Nájdené rozsudky pre výraz: vady zakladajúce prípustnosť dovolania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 51

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

13 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Podľa § 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. Dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka). Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 53 ods. 4 Občianskeho zákonníka). 2. Pojem spotrebiteľská zmluva mo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 Cdo 146 /20 11 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľ a M UDr. L. S., proti odporco vi R. , IČO: X. , zastúpenému JUDr. M. T. , o určenie neplatnosti ukončenia poistenia , vedenej na Okresnom súde Liptovský Mikuláš pod sp. zn. 7 C 130 /20 10 , o dovolan í odporcu proti uzneseniu Krajskéh o súdu v Žiline z 19. mája 20 11 , sp. zn. 10 Co 35 /20 11 , takto r o z h o d o l : Dovolanie odporcu o d m i e t a .
Právna veta: V konaniach starostlivosti súdu o maloleté deti je ústredným záujmom a predovšetkým sa prihliada na záujem maloletého dieťaťa na zdravom fyzickom a psychickom vývoji, pričom tento pojem - záujem maloletého dieťa, nie je možné zamieňať s individuálnymi záujmami rodičov, alebo s ich individuálnymi predstavami o starostlivosti o maloleté dieťa.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Cdo 81 /201 4 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v o veci starostlivosti súdu o maloletého S. S., nar odeného X. , zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny , so sídlom v K. , bývajúceho u matky, dieťa rodičov: Mgr. V. G. , bývajúcej v K. , zastúpenej JUDr. M. K. , advokátom so sídlom v K. a Mgr. P. S., bývajúceho v K. , zastúpeného JUDr. M. H. , advokátom so sídlom v K. , o zmenu úpravy rodičovských pr
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na to, že poverenie na vykonanie exekúcie je individuálny právno-aplikačný akt, ktorý má priame právne účinky len voči osobe súdneho exekútora. Ide o procesný úkon exekučného súdu adresovaný súdnemu exekútorovi, na základe ktorého súdny exekútor môže začať vykonávať exekúciu (§ 36 ods. 2 druhá veta Exekučného poriadku) a ktorým súdny exekútor preukazuje svoje oprávnenie exekúciu vykonávať. Poverenie na vykonanie exekúcie však nemá priame právne účinky voči osobe povinného, preto povinný voči nemu ani nemôže využiť žiadne opravné prostriedky (§ 44 ods ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej repub liky vo veci exekúcie oprávneného V. , IČO: X. , proti povinn ému M. P. , IČO: X. , zastúpeného advokátskou k anceláriou Š., pre vymoženie 1125,79 € s prísl ušenstvom , vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 24 Er 386/2009, o dovolaní povinného proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 23. júla 2010, sp. zn. 4 CoE 39 /2009, takto r o z h o d o l : Dovolanie súdneho exekútora o d m i e t a . Opráv
Kľúčové slová: odvolanie v sporovom konaníodôvodnenie rozhodnutia
Právna veta: Pokiaľ dovolateľka vytýkala odvolaciemu súdu, že nenapravil pochybenie súdu prvej inštancie, ktorý odmietol vykonať dôkaz ňou navrhovaný, treba uviesť, že uvedený dôvod sám osebe prípustnosť dovolania podľa § 237 ods. 1 O. s. p. nezakladá. Súdna prax už viackrát judikovala, že nevykonanie dôkazov navrhovaných účastníkom konania nemožno považovať za taký postup súdu, ktorým súd odníme účastníkovi možnosť konať pred súdom (napr. uznesenie NS SR uverejnené v Zbierke rozhodnutí a stanovísk súdov SR pod č. 37/1993). Dovolací súd poukazuje aj na rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republik ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3001899882 Dátum vydania rozhodnutia: 27. júla 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Darina Ličková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:3001899882.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Ličkovej a členiek senátu JUDr. Anny Markovej, JUDr. Jany Zemaníkovej, JUDr. Jany Hullovej a JUDr. Andrei Moravčíkovej PhD, v právnej veci žalobcu TENNIS Zlín, a. s., IČO: 46 975 764,
Meritum o zaplatenie 148 000 Kč
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. M., správcu konkurznej podstaty úpadcu S., zastúpeného JUDr. R., proti žalovanému L., o zaplatenie 148 000 Kč, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 3 Cb 15/04-24 zo dňa 23. septembra 2004, takto r o z h o d o l : Napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa z r u š u j e a vec mu vracia na ďalšie konanie. O d ô v o d n e n i e : Súd prv
Meritum o 474 046,-- Sk s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S., proti žalovanému G., zastúpenému Mgr. R., o zaplatenie 474 046 Sk s príslušenstvom, na dovolanie žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 41 Cob 446/2006–111 zo dňa 25. januára 2007, takto r o z h o d o l : Dovolanie žalovaného o d m i e t a . Žalobcovi náhradu trov dovolacieho konania nepriznáva. O d ô v o d n e n i e : Krajský súd v Ban
Meritum o vydanie PO
Najvyšší súd 3 Ob do 28/2008 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v práv nej veci navrhovateľa S.M. , zastúpeného JUDr. M.K. , advokátom so sídlom v Ž.M. , proti odporcovi F.B.K. , / predtým N. s.r.o. / zastúpenému JUDr. P.V. , advokátom so sídlom v B.G. , o vydanie predbežného opatrenia, na dovolanie odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 3 Cob 16/2008 -294 zo dňa 29. februára 2008 , takto r o z h o d o l : Dovolanie odpo
Meritum o vymoženie 26,74 €
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej H., bývajúcej v P., proti povinnému A., spol. s.r.o., so sídlom v B., o vymoženie 26,74 € (805,50 Sk), vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 29 Er 1459/2003, o dovolaní súdneho exekútora JUDr. M., proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 31. marca 2009 sp. zn. 1 CoE 216/2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 14XCdo/11/2015 4312216969 28. 04. 2016 JUDr. Jana Hullová ECLI:SK:NSSR:2016:4312216969.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne POHOTOVOSŤ, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, IČO: 35 807 598, zastúpenej Fridrich Paľko, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Grösslingova č. 4, IČO: 36 864 421 proti žalovanej Slovenskej repub
MENU