Nájdené rozsudky pre výraz: valné zhromaždenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 576

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

324 dokumentov
7549 dokumentov
130 dokumentov
166 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Právoplatným rozhodnutím súdu o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia je súd v inom konaní viazaný a nie je oprávnený ako predbežnú otázku skúmať správnosť tohto rozhodnutia, a to ani v prípade, že by rozhodnutie o zvolaní bolo v rozpore so zákonom.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. napadnutým rozsudkom v znení opravného uznesenia zamietol žalobu a žalobcom uložil spoločne a nerozdielne zaplatiť žalovanému 840 Sk náhrady trov konania. Rozhodol tak s odôvodnením, že mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo 17. júna 1996, zvolal súd podlá § 181 ods. 2 Obchodného zákonníka. Bol pritom viazaný iba lehotou určenou v uvedenom ustanovení a nie Stanovami žalovaného. Pri zvolaní valného zhromaždenia neboli porušené ustanovenia Obchodného zákonníka, ani stanový
Právna veta: I. Lehota na vyjadrenie sa spoločníka k predloženému návrhu uznesenia, prijímanému mimo valného zhromaždenia (§ 130 Obchodného zákonníka), musí byť primeraná s prihliadnutím na obsah návrhu uznesenia, jeho závažnosť a naliehavosť jeho prijatia tak, aby poskytovala spoločníkovi primeraný časový priestor na vyjadrenie sa k návrhu uznesenia prijímaného mimo valného zhromaždenia. II. Nevyvrátiteľná zákonná domnienka, že spoločník, ktorý sa v stanovenej lehote k predloženému návrhu uznesenia nevyjadrí, s ním nesúhlasí sa neaplikuje v prípade, ak poskytnutá lehota na vyjadrenie je neprimerane krá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: 1. Okresný súd Košice I (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 9Cb/18/2015-201 z 1. decembra 2016 rozhodol, že rozhodnutie spoločníkov žalovanej spoločnosti, prijaté mimo valného zhromaždenia spoločnosti, obsiahnuté v uznesení zo dňa 5. decembra 2014, ktorým bol odvolaný z funkcie konateľa Ing. M. H., bytom H., je neplatné a súčasne rozhodol, že žalovaná je povinná nahradiť žalobcovi trovy konania v rozsahu 100%. 2. V odôvodnení rozsudku súd prvej inštancie uviedol,
Právna veta: Súd nie je oprávnený rozhodovať o zvýšení alebo znížení základného imania a ani o upísaní ďalších akcií spoločnosti.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. rozsudkom, sp. zn. 16 Cb 3276/95-172, z 27. februára 1998 rozhodol tak, že žalobu zamietol a žalobcu zaviazal nahradiť trovy konania žalovanému. Proti rozsudku podal žalobca odvolanie, dožadoval sa zmeny prvostupňového rozsudku a zaviazania žalovaného na zvýšenie základného imania o sumu 34 400 000 Sk vydaním 3 440 ks akcií na meno žalobcu v nominálnej hodnote 10 000 Sk v prospech žalobcu na základe nepeňažného vkladu žalobcu. Odvolací súd prejednal vec podlá ustanovenia § 212
Právna veta: Podľa § 141 ods. l Obchodného zákonníka, platného v čase konania valného zhromaždenia, na zmenu spoločenskej zmluvy je potrebný súhlas všetkých spoločníkov, okrem prípadov, keď zákon alebo spoločenská zmluva na to oprávňuje valné zhromaždenie. Prvou z podstatných náležitostí spoločenskej zmluvy, obsiahnutých v § 110 ods. l Obchodného zákonníka, je uvedenie sídla spoločnosti. Zmena sídla spoločnosti je vždy zmenou spoločenskej zmluvy.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu C., proti žalovanému A., IČO: X., zastúpenému advokátkou JUDr. J. o určenie neplatnosti uznesení valného zhromaždenia, vedenej na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 9 Cbs 185/04, na dovolanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 21. marca 2007 č. k. 2 Obo 267/06-172 a rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 1. jún
Právna veta: Podľa § 21 ods. l zákona č. 181/1995 Z.z. dozorná rada je oprávnená kontrolovať všetku činnosť spoločenstva a prerokúvať sťažnosti jeho členov. Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu. Podľa § 21 ods. 4 zákona č. 181/1995 Z.z. dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Jarmily Urbancovej v právnej veci žalobcu L., bytom B., zastúpeného JUDr. J., advokátom so sídlom v S., proti žalovanému Krajskému lesnému úradu v Prešove, Masarykova 10, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 18.apríla 2007 č.j.: 01/2007/00229-Uh., na odvolanie žalobcu
Právna veta: Za návrh spoločníkov, aby súd vyslovil neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia, sa platí súdny poplatok vo výške 2 000 Sk spoločne a nerozdielne, a to bez ohľadu na skutočnosť, že na konanom valnom zhromaždení bolo prijatých viacero rozhodnutí, ktoré boli v uznesení o konaní valného zhromaždenia označené ako samostatné uznesenia.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Ž. napadnutým uznesením zastavil konanie podľa § 10 ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 71/1992 Zb.'j s odôvodnením, že žalobcovia nezaplatili súdny poplatok splatný podaním žaloby, a to ani dodatočne na výzvu súdu. Pretože predmetom konania je 14 uznesení valného zhromaždenia so samostatným skutkovým základom, súd vyzval oboch žalobcov na zaplatenie súdneho poplatku vo výške 28 000 Sk, čo však žalobcovia odmietli s tý
Právna veta: Určenie, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, vrátane vyslovenia, že rozhodnutie valného zhromaždenia akciovej spoločnosti je neplatné podľa § 183 Obchodného zákonníka, môže súd rozhodnúť len rozsudkom o veci samej. Predbežným opatrením preto nemožno vysloviť, že rozhodnutie valného zhromaždenia akciovej spoločnosti je neplatné, pretože by sa nejednalo o dočasnú úpravu pomerov účastníkov.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zamietol návrh, ktorým navrhovateľ žiadal, aby súd vydal predbežné opatrenie, ktorým by sa upravili pomery odporcu. Rozhodol tak s odôvodnením, že navrhovateľ neosvedčil, že bez okamžitej úpravy právnych pomerov by bolo jeho právo ohrozené. Okrem toho navrhovateľ žiadal v návrhu uloženie obsahovo rovnakých povinností, aké by mali byť uložené v konaní o veci samej. Proti uzneseniu podal odvolanie navrhovateľ a žiadal jeho zmenu a vyhovenie návrhu. V odvolan
Právna veta: V konaní o vyslovenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia akciovej spoločnosti má tretia osoba, ktorá podala podnet na vstup do konania ako vedľajší účastník na strane žalovaného, právny záujem na výsledku konania vždy, ak jej právne postavenie bude výsledkom sporu ovplyvnené, napr. tým, že v prípade vyslovenia neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia nebude mať právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu.).

Úryvok z textu:
Krajský súd napadnutým uznesením nepripustil vstup fondu do konania ako vedľajšieho účastníka na strane žalovaného. V odôvodnení svojho rozhodnutia poukázal na podanie žalovaného zo 6. mája 1996, v ktorom vyjadril svoj nesúhlas so vstupom vedľajšieho účastníka, pretože sa stotožňuje s tvrdením žalobcu, že pri zvolaní a konaní valného zhromaždenia dňa 11. februára 1993 boli porušené ustanovenia Obchodného zákonníka, takže návrh žalobcu bol podaný dôvodne. Súd preto dospel k záveru o rozdielnosti
Právna veta: Ustanovenie § 218h ods. 2 Obchodného zákonníka z hľadiska akcionárov má všeobecnú povahu, pretože nešpecifikuje, ktorých konkrétnych akcionárov sa toto obmedzenie týka. Akcionári majú právo domáhať sa určenia neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia o zlúčení podľa § 183v spojení s § 131Obchodného zákonníka, ale nie z dôvodov, ktoré vylučuje ustanovenie §218h ods. 2 Obchodného zákonníka.

Úryvok z textu:
Na odvolanie navrhovateľov Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom z 21. februára 2006, č. k. 1 Obo 234/2004-343, rozsudok súdu prvého stupňa, ktorým bol návrh zamietnutý, potvrdil a vo veci pripustil dovolanie. Odvolací súd v odôvodnení rozsudku k námietke odvolateľov uviedol: Predmetom sporu je určenie neplatnosti valného zhromaždenia o zlúčení a schválení zmluvy o zlúčení spoločnosti, o zvýšení základného imania spoločnosti a o zmene stanov prijatých na mimoriadnom valnom zhromaždení
Právna veta: Nadobudnutím akcií nadobudne nový akcionár všetky práva a povinnosti, ktoré zákon a stanovy spoločnosti s akciami spájajú. Právo na podanie žaloby o určenie neplatnosti mimoriadneho valného zhromaždenia má každý akcionár, ktorý v čase, keď toto právo uplatňuje, spĺňa podmienky stanovené v § 183 v spojení s § 131 Obchodného zákonníka.

Úryvok z textu:
Dovolaním napadnutým rozsudkom Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací, zmenil rozsudok krajského súdu v časti ohľadne návrhu žalobcov na vyslovenie neplatnosti uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia žalovaného, konaného dňa 25. októbra 2001, tak, že návrh zamietol. V časti, v ktorej vyslovil, že riadne valné zhromaždenie žalovaného, konané dňa 17. decembra 2001, je neplatné, rozsudok krajského súdu zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. V dôvodoch svojho
MENU