Nájdené rozsudky pre výraz: vady konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 24758

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1909 dokumentov
23566 dokumentov
56 dokumentov
36 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Byt
Kľúčové slová: nájom bytuvýpoveď z nájmu bytu
R 26/1993
Právna veta: Ak súd prvého stupňa rozhodoval o zrušení práva užívať byt podľa ustanovení občianskeho zákonníka v znení účinnom do 31.12.1991, nemožno pri posudzovaní otázky náhradného bytu aplikovať Občiansky zákonník účinný od 1.1.1992 (v znení novely vykonanej zák. č. 509/1991 Zb..)

Úryvok z textu:
Žalobou spresnenou na pojednávaní 14.októbra 1991 žalobca žiadal zrušiť právo užívať jeho jednoizbový byt MUDr. T.N., ktorú označil ako žalovanú v 1. rade, prípadne Ž.G., ktorú označil ako žalovanú v 2. rade, a to bez povinnosti pridelenia náhradného bytu a súčasne žiadal zaviazať žalovanú 1., prípadne žalovanú 2., vydať mu tento byt do 15 dní od právoplatnosti rozsudku, ako aj nahradiť mu trovy konania. Žalobca žalobu zdôvodnil tým, že v čase disponovania voľnými podnikovými bytmi v roku 1985 r
Právna veta: Dve menej závažné porušenia pracovnej disciplíny nie sú jej sústavným menej závažným porušovaním (§ 46 ods. 1 písm. f/ Zák. práce v znení zákona č. 3/1991 Zb..) Doplnenie: Podľa § 46 ods. 1 písm. f) Zák. práce v znení zákona č. 3/1991 Zb. organizácia môže dať pracovníkovi výpoveď, ak sú u pracovníka dané dôvody, pre ktoré by s ním mohla okamžite zrušiť pracovný pomer, alebo pre závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre sústavné menej závažné porušovanie pracovnej disciplíny možno dať pracovníkovi výpoveď, ak bol v dobe posledných šiestich mesiacov v súvislosti s porušením pracovnej discip ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa žiadala určiť, že výpoveď žalovaného z 28. 3. 1991 z dôvodu § 46 ods. 1 písm. f/ Zák. práce je neplatná. Okresný súd v Nitre žalobu zamietol. V odôvodnení rozsudku uviedol, že v konaní bolo preukázané porušenie pracovnej disciplíny uvedené v zrušovacom prejave, ktorého sa žalobkyňa dopustila tým, že v súvislosti so zrušením referátu pre kádrovú prácu a vytvorením referátu pre personálnu prácu nevypracovala dodatok k svojej pracovnej zmluve o dojednanej zmene pracovného zaradenia, hoci
Právna veta: Pri riešení otázky, či fyzická osoba má trvalý pobyt na území republiky v zmysle § 3 ods. 1 zák. č. 87/1991 Zb., nemožno vychádzať výlučne z predpisov upravujúcich policajné hlásenie a evidenciu občanov (zák. č. 135/1992 Zb. a vyhl. č. 146/1982 Zb..) Doplnenie: Za trvalý pobyt osoby, oprávnenej podľa § 3 ods. 1 zákona č. 87/1991 Zb., treba považovať miesto, kde sa táto osoba zdržuje s úmyslom trvalé sa tu zdržiavať. Takýmto miestom je najmä miesto, kde má osoba rodinu, byt, zamestnanie a pod. Spravidla je to miesto, kde je prihlásená k trvalému pobytu. Existencia úmyslu osoby trvalé sa zdrž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Navrhovateľ sa domáhal vypratania nehnuteľností vedených na liste vlastníctva č. 640 kat. územia Trenčín ako pare. č. 217 - dom č. 1052 vo výmere 237 m2 a pare. č. 218/2 - záhrada vo výmere 790 m2. Poukázal na to, že je účastný rehabilitácie podľa zákona č. 119/1990 Zb. aj ohľadne jemu uloženému trestu prepadnutia majetku. Okresný súd v Trenčíne návrhu vyhovel a odporkyni uložil povinnosť vypratať nehnuteľnosti do 15 dní od právoplatnosti rozsudku a zaplatiť navrhovateľovi náhradu trov konania.
Právna veta: Pri uzavretí dohody o rozviazaní pracovného pomeru môžu jej účastníci platne dojednať i výšku odstupného napr. tak, že jeho zvýšenie dojednané v kolektívnej zmluve sa pracovníkovi neposkytne; pracovník sa tým vopred nevzdáva svojho práva.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal zaplatenia odstupného ako nároku vzniknutému mu z kolektívnej zmluvy uzavretej na rok 1991. Okresný súd v Dunajskej Strede zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 13 347 Kčs s 3 % úrokom od 9. 10. 1991. Svoj rozsudok odôvodnil tým, že žalobcovi, ktorého pracovný pomer skončil dohodou 30. 9. 1991 z dôvodu uvedeného v § 46 ods. 1 písm. c/ Zák. práce, vznikol podľa kolektívnej zmluvy na rok 1991 nárok na vyplatenie ďalšieho odstupného vo výške trojnásobku jeho priemerného zárobku
Meritum Odmena notára
Právna veta: Zníženie odmeny notára podľa § 23 vyhl. č. 31/1993 Z. z. o 40 % sa vykoná aj z minimálnej odmeny 500 Sk, ak návrh na začatie konania o dedičstve alebo oznámenie o úmrtí poručiteľa došlo na štátne notárstvo do 31. decembra 1992.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Galante uznesením z 9. 4. 1993, č.k. D 3724/92, D not. 369/93-8 určil všeobecnú cenu majetku poručiteľky a súčasne aj čistú hodnotu dedičstva sumou 22 440 Sk a potvrdil nadobudnutie dedičstva jedinej • dedičke zo zákona - dcére poručiteľky. Súčasne schválil odmenu notára ako súdneho komisára v minimálnej výške 300 Sk podľa § 13 vyhl. č. 31/1993 Z.z. a náhradu jeho hotových výdavkov v sume 100 Sk podľa § 18 ods. 2 citovanej vyhlášky. Krajský súd v Bratislave, na odvolanie súdneho k
Meritum Mzda.
Kľúčové slová: spôsob odmeňovaniavnútrodružstevné pravidlámzda všeobecné ustanovenia
R 76/1994
Právna veta: Dojednanie člena s družstvom o odmene za prácu v družstve odkazujúce na platné vnútrodružstevné pravidlá odmeňovania nevylučuje neskoršie jednostranné určenie konkrétneho spôsobu odmeňovania v súlade s pravidlami prijatými členskou schôdzou družstva.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal doplatenia odmeny vo výške 11 977 Sk za mesiace september až november 1992. Okresný súd v Liptovskom Mikuláši rozsudkom z 29. 1. 1993 zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 11 977 Sk a trovy konania 1875 Sk. V odôvodnení rozsudku uviedol, že výška odmeny bola stanovená dohodou medzi účastníkmi, je teda záväzná a zmena takejto dohody mohla nastať jedine vzájomnou dohodou účastníkov zmluvného vzťahu. Tým, že žalovaný jednostranne od 14. 9. 1992 znížil výšku odmeny, porušil doho
Právna veta: Účastníkovi nebola postupom súdu odňatá možnosť konať pred súdom, ak účastník nepožiadal o odročenie pojednávania a ani ďalšieho pojednávania sa bez ospravedlnenia nezúčastnil, hoci o pojednávaniach bol riadne a s dostatočným predstihom upovedomený. Doplnenie: Právo účastníka, aby jeho vec bola prejednaná verejne a v jeho prítomnosti, zaručené čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, nemožno chápať tak, že by súd nemohol konať a rozhodnúť vo veci bez prítomnosti účastníka, ale tak, že súd je povinný účastníkovi poskytnúť priestor na uplatnenie tohto práva. Úvedená požiadavka je vyjadrená ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach na odvolanie žalovaného potvrdil rozsudok býv. Mestského súdu v Košiciach, ktorým bol žalovaný zaviazaný zaplatiť žalobkyni 1700 Kčs s prísl., lebo sa stotožnil s jeho skutkovými i právnymi závermi. Rozsudok krajského súdu nadobudol právoplatnosť 25. 2. 1993. Proti uvedenému rozsudku odvolacieho súdu žalovaný podal v zákonnej lehote dovolanie. Jeho prípustnosť videl v postupe súdu prvého stupňa, ktorý nariadil výsluch v konaní vypočutých svedkov na pojednávaní, ktorého s
Meritum Premlčanie
Právna veta: Ak žalovaný písomne uzná majetkové sankcie, ktoré nie sú súčasťou práv zo zodpovednosti za vady pred uplynutím, alebo po uplynutí šesťmesačnej premlčacej lehoty, plynie nová desaťročná premlčacia lehota odo dňa doručenia uznesenia.

Úryvok z textu:
Žalobou zo 4. februára 1993 si žalobca uplatnil právo na zaplatenie poplatku, ktorý podľa § 378 Hospodárskeho zákonníka vyúčtoval žalovanému 28. marca 1991 v sume 2221 Sk. Okresný súd v Banskej Bystrici rozsudkom zo 4. marca 1993 žalobu zamietol. V odôvodnení rozsudku uviedol, že žalovaný záväzok v zmysle § 132 Hospodárskeho zákonníka uznal s tým, že dal príkaz k jeho úhrade 22. apríla 1991. Od tohoto dňa začala plynúť nová premlčacia lehota, ktorá je pri majetkových sankciách 6 mesiacov (§ 13
Právna veta: Voľným pracovným miestom, ktoré je zamestnávateľ povinný ponúknuť pracovníkovi pred daním výpovede, nie je miesto uvoľnené iba dočasne, napr. počas pracovného voľna poskytnutého inému pracovníkovi z dôvodu jeho dôležitej prekážky v práci.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa domáhala vyslovenia neplatnosti výpovede danej jej žalovanou organizáciou podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. c/ Zák. práce z dôvodu, že sa stala nadbytočnou v dôsledku organizačných zmien. Okresný súd v Trenčíne rozsudkom z 23. mája 1992 žalobe vyhovel, lebo dospel k záveru, že bola dôvodná, keď žalovaný po odvolaní žalobkyne z funkcie zástupkyne riaditeľa ju nezaradil na funkciu majsterky praktického výcviku, ktorá bola voľná a pre žalobkyňu vhodná. Krajský súd v Bratislave na o
Právna veta: Ak odvolací súd v predchádzajúcom zrušujúcom rozhodnutí nezaujal stanovisko k právnemu posúdeniu veci, nie sú splnené predpoklady pre prípustnosť dovolania v zmysle § 238 ods. 2 písm. b/ O.s.p.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Spišskej Novej Vsi rozsudkom z 10. 5. 1993, č.k. 4 C 1533/91-72 určil, že žalobca je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti - prevádzanej jednotky v podiele jednej polovice. Takto rozhodol po zistení, že pred začatím dražby predmetnej nehnuteľnosti, konanej 6. 7. 1991 sa žalobca a žalovaný dohodli, že budú dražiť túto nehnuteľnosť - spoločne. Podľa tejto dohody navonok mal dražiť za oboch iba žalovaný s tým, že vydražená nehnuteľnosť bude v ich spoluvlastníctve a budú podnikať sp
MENU