Nájdené rozsudky pre výraz: vecná príslušnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1145

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

385 dokumentov
21301 dokumentov
8 dokumentov
14 dokumentov
31 dokumentov
39 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Na konanie v prvom stupni sú zásadne (vecne) príslušné okresné súdy (§ 9 ods. 1 O.s.p.). Krajské súdy (medziiným) rozhodujú ako súdy prvého stupňa v sporoch o vzájomné vyporiadanie dávky poskytnutej neprávom alebo vo vyššej výmere, než patrila, medzi zamestnávateľom a príjemcom tejto dávky podľa právnych predpisov o sociálnom zabezpečení (§ 9 ods. 2 písm. a/ O.s.p.). V zmysle predpisov o sociálnom zabezpečení možno dávku charakterizovať ako peňažné plnenie slúžiace za zabezpečenie príjmu poistenca, nárokovateľné po splnení zákonom stanovených podmienok, vyplácané z príslušného fondu poistenia; ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v zmysle § 104a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku (O.s.p.) takto r o z h o d o l : Na prejednanie veci, vedenej na Krajskom súde v Žiline pod sp. zn. 11 C 4/1998 a na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 17 C 1192/1998, je vecne príslušný Okresný súd Žilina. O d ô v o d n e n i e Konanie sa uskutočňuje na tom súde, ktorý je vecne a miestne príslušný. Príslušnosť sa určuje podľa okolností, ktoré t
Právna veta: Na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Slovenskej obchodnej inšpekcie, Ústredného inšpektorátu v Bratislave, je vecne príslušný Najvyšší súd Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Slovenskej obchodnej inšpekcie, Ústredného inšpektorátu a žalobu podal na Okresnom súde B. III. Uznesením okresný súd vo veci vyslovil svoju nepríslušnosť a postúpil vec Krajskému súdu v B., ktorý s postúpením veci nesúhlasil a postúpil vec Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na rozhodnutie v zmysle ustanovenia § 104a ods. 3 O. s. p. Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením rozhodol tak, že nesúhlas Krajského súdu v B. s postúpením veci
Právna veta: Ak sa preskúmava rozhodnutie o priestupkoch, hoci už o veci rozhodoval krajský úrad je vecne príslušný na konanie o žalobe okresný súd a miestne príslušný ten okresný súd, v obvode ktorého je sídlo správneho orgánu, ktorého rozhodnutie preskúmava, ak nie je ustanovené inak.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Krajskom súde v B. domáhala sa žalobkyňa preskúmania rozhodnutia žalovaného správneho orgánu - krajského úradu z 24. júna 1999, ktorým jej odvolanie ako neprípustné zamietol. Krajský súd v T. uznesením postúpil vec Okresnému súdu T. ako súdu príslušnému na prejednanie veci. Okresný súd T. stanoviskom z 15. marca 2000 s postúpením veci nesúhlasil s tým, že žalovaným mal byť aj Okresný úrad v S., potom príslušným na konanie podlá § 246a ods. 1 O. s. p. je Okresný súd S. Najvy
Kľúčové slová: súdy I. stupňaOkresný súdpríslušnosť súdov podľa OSP
Právna veta: Podľa § 9 ods. 1 O.s.p. na konanie v prvom stupni sú zásadne príslušné okresné súdy. Podľa § 11 ods. 1 O.s.p. konanie sa uskutočňuje na tom súde, ktorý je vecne a miestne príslušný. Príslušnosť sa určuje podľa okolností, ktoré sú tu v čase začatia konania, a trvá až do jeho skončenia. Podľa § 104a ods. 1 O.s.p. súd skúma vecnú príslušnosť prv, než začne konať o veci samej. Pre posúdenie otázky, ktorý súd je vecne a miestne príslušný konať vo veci je rozhodujúce o akú vec ide.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 N dc 2 8/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v právnej veci žalobcu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi , proti žalovanej B. , so sídlom v B. , o zaplatenie 3 874,13 € s príslušenstvom a zmluvnej pokuty , vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 33 Rob 481/2006 , v zmysle § 104a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku , takto r o z h o d o l : Na prejednanie veci, vedenej na Okresnom súde B ratislava III
Právna veta: 1. Ak sa účastník konania na rozdiel od súdu domnieval, že o jeho veci koná vecne nepríslušný súd, a teda z tohto dôvodu je odňatý svojmu zákonnému sudcovi, bolo na ňom, aby námietku porušenia ústavnej ochrany vyplývajúcu z ústavnoprocesného princípu o zákonnom sudcovi uplatnil bezprostredne po tom, ako mu boli známe skutočnosti, ktoré ho na to oprávňovali, teda ešte na všeobecnom súde podaním riadneho opravného prostriedku. 2. Ústavný súd Slovenskej republiky teda nie je oprávnený poskytovať ústavnú ochranu základnému právu, ak sa tejto ochrany mohol domôcť účastník konania sám ešte v kona ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach v senáte prerokoval 27. októbra 1999 bez ústneho pojednávania prijatý podnet Istrochemu, a. s., Bratislava, Nobelova 34, zastúpeného advokátom JUDr. P. A., Bratislava, Legionárska 4, vo veci porušenia základného práva právnickej osoby na právnu pomoc v konaní pred súdmi a základného práva nebyť odňatý svojmu zákonnému sudcovi upravených v čl. 47 ods. 2 a 3 a v čl. 48 ods. 1 prvej vete Ústavy Slovenskej republiky a tiež upravených v čl. 38 ods. 1 prvej
Právna veta: Najvyšší súd je príslušný rozhodovať o odvolaniach vtedy, ak odvolanie smeruje proti rozhodnutiu krajského súdu ako súdu prvého stupňa. Spôsobilým predmetom odvolacieho konania sú teda len rozhodnutia súdu prvého stupňa. Rozhodnutie krajského súdu o nevyhovení návrhu oprávnenej na prerušenie konania vydané v priebehu odvolacieho konania nie je rozhodnutím krajského súdu ako súdu prvého stupňa, ale sa jedná o rozhodnutie odvolacieho súdu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r. o., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s. r. o., v mene ktorej koná doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD., advokát so sídlom v Bratislave, Gr össlingova 4, proti povinn ému S. K. , bývajúce mu v B. , o vymoženie 617,39 Eur s príslušenstv om , vedenej na Okresnom súde Bánovce nad Bebravou pod sp. zn. 4 Er 3
Právna veta: V zmysle druhej vety § 17 Tr.por. v znení novely č. 247/1994 Z.z. krajský súd vykonáva v prvom stupni konanie okrem iného aj o trestných činoch uvedených v osobitnom zákone. V spojitosti s týmito trestnými činmi sa prostredníctvom poznámky č. 2 odkazuje na § 2 zákona č. 249/1994 Z.z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov (ďalej len zákon). Tieto trestné činy výslovne vymenúva len § 2 ods. 2 písm. a/ zákona. Tento zákon neurčuje vecnú príslušnosť súdov na konanie o trestných činoch. Vo vzťahu k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Pri sledovaní rozhodnutí senátov najvyššieho súdu sa zistilo, že tieto nepostupujú jednotne pri výklade ustanovenia § 17 Tr.por. v znení novely č. 247/1994 Z.z., ktoré upravuje vecnú príslušnosť krajského súdu na vykonanie konania o trestných činoch v prvom stupni. Ide najmä o riešenie otázky okruhu trestných činov uvedených v § 2 ods. 2 zákona, o ktorých musí v prvom stupni vykonávať konanie krajský súd v zmysle odkazu č. 2 uvedeného v druhej vete tohto ustanovenia. Niektoré se
Právna veta: Pri rozhodovaní o vecnej príslušnosti je dôležitý celkový obsah zmluvy, z ktorej sa nárok uplatňuje a nielen jej názov, prípadne to, ako ju označil žalobca v žalobe. Ak sa vykonaným dokazovaním podstatne zmenia okolnosti, z ktorých vychádzal nadriadený súd, nebráni to novému posúdeniu vecnej príslušnosti.

Úryvok z textu:
V rozhodovaní senátov obchodného kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa nejednotné posudzuje otázka vecnej príslušnosti v sporoch týkajúcich sa zmluvy o tichom spoločenstve [§ 9 ods. 3 písm. e) O. s. p.]. V uznesení zo dňa 5. júna 2002, sp. zn. Ndob 165/2002, senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky rozhodol, že na konanie je príslušný Okresný súd N. Z. V odôvodnení uznesenia uviedol, že podlá žaloby predmetom konania má byť nárok zo zmluvy o tichom spoločenstve, uzavretej podlá
Právna veta: Vo vzťahu k podanej žalobe je potrebné poukázať na ust. § 14 ods. 1 a 2 zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré v predmetnej veci sú aplikovateľné na daný prípad. Podľa § 14 ods. 1 zákona č. 282/2015 Z.z. na preskúmanie výrokov podľa § 13 ods. 2 v odvolacom konaní je príslušné Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 písm. a). Zrušením výroku podľa § 13 ods. 2 stráca platnosť aj výrok podľa § 13 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1KO/19/2020 1020200033 25. novembra 2020 JUDr. Erika Šobichová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:1020200033.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a sudcov JUDr. Ľubora Šeba, JUDr. Márie Trubanovej, PhD., JUDr. Violy Takáčovej, PhD., JUDr. Judity Kokolevskej, JUDr. Eriky Šobichovej (sudca spravodajca) a J
MENU