SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1162110
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64424
USSR: 35610
NSČR: 123961
NSSČR: 66961
USČR: 79866
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424567
Krajské súdy (ČR): 43660
Posledná aktualizácia
06.06.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: vady výrobku


Približný počet výsledkov: 11 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vady výrobku
  • vada nájdené 108757 krát v 23843 dokumentoch
  • vyrobok nájdené 8322 krát v 1051 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 5 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské súdy SR 89 dokumentov


Právna veta: Výhodou pre objednávateľa diela je zodpovednosť zhotoviteľa diela za vady, ktoré sa prejavia v dohodnutej alebo záručnej lehote. Práva objednávateľa sa líšia podľa toho, či ide o vady odstrániteľné alebo neodstrániteľné, pričom u neodstrániteľných vád rozlišujeme ešte také, pre ktoré vec nie je moţné riadne uţívať a také, navzdory ktorým vec uţívať moţno, ale s určitým obmedzením. Podľa toho má objednávateľ právo buď na bezplatné odstránenie vád, na primeranú zľavu z ceny alebo dokonca na odstúpenie od zmluvy. Z uvedeného vyplýva, ţe zákonník (rovnako Občiansky, ako aj Obchodný) pozná vady die ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Obo 2 /2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Štef anku a sudkýň JUDr. Anny Petruľá kov ej a JUDr. Ivany Izakovičovej v právnej veci žalobcu: R. , s.r. o., G.B. , IČO: X. (predtým S., a.s., H.H. , IČO: X. ), zastúpený JUDr. P.M. , advokátom, Advokát ska kancelária D.B. proti žalovanému: I., a.s. , V.B. , IČO: X. , zast. JUDr. J.H. , advokátom , Advokátska kancelária, R.B. .
Právna veta: V prípade, že poskytovateľ služieb cestovného ruchu nezabezpečí príslušné služby spôsobom, ktorý deklaroval vo vzťahu ku spotrebiteľom a neskôr sa v príslušnej rekreačnej destinácii preukáže, že išlo o nepresné, nejasné a dvojzmyselné údaje o nákupných podmienkach zájazdu, pri ktorých je možné rozumne a dôvodne predpokladať, že priemerný spotrebiteľ by do zmluvného vzťahu s poskytovateľom služieb cestovného ruchu nevstúpil, ide zo strany poskytovateľa služieb -cestovnej kancelárie o nekalé obchodné praktiky, ktoré sú zakázané a za ktoré je možné uložiť poskytovateľovi služieb sankc ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 19 . Podľa § 2 písm. l) zákona o ochrane spotrebiteľa , na účely tohto zákona sa rozumie reklamáciou uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby. Podľa § 2 písm. u) zákona o ochrane spotrebiteľa , na účely tohto zákona sa rozumie odbornou starostlivosťou úroveň .
Kľúčové slová: ochrana spotrebiteľa, reklamácia, reklamácia tovaru, písomná forma

Právna veta: Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky však nedá, v súvislosti s názorom žalovaného vyslovenom vo vyjadrení k odvolaniu žalobcu za účelom jednotného výkladu ustanovenia § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa, neuviesť, že za vybavenie reklamácie v rámci zákonom stanovenej lehoty sa považuje aj písomná výzva na prevzatie plnenia, teda zákon explicitne upravuje spôsob oznámenia o tom, že opravený výrobok je pripravený na odovzdanie spotrebiteľovi. Nezakladá sa teda na pravde tvrdenie žalovaného, že spôsob oznámenia o vybavení reklamácie je v zásade dohodou medzi predávajúcim a kupujúci ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... reklamácie. Podľa § 2 písm. l) zákona o ochrane spotrebiteľa, reklamáciou sa na účely zákona roz umie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby. Podľa § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa, vybavením reklamácie sa na účely zákona rozumie ukončenie reklamačného .
Právna veta: Z ustanovenia § 18 ods. 4 zákona jednoznačne vyplýva pre predávajúceho povinnosť v prípade, ak neuzná reklamáciu do 3 pracovných dní, výrobok zaslať na odborné posúdenie a toto, resp. doklad o zaslaní na odborné posúdenie, je potom povinný na požiadanie predložiť príslušného orgánu dozoru. Uvedené ustanovenie nemožno vykladať tak, ako to robí žalobca – že táto povinnosť sa vzťahuje len na tie výrobky, ktoré možno odoslať na odborné posúdenie. V zmysle § 2 ods. f/ zákona sa za výrobok považuje aj taká hnuteľná vec, ktorá je súčasťou nehnuteľnej veci, čo znamená, že výrobkom je aj ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zabudované a to na vlastné náklady. Treba pripomenúť, že neboli pochybnosti o tom, že v predmetnej veci spotrebiteľka reklamovala jednoznačne vady výrobku - okna a nie jeho montáž, teda službu, tak ako to tvrdil žalobca. Žalobca výšku uloženej pokuty nenamietal, preto sa ňou .
Právna veta: Odvolací súd dodáva, že zákon o ochrane spotrebiteľa v § 2 písm. m/ taxatívne upravuje možnosti ukončenia reklamačného konania, ktoré má predávajúci k dispozícii v rámci tridsaťdňovej lehoty. Jednou zo zákonom povolených možností ukončenia reklamačného konania je aj písomná výzva na prevzatie plnenia, umožňujúca predávajúcemu (pokiaľ nevybavil reklamáciu iným zo zákonných postupov) legitímne ukončiť reklamačné konanie, bez následkov ustanovených v § 24 zákona o ochrane spotrebiteľa. Odvolací súd zastáva v danom prípade názor, že žalobca, vystupujúci v reklamačnom konaní v pozícii predávajúceho ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 4.4 Podľa § 2 písm. l/ zákona o ochrane spotrebiteľa, reklamáciou sa na účely zákona rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby. 4.5 Podľa § 2 písm. m/ zákona o ochrane spotrebiteľa, vybavením reklamácie sa na účely zákona rozumie .
Právna veta: Podstatou správneho súdnictva je ochrana práv občanov a právnických osôb, o ktorých sa rozhodovalo v správnom konaní. Ide o právny inštitút, ktorý umožňuje, aby sa každá osoba, ktorá sa cíti byť rozhodnutím, či postupom orgánu verejnej správy poškodená, dovolala súdu ako nezávislého orgánu a vyvolala tak konanie, v ktorom správny orgán už nebude mať autoritatívne postavenie, ale bude účastníkom konania s rovnakými právami ako ten, o koho práva v konaní ide. Základným cieľom konania v správnom súdnictve podľa druhej hlavy piatej časti OSP je preskúmavať zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov v ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... má pochybnosti o tom, že žalobca by z vlastnej vôle uchovával evidenčný systém po dobu možného uplatnenia si zodpovednosti za vady výrobku (2 roky). Sortiment tovaru sa pomerne často v predajnej sieti mení, najmä ak sa jedná o odevné súčasti, čo môže .
Merito Potvrdené
... spotrebiteľa a pre spotrebiteľa je dôležitá z toho pohľadu, aby výrobok správne používal a tým predišiel neúspešnému uplatneniu zodpovednosti za vady výrobku. Uviedol, že napadnutý rozsudok považuje za náležite odôvodnený. Rozhodnutia vychádzali zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu veci a sú v súlade .
Merito § 18 ods. 10 zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z.
... reklamácií obsahovať, pričom plní funkciu zdroja informácií pre kontrolné orgány pri zisťovaní závažnosti ohrozenia oprávnených záujmov spotrebiteľov v prípade výskytu vady výrobkov alebo služieb. Odvolací orgán ma teda za to, že zákon stanovuje predávajúcemu povinnosť viesť evidenciu o reklamáciách bez ohľadu na .
... to, že zákon spotrebiteľovi garantuje právo na uplatnenie reklamácie, ktorú si môže uplatniť bez ohľadu na to, čo je príčinou vady výrobku. Uvedené konanie žalobcu žalovaný posudzoval ako ohrozovací správny delikt, pri ktorom k naplneniu skutkovej podstaty správneho deliktu dochádza už porušením .
... dospel k záveru, že vada vznikla mechanickým používaním a ošetrovaním, bunda bola používaná po vzniku vady, nejedná sa o vadu výrobku a skrytú vadu, vada je neopraviteľná. Žalobca záver svojho stanoviska konzultoval s kolegom B.. C. L., znalcom z odvetvia ... dňa 20.04.2012, kde žalobca uviedol: „vada vznikla mechanickým používaním a ošetrovaním“ alebo „n ejedná sa o vadu výrobku ...“. Tieto výroky žalobcu nie sú ničím podložené.3.6 Výklad žalobcu spočívajúci v tom, že na titulnej strane znaleckého .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.