Nájdené rozsudky pre výraz: vady podania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 274

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

156 dokumentov
1715 dokumentov
1 dokument
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa čl. 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi a orgánmi verejnej správy od začiatku konania a za podmienok ustanovených zákonom. Túto pomoc poskytujú súdy, orgány verejnej správy a na zmluvnom základe aj advokáti. Uvedená ústavná zásada je premietnutá v § 2 ods. 1 a 2 zákona o správe daní ako jedno zo základných pravidiel konania. Podľa citovaného ustanovenia sú daňové orgány povinné poskytovať pomoc a poučenia daňovým subjektom, ktorých sa konanie týka, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu. Ustanovenie § 46 ods ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Naj vyšší súd 6S žf /4/ 2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ja ny Baricovej a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej, v právnej veci žalob kyne obchodnej spoločnosti X. s. r. o., so sídlom v M. , zastúpenej advokátom Mgr. P. P. , so sídlom v M. , proti žalovanému Daňové mu riaditeľstvu Slovenskej republiky, so sídlom v Banskej Bystrici , ul. Nová č. 1
Právna veta: Nevyzývanie na odstránenie vady podania neznamená, že odvolateľ ju nemôže odstrániť sám z vlastnej iniciatívy, a to prípadne aj po uplynutí lehoty na podanie odvolania do rozhodnutia o odvolaní. Zo žiadneho ustanovenia C. s. p. nevyplýva zákaz, resp. nemožnosť strany takto postupovať. Pokiaľ by Civilný sporový poriadok sledoval zámer neumožniť strane z vlastnej iniciatívy odstrániť vadu odvolania, spočívajúcu v absencii odvolacích dôvodov, aj po uplynutí odvolacej lehoty, mal byť v ňom tento zákaz výslovne alebo aspoň dostatočne jasne vyjadrený. Ak takáto úprava v C. s. p. nie je, nemô ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Cdo/119/2018 4414205361 26. 06. 2019 JUDr. Rudolf Čirč ECLI:SK:NSSR:2019:4414205361.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalobkyne Poľnohospodár Nové Zámky a. s., so sídlom v Nových Zámkoch, Komjatická 67, IČO: 31 431 160, zastúpenej advokátskou kanceláriou advocatius s. r. o., so sídlom v Bratislave, Palackého 12, v mene ktorej koná ako konateľk
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 241 ods. 1, veta druhá O.s.p. musí byť dovolateľ v dovolacom konaní zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná. Citované zákonné ustanovenie vyžaduje, aby bol dovolateľ vzhľadom k zvýšenej odbornej náročnosti dovolacieho konania zastúpený profesijným advokátom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 ECdo 285 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávne ného E. , s.r.o. , so sídlom v B. , IČO: X. (pôvodný oprávnený Prv á stavebn á sporiteľň a, a.s., so sídlom v Bratislave, Bajkalská 30, IČO: X. ), proti povinným 1/ D. F. , 2/ M. F. , oboch bývajúcich v o V. , o vymoženie 10 083,45 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Piešťany , pod sp. zn. 6 Er 551/2008 , na dovolanie povinného 1/ proti uzneseniu Kra
Meritum Súdne konanie
Právna veta: Ak žalobcom v žalobe označený žalovaný zanikol výmazom z obchodného registra pred začatím konania, žalovaný nemá spôsobilosť byť účastníkom konania a ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť. Nemožno ho odstrániť ani opravou alebo doplnením výzvou podľa § 43 ods. 1 O. s. p., pretože nejde o vadu podania spočívajúcu v jeho nesprávnosti alebo neúplnosti, ani postupom podľa § 107 O. s. p., lebo spôsobilosť byť účastníkom konania stratil žalovaný ešte pred začatím konania. Neprichádza do úvahy ani zámena účastníkov alebo pristúpenie do konania podľa § 92 O. s. p., pretože t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Mestský súd v Bratislave uznesením konanie zastavil a žiadnemu z účastníkov náhradu trov konania nepriznal. Rozhodnutie odôvodnil tak, že žalobca v žalobe označil za žalovaného neexistujúci právny subjekt, čo je neodstrániteľnou prekážkou konania, a preto podľa § 104 ods. 1 O. s. p. konanie zastavil. Proti tomuto rozhodnutiu podal odvolanie žalobca a žiadal, aby sa v konaní pokračovalo a žalovaný bol zmenený na B.R., a.s. „v lidvidácii“ B. Najvyšší súd Slovenskej republiky prejednal vec podľa
Kľúčové slová: úpadokúpadok dlžníkavyhlásenie konkurzunávrh na vyhlásenie konkurzu
R 73/1996
Právna veta: Ak sa v konaní o vyhlásenie konkurzu nepreukáže, že dlžník má viac veriteľov, nie je v úpadku a tým nie sú splnené podmienky pre vyhlásenie konkurzu. Súd v takomto prípade návrh na vyhlásenie konkurzu zamietne.

Úryvok z textu:
Mestský súd v Bratislave napadnutým uznesením zastavil konanie, žiadnemu z účastníkov nepriznal náhradu trov konania a rozhodol o vrátení 400 Sk súdneho poplatku navrhovateľovi. Rozhodnutie odôvodnil tým, že navrhovateľ v stanovenej lehote neodstránil vadu podania (§ 43 ods. 2 O. s. p.), keď neoznámil ďalších veriteľov dlžníka. Proti rozhodnutiu podal odvolanie navrhovateľ a žiadal ho zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie. V odvolaní uviedol, že návrh na vyhlásenie konkurzu vady nemá. Poukázal
Právna veta: Ak sudca, prípadne vyšší súdny úradník dôjde k záveru, že podanie je nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné, uznesením rozhodne o ďalšom postupe podľa toho, či ide o podanie, ktoré by podľa obsahu mohlo byť návrhom na začatie konania, alebo o podanie, ktoré takým návrhom nie je. Obsahom uznesenia je výzva účastníkovi, ktorý posudzované podanie urobil, aby podanie opravil alebo doplnil. Súčasťou výzvy je aj poučenie o spôsobe, rozsahu a potrebe opravy alebo doplnenia a poučenie o následkoch neopravenia alebo nedoplnenia podania v súdom určenej lehote. V správnom súdnictve v prípade podania, kt ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10Sžo/ 85 /201 6 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : Ing. O. C. , S., proti žalovanému : Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, Krajský dopravný inšpektorát, Pionierska ulica 33, Prešov , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove č. k. 4S/41/2015 - 20 zo dňa 30 . marca 201 6, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slo ve
Právna veta: Podľa § 47 ods. 1 O.s.p., do vlastných rúk treba doručiť písomnosti, pri ktorých tak ustanovuje zákon, a iné písomnosti, ak to nariadi súd. Nedodržanie zákonom stanoveného postupu pri doručení zásielky určenej do vlastných rúk má za následok neúčinnosť doručenia zásielky

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4Cdo 362 /2012 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. , bývajúcej v K. , zastúpenej JUDr. E. , advokátkou v R. , proti žalovanej G. , so sídlom v B. , o 3 321,65 Eur (100.068, Sk) s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 17C 189/2005, o dovolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 25. februára 2009 , sp. zn. 4Co 300/2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Sl
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti rozhodnutianáhrada trov konania
Právna veta: Podľa § 146 ods. 2 OSP ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca. Predovšetkým treba uviesť, že aj rozhodnutie o trovách konania musí byť riadne odôvodnené, musí byť presvedčivé a musí mu predchádzať dostatočné zisťovanie skutkového stavu, na ktorý bude možné bez akýchkoľvek pochybností aplikovať príslušné ustanovenia procesného predpisu upravujúce náhradu trov konania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. H. , bývajúceho v P., zastúpeného Mgr. P. Š., advokátom v P., proti žalovanej G. , a.s. , so sídlom v B. , IČO: X. , o zaplatenie poistného plnenia , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 24 C 124/2008, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 29. apríla 2011 sp. zn. 15 Co 121/2011, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Ž
Právna veta: Predovšetkým Najvyšší súd zdôrazňuje tu procesnú požiadavku zakotvenú zákonodarcom v Občianskom súdnom poriadku (najmä § 43, § 103 v spojení s § 246c ods. 1 a § 250d ods. 3 O.s.p.), že v správnom súdnictve je možné konať iba o takých návrhoch (podaniach), ktoré svojím obsahom jednoznačne preukazujú naplnenie zákonnej požiadavky na ich obsah. Konajúci súd, ktorý stojí nad účastníkmi (dominus litis) nie je oprávnený za účastníka podávajúceho návrh do jeho obsahu akýmkoľvek spôsobom zasahovať.

Úryvok z textu:
U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: J. F. , bytom J., L ., proti žalovanému: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Banská Bystica , so sídlom ulica Zvolenská cesta č. 27, Banská Bystrica, o nečinnosti orgánu verejnej správy, na odvolanie žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 31. októbra 2011 č. k. 23 S/25/2011 -14, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uzneseni e Krajského súdu v B
Právna veta: V záujme navrhovateľov je, aby k podnetu priložili čo najviac im dostupných dôkazov, a tým Ústavný súd Slovenskej republiky presvedčili, že prijatie ich podnetu na konanie vo veci samej má svoje opodstatnenie. Ústavný súd Slovenskej republiky nie je substituentom navrhovateľov pri zabezpečovaní dôkazov ich tvrdení v podnete, ak si ich navrhovatelia môžu zabezpečiť sami.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 20. mája 1999 predbežne prerokoval podnet I. K. K. a jeho manželky M. K., obaja bytom v B., vo veci porušenia ich základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov postupom Okresného súdu v Bardejove v konaní o žalobe z 1. októbra 1997 podanej na tomto súde a takto r o z h o d o l : Podnet I. K. K. a jeho manželky M. K. o d m i e t a pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí. O d ô v o d n e n
MENU