Nájdené rozsudky pre výraz: vecná a miestna príslušnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 249

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

131 dokumentov
349 dokumentov
1 dokument
12 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: perpetuatio forimiestna príslušnosť podľa OSP
Právna veta: Citované ustanovenie § 11 ods. 1 OSP zakotvuje zásadu perpetuatio fori, podľa ktorej je pre určenie miestnej príslušnosti rozhodujúci stav v čase začatia konania a trvá až do skončenia sporu. Na uvedenom nič nemení ani skutočnosť, ak by sa podmienky miestnej príslušnosti počas konania zmenili. V zákonnom ustanovení je zakotvená zásada, podľa ktorej sa má konanie uskutočňovať na tom súde, ktorý je vecne o miestne príslušný. Znamená to, že zákon trvá na dodržiavaní kritérií stanovených v § 9 pre založenie vecnej príslušnosti a v § 84 - 89b pre založenie miestnej príslušnosti. Rozhodnutie, na kto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1015201030 Dátum vydania rozhodnutia: 25. mája 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Jaroslava Fúrová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1015201030.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: TESCO STORES SR, a.s. so sídlom Kamenné nám. 1/A, Bratislava, proti žalovanému: Štátna veterinárna a po travinová správa Slovenskej republiky so sídlom Botanická 17, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnu
Kľúčové slová: perpetuatio forimiestna príslušnosť podľa OSP
Právna veta: Citované ustanovenie § 11 ods. 1 OSP zakotvuje zásadu perpetuatio fori, podľa ktorej je pre určenie miestnej príslušnosti rozhodujúci stav v čase začatia konania a trvá až do skončenia sporu. Na uvedenom nič nemení ani skutočnosť, ak by sa podmienky miestnej príslušnosti počas konania zmenili. V zákonnom ustanovení je zakotvená zásada, podľa ktorej sa má konanie uskutočňovať na tom súde, ktorý je vecne o miestne príslušný. Znamená to, že zákon trvá na dodržiavaní kritérií stanovených v § 9 pre založenie vecnej príslušnosti a v § 84 - 89b pre založenie miestnej príslušnosti. Rozhodnutie, na kto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Nds/5/2017 8016200825 04. 05. 2017 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2017:8016200825.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, právne zastúpený: advokátska kancelária ECKER - KAN & PARTNERS, s.r.o., so sídlom Námestie Martina Benku 9, 811 07 Br
Právna veta: V zákonnom ustanovení je zakotvená zásada, podľa ktorej sa má konanie uskutočňovať na tom súde, ktorý je vecne o miestne príslušný. Znamená to, že zákon trvá na dodržiavaní kritérií stanovených v § 9 pre založenie vecnej príslušnosti a v § 84 – 89b pre založenie miestnej príslušnosti. Rozhodnutie, na ktorý súd podať žalobu, teda neponecháva na voľnú úvahu účastníka. Pre založenie vecnej a miestnej príslušnosti súdu sú však rozhodujúce iba okolnosti, ktoré existujú v čase začatia konania, t. j. v deň doručenia žaloby na súd alebo v deň, keď bolo vydané uznesenie o začatí konaniu bez návrh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a.s ., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava , IČO: 35 856 742, právne zastúpený JUDr. Jaroslav Brada, advokát , so sídlom Dunajs ká 68 , 8 11 08 Bratislava , proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , Lazovná 63, Banská Bystrica , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnut í žalovaného č. 21505588/2015
Právna veta: „Disciplinárny senát nepripúšťa súbežné zastúpenie navrhovateľa dvomi osobami“. Na tomto mieste odvolací disciplinárny senát poznamenáva, že zápisnica o ústnom pojednávaní neobsahuje zápisnicu o hlasovaní napriek tomu, že ústne pojednávanie bolo prerušené za účelom porady senátu a v tomto prípade po porade senátu nebolo vyhlásené len jednoduché uznesenie, na ktorom sa senát uzniesol jednohlasne a ktorému by predchádzala porada len v pojednávacej miestnosti bez prerušenia pojednávania (§ 54 ods. 5 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Dso 4/2013 Slovenskej republiky – odvolací disciplinárny senát ROZHODNUTIE Najvyšší súd Slovenskej republiky – odvolací disciplinárny senát, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Polku a členov JUDr. Romana Hargaša, JUDr. Jána Chmela, Mgr. Gabriely Repkovej a JUDr. Ivana Roháča, v disciplinárnej veci proti JUDr. Š. Š. , nar., sudcovi N., na ústnom pojednávaní konanom dňa 20. mája 2013 takto rozhodol: Podľa § 131 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších pred
Právna veta: V prejednávanej veci bola žaloba podaná na Krajskom súde v Bratislave dňa 14.10.2015, t. j. predmetné konanie bolo začaté ešte v čase účinnosti OSP. Aj v prípade aplikácie ustanovenia § 491 ods. 1 SSP je nevyhnutné v prejednávanej veci posudzovať miestnu príslušnosť podľa ustanovení OSP, nakoľko aj v zmysle § 9 ods. 1 SSP sa príslušnosť posudzuje podľa okolností existujúcich v čase začatie konania. K týmto okolnostiam nesporne patrí aj skutočnosť, že v čase začatia konania bol platným a účinným procesným kódexom OSP, a teda najvyšší súd dospel k záveru, že miestnu príslušnosť je potrebné v pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Nds/8/2016 1015201714 23. 02. 2017 Mgr. Peter Melicher ECLI:SK:NSSR:2017:1015201714.3 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: SOFTIP, a. s., Business Center Aruba, so sídlom Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, právne zastúpený AK IKRENY & REHÁK, so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej
Právna veta: Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu účinný do 31.12.2015 ani zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ani žiadny iný zákon nezveril Slovenskej asociácii pretláčania rukou ako národnému športovému zväzu rozhodovaciu právomoc o právach a povinnostiach ich členov práve z dôvodu, že tieto sú internou, súkromnoprávnou záležitosťou združenia. Preto ich rozhodnutia nemôžu podliehať súdnemu prieskumu v správnom súdnictve v zmysle § 244 ods. 2 O.s.p. Takémuto prieskumu by podliehali len v prípade, ak by sa týkali obl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1KO/39/2018 1315204279 19. februára 2019 JUDr. Nora Halmová ECLI:SK:NSSR:2019:1315204279.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Janky Cisárovej a sudcov JUDr. Márie Trubanovej, PhD., JUDr. Ivana Machyniaka, Mgr. Petra Melichera, JUDr. Nory Halmovej (sudca spravodajca), JUDr. Petry Príbelskej PhD, a JUDr. A
Právna veta: K prikázaniu veci (či už na návrh účastníkov konania alebo z iniciatívy súdu - ako je to v danej veci) je na mieste pristúpiť v tých výnimočných prípadoch, v ktorých by prejednanie veci iným, než (doposiaľ) príslušným súdom znamenalo z komplexného pohľadu hospodárnejšie, rýchlejšie alebo po skutkovej stránke spoľahlivejšie a dôkladnejšie posúdenie veci. Úvaha súdu o vhodnosti delegácie zahŕňa komplexné posúdenie charakteru konania, stanoviska účastníkov konania na oboch procesných stranách, ale aj dopadu prípadného prikázania veci. Pri tom všetkom treba mať na zreteli aj výnimočnosť inštitútu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne POHOTOVOSŤ, s.r.o ., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO 35 807 598, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko s.r.o., so sídlom v Bratislave, Grösslingova 4, v mene a na účet ktorej koná advokát a konateľ doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD. , proti žalovanej Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave
Kľúčové slová: príslušnosť súdu v správnom súdnictve
R 34/2018
Právna veta: Výzva krajského súdu adresovaná žalovanému na vyjadrenie sa k žalobe a na pripojenie administratívneho spisu spolu s poučením o procesných právach účastníkov konania a aj výzva žalobcovi na zaplatenie súdneho poplatku za žalobu sú procesné úkony správneho súdu, ktorými nemôže dôjsť k zmene zákonom stanovenej miestnej príslušnosti správneho súdu.

Úryvok z textu:
1. Žalobca sa žalobou zo dňa 11.07.2016, doručenou Krajskému súdu v B. dňa 25.07.2016 domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 12. mája 2016, ktorým žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Oddelenia cudzineckej polície PZ Dunajská Streda zo dňa 18. decembra 2015, ktorým bola žalobcovi zamietnutá žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky podľa § 59 ods. 12 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších pred
Meritum Zmenky a šeky
Právna veta: Protestovanie zmenky na súde nie je sporovým konaním, ale vykonaním úkonov protestným orgánom. Nejde preto o spor z právnych vzťahov týkajúci sa zmenky, na prejednanie ktorého by bol vecne príslušný krajský súd ako súd prvého stupňa v obchodných veciach (§ 9 ods. 3 písm. c/ bod 3 OSP.) Miestna príslušnosť okresného súdu nie je daná, a preto protestovať zmenku možno na ktoromkoľvek z nich.

Úryvok z textu:
V. ú. b., a. s., pobočka v T. podaním zo dňa 3. septembra 1997 požiadala Okresný súd T. o vykonanie protestu zmenky pre nezaplatenie proti V. c. tv, s. r. o. Dňa 19. januára 1999 Okresný súd T. z dôvodu miestnej príslušnosti postúpil vec Okresnému súdu B., ktorý vec postúpil z dôvodu vecnej nepríslušnosti Krajskému súdu v B. Krajský súd v B. (vec zapísanú pod č. k. 85 Zm 6/99) predložil spis Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na rozhodnutie podlá § 105 ods. 3 O. s. p. z dôvodu, že nesúhlas
Právna veta: Určenie, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, vrátane vyslovenia, že rozhodnutie valného zhromaždenia akciovej spoločnosti je neplatné podľa § 183 Obchodného zákonníka, môže súd rozhodnúť len rozsudkom o veci samej. Predbežným opatrením preto nemožno vysloviť, že rozhodnutie valného zhromaždenia akciovej spoločnosti je neplatné, pretože by sa nejednalo o dočasnú úpravu pomerov účastníkov.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zamietol návrh, ktorým navrhovateľ žiadal, aby súd vydal predbežné opatrenie, ktorým by sa upravili pomery odporcu. Rozhodol tak s odôvodnením, že navrhovateľ neosvedčil, že bez okamžitej úpravy právnych pomerov by bolo jeho právo ohrozené. Okrem toho navrhovateľ žiadal v návrhu uloženie obsahovo rovnakých povinností, aké by mali byť uložené v konaní o veci samej. Proti uzneseniu podal odvolanie navrhovateľ a žiadal jeho zmenu a vyhovenie návrhu. V odvolan
MENU