Nájdené rozsudky pre výraz: vady taxatívne vymenované

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 67

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Nemožno prehliadať zreteľný rozdiel procesných účinkov týchto uznesení: pokiaľ v zmysle § 111 ods. 1 O.s.p. sa v dôsledku prerušenia konania nevykonávajú pojednávania a neplynú procesné lehoty [dočasne sa „pozastavuje“ možnosť účastníkov vykonávať procesné úkony s konaním inak spojené (s výnimkou späťvzatia návrhu vo veci samej)], rozhodnutím o pokračovaní v konaní sa toto „pozastavenie“ uvoľňuje a účastníci opäť začnú v plnom rozsahu realizovať svoje procesné práva a plniť procesné povinnosti ako pred prerušením konania. Uznesenie, ktorým súd rozhodol o tom, že pokračuje v prerušenom konaní, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E NI E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky F. , so sídlom v B. , IČO: X. , proti odporkyn i M. , a.s. so sídlom v I., IČO: X. , zastúpenej JUDr. Š. J., PhD., advokátom so sídlom v B. , o splnenie povinnosti , vedenej n a Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 20 C 399/2008, o dovolaní odporkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 31. júla 2012 sp. zn. 16 Co 201/2012, takto r o z h o d o l : Dov
Kľúčové slová: odvolanie v sporovom konaníodôvodnenie rozhodnutia
Právna veta: Pokiaľ dovolateľka vytýkala odvolaciemu súdu, že nenapravil pochybenie súdu prvej inštancie, ktorý odmietol vykonať dôkaz ňou navrhovaný, treba uviesť, že uvedený dôvod sám osebe prípustnosť dovolania podľa § 237 ods. 1 O. s. p. nezakladá. Súdna prax už viackrát judikovala, že nevykonanie dôkazov navrhovaných účastníkom konania nemožno považovať za taký postup súdu, ktorým súd odníme účastníkovi možnosť konať pred súdom (napr. uznesenie NS SR uverejnené v Zbierke rozhodnutí a stanovísk súdov SR pod č. 37/1993). Dovolací súd poukazuje aj na rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republik ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3001899882 Dátum vydania rozhodnutia: 27. júla 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Darina Ličková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:3001899882.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Ličkovej a členiek senátu JUDr. Anny Markovej, JUDr. Jany Zemaníkovej, JUDr. Jany Hullovej a JUDr. Andrei Moravčíkovej PhD, v právnej veci žalobcu TENNIS Zlín, a. s., IČO: 46 975 764,
Kľúčové slová: odôvodnenie rozsudku odôvodnenie rozhodnutia
Právna veta: Štruktúra práva na odôvodnenie rozsudku bola rámcovo upravená v § 157 ods. 2 O. s. p. Táto norma sa uplatňovala aj v odvolacom konaní (§ 211 ods. 2 O. s. p.). Ústavný súd vo svojej ustálenej judikatúre zdôraznil, že odôvodnenia rozhodnutí súdu prvej inštancie a odvolacieho súdu nemožno posudzovať izolovane, pretože prvoinštančné a odvolacie konanie z hľadiska predmetu konania tvoria jeden celok (IV. ÚS 489/2011). Tento právny názor, ktorý zastáva aj dovolací súd, zahŕňa požiadavku komplexného posudzovania všetkých rozhodnutí všeobecných súdov, ktoré boli vydané v priebehu príslušného súdneho k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1ObdoV/9 /2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej rep ubliky v právnej veci žalobcu Ing. M. M. , nar. X. , bytom K. , zastúpeného advokátkou JUDr. M. T. , AK T. , IČO: X. , proti žalovanému JUDr. S. D. , so sídlom P. , správca konkurznej podstaty úpadcu M. M. , nar. X. , K. , IČO: X. , zastúpenému advokátom JUDr. M. R. , Ž. , IČO: X. , o vylúčenie veci z konkurznej podstaty , vedenej na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 4Cbi 3/2012 -80, na d
Právna veta: Podľa § 48 ods. 2 O.s.p. ak nie je možné doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná a jej iná adresa nie je súdu známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky súdu za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvedel. Citované ustanovenie upravuje špecifickú formu náhradného doručenia zásielky adresovanej právnickej osobe. Pri právnickej osobe je pojmovo vylúčené uvažovať o tom, či sa zdržuje v mieste svojho sídla. Úprava doručenia do ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1711214192 Dátum vydania rozhodnutia: 10. augusta 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Anna Marková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1711214192.1 R OZHODNUTIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, IČO: 35 850 370, zastúpeného advokát om: Mgr. Miroslav Vilím, Michalská 9, Bratislava, proti žalovanému: FC Senec, a.s., Rybárska 29, Senec,
Právna veta: I. Jednou z podmienok pre uloženie povinnosti platiť preddavok na trovy konania je, že u navrhovateľa nie sú splnené predpoklady pre oslobodenie od platenia súdnych poplatkov. Ak súd zastaví konanie podľa § 14la ods. 1 O. s. p. pre nezaplatenie preddavku na trovy konania, hoci táto podmienka nebola splnená, odníme navrhovateľovi právo konať pred súdom. Súd sa musí ešte pred vydaním rozhodnutia o uložení povinnosti platiť preddavok na trovy konania podľa § 141a O. s. p. dôsledne zaoberať otázkou, či u navrhovateľa nie sú splnené predpoklady pre oslobodenie od platenia súdnych poplatkov, a to aj ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava I. uznesením zo 6. novembra 2013 č. k. 35Cb/37/2009-189 v prvom výroku zastavil konanie, v druhom výroku žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania, v treťom výroku rozhodol, že o zloženom preddavku na trovy konania súd rozhodne v lehote 15 dní od právoplatnosti uznesenia, v štvrtom výroku, že súd vracia žalobcovi súdny poplatok vo výške 32 861,50 Eur prostredníctvom príslušného daňového úradu po právoplatnosti uznesenia a v piatom výroku napadnutého uzn
Meritum dovolanie
Najvyšší súd 6 Obdo 7/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci zrušenia obchodnej spoločnosti M. s.r.o., sídlom P.B., vedenej na Okresnom súde v Bratislave pod sp.zn. 36 Exre 243/2005, Sro 9747/B, na dovolanie likvidátorky Ing. I., zastúpenej JUDr. L., advokátkou so sídlom S.B., proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 27. septembra 2007, č.k. 2 Cob 114/2007- 25, takto r o z h o d o l: Dovolanie Ing. I. sa o d m i e t a. O d
Meritum o určenie neplatnosti záveru
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkýň 1/ D, bývajúcej v L, zastúpenej JUDr. V H, advokátom so sídlom v R, 2/ E, bývajúcej v S, Česká republika, proti žalovanej A, bývajúcej v L, M, zastúpenej JUDr. I, advokátom so sídlom v L, o určenie neplatnosti závetu, vedenej na Okresnom súde Liptovský Mikuláš pod sp. zn. 12 C 332/2004, na dovolanie žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 19. júna 2007 sp. zn. 8 Co
Meritum o vyslovenie neúčinnosti právnych úkonov
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. B. P. – SKP A. J. N. T. , okres V. N. T. , proti žalovanému: Obec J. N. T. , okres V. N. T. , zast. JUDr. Ľ. G. , advokátom so sídlom L. X. , P., o vyslovenie neúčinnosti právnych úkonov vedenej na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 14 Cbi 18/2008, na dovolanie žalovaného proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30. septembra 2009, č. k. 2Obo/ 12/2009 -
Meritum o zrušenie vecného bremena
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky E. Š., bývajúcej v L., časť H., zastúpenej JUDr. D. D., advokátom v P., proti odporcovi F. Š., bývajúcemu L., časť H., zastúpenému JUDr. D. K., advokátkou v P., o zrušenie vecného bremena, vedenej na Okresnom súde Považská Bystrica pod sp. zn. 5 C 71/2007, o dovolaní odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 22. januára 2008 sp. zn. 17 Co 290/2007, takto r o z
MENU