SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1162114
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64424
USSR: 35610
NSČR: 123961
NSSČR: 66961
USČR: 79866
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424567
Krajské súdy (ČR): 43660
Posledná aktualizácia
06.06.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: vady diela


Približný počet výsledkov: 65 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vady diela
  • vada nájdené 108757 krát v 23843 dokumentoch
  • diela nájdené 5743 krát v 820 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 43 dokumentov
Krajské súdy SR 962 dokumentov


Právna veta: Zmluvou o dielo vzniká záväzkový právny vzťah, ktorého účelom je vyhotovenie diela za odplatu. Ide o dvojstranný právny úkon, v ktorom sa strana, ktorej bolo dielo zadané (zhotoviteľ diela) zaväzuje, že ho vykoná na vlastné nebezpečenstvo a druhá strana (objednávateľ diela) sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dojednanú cenu. Pre platnosť zmluvy zákon nevyžaduje písomnú formu. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa zmluvy riadne a v dohodnutom čase. Vykonať dielo riadne znamená, že zhotoviteľ musí pri jeho vykonávaní postupovať odborným spôsobom tak, aby výsledok di ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. J. Ž. – Ž., B., v dovolacom konaní zastúpeného JUDr. P. L., advokátom, so sídlom v P., proti žalovanému J. K., bývajúcemu v B., v dovolacom konaní zastúpenému JUDr. R. M., advokátom so sídlom v B., o zaplatenie 222 060,-- Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Topoľčany pod sp.zn. PE 3 C 222/2002, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 22. februára 2007 sp.zn .
Právna veta: Podľa § 562 ods. 2 Obch. zák. súd neprizná objednávateľovi právo z vád diela, ak objednávateľ neoznámi vady diela a) bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí, b) bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mal zistiť pri vynaloţenej odbornej starostlivosti pri prehliadke uskutočnenej podľa odseku 1, c) bez zbytočného odkladu po tom, čo mohli byť zistené neskôr pri vynaloţení odbornej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov a pri stavbách do piatich rokov od odovzdania predmetu diela. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka, platí namiesto tejto lehoty záručná doba. Z citovaného ustanovenia ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Ob do 25/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Štefanka a členiek senátu JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Anny Petruľákovej v právnej veci žalobcu: D. , akciová spoločnosť, N. , IČO: X. , zast. JUDr. R. P., advokátom, Advokátska kancelária T. proti žalovanému: B. , a.s., S., IČO: X. , zast. G. , so sídlom C. , o zaplatenie 4 408,15 Eur (132 800 Sk) s príslušenstvom, na dovolanie .
Právna veta: Výhodou pre objednávateľa diela je zodpovednosť zhotoviteľa diela za vady, ktoré sa prejavia v dohodnutej alebo záručnej lehote. Práva objednávateľa sa líšia podľa toho, či ide o vady odstrániteľné alebo neodstrániteľné, pričom u neodstrániteľných vád rozlišujeme ešte také, pre ktoré vec nie je moţné riadne uţívať a také, navzdory ktorým vec uţívať moţno, ale s určitým obmedzením. Podľa toho má objednávateľ právo buď na bezplatné odstránenie vád, na primeranú zľavu z ceny alebo dokonca na odstúpenie od zmluvy. Z uvedeného vyplýva, ţe zákonník (rovnako Občiansky, ako aj Obchodný) pozná vady die ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Obo 2 /2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Štef anku a sudkýň JUDr. Anny Petruľá kov ej a JUDr. Ivany Izakovičovej v právnej veci žalobcu: R. , s.r. o., G.B. , IČO: X. (predtým S., a.s., H.H. , IČO: X. ), zastúpený JUDr. P.M. , advokátom, Advokát ska kancelária D.B. proti žalovanému: I., a.s. , V.B. , IČO: X. , zast. JUDr. J.H. , advokátom , Advokátska kancelária, R.B. .
Kľúčové slová: zmluva o dielo, neplatnosť právneho úkonu v zmysle OZ

Zbierka NS 1/2002
R 9/2002
Rozsudok
Právna veta: Nepresnosti v označení účastníka zmluvy nespôsobujú neplatnosť zmluvy, ak je nepochybné, kto zmluvu o dielo uzavrel.

Úryvok z textu:
... súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Namietal, že v tej časti, v ktorej žalobca uplatňuje zodpovednosť za vady diela, dielo nebolo vykonané podľa obsahu zmluvy, ale na výslovnú žiadosť žalobcu. Na takéto práce naviac nedal žalobcovi žiadnu záruku. Krajský ... . B. rozsudkom z 25. septembra 1998, č. k. 60 Cb 40/96-49, uložil žalovanému povinnosť na vlastné náklady odstrániť vady diela na prevádzkovej budove PS a OFS v T. na L. ulici č. 14, pod popisným číslom 615. Po vykonanom dokazovaní .
Právna veta: Ustanovenie § 153c ods. 1 O.s.p. v záujme zásady materiálnej pravdy zabezpečuje súdnu ochranu žalovaného v prípade vydania kontumačného rozsudku. Umožňuje žalovanému, aby v odvolacej lehote navrhol jeho zrušenie. O tomto návrhu rozhoduje súd, ktorý vydal rozsudok pre zmeškanie. Ak žalovaný preukáže, prípadne osvedčí závažnosť dôvodov jeho zmeškania, súd uznesením rozsudok zruší a o veci ďalej koná a vec meritórne rozhodne. V prípade, ak súd dôjde k záveru, že návrh žalovaného nie je dôvodný, tak uznesením návrh zamietne. Voči tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie. V prípade ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , č. k. 64 Cb 207/2008-66 žalobe vyhovel a uložil žalovanému povinnosť bezplatne odstrániť vytýkané 6 Obdo 22/2009 vady diela do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia. Súčasne uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania v sume 546,07 Eur .
Právna veta: Dohodou o urovnaní účastníci odstraňujú spornosť alebo pochybnosť vzájomných práv a povinností tým, že ich rušia a nahradzujú novými. Slúži na odstránenie sporných práv bez ohľadu na to, či tieto objektívne existujú, teda môže ísť medzi účastníkmi aj o pochybnosti subjektívnej povahy, preto dohoda o urovnaní nemusí vždy viesť k faktickej zmene rozsahu vzájomných práv a povinností. Právna úprava dohody o urovnaní má veľa zhodných čŕt s dohodou o nahradení záväzku novým záväzkom (§ 570 Obč. zák.). Predpokladom dohody o urovnaní je spornosť alebo pochybnosť týkajúca sa záväzku. Dohoda o urovnaní ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... aj z tohto dôvodu sa v danom prípade nemôže jednať o platné nahradenie doterajšieho záväzku záväzkom novým. Keďže odporca neoznámil vady diela navrho vateľovi bez zbytočného odkladu po dobu jedného r oka od prevzatia a motorové vozidlo používal a prevádzkoval, podľa názoru .
Právna veta: Z ustanovení Obchodného zákonníka, upravujúcich nároky z vád pri porušení zmluvy vyplýva, že ak objednávateľ uplatní včas vady a nárok na odstránenie vád opravou v poskytnutej primeranej dodatočnej lehote a zhotoviteľ tieto vady neodstráni, resp. oznámi objednávateľovi, že ich neodstráni v tejto lehote, môže objednávateľ uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny. Podmienkou uplatnenia tohto nároku je: 1/ existencia vád, 2/ ich včasné uplatnenie, 3/ zodpovednosť zhotoviteľa za vady, 4/ neodstránenie vád zhotoviteľom v poskytnutej primeranej dodatočnej lehote. Za stanovených podmienok môže objedn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... posúdenie, či uplatnenie žaloby (vzájomného návrhu) na zaplatenie určitej sumy možno považovať za žalobu na primerané zníženie kúpnej ceny pre vady diela, resp. na vrátenie kúpnej ceny vo výške nároku na zľavu z kúpnej ceny z toho dôvodu, že žal ovaná vady .
Právna veta: Len v mimoriadnych a ojedinelých prípadoch mohla nepreskúmateľnosť rozhodnutia súdu zakladať vadu v zmysle § 237 ods.1 písm. f/ O.s.p., a to napríklad ak rozhodnutie napadnuté opravným prostriedkom ako celok neobsahovalo vôbec žiadne odôvodnenie, prípadne vtedy, ak odôvodnenie malo také zásadné nedostatky, ktoré sa svojou povahou, intenzitou, významom a právnymi následkami blížia k „justičnému omylu“. Podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva totiž princíp právnej istoty môže ustúpiť iba výnimočne, a to za účelom zaistenia opravy základných vád alebo justičných omylov (pozri Ryabykh pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uplynutí dodatočnej primeranej lehoty je možné od zmluvy odstúpiť. Súd dospel k záveru, že p rípadný výskyt stružlín nie je vadou diela , ich výskyt nebol preukázaný a ich prítomnosť nebráni v riadnom užívaní diela, zarážky tesnenia boli dodané, zrážanie vody nie je .
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, typová zmluva, občianskoprávny vzťah

Právna veta: Žalovaný si objednal a uzatvoril zmluvu o dielo na zhotovenie a montáž vnútorného rodinného nerezového bazénu so žalobcom A., K. do svojej novostavby v D. ako fyzická osoba nepodnikateľ. Z obsahu zmluvy vyplýva, že žalobca predložil žalovanému tzv. typovú zmluvu (v zmluve chýbajú pri žalovanom údaje identifikačné údaje, ako napr. bydlisko a pod., rovnako chýba miesto plnenia a je vypracovaná v českom jazyku). Typová zmluva predstavuje dvojstranný právny úkon charakterizovaný ako formulár zmluvy, ktorá sa má uzavierať vo viacerých prípadoch, pričom je obvyklé, že spotrebiteľ obsah zmluvy pri je ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... písomná forma, dojednaná v zmluvných podmienkach. 10. Tým, že žalovaný nedodržal zákonný spôsob rekl amácie a vady diela nereklamoval riadne a včas, súd nepovažoval za dôvodný žalovaným uplatnený návrh na započítanie sumy, ktorú na odstránenie vád ... dohodli, ne bola mu doručená faktúra na zaplatenie, oproti čomu žalobca namietal, že žalovaný doteraz žiadne vady diela nereklamoval a započítanie plnenia voči žalovanej pohľadávke je zo strany žalovaného nedôvodné. Okrem toho podľa tvrdenia žalovaného .
Právna veta: Zatiaľ čo rozhodovanie znamená vytváranie vôle vo vnútri, v rámci organizačnej štruktúry obce o tom, či, resp. aký právny úkon obec urobí (vykoná), právne konanie je prejavom už takto vytvorenej vôle navonok voči tretej osobe s cieľom založiť, zmeniť alebo zrušiť právny vzťah. Oprávnenie rozhodovať o právnych úkonoch, t. j. o tom, či, resp. aký právny úkon obec urobí, je zo zákona rozdelené medzi obecnú radu, štatutárny orgán (starostu) a obecné zastupiteľstvo. Oprávnenie konať v mene právnickej osoby je teda obmedzené iným orgánom. Akcentuje sa tu na prioritu verejného záujmu, kedy sa o ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prevzatému dielu (zápis o odovzdaní a prevzatí diela z 20.8.2013) nesplnil notifikačnú povinnosť bez zbytočného meškania oznámiť prípadné vady diela. Správne na túto situáciu súd prvej inštancie aplikoval § 562 ods. 1, 2 ObZ. Odvolateľ v zásade podaným odvolaním tieto .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.