Nájdené rozsudky pre výraz: uznesenie registrového súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

10 dokumentov
54 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Registrový súd vykoná zápis do obchodného registra do jedného mesiaca od vydania rozhodnutia o obsahu zápisu bez ohľadu na právoplatnosť uznesenia, ktorým o obsahu zápisu rozhodol. Na požiadanie vydá z obchodného registra potvrdenie o tom, že v registri určitý zápis nie je. Potvrdenie o tom, že určité uznesenie o obsahu zápisu bolo vydané, ale nebolo do registra zapísané, nevydáva. Predseda senátu (samosudca) môže na žiadosť tých, ktorí to potrebujú na uplatnenie alebo obhajovanie svojich práv, vydať potvrdenie o tom, že určité uznesenie o obsahu zápisu bolo vydané, ale nebolo do obchodného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na podnet Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ČI. 9 ods. 2 Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podal návrh na zaujatie stanoviska k nejednotnej praxi registrových súdov Slovenskej republiky pri vykonávaní zápisov do obchodného registra. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podaním z 23. 9. 1994 č. j. 9577/94-50 upozornilo Najvyšší súd Slovenskej republiky na nejednotné vykonávanie zápisov do obc
Právna veta: CMP v ustanovení § 278 upravuje 3 samostatné konania vo veciach obchodného registra, ktoré sú odlišné a ktorými sú: a/ konanie o zápise údajov do OR, b/ konanie o zosúladenie údajov v OR so skutočným právnym stavom a c/ konanie o zrušenie zápisu údajov do OR. V konaní o zosúladenie údajov (ktoré má znaky súdneho mimosporového konania) súd zisťuje, či sú splnené materiálne predpoklady pre vykonanie zápisu (na rozdiel od konania o zápise, v ktorom súd len po formálnej stránke skúma, či sú splnené zákonom ustanovené formálne predpoklady pre zápis údaj v OR a uplatňuje sa tzv. registračný princíp) ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obdo/36/2019 8116213768 22. apríla 2020 JUDr. Jana Hullová ECLI:SK:NSSR:2020:8116213768.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci zapísanej osoby Okresné stavebné bytové družstvo Poprad, so sídlom Moyzesova 3368, 058 01 Poprad, IČO: 36 168 815, o dosiahnutie zhody medzi skutočným právnym stavom a stavom zapísaným v obchodnom registri, o dovolaní D. E.
Právna veta: Dovolací súd nesúhlasí s názorom odvolacieho súdu, že registrový súd rozhoduje len o právach a povinnostiach právnickej osoby ako účastníka konania. Vykonaním zápisu, jeho zmeny, resp. výmazom určitého zápisu z obchodného registra dochádza k zmene práv a povinností osôb dotknutých zápisom. Výmazom osoby konateľa a spoločníkov, títo strácajú reálnu možnosť riadiť spoločnosť, resp. sa podieľať na zisku spoločnosti. V prípade nahradenia vymazaných osôb z obchodného registra inými osobami, novozapísané osoby nadobúdajú všetky práva a povinnosti, ktoré zákon spája s výkonom jednotlivých funkcií ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Ob do 18 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci dosiahnutia zhody zápisu údajov do obchodného registra spoločnosti K. , spol. s r.o., so sídlom S. (prv D. , s.r.o., so sídlom B. ), IČO: X. , na dovolanie 1/ Ing. M. P., bytom J., 2/ Ing. M. P., bytom M. , 3/ Ing. Z. P., bytom J., 4/ Dr. Ing. V. M. , bytom B. , všetci zastúpení JUDr. D. M. , advoká tkou, AK B. a 5/ JUDr. D. M. , bytom B. , proti uzneseniu Krajského sú
Meritum o zaplataenie 5 260 000,-- Sk s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Č., IČO: X. proti žalovaným 1/ JUDr. I., správca konkurznej podstaty úpadcu K. IČO: X., 2/ K., IČO: X., v konaní o 5 260 000,- Sk s prísl., na odvolanie žalovaného v 2. rade proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo dňa 26. mája 2008 č. k. 9Cb/1507/1996-47, takto r o z h o d o l : Odvolacie konanie z a s t a v u j e . Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolac
Meritum o neplatnosť okamžitého zrušenia pracovného pomeru
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ J., bývajúceho v R., 2/ S., bývajúceho v R., proti žalovanej K., s.r.o., L., IČO: X., o neplatnosť okamžitého zrušenia pracovného pomeru, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 18 C 1237/1994, o dovolaní žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 20. marca 2007, sp. zn. 2 Co 98/2006, takto r o z h o d o l : Dovolacie konanie z a s t a v u j e . Žiad
Meritum náhradu škody
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1108211282 Dátum vydania rozhodnutia: 29. novembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Danica Kočičková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1108211282.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Mgr. Ing. C. E., bývajúceho v M. proti žalovanej Slovenskej republike, za ktorú koná Ministerstvo spravodlivost i Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné nám č. 13, o náhradu škody, vedenom na Okresnom s
Meritum vykonanie zmeny zapísaných údajov obchod. spoloč.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Obdo/54/2020 1117931421 30. septembra 2020 JUDr. Gabriela Mederová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:1117931421.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Bluerock, s.r.o., so sídlom Nedbalova 12, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 256 079, zastúpeného IN FORO AYRUMYAN advokátska kancelária s. r. o., so sídlom Uhrova 4, 831 01 Bra
Meritum zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2117201552 Dátum vydania rozhodnutia: 18. júla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hullová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2117201552.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky B.M.S. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE s.r.o. v likvidácii, Smolinské 411, IČO: 35 779 985, zast. advokátkou JUDr. Alexandrou Machanovou, Mierové nám. 19, Senec. o zápis zmien údajov zapísaných v obchodnom registri, o dovol
Meritum námietkách podaných proti odmietnutiu vykonania zápisu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Obdo/36/2020 7118209192 29. júla 2020 JUDr. Jana Veselá Zemaníková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:7118209192.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v konaní o zápise údajov do obchodného registra obchodnej spoločnosti: Hotel Družba s.r.o., so sídlom Jána Hollého 698/1, Michalovce, IČO: 47 819 138, vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 30Nsre/8/2018, o dovolaní X
MENU