Nájdené rozsudky pre výraz: vady výrobku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
101 dokumentov
1 dokument
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podstatou správneho súdnictva je ochrana práv občanov a právnických osôb, o ktorých sa rozhodovalo v správnom konaní. Ide o právny inštitút, ktorý umožňuje, aby sa každá osoba, ktorá sa cíti byť rozhodnutím, či postupom orgánu verejnej správy poškodená, dovolala súdu ako nezávislého orgánu a vyvolala tak konanie, v ktorom správny orgán už nebude mať autoritatívne postavenie, ale bude účastníkom konania s rovnakými právami ako ten, o koho práva v konaní ide. Základným cieľom konania v správnom súdnictve podľa druhej hlavy piatej časti OSP je preskúmavať zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžo/32/2014 1012201491 28.09.2015 JUDr. Elena Kováčová ECLI:SK:NSSR:2015:1012201491.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu: Leder & Schuh SK spol. s r.o., Einsteinova 18, 851 01
Právna veta: Odvolací súd dodáva, že zákon o ochrane spotrebiteľa v § 2 písm. m/ taxatívne upravuje možnosti ukončenia reklamačného konania, ktoré má predávajúci k dispozícii v rámci tridsaťdňovej lehoty. Jednou zo zákonom povolených možností ukončenia reklamačného konania je aj písomná výzva na prevzatie plnenia, umožňujúca predávajúcemu (pokiaľ nevybavil reklamáciu iným zo zákonných postupov) legitímne ukončiť reklamačné konanie, bez následkov ustanovených v § 24 zákona o ochrane spotrebiteľa. Odvolací súd zastáva v danom prípade názor, že žalobca, vystupujúci v reklamačnom konaní v pozícii predávajúceho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Asan/3/2016 1015200874 08. 11. 2017 JUDr. Nora Halmová ECLI:SK:NSSR:2017:1015200874.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej a zo sudcov JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Milana Moravu v právnej veci žalobcu: O2 Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 3
Právna veta: Z ustanovenia § 18 ods. 4 zákona jednoznačne vyplýva pre predávajúceho povinnosť v prípade, ak neuzná reklamáciu do 3 pracovných dní, výrobok zaslať na odborné posúdenie a toto, resp. doklad o zaslaní na odborné posúdenie, je potom povinný na požiadanie predložiť príslušného orgánu dozoru. Uvedené ustanovenie nemožno vykladať tak, ako to robí žalobca – že táto povinnosť sa vzťahuje len na tie výrobky, ktoré možno odoslať na odborné posúdenie. V zmysle § 2 ods. f/ zákona sa za výrobok považuje aj taká hnuteľná vec, ktorá je súčasťou nehnuteľnej veci, čo znamená, že výrobkom je aj ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z člen ov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca , PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalob cu: E. , s.r.o., V. , právne zastúpeného JUDr. M. , advo kátom v K. , pr oti žalovanému: Slovenská obchodná in špekcia, Ústredný inšpektorát SOI Bratislava , Prievozská č . 32, Bratislava, o preskúmanie zá
Právna veta: Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky však nedá, v súvislosti s názorom žalovaného vyslovenom vo vyjadrení k odvolaniu žalobcu za účelom jednotného výkladu ustanovenia § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa, neuviesť, že za vybavenie reklamácie v rámci zákonom stanovenej lehoty sa považuje aj písomná výzva na prevzatie plnenia, teda zákon explicitne upravuje spôsob oznámenia o tom, že opravený výrobok je pripravený na odovzdanie spotrebiteľovi. Nezakladá sa teda na pravde tvrdenie žalovaného, že spôsob oznámenia o vybavení reklamácie je v zásade dohodou medzi predávajúcim a kupujúci ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/ 203 /2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Jozefa Hargaša a člen iek senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci žalobcu V. , s.r.o., so sídlom K. , zastúpeného JUDr. M. V. , advokátom, so sídlom v o Z. , proti žalovanému Ústrednému inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie, so sídlom v Bratislave, Prievozská 32, o preskúmanie zák
Právna veta: V prípade, že poskytovateľ služieb cestovného ruchu nezabezpečí príslušné služby spôsobom, ktorý deklaroval vo vzťahu ku spotrebiteľom a neskôr sa v príslušnej rekreačnej destinácii preukáže, že išlo o nepresné, nejasné a dvojzmyselné údaje o nákupných podmienkach zájazdu, pri ktorých je možné rozumne a dôvodne predpokladať, že priemerný spotrebiteľ by do zmluvného vzťahu s poskytovateľom služieb cestovného ruchu nevstúpil, ide zo strany poskytovateľa služieb -cestovnej kancelárie o nekalé obchodné praktiky, ktoré sú zakázané a za ktoré je možné uložiť poskytovateľovi služieb sankc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky RO ZS U DO K V M E N E S L O VE NS K E J RE P UB L IK Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Milučkého a členov senátu JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobcu: Ko ala Tours , a.s., so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava , IČO: 35 822 244, zastúpeného JUDr. Tomášom Klieštencom, advokáto m so sídlom Ulica Waltariho 7, 9 21 01 Piešťany, proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1013201594 Dátum vydania rozhodnutia: 10. mája 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1013201594.3 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Nory Halmovej a Mgr. Viliama Pohančeníka v právne j veci žalobcu: B., právne zastúpený: JUDr. Ladislav Szabo, advokát, Jókaiho 21, Bratislava, proti žalované
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7015200251 Dátum vydania rozhodnutia: 28. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7015200251.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Kataríny Benczovej, v právnej veci žalobcu NAVAL, spol. s.r.o., so sídlom Čermeľská cesta 1, Košice, zast.: JUDr. Dušan Kolesá
Meritum Potvrdené
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžo/60/2012 1009200529 21.02.2013 CSc., JUDr. Eva Babiaková ECLI:SK:NSSR:2013:1009200529.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu: RENO-obuv SK, spol. s r.o., Einsteinova 18, Brat
Meritum § 18 ods. 10 zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudkýň JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petr y Príbelskej PhD. , v právnej veci žalobcu Bubo -style spol. s r.o., Obchodná 17/9, Sečovce, práv ne zast úpený: JUDr. Jozef Brázdil, advokát, AK Brázdil – Brázdilová, Trhová 1, Zvolen , proti žalovanému : Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný i
MENU