Nájdené rozsudky pre výraz: vecná a miestna príslušnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 249

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

131 dokumentov
349 dokumentov
1 dokument
12 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum zapretie otcovstva
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Ndc/11/2020 4417211415 24. februára 2021 Mgr. Peter Melicher sudca ECLI:SK:NSSR:2021:4417211415.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: C. A., narodená XX. W. XXXX, štátna občianka SR, bytom v W. G.G., V.. N. XX/XX, proti mužovi, ktorého otcovstvo má byť zapreté: M. A., narodený XX. O. XXXX, štátny občan SR, toho času v Ústave na výko
Meritum disciplnárne previnenie - odňatie poľovníckej trofeje
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Nds/2/2020 1115212365 13. januára 2021 JUDr. Jana Zemková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1115212365.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: T. E., P. Č.. X, K.T., právne zastúpený: JUDr. Ladislav Csakó Hviezdoslavova 4, Rožňava, proti žalovanému: Slovenská poľovnícka komora, Štefánikova 10, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovane
Meritum 3 067 647,68 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Obdo/10/2018 1107219891 28. decembra 2020 JUDr. Beáta Miničová predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2020:1107219891.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Creditor BETA, s. r. o., Štúrova 13, 811 02 Bratislava, IČO: 35 897 538, zastúpeného Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o., Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, IČO: 47 232 471, proti žalov
Právna veta: Vo vzťahu k podanej žalobe je potrebné poukázať na ust. § 14 ods. 1 a 2 zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré v predmetnej veci sú aplikovateľné na daný prípad. Podľa § 14 ods. 1 zákona č. 282/2015 Z.z. na preskúmanie výrokov podľa § 13 ods. 2 v odvolacom konaní je príslušné Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 písm. a). Zrušením výroku podľa § 13 ods. 2 stráca platnosť aj výrok podľa § 13 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1KO/19/2020 1020200033 25. novembra 2020 JUDr. Erika Šobichová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:1020200033.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a sudcov JUDr. Ľubora Šeba, JUDr. Márie Trubanovej, PhD., JUDr. Violy Takáčovej, PhD., JUDr. Judity Kokolevskej, JUDr. Eriky Šobichovej (sudca spravodajca) a J
Právna veta: Podľa § 14 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb, včas podané odvolanie proti výroku podľa § 13 ods. 3 nemá odkladný účinok. Na preskúmanie výrokov podľa § 13 ods. 3 je príslušný súd. Žaloba, ktorou sa účastník konania domáha preskúmania výroku podľa § 13 ods. 3 v súdnom konaní, musí byť podaná v lehote 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení; zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Z uvedených ustanovení zákona č. 282/2015 Z. z. podľa názoru kompetenčného senátu vyplýva súdny prieskum na základe podanej správnej žaloby, a to rozhodnutia vo vzťahu k vý ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1KO/13/2020 6020200011 25. novembra 2020 Mgr. Peter Melicher predseda senátu ECLI:SK:NSSR:2020:6020200011.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a sudcov JUDr. Ľubora Šeba, JUDr. Márie Trubanovej, PhD. (sudca spravodajca), JUDr. Miroslavy Janečkovej, JUDr. Nory Halmovej, JUDr. Judity Kokolevskej
Meritum vecnú príslušnosť medzi civilným a správnym súdom
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1KO/11/2020 6019200659 25. novembra 2020 Mgr. Peter Melicher predseda senátu ECLI:SK:NSSR:2020:6019200659.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera (sudca spravodajca) a sudcov JUDr. Ľubora Šeba, JUDr. Márie Trubanovej, PhD., JUDr. Nory Halmovej, JUDr. Miroslavy Janečkovej, JUDr. Judity Kokolevskej
Meritum uložení pokuty 10 000 eur zákon o potravinách
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 10Nds/2/2020 8020200267 27. októbra 2020 JUDr. Jana Hatalová predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2020:8020200267.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: BILLA s.r.o., so sídlom Bajkalská 19/A, Bratislava, IČO: 31 347 037, zastúpenej advokátskou kanceláriou SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 14, Bratislava, proti žalovanej: Štátna
Meritum vylúčenie nehnuteľnosti zo súpisu konk.pods.úpadcu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Ndob/10/2020 1117203488 14. októbra 2020 JUDr. Jana Hullová predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2020:1117203488.4 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne 1/ M. P., nar. XX.XX.XXXX, bytom G. XX, XXX XX J. a žalobcu 2/ X. G., nar. XX.XX.XXXX, bytom Z. XX, XXX XX J. E., obaja právne zastúpení JUDr. Andreou Kelemenovou, advokátkou, so sídlom Mariánska 2,
Meritum 22 620,08 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Ndc/11/2020 7120201655 22. júla 2020 JUDr. Oľga Trnková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:7120201655.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne ZAKLADANIE OK, s. r. o., so sídlom v Trenčíne, Prúdy 93/4, IČO: 36 786 683, zastúpenej JUDr. Jánom Legerským, advokátom v Trenčíne, Nám. sv. Anny 25 proti žalovanej Slovenskej republike, za ktorú koná Ministerstvo spr
Právna veta: Prikázanie (delegácia) sporu z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z ústavne zaručenej zásady, že nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ktorý je daný na podklade vopred stanovených zákonných pravidiel vecnej a miestnej príslušnosti súdov. K prikázaniu sporu inému súdu možno preto pristúpiť iba vo výnimočných prípadoch, v ktorých by prejednanie sporu iným, než (doposiaľ) príslušným súdom znamenalo z komplexného pohľadu hospodárnejšie, rýchlejšie alebo po skutkovej stránke spoľahlivejšie a dôkladnejšie posúdenie veci. Dôvody delegácie môžu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Ndc/10/2020 7619203918 18. júna 2020 JUDr. Oľga Trnková ECLI:SK:NSSR:2020:7619203918.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Všeobecnej úverovej banky, a.s., so sídlom Bratislave, Mlynské nivy 1, IČO: 31 320 155, zastúpenej JUDr. Jánom Šoltésom, advokátom Bratislave, Mýtna 48, P.O.BOX 205, proti žalovanému Q. L., bývajúcemu v V., prechodne v M.,
MENU