Nájdené rozsudky pre výraz: vady konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 24746

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1902 dokumentov
23526 dokumentov
56 dokumentov
36 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Samotná skutočnosť, že prvostupňové rozhodnutie správneho orgánu je procesné chybné z dôvodu, že v ňom je nesprávne uvedený rok prijatia zákona č. 283/1995 Z. z. o utečencoch, nemá podľa ustanovenia § 250i ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku vplyv na zákonnosť rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Žalovaný napadnutým rozhodnutím zamietol rozklad žalobcu a potvrdil rozhodnutie Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 10. februára 1999, ktorým žalobcovi nebolo priznané postavenie utečenca. Podanou žalobou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného správneho orgánu a vrátenia mu veci na ďalšie konanie. Uviedol, že pre podanie žaloby sa rozhodol z dôvodu, že rozhodnutie nebolo vydané v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) [ďale
Kľúčové slová: oslobodenie od súdnych poplatkovmajetkové a sociálne pomery účastníka
R 96/2011
Právna veta: Pre posúdenie dôvodnosti priznania oslobodenia od súdnych poplatkov z hľadiska pomerov účastníka sú rozhodujúce najmä jeho majetkové a sociálne pomery, ale aj výška súdneho poplatku a povaha nároku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Sžo/190/2009 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Z. bytom v B., proti žalovanému Ústavu na výkon trestu odňatia slobody, so sídlom v Hrnčiarovciach nad Parnou, Poštový priečinok 72, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 153157/1-09-2007 zo dňa 9. novembra 2007, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne č. k. 13S/37/2009-60 zo dňa 17. apríla 2009, takto r o z h o d o l
Kľúčové slová: vada žalobynesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie
R 46/2004
Právna veta: Pokiaľ označí žalobca žalovaného nesprávne tak, že v jeho názve uvedie názvy dvoch rozdielnych právnických osôb, ide o vadu žaloby, ktorá by mala byť odstránená postupom podľa § 43 ods. 1 O.s.p.; bez odstránenia tejto vady nemožno v konaní pokračovať.

Úryvok z textu:
Okresný súd Košice I rozsudkom z 22. júna 2000, č. k. 25 C 642/95-73, žalobe vyhovel, keď žalovanej uložil povinnosť vydať žalobkyni nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 7309 pre kat. úz. K. ako parcela č. 209/1 zast. plocha o výmere 837 m2 s domom s. č. 1383 s odôvodnením, že bola v prejednávanej veci naplnená reštitučná skutková podstata uvedená v ustanovení § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektoiých majetkových krívd spôsobených cirkviam a náboženským spoloč
Právna veta: Pri posudzovaní vady konania, že v prejednávanej veci bola účastníkovi súdom odňatá možnosť pred ním konať (§ 237 písm. f/ O.s.p.), správnosť právnych záverov nie je právne relevantná, lebo prípadne nesprávne právne posúdenie veci prípustnosť dovolania nezakladá. Skutočnosť, že účastník má odlišný názor, než konajúce súdy, bez ďalšieho nezakladá a nedokazuje ním tvrdenú vadu v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. Nesprávne právne posúdenie veci (§ 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p.) je prípustným dovolacím dôvodom (ktorý možno uplatniť vtedy, ak je dovolanie prípustné), ale samo nesprávne právne posúdenie vec ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 180 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne C. , so sídlom v P., zastúpenej advokátskou kanceláriou F. so sídlom v B. , proti žalovan ému M. , bývajúcemu v G. , za účasti S. (S.) so sídlom v K. , ako vedľajšieho účastníka na strane žalovanej, zastúpeného JUDr. J., advokátom so sídlom v R. , o zaplatenie 1 999 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Rožňava pod sp. zn. 5 C 129 /2013, o dovolaní žalob
Právna veta: Ani nesprávne vyhodnotenie dôkazov nie je vadou konania v zmysle § 237 ods. 1 O.s.p. Pokiaľ súd nesprávne vyhodnotí niektorý z vykonaných dôkazov, môže byť jeho rozhodnutie z tohto dôvodu nesprávne, táto skutočnosť ale sama osebe prípustnosť dovolania v zmysle § 237 ods. 1 O.s.p. nezakladá (tu por. napr. uznesenia najvyššieho súdu sp. zn. 1 Cdo 85/2010 a 2 Cdo 29/2011).

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1111244467 Dátum vydania rozhodnutia: 31. júla 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Kolcun Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1111244467.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu A. L., bývajúceho v J., zastúpeného advokátskou kanceláriou FUTEJ & Partners, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Radli nského č. 2, v mene ktorej koná ako konateľ advokát JUDr. Daniel Futej, CSc., proti žalovanej Slovenskej re
Právna veta: Ak len žalobca podal odvolanie proti rozsudku súdu prvého stupňa, ktorým bolo rozhodnuté o dvoch samostatných nárokoch tak, že ohľadne jedného z nich bolo žalobe vyhovené a ohľadne druhého nároku bola žaloba zamietnutá, nemôže odvolací súd preskúmať výrok rozsudku, ktorým bolo žalobe vyhovené. Okolnosť, že odvolací súd preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa bez výslovného návrhu dotknutého účastníka konania, predstavuje tzv. inú vadu konania, a na takú vadu môže dovolací súd prihliadnuť len vtedy, ak bolo dovolanie podané dovolateľom prípustné (§ 238 a § 239 O. s. p..)

Úryvok z textu:
Okresný súd L. rozsudkom z 24. januára 2001, č. k. 18 C 1/01-49, uložil žalovaným povinnosť zaplatiť žalobkyni 3 255,- Sk s príslušenstvom, ohľadne sumy 5 580,30 Sk s príslušenstvom žalobu zamietol a rozhodol o náhrade trov konania vo vzťahu medzi účastníkmi konania. Vychádzal zo zistenia, že žalobkyni vznikol nárok voči žalovaným z titulu úhrady nesplatenej časti ceny bytu len do výšky 3 255,- Sk, ktorá im bola poskytnutá v zmysle ustanovenia § 18b ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 182/1993 Z. z.
Právna veta: Účastníkovi konania, ktorý bol prítomný na pojednávaní a súhlasil s tým, aby súd pojednával, hoci jeho zástupca zvolený na celé konanie nebol na pojednávanie predvolaný, nebola postupom súdu odňatá možnosť konať pred súdom (§ 237 písm. f/ O.s.p..)

Úryvok z textu:
Žalobca sa podanou žalobou domáhal zaplatenia sumy 6000 Kčs, ktorú žalovanému vyplatil v súvislosti s obstaraním kúpy nákladného motorového vozidla, pretože odpadnutím dôvodu plnenia vznikol u žalovaného neoprávnený majetkový prospech podľa § 451 Obč. zákonníka v znení platnom do 1. januára 1992. Okresný súd vo Vranove nad Topľou rozsudkom z 29. mája 1992, č.k. 5 C 212/92-26, zastavil konanie ohľadom sumy 1000 Kčs, zamietol žalobu o sumu 5000 Kčs a žalobcu zaviazal zaplatiť žalovanému náhradu t
Právna veta: Rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov“ nepodlieha na základe žaloby fyzickej alebo právnickej osoby ibarozhodnutie, ktorým správny orgán nevyhovie protestu prokurátora, nakoľko takéto rozhodnutie nie je rozhodnutím, ktorým sa zakladá, mení alebo zrušuje právo alebo povinnosť fyzickej alebo právnickej osoby ani sa priamo ich práv alebo právom chránených záujmov alebo povinností netýka (pozri bližšie napr. rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci, sp. zn. 4Sž/94/2003 - 12/2005 ZSP). Predmetom preskúmania súdom v tomto prípade však môžu by ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 6 S ž o / 3 4 3 / 2 0 0 9 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej, v právnej veci žalobcu Ing. O. B. , bytom P., zastúpeného JUDr. J. Š., advokátom so sídlom S., proti žalovanému Katastrálnemu úradu v Bratislave , so sídlom Pekná cesta 15, Bratislava, o preskúmanie zák
Kľúčové slová: povinnosť prihliadnuť na vady konaniaprocesné vady konania
Právna veta: I keď ustanovenie § 242 ods. 2 veta druhá O.s.p. ukladá dovolaciemu súdu, aby na procesné vady konania uvedené v § 237 ods. 1 O.s.p. prihliadol bez ohľadu na to, či v dovolaní boli alebo neboli uplatnené, predsa len – a osobitne v prípade namietaného odňatia možnosti pred súdom konať (§ 237 ods. 1 písm. f/ O.s.p.) – treba mať na zreteli, že pri vyhodnocovaní dopadov procesných nesprávností, ktoré vyšli najavo v priebehu dovolacieho konania, nie je obsah dovolania bezvýznamný. Ide o to, že slovo „neprihliada“ vyjadruje objektívnu stránku prístupu dovolacieho súdu k procesným vadám odvolacieho k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Cdo 212/2015 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu H. , bývajúceho v K. , zastúpeného advokátskou kanceláriou F., so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanej Slovenskej republike , za ktorú koná N. , so sídlom v B. , o náhradu škody , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 25 C 210/2011, o dovo laniach žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 22. septembra 2014 sp. zn. 6 Co 299/2014 , a uzne
Právna veta: Závislým výrokom v zmysle ustanovenia § 242 ods. 2 písm. b) O. s. p. môže byť nielen dovolaním nedotknutý výrok, tvoriaci súčasť napadnutého rozhodnutia, ale aj výrok, ktorý je obsahom iného, samostatného rozhodnutia v danej veci.

Úryvok z textu:
Okresný súd Šaľa 20. apríla 2001 písomne poveril súdneho exekútora JUDr. V. K. vykonaním exekúcie na vymoženie sumy 129 271 554,- Sk v prospech oprávneného Colného úradu S. proti povinnému V., spol. s r. o., na základe exekučného titulu - rozhodnutia Colného úradu S. zo 4. augusta 2000 č. 425/2000-6511, v spojení s rozhodnutím Colného riaditeľstva Slovenskej republiky zo 4. januára 2001 č. 38911/2000, ktorým bola povinnému uložená povinnosť zaplatiť na účet oprávneného vymáhanú sumu. Po doruč
MENU