. Týmto úkonom dlžník uzná za svoj určitý záväzok, čím potvrdzuje jeho platnosť v čase uznania. Zákonným dôsledkom uznania závä ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7MCdo/9/2014 8812206681 24. 03. 2015 JUDr. Lubor Šebo ECLI:SK:NSSR:2015:8812206681.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Údernícka č. 5, zastúpenej advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pajštúnska č. 5, proti odporcom 1) Z. Q., bytom K., 2) Z. Q., bytom K. .
Právna veta: Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej preprave CMR nemá ustanovenia o uznaní záväzku a jeho dôsledkoch. Otázku účinkov uznania záväzku z obchodného záväzkového vzťahu na plynutie premlčacej doby treba riešiť podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Úryvok z textu:
Súd prvého stupňa rozsudkom z 27. októbra 2003, č. k. 54 Cb 24/98-91, čiastočne vyhovel žalobe a žalovaného zaviazal zaplatiť žalobkyni 140 000,-Sk s príslušenstvom. Rozhodol tak s odôvodnením, že úpadca na základe objednávky vykonal pre žalovaného medzinárodnú prepravu tovaru, za ktorú vyfakturoval 148 200,- Sk. Žalovaný listom z 18. apríla 1995, ktorý súd považoval za uznanie záväzku s účinkami podľa § 323 v spojení s § 407 ods. 3 Obchodeného zákonníka, oznámil, že pristúpi k postupnému splácaniu .
Právna veta: Ak žalovaný písomne uzná majetkové sankcie, ktoré nie sú súčasťou práv zo zodpovednosti za vady pred uplynutím, alebo po uplynutí šesťmesačnej premlčacej lehoty, plynie nová desaťročná premlčacia lehota odo dňa doručenia uznesenia.

Úryvok z textu:
Žalobou zo 4. februára 1993 si žalobca uplatnil právo na zaplatenie poplatku, ktorý podľa § 378 Hospodárskeho zákonníka vyúčtoval žalovanému 28. marca 1991 v sume 2221 Sk. Okresný súd v Banskej Bystrici rozsudkom zo 4. marca 1993 žalobu zamietol. V odôvodnení rozsudku uviedol, že žalovaný záväzok v zmysle § 132 Hospodárskeho zákonníka uznal s tým, že dal príkaz k jeho úhrade 22. apríla 1991. Od tohoto dňa začala plynúť nová premlčacia lehota, ktorá je pri majetkových sankciách 6 mesiacov (§ 131b ods. 3 H .
Právna veta: I. Ak odvolací súd na základe odvolania prokurátora i obžalovaného zruší napadnutý rozsudok a sám vo veci meritórne rozhodne tak, že obžalovanému zmierni uložený trest, nemôže zároveň podľa § 256 Trestného poriadku zamietnuť odvolanie obžalovaného; odvolanie obžalovaného môže zamietnuť iba vtedy, ak mu ukladá prísnejší trest alebo ak dáva pokyn na jeho uloženie súdu prvého stupňa, pokiaľ ide o jedinú chybu rozsudku. II. Ak podnikateľ - fyzická osoba, nie je schopná splatiť úver prvému veriteľovi a uzná ďalší svoj existujúci záväzok voči inému veriteľovi, na ktorého prevedie celý svoj majeto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prinajmenšom nelogicky a nepravdepodobne. Obvinený P. L. a svedok JUDr. F. mali naviac vysvetliť aj to, z akých dôvodov k uznaniu záväzku a následnému prevodu vlastníctva majetku obvineného došlo vo vzťahu ku svedkyni E. F., keď si boli obaja vedomí, že vo .
Zbierka NS 3/2007
R 33/2007
Uznesenie
Kľúčové slová: trest odňatia slobody na doživotie, organizovaná skupina, zásady ukladania trestov
Právna veta: 1. Záver o tom, či nie je nádej, že by páchateľa bolo možné napraviť trestom odňatia slobody nad pätnásť až do dvadsiatich piatich rokov [podmienka uvedená v § 29 ods. 3 písm. c) Trestného zákona účinného do 1. januára 2006], resp. na dobu do dvadsaťpäť rokov [podmienka uvedená v § 47 ods. 1 písm. b) Trestného zákona účinného od 1. januára 2006] je právnou otázkou, ktorej riešenie patrí do výlučnej právomoci súdu. Na tom nič nemení skutočnosť, že súd vychádza aj zo znaleckého posudku znalca z odboru zdravotníctva, odbor psychológie, odvetvie klinická psychológia dospelých, ktorého úlohou je n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... overený podpis Š. H. pod číslom 3333/02 na vysvetlení pre Daňový úrad v Poprade, pod č.3334/02 na uznaní záväzku a pod číslom 3335/02 na prehlásení o zabezpečení dodávok internetových služieb. Zo svedeckej výpovede Š. R. vyplýva, že v .
Zbierka NS 7/2017
R 63/2017
Uznesenie
Kľúčové slová: popretie pohľadávky, incidenčné konanie, správca konkurznej podstaty, konkurzné konanie
Právna veta: I. Konkurzný súd nie je oprávnený preskúmavať popretú pohľadávku z iných dôvodov ako tých, ktoré správca uviedol v incidenčnom konaní v popieracom prejave obsiahnutom v zozname pohľadávok. II. Účelom incidenčného konania je rozhodnúť o tom, či dôvody obsiahnuté v popieracom prejave správcu zodpovedajú skutočnosti a vylučujú pohľadávku z uspokojenia v konkurze tak, ako bola prihlásená.

Úryvok z textu:
... . 02. 2013 v sume 194 516,50 eur titulom zmluvy o pôžičke zo dňa 30. 12. 2006 v spojení s uznaním záväzku v notárskej zápisnici č. N 10/2007, Nz 2562/2007, NCRIs 2565/2007 vyhotovenej notárom JUDr. Otom Koppanom dňa 19 .
Zbierka NS 6/2010
R 55/2010
Rozsudok
Kľúčové slová: vyrovnacie konanie, konkurzné konanie, prihlasovanie pohľadávok
Právna veta: Prihlásenie pohľadávky do vyrovnacieho konania podľa § 52 ods. 2 písm. g) zákona o konkurze a vyrovnaní nie je zároveň prihlásením tejto pohľadávky aj do konkurzného konania, ktoré voči dlžníkovi sa začalo neskôr (§ 20 zákona o konkurze a vyrovnaní.

Úryvok z textu:
... do vyrovnania ako pohľadávka prednostná. Uvedené skutočnosti poukazujú na uplatnený dôvod dovolania. ZKV spája s podaním prihlášky do vyrovnania účinky uznania záväzku dlžníkom v zmysle § 52 ods. 1 písm. g/ ZKV. Nemôže byť na ujmu práv žalobcu, že ZKV s podaním .
Zbierka NS 4/2010
R 35/2010
Rozsudok
Kľúčové slová: doplnenie rozsudku, opravné uznesenie, rozhodnúť o celom predmete konania
Právna veta: Ak súd prvého stupňa výrokom rozsudku, vyhlásenom na pojednávaní, nerozhodol o celom predmete konania, o ostávajúcej časti môže rozhodnúť len dopĺňacím rozsudkom podľa § 166 O. s. p., pre ktorý platia obdobne ustanovenia o rozsudku, teda okrem iného na jeho vyhlásenie bolo potrebné nariadiť pojednávanie. Nemôže o tom rozhodnúť opravným uznesením.

Úryvok z textu:
... poukazoval na to, že po uzavretí tejto zmluvy účastníci postupovali v súlade s jej obsahom, čo možno považovať aj za uznanie záväzku podľa ustanovenia § 323 Obchodného zákonníka (uvádza to napr. aj v odvolaní na 6.1. 594) s dôsledkami vyplývajúcimi z .
Právna veta: Obsadením súdu v zmysle ustanovenia § 237 písm. g) OSP sa nerozumie určenie konkrétnej osoby sudcu, ktorý má vo veci konať, ale rozlíšenie pôsobnosti medzi senátom a samosudcom.

Úryvok z textu:
... uznanie záväzku na základe dohody o splátkach dlhu, hoci skutkovým základom byť nemôže, nakolko pre neurčitosť vôle čo do predmetu uznania je neplatná (suma 45 000,- Sk je len rozsah uznaného dlhu, kým určitosť záväzku je iný pojmový znak inštitútu uznania záväzku ... potrebný na rozhodnutie vo veci samej, pričom venoval vo svojom rozhodnutí pozornosť najmä otázke určitosti uznania záväzku žalovaným v príslušnej dohode. Žalovaný na určitosť, resp. neurčitosť uznávacieho prejavu poukazoval aj v odvolaní. Ďalej .
Zbierka NS 1/2000
R 10/2000
Uznesenie
Kľúčové slová: uznať nárok žalobcu, účastník konania, rozsudok pre uznanie
Právna veta: Ak účastník počas konania uznal pred súdom nárok uplatnený žalobou alebo jeho základ podľa § 153a ods. 1 OSP, nemôže už toto uznanie neskôr účinne odvolať.

Úryvok z textu:
... § 153a O. s. p. Súd nevzal do úvahy dodatočne predložené stanovisko žalovaného, v ktorom vyjadril nesúhlas s uznaním záväzku, vykonaným pred súdom 26. augusta 1998, pretože žalovaný uznanie urobil dobrovoľne, za účasti svojho právneho zástupcu a súd ... možné vziať späť, preto súd prvého stupňa nepochybil, keď dodatočne predložený list žalovaného, v ktorom vyjadril nesúhlas s uznaním záväzku, nevzal do úvahy. Tento dodatočne predložený list nemal právne účinky a O. s. p. takúto možnosť nepripúšťa. Podľa .
Zbierka NS 3/1999
R 63/1999
Rozsudok
Právna veta: Ak právny vzťah vznikol za účinnosti Hospodárskeho zákonníka, spravuje sa podľa § 763 ods. 1 Obchodného zákonníka ustanoveniami v tom čase platného Hospodárskeho zákonníka. Platí to aj pre uznanie záväzku. Uznaním záväzku nevzniká nový právny vzťah, len sa modifikuje už existujúci a plynutie premlčacej lehoty začína podľa Hospodárskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
... 323. V dohode o uznaní záväzku je uvedené, že žalovaný uznáva svoj dlh 2 305 414 Sk ako zostatok nezaplatenej faktúry č. 103 844, takže išlo o záväzok určitý, ako to vyžaduje cit. ust. Neplatnosť uznania záväzku z rovnakých dôvodov namietal ... jeho uznanie, pretože pri ňom nevzniká nový právny vzťah, len sa modifikuje už existujúci, keď navyše aj právne účinky uznania záväzku, t. j. plynutie novej premlčacej lehoty, nastávajú podlá Hospodárskeho zákonníka, teda zo zákonnej úpravy platnej v čase vzniku .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.