Nájdené rozsudky pre výraz: vada konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 24758

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1912 dokumentov
23566 dokumentov
56 dokumentov
36 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: oslobodenie od súdnych poplatkovmajetkové a sociálne pomery účastníka
R 96/2011
Právna veta: Pre posúdenie dôvodnosti priznania oslobodenia od súdnych poplatkov z hľadiska pomerov účastníka sú rozhodujúce najmä jeho majetkové a sociálne pomery, ale aj výška súdneho poplatku a povaha nároku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Sžo/190/2009 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Z. bytom v B., proti žalovanému Ústavu na výkon trestu odňatia slobody, so sídlom v Hrnčiarovciach nad Parnou, Poštový priečinok 72, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 153157/1-09-2007 zo dňa 9. novembra 2007, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne č. k. 13S/37/2009-60 zo dňa 17. apríla 2009, takto r o z h o d o l
Kľúčové slová: vada žalobynesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie
R 46/2004
Právna veta: Pokiaľ označí žalobca žalovaného nesprávne tak, že v jeho názve uvedie názvy dvoch rozdielnych právnických osôb, ide o vadu žaloby, ktorá by mala byť odstránená postupom podľa § 43 ods. 1 O.s.p.; bez odstránenia tejto vady nemožno v konaní pokračovať.

Úryvok z textu:
Okresný súd Košice I rozsudkom z 22. júna 2000, č. k. 25 C 642/95-73, žalobe vyhovel, keď žalovanej uložil povinnosť vydať žalobkyni nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 7309 pre kat. úz. K. ako parcela č. 209/1 zast. plocha o výmere 837 m2 s domom s. č. 1383 s odôvodnením, že bola v prejednávanej veci naplnená reštitučná skutková podstata uvedená v ustanovení § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektoiých majetkových krívd spôsobených cirkviam a náboženským spoloč
Právna veta: Samotná skutočnosť, že prvostupňové rozhodnutie správneho orgánu je procesné chybné z dôvodu, že v ňom je nesprávne uvedený rok prijatia zákona č. 283/1995 Z. z. o utečencoch, nemá podľa ustanovenia § 250i ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku vplyv na zákonnosť rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Žalovaný napadnutým rozhodnutím zamietol rozklad žalobcu a potvrdil rozhodnutie Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 10. februára 1999, ktorým žalobcovi nebolo priznané postavenie utečenca. Podanou žalobou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného správneho orgánu a vrátenia mu veci na ďalšie konanie. Uviedol, že pre podanie žaloby sa rozhodol z dôvodu, že rozhodnutie nebolo vydané v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) [ďale
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 237 OSPvada konania
Právna veta: S prihliadnutím na ustanovenie § 242 ods. 1 veta druhá O.s.p., ukladajúce dovolaciemu súdu povinnosť prihliadnuť vždy na prípadnú procesnú vadu uvedenú v § 237 O.s.p. (či už to účastník namieta alebo nie), neobmedzil sa Najvyšší súd Slovenskej republiky len na skúmanie podmienok prípustnosti dovolania smerujúceho proti potvrdzujúcemu rozsudku, ale sa zaoberal aj otázkou, či podané dovolanie nie je prípustné podľa § 237 O.s.p. Uvedené zákonné ustanovenie pripúšťa dovolanie proti každému rozhodnutiu (rozsudku alebo uzneseniu) odvolacieho súdu, ak konanie, v ktorom bolo vydané, je postihnuté niek ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Cdo 464/2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu B. , bývajúceho v S., zastúpeného JUDr. L. , advokátom v S., proti žalovanej D. , so sídlom v Ž. , zastúpenej JUDr. A. , advokátkou v Č. , o náhradu škody a náhradu nemajetkovej ujmy z dôvodu diskriminácie , vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 10 C 124/2005, o dovolaniach žalobcu pro ti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 29. mája 2013 sp. zn.
Kľúčové slová: vada konaniaprávne účinky vyhlásenia konkurzu
R 44/2005
Právna veta: V konaniach začatých pred vyhlásením konkurzu, u ktorých došlo jeho vyhlásením k ich prerušeniu, sa pri splnení zákonných podmienok správca konkurznej podstaty stáva zo zákona účastníkom konania namiesto úpadcu.

Úryvok z textu:
Okresný súd Banská Bystrica rozsudkom z 21. novembra 2002, č. k. 14 C 51/01-133, určil neplatnosť nájomnej zmluvy o nájme hmotného inves­ tičného majetku žalobcu podpísanej dňa 7. novembra 1996 žalobcom a žalo­ vaným 1/ a neplatnosť dohody o zmene účastníka záväzkového vzťahu pod­ písanej 30. decembra 1996 žalovaným 1/ a žalovaným 2/, pričom zároveň ur­ čil, že touto dohodou nebol založený nájomný vzťah medzi žalobcom a žalo­ vaným 2/. Žalovaným 1/ a 2/ uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi náhra
Právna veta: Za vzťahy vznikajúce z medzinárodného obchodného styku právnických a fyzických osôb v zmysle § 9 ods. 3 písm. c/ bod 12 O.s.p. treba považovať aj majetkové vzťahy, na základe ktorých došlo alebo má dôjsť za odplatu k prevodu vecného, záväzkového alebo iného práva alebo hodnoty medzi osobami, ktoré nemajú bydlisko (sídlo) na území toho istého štátu; takúto povahu nemajú majetkové vzťahy, ktoré sledujú uspokojovanie iba osobných, resp. vlastných potrieb čo i len jedného účastníka týchto vzťahov, hoci bydlisko (sídlo) zmluvných strán je na území rôznych štátov. Otázku zásadného právneho významu, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na súde 3. novembra 1995 žalobcovia sa domáhali, aby súd určil, že odstúpenie žalovaného od kúpnej zmluvy a ďalšej dohody z 20. februára 1995, je neplatné. Uviedli, že žalovaný v odstúpení od zmluvy, urobenom 30. mája 1995, nepravdivo uviedol ako dôvod odstúpenia, že dosiaľ nedošlo k realizácii jeho vlastníckeho práva k predmetu kúpy a že nevedel o tom, že predávané strojové zariadenie bolo colnicou prepustené iba do záznamového obehu s určeným účelom jeho dočasného použitia.
Právna veta: Súd môže účastníka konania vyzvať i na odstránenie takej vady konania, ktorá pokračovaniu v konaní síce nebráni, ale pre ďalší priebeh konania je to účelné. Ak účastník takejto výzve nevyhovie, konanie nemožno zastaviť, pretože nejde o vadu, pre ktorú nemožno v konaní pokračovať.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. uznesením z 5. novembra 1998, č. k. 8 Cb 100/98-33, konanie zastavil. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobca sa žalobou domáhal voči žalovanému zaplatenia 38 177,20 Kč. Podanie žalobcu bolo neúplné, nepredložil dôkazy svojho tvrdenia o prevzatí predmetného záväzku žalovaným. Vyzval žalobcu výzvou prevzatou žalobcom dna 4. novembra 1997 a 15. mája 1998, aby doplnil podanie o listinné dôkazy - delimitačný protokol. Žalobca výzvy na doplnenie žaloby prevzal, ale podanie nedop
Právna veta: Ak len žalobca podal odvolanie proti rozsudku súdu prvého stupňa, ktorým bolo rozhodnuté o dvoch samostatných nárokoch tak, že ohľadne jedného z nich bolo žalobe vyhovené a ohľadne druhého nároku bola žaloba zamietnutá, nemôže odvolací súd preskúmať výrok rozsudku, ktorým bolo žalobe vyhovené. Okolnosť, že odvolací súd preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa bez výslovného návrhu dotknutého účastníka konania, predstavuje tzv. inú vadu konania, a na takú vadu môže dovolací súd prihliadnuť len vtedy, ak bolo dovolanie podané dovolateľom prípustné (§ 238 a § 239 O. s. p..)

Úryvok z textu:
Okresný súd L. rozsudkom z 24. januára 2001, č. k. 18 C 1/01-49, uložil žalovaným povinnosť zaplatiť žalobkyni 3 255,- Sk s príslušenstvom, ohľadne sumy 5 580,30 Sk s príslušenstvom žalobu zamietol a rozhodol o náhrade trov konania vo vzťahu medzi účastníkmi konania. Vychádzal zo zistenia, že žalobkyni vznikol nárok voči žalovaným z titulu úhrady nesplatenej časti ceny bytu len do výšky 3 255,- Sk, ktorá im bola poskytnutá v zmysle ustanovenia § 18b ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 182/1993 Z. z.
Právna veta: Vo vzťahu k tvrdeniu žalobkyne, že súd neprihliadol na niektoré z vykonaných dôkazov treba uviesť že, v zmysle § 132 O. s. p. dôkazy súd hodnotí podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pritom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo za konania najavo, včítane toho, čo uviedli účastníci. Nesprávne vyhodnotenie dôkazov nie je vadou konania v zmysle § 237 O. s. p. Pokiaľ súd nesprávnevyhodnotí niektorý z vykonaných dôkazov, môže byť jeho rozhodnutie z tohto dôvodu vecne nesprávne, no táto skutočnosť tiež sama osebe nezakladá prípustnosť dovolan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 97 /20 10 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne RNDr. K. B. bývajúce j v N. , zastúpenej JUDr. M. M. , advokátom v P., proti žalovaným : 1/ Slovensk ej republike – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, so sídlom B. , 2/ V. , so sídlom v B. K. , o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy , určenie vecí patriacich do dedičstva, a vydanie bezdôvodného obohatenia v sume 471,35 eura (14.200, - Sk) s pr
Právna veta: Rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov“ nepodlieha na základe žaloby fyzickej alebo právnickej osoby ibarozhodnutie, ktorým správny orgán nevyhovie protestu prokurátora, nakoľko takéto rozhodnutie nie je rozhodnutím, ktorým sa zakladá, mení alebo zrušuje právo alebo povinnosť fyzickej alebo právnickej osoby ani sa priamo ich práv alebo právom chránených záujmov alebo povinností netýka (pozri bližšie napr. rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci, sp. zn. 4Sž/94/2003 - 12/2005 ZSP). Predmetom preskúmania súdom v tomto prípade však môžu by ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 6 S ž o / 3 4 3 / 2 0 0 9 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej, v právnej veci žalobcu Ing. O. B. , bytom P., zastúpeného JUDr. J. Š., advokátom so sídlom S., proti žalovanému Katastrálnemu úradu v Bratislave , so sídlom Pekná cesta 15, Bratislava, o preskúmanie zák
MENU