Nájdené rozsudky pre výraz: valné zhromaždenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
41 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Prejavom spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným o tom, že netrvá na niektorej zložke predpísaného formálneho postupu pri zvolávaní valného zhromaždenia, môže byť formálna vada zvolania valného zhromaždenia zhojená. Prejav vôle musí urobiť spoločník, vo vzťahu ku ktorému predpísaný formálny postup dodržaný nebol.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom zo 7. júna 1999, č. k. 33 Cb 21/98-42, vyslovil neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia žalovaného z 25. februára 1998 a žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi 3 100,- Sk náhrady trov konania. Rozhodol tak s odôvodnením, že valné zhromaždenie žalovaného bolo zvolané v rozpore s § 129 ods. 1 Obchodného zákonníka, keďže nebolo zvolané písomnou pozvánkou doručenou spoločníkom 15 dní pred dňom konania. Proti rozsudku podal odvolanie žalovaný. V odvolaní uviedol, že va
Kľúčové slová: dovolanie intervientazáväznosť rozsudku pre intervienta
Právna veta: Podľa ust. § 425 CSP, dovolanie môže podať intervenient, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo podľa § 77. Podľa ust. § 84 CSP, ak z osobitného predpisu vyplýva, že rozsudok je pre intervenienta záväzný, tvoria intervenient spolu so stranou, na ktorej vystupuje, nerozlučné spoločenstvo podľa § 77. Z citovaných ustanovení vyplýva, že intervenient je oprávnený podať dovolanie len v tom prípade, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo. Vychádzajúc z ustanovenia § 84 CSP, intervenient tvorí so stranou nerozlučné spoločenstvo vte ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obdo/73/2018 1213205892 13. decembra 2019 JUDr. Jana Hullová ECLI:SK:NSSR:2019:1213205892.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ E. G., narodeného XX. C. XXXX, J. XXX XX T. XXX a 2/ W. G., narodenej XX. I. XXXX, J. XXX XX D. XX, obaja zastúpení advokátom JUDr. Ľubomírom Šablicom, so sídlom Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava, proti žalovanému By
Právna veta: V konaní súdu o neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti je pasívne legitimovaná spoločnosť, ktorej valné zhromaždenie prijalo napadnuté uznesenie a nie osoby, ktoré na valnom zhromaždení hlasovali za prijatie uznesenia.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa vyslovil, že uznesenie prijaté na valnom zhromaždení spoločnosti s ručením obmedzeným, S.m., V.Š., ktoré sa konalo 1. júna 1996, je neplatné. Vo zvyšku žalobu zamietol a žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi 2810 Sk náhrady trov konania. Rozhodol tak s odôvodnením,že na valné zhromaždenie nebol žalobca riadne predvolaný, lebo bol pozvaný len telefonicky, bez oznámenia programu valného zhromaždenia. Žalovaný nesplnil povinnosť, stanovenú v § 129 ods. 1 Obc
Právna veta: Podľa § 3 ods. 7 Správneho poriadku ustanovenia o základných pravidlách konania uvedených v odsekoch 1 až 6 sa primerane použijú aj pri vydávaní osvedčení, posudkov, vyjadrení, odporúčaní a iných podobných opatrení. Napriek právnej skutočnosti, že samotný zák. č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov priamo vylúčil aplikáciu Správneho poriadku na rozhodovací proces týkajúci sa vydania súhlasu, Najvyšší súd nielen v zmysle čl. 1 ods. 1 veta prvá ústavy Slovenskej republiky ale aj v zmysle Rezolúcie č. (77) 31 Výboru ministrov Rady Európy o správnom konaní zastáva právny náz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Naj vyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci navrhovateľa : Človek a strom, občianske združenie , so sídlom Haburská č. 49/A, 821 01 Bratislava - Ružinov , zast.: VALlŠ LEGAL, s.r.o. , advokátskou spoločnosťou so sídlom Apollo Bu
Meritum neplatnosť uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným
Najvyšší súd 3Obdo /42 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa v 1. rade: L. , nar. X. , bytom B. , navrhovateľa v 2. rade: M. , nar. X. , bytom B. , navrhovateľa v 3. rade: S., nar. X. , bytom B. a navrhovateľa v 4. rade: M. , nar. X. , bytom B. , zast úpený zákonnou zástupkyňou M. , nar. X. , bytom V. , v konaní všetci zastúpení C. , advokátska kancelária, s. r. o., so sídlom K. , v mene ktorej koná JUDr. R. , advokát
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1215204358 Dátum vydania rozhodnutia: 23. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Pepelová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1215204358.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. J. R., L., B. XXX/XX, zást. JUDr. Ivan Klementis, advokát so sídlom v Bratislave, Mudrochova 2 prot i žalovanému: Diligentia R.C., s.r.o. Bratislava, Ivánska cesta 12, IČO 46 008 616, zást. Advokátska kance
Meritum o náhradu mzdy za dovolenku
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. H. , nar. X. , proti žalovanej R. E. , s.r.o., so sídlom v S., zastúpenej JUDr. M. Š., advokátkou, so sídlom v K. , o náhradu mzdy za dovolenku , vedenej Okresným súdom Stropkov pod sp. zn. 3 C 141/2004, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Okresného súdu S vidník zo 17. 12. 2007 č. k. 3 C 141/2004 -221 a rozsudku Krajského súdu
Meritum určenie, že u žalobcu došlo k poistnej udalosti
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8209202722 Dátum vydania rozhodnutia: 26. septembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Cisárová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:8209202722.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Cisárovej a sudcov JUDr. Martina Vladika a JUDr. Jána Šikutu, PhD., v spore žalo bcu D., bývajúceho v O., zastúpeného JUDr. Janou Švantnerovou, advokátkou so sídlom v Bardejove, Hviez
Meritum určenie neplatnosti darovacej zmluvy
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 Obo 29/2006 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. V. P., nar. X., bytom Z., X. H., zastúpeného JUDr. P. B., advokátom, K., X. H., proti žalovaným: 1/ S. L. K., s.r.o., N., X. H., IČO: X., zastúpenému JUDr. M. K., advokátom, N., X. H. a 2/ S. L. K. a M., s.r.o., H., N., X. H., IČO: X., zastúpenému JUDr. J. K., advokátom, Č., X. Košice, za účasti vedľajších účastníkov na strane žalovaného v 1. rade: Česká re
MENU